Maandelijks archief: januari 2011

Liechtenstein en de Fundatie

Vrijdag (28 januari) ben ik bij de Fundatie geweest op uitnodiging van Ralph Keuning. De gemeenteraad en de leden van de Provinciale Staten waren door Ralph uitgenodigd om kennis te maken met de tentoonstelling Neoclassicisme en Biedermeijer. Allemaal werk van de vorsten van Liechtenstein.
Na Wenen, Vaduz, Moskou en Praag is dit deel van de collectie nu in”ons” museum.
Ongeveer 150 stukken zijn te bewonderen. We hebben het eigenlijk te danken aan de verbouwing van het Majoratshaus in Wenen, de thuishaven van de collectie. Gedurende de verbouwtijd mag de collectie reizen en bekendheid geven aan de familie (De Volkskrant, 30-12-2010).
Het is een mooie tentoonstelling die goed tot zijn recht komt in de Fundatie.

Het wordt nog mooier, in ieder geval in mijn beleving, wanneer er een toelichting komt van Ralph Keuning. Hij weet als geen ander een schilderij in zijn historische context te plaatsen en te verbinden met andere kunst. Vooral bij dit werk. De prins van Liechtenstein in een volstrekt a-militaristische context. Was niet gebruikelijk, doorgaans werden koninklijke lieden zo krijgshaftig mogelijk afgebeeld.

Je moet er van houden, zeg ik maar. Er hangt een aantal Biedermeijer schilderijen met bloemmotieven. Waarvan de mooiste toch wel de pioenrozen van Waldmueller. Kunst om de kunst. Geen boodschap, maar een demonstratie van pure schilderkunst. Ralph had het in dit verband over een symfonie van Beethoven, waar ander werk niet verder kwam dsan fluiten tussen de tanden.
Ik ken een raadslid, dat helemaal weg is van dit schilderij.

 

Ralph liet ons ook een Terborgh zien, die gedurende de tentoonstelling is toegevoegd aan het Terborgh kabinet. Meegekomen met de collectie van de vorsten van Liechtenstein. Op zich al een bezoek aan de Fundatie waard.

Ook Dick Buursink, de gedeputeerde van de provincie, was aanwezig. Ik zou zeggen, zoek de verschillen. Of is de vraag gerechtvaardigd welke van de twee kunst is.

 

 

De tentoonstelling genereert nogal wat publiciteit.
We kregen een bundeltje perspublicaties mee: De Stentor, NRC Handelsblad, Reformatorisch Dagblad, Volkskrant, Nederlands Dagblad, Telegraaf Trouw, Twentsche Courant/Tubantia en Financieel Dagblad.
Indrukwekkend.
Het is niet alleen mooi maar ook een geweldige promotie van de combinatie Zwolle en kunst.
Dit is, wat ik bedoelde bij de behandeling van de cultuurvisie. Wat goed is in Zwolle nog beter benutten. Dat is goed voor de cultuur en dat is goed voor Zwolle.

De tentoonstelling is tot en met 8 mei te bezichtigen.

John van Boven

2 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Twitteren in de raadszaal

Er wordt verschillend over gedacht, twitteren in de raadszaal.
Ik kan me dat voorstellen, maar bedenk dan wel dat elk onderwerp een eigen woordvoerder heeft. Als de fractie uit meer dan 1 raadslid bestaat kunnen de anderen echt wel wat anders doen. Het wordt gewaardeerd door tweeps uit eigen gemeente, zeker als je ook nog de afgesproken hashtag gebruikt. In ons geval is dat #zgr.
Wel vind ik, dat er een paar regels zijn. Ik heb ze mezelf in ieder geval opgelegd.
In de eerste plaats niet twitteren als je woordvoerder bent. Dat past niet, dat is net zo iets als overleggen met de publieke tribune terwijl je zelf midden in een debat zit.
Via twitter commentaar leveren op bijdragen van anderen vind ik ongepast. Die ander weet dat niet en kan zich niet verweren. Commentaar leveren doe je publiekelijk. Wat een spreker te berde brengt kun je sec doorgeven.
Dat doe je op je eigen manier. Er zijn mensen tegen twitteren in de raadszaal omdat de kans bestaat dat de boodschap niet goed overkomt. Dat vind ik een merkwaardig argument. Het gebeurt me regelmatig dat ik mijn beleving van een debat niet herken in het stuk dat in de Stentor staat.  Moet je dan publicatie verbieden? Lijkt me niet.

Voorlopig krijg ik alleen maar positieve reacties, wanneer ik wat uitgebreider twitter over wat er allemaal gebeurt in de Raadszaal. Het is een legitieme manier om de politiek dichter bij de burger te brengen. Ik doe daar graag aan mee.

John van Boven

2 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

De toekomst van Hedon

Gisteren hebben we als raad weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het dossier Hedon.

De jongste geschiedenis laat zich als volgt samenvatten.

In het collegeakkoord van het college 2006-2010 was opgenomen dat er een 2e zaal voor Hedon zou komen. Door allerlei oorzaken kwam het er niet van en is er in december 2009 gedebatteerd over de vraag hoe nu verder.

Dat is een intensief debat geweest en vooral in de voorbereiding op dat debat is er intensief gezocht naar een strategie die kon rekenen op een meerderheid in de raad.

Aan het realiseren van die meerderheid heeft het aangenomen amendement stevig bijgedragen. Naast de besluiten uit het collegevoorstel zijn de volgende besluiten toegevoegd:

– de raad wil meer informatie om een goede keuze te kunnen maken uit de voorliggende opties (nieuwbouw ter plekken en nieuwbouw naast De Spiegel)
– er is een richtbedrag van 12.7 miljoen euro
– het definitieve besluit wordt genomen bij de behandeling van de PersPectiefNota 2011 (juni 2011). Een inhoudelijk debat wordt gevoerd op een eerder moment.
Dat laatste besluit is belangrijk: de financiële situatie zal een belangrijke rol spelen bij het uiteindelijke besluit.

In december 2009 is ook teruggekeken op het proces, maar vooral vooruit gekeken: hoe kunnen we dit dossier afronden. Bewust is het over de verkiezingen van maart 2010 getild onder de strenge voorwaarde dat een nieuw college dit dossier opneemt.
Saillant detail: blijkens het verslag steunt de SP bij monde van mevrouw Siderius amendement 16.1 (hierboven genoemd en aangehaald). Haar fractie is mede-indiener. Zij sluit af met de opmerking dat Hedon er natuurlijk al had moeten staan.

In juli 2010 heeft de raad besloten om te gaan voor nieuwbouw naast De Spiegel. Nog steeds voor het richtbedrag van 12,7 miljoen euro en besluitvorming bij de behandeling van de PPN 2011.

Gisteren stond niet het moment van besluitvorming ter discussie. Wel stond ter discussie de vraag of het onderzoeksgebied (nieuwbouw naast De Spiegel) mag worden uitgebreid met onderzoek naar de mogelijkheid van uitbreiding van Hedon door aanbouw. Belangrijke overweging waren de kosten. Deze aanbouw kan voor veel minder geld gerealiseerd worden dan de 12,7 miljoen euro die nu gelden als richtbedrag. Mochten er overwegende bezwaren zijn tegen het oorspronkelijke plan vanwege de kosten, dan ligt er ook een alternatief plan ter tafel en wordt vertraging voorkomen.
Dus nogmaals voor de duidelijkheid: het ging gisteren alleen maar om uitbreiding van onderzoek met instandhouding van de gemaakte procesafspraken: besluitvorming bij de PPN 2011.
De overgrote meerderheid van de raad stemde hiermee in. Alleen de SP was tegen. De SP maakte vooral badinerende opmerkingen over het proces en vond dat er weer vertraging in het spel was. Nota bene, de partij die het amendement in december 2009 mee had ingediend en van harte ondersteunde.
Ik bespeur, als ik een persoonlijke opmerking mag maken, een gebrek aan dossierkennis op dit punt. Immers, het amendement staat nog recht overeind. Alleen het onderzoeksgebied is uitgebreid voor het geval de raad de investering van 12,7 miljoen euro onverantwoord vindt. Daarmee wordt vertraging juist voorkomen.

Maar goed, we wachten de uitkomsten af  en zullen ons t.z.t. voorbereiden op het debat om bij de PPN 2011 te kunnen beslissen.

Het college zal in deze periode ook goed overleg voeren met de buurt, zodat zij inbreng kunnen hebben in het ontwerp van het plan en de inrichting van de omgeving.

John van Boven.

 

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Oranjecomité versus bevrijdingsfestival

Aandachtspunt bij beginspraak is dat het niet vanzelfsprekend is dat wensen van de ene partij goed aansluiten bij wensen van een andere partij. Of dat wensen van een bepaalde groep belanghebbenden, niet goed past bij wat we met de hele stad voor hebben.
Dan wordt het afwegen en uitleggen hoe we tot het uiteindelijke standpunt zijn gekomen.
Mijn reactie is altijd, “ja” zeggen tegen de een, kan betekenen dat ik “nee” moet zeggen tegen een ander.

Hieraan moest ik denken toen ik deze week de perikelen rond Koninginnedag en Bevrijdingsdag volgde. Er zijn verschillende belangen.
Het CCO organiseert al sinds jaren verschillende activiteiten in de (binnen)stad. Dat is een traditie die staat en waar veel (vrijwilligers)werk voor wordt verzet.
Het BevrijdingsFestival Overijssel (BFO) organiseert al een aantal jaren het festival, dat in de loop van de jaren zoveel naam heeft gemaakt, dat veiligheid vanwege het grote aantal bezoekers een van de belangrijkste aandachtspunten is voor de organisatie. Om bezoekers te spreiden over de stad is een paar jaar geleden besloten ook in de stad zelf activiteiten te organiseren. De organisatie kan dan bezoekers ergens naar toe verwijzen, en dat is altijd beter dan wegsturen.

Eerst nu blijkt, dat de belangen botsen. En dat komt dan weer voort vanuit het antwoord geven op de vraag wat een stad aan kan aan activiteiten. Dan gaat het niet alleen om het beheersen van grote groepen mensen (in goed Nederlands crowdmanagement), maar ook om de vraag wat kan de politie aan. Veiligheid is ontzettend belangrijk voor een goed verloop van de feestelijkheden, want dat zijn het toch.
Aan het begin van de week leek het er op, dat oplossingen worden gezocht voor de ene partij, ten koste van de belangen van de andere partij. Dat is niet de bedoeling lijkt mij.
De burgemeester heeft goed werk verricht constateer ik.

De gekozen oplossing (tot nu toe) begrijp ik. Geen dancefestival in de stad, omdat het wat de veiligheid betreft niet kan samengaan met de activiteiten die het CCO al organiseert. Maar ook omdat ik van mening ben, dat het CCO niet geslachtofferd moet worden vanwege de belangen van het BFO. Daarvoor moet een oplossing komen, die losstaat van de door de CCO georganiseerde feestelijkheden.
Vandaag las ik, dat BFO voor het dancefestival gaat kijken of de veiligheid door eigen inzet en menskracht gewaarborgd kan worden. Dat is een goede benadering. Ik hoop voor ze dat het lukt. Maar als het niet zo is, dan mag dit niet de bestaande activiteiten van CCO verweten worden. Dat zou de omgekeerde wereld zijn.

Wat resteert is de vraag hoe het kan, dat er op het stadhuis zo langs elkaar heen gewerkt wordt. Hoe kan het zijn, Janske Mollen vroeg zich dat ook al af vandaag in de Stentor, dat er niet eerder beseft wordt dat afstemming noodzakelijk is en dat de belangen van de een (CCO) niet serieus genomen wordt vanwege de belangen van de ander (BFO).

Communicatie is van essentieel belang.
Dat geldt net zo hard voor interne communicatie.

John van Boven

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Ondernemersfonds

Ik lees vandaag in de Stentor dat het Ondernemersfonds een publiciteitsoffensief start. Ik vind dat een goede zaak. En dan vooral de verschuiving in de discussie van doelstelling naar de manier waarop het fonds moet gaan functioneren. Ik schreef daar al eerder over.
Ondernemers kunnen zich nu ook uitspreken, zo lees ik, over de gewenste vorm: vereniging of stichting.
Gelukkig heeft het ministerie de dealine voor het opstarten verlengd. Het kan nu tot het einde van 2011.
Ik hoop dat het lukt zodat we gezamenlijk iets nog mooiers van de Zwolse binnenstad kunnen maken. Dat is goed voor een economisch sterke stad

John van Boven

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Onderwijs voor hoogbegaafden

Vandaag (woensdag 19 januari) staat een artikel in De Pers over Leonardoscholen.
Ik heb het artikel met meer dan gewone belangstelling gelezen. En dan niet alleen vanwege de vraag al dan niet Leonardo, maar vooral vanwege een paar opmerkingen, die ik graag wil doorgeven.
In de eerste plaats ook hier het verhaal van leerlingen die, waar ze eerst met grote tegenzin naar school gingen, nu met veel plezier ter schole gaan.
Er blijkt een enorme behoefte aan dit type onderwijs, er zijn scholen met wachtlijsten.
Een citaat over de plusklas: “Een ochtendje apart les. Dat is erg weinig, je bent de hele week hoogbegaafd.”
Ik houd hier geen pleidooi voor Leonardo. Dat doe ik wel voor de stelling dat ook dit type leerling zijn eigen soort onderwijs verdient. Dat is wat anders dan gewoon onderwijs met iets er bij. Dat past niet bij de eigen leerstrategie, die deze leerlingen nodig hebben. In die zin, ik heb het al vaker gezegd, is dit onderwijs ook speciaal onderwijs.
De staatssecretaris (Sharon Dijksma) heeft ooit toegezegd dat er gestudeerd zou worden op een eventueel herdefiniëren van het begrip speciaal onderwijs.
Het is er nog niet van gekomen. Helaas.

Nog merkwaardiger vind ik het volgende.
Er is extra geld beschikbaar voor onderwijs aan hoogbegaafden. Dertig miljoen euro: 30.000.000 euro.
Maar. Het mag alleen besteed worden binnen het regulier onderwijs.
Mijn vragen:
Zijn de docenten die hiervoor verantwoordelijk worden gemaakt, toegerust voor dit onderwijs. Voorlopig bloeien leerlingen op wanneer ze het regulier onderwijs verlaten en naar een school gaan van type Leonardo.
Hoe staat het met het onderwijscurriculum op de Pabo’s? Is er al iets te bespeuren van een programma dat aandacht besteed aan de ins en outs van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen? Ik heb niet de indruk.
Hoe nuttig wordt het geld besteed? Ik laat de mate van nuttigheid dan wel afhangen van de mate waarin de leerling die het nodig heeft, hiervan zelf profiteert.
De conclusie van het artikel in De Pers is, dat het onderwijs aan hoogbegaafden in gevaar is.

Ooit is de basisvorming uitgevonden. Alle leerlingen moesten bij elkaar in de klas in de eerste leerjaren. Verschillen werden opgevangen met een diversiteit in onderwijsaanbod: Basisstof, verrijkingsstof, herhalingsstof.
Wat is hiervan terecht gekomen? Niet echt veel, zo niet nulkommanul.

Als het om een diversiteit in gedrag en kunde gaat wordt het passend onderwijs genoemd.
Oude wijn in nieuwe zakken dus.

Ook hier geldt blijkbaar, dat je er serieus mee bezig bent als je er veel geld aan besteedt.
Dat is slechts kwantitatief.
Nu de kwalitatieve factor. Voorlopig wordt gemeld dat ontwikkeling van passend onderwijs vertraging oploopt.

John van Boven

4 reacties

Opgeslagen onder algemeen

Van exclusief naar inclusief beleid

Gisteren stond de visienotitie met bovengenoemde titel op de agenda van het raadsplein als meningvormend agendapunt.
Het is dan fascinerend om te zien hoe verschillend een dergelijke notitie wordt ervaren.
De strekking van de visie is om het integratiebeleid niet meer te richten op specifieke doelgroepen maar het probleem meer integraal te benaderen. Dus “gewoon” als onderdeel van beleidsvorming. Oftewel: inclusief beleid.
Ik zelf zie parallellen met de ontwikkeling van duurzaamheid. Bij de start kwam dat als aparte paragraaf terug in de beleidsnotities. Nu is het gewoon onderdeel van die notities. En zo hoort het. Ik wil herhalen wat ik in het kader van duurzaamheid ook gezegd heb: het is geen saus maar marinade. Niet een aparte paragraaf (saus), maar opgenomen in het geheel van de notitie (marinade).

In het debat hoor ik dan zaken, waarvan ik denk hoe hebben ze de notitie gelezen?
Er was het verwijt, dat er geen enkele concrete maatregel te lezen is in de notitie. Ik denk dan, wat moeten concrete maatregelen in een visiedocument? Het document wil de richting vastleggen, om vervolgens – als de raad het eens is met de richting – te komen met concrete stappen.
Ik hoorde een raadslid zich afvragen of de problematiek is opgelost, dat er nu gedacht wordt aan de integrale benadering. Nee, het wordt over een andere boeg gegooid. En dat past bij de ontwikkeling die integratie doormaakt. Het is allang niet meer het probleem van de allochtonen alleen. Integratie is veel en veel breder geworden. Dan is inderdaad de vraag gerechtvaardigd: wat is de beste manier om de problematiek die samenhangt met integratie, aan te pakken.

Gelukkig kan het college door en zijn  we benieuwd naar de maatregelen, die passen bij deze visie op integratie. Het tweede punt uit het dictum legt dat vast: het college de opdracht te geven het visiedocument uit te werken.
Dit dictum slaat dan terug op de notitie waarin wordt gesteld , dat bij de uitwerking van het visiedocument nader wordt bepaald hoe de middelen ad 225.000 euro zullen worden ingezet.
Dan komen dus de concrete maatregelen.

John van Boven

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

De ChristenUnie en de missie

A.s. zaterdag heeft de ChristenUnie een vriendendag. Ze wil dan gebruik maken van de mogelijkheid om de vrienden te vragen wat ze vinden van de missie naar Afghanistan.
Je kunt je afvragen op welke manier de verschillende reacties gewogen gaan worden en of de vrienden in staat zijn alle afwegingen mee te nemen in hun reactie, die een fractie heeft mee te nemen.
Maar dat geheel ter zijde.

Ik zelf vraag me het volgende af.
1. Is dit dossier niet al te veel een politiek dossier geworden? Ik bedoel, zijn standpunten over al dan niet gaan, niet te veel het resultaat van politieke afwegingen in plaats van humane afwegingen? Ik denk da aan de rol die Afghanistan heeft gespeeld bij de val van het laatste kabinet Balkenende. Ik denk ook aan de snelle reactie van de PvdA, gekoppeld aan de rol van de PvdA bij de val van het kabinet. Ik denk ook nog aan de rol van Wouter Bos in relatie tot de VS.
Kortom, hoe inhoudelijk zijn de afwegingen om wel of niet te gaan?
2. Heeft het te maken met het waarmaken van onze verantwoordelijkheid voor de naasten. Dat we verder moeten kijken dan onze landsgrenzen? Ik geloof, dat we die verantwoordelijkheid ruimschoots hebben waargemaakt met de – ook nog verlengde – missie. We zijn tenslotte niet het enige land, dat een verantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid in de wereld.
3. Het wordt een politie-missie genoemd. Ik ervaar dat als een semantische aanpassing, om tegemoet te komen aan de bekende bezwaren. Als je ziet wat er aan extra mankracht en materieel mee moet dan zijn de teksten nogal afwijkend van de werkelijkheid.
Daar komt bij dat de media mij vandaag laten weten dat Duitsland, het land dat onze mensen daar moet gaan beschermen (als Merkel het wil), verwacht dat er zwaar gevochten gaat worden.

Er wordt naar mijn mening te veel geredeneerd vanuit een politiek bepaald standpunt. Daar worden de argumenten bij gezocht.
Begin bij nul en kijk dan hoe we zouden moeten handelen, in acht nemend wat Nederland de afgelopen jaren al betekend heeft voor de veiligheid.

Ik zou dan zeggen, niet doen.

John van Boven

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen

Politiek van gemiddelden

Vandaag op Twitter nogal wat aandacht voor het uitwijzen van een achtjarige die ongeneeslijk ziek is vanwege een hersentumor. Ik maak me daar druk om. Vooral vanwege het gevoel van machteloosheid. Als burger heb je geen enkel instrument om daar verandering in te brengen. Je bent afhankelijk van anderen. Net zo als ongeneeslijk zieke asielzoekers afhankelijk zijn van anderen.
Waarom zijn regels zo ongelooflijk belangrijk, dat individuele situaties waarvoor je geen regels kunt opstellen, ondergeschikt gemaakt worden aan die regels.
Regels zijn er voor ons en niet andersom.
Welke verantwoordelijke neemt nu zijn verantwoordelijkheid? Daar is hij/zij toch voor? Regels uitvoeren kunnen we allemaal. We hebben leiders nodig die het lef hebben om uitzonderingen op de regels te accepteren en toe te staan. Anders gaat het erg lijken op politiek van de gemiddelden. Ik twitterde vandaag een uitspraak van Godfried Bomans. Een statisticus waadde door een rivier van gemiddeld 1 meter diep. Hij verdronk.
Met gemiddelden alleen kom je er niet. Je laat dan het systeem prevaleren.
Hoe zal het aflopen?

John van Boven

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen

Tegenstelling

Veel groter dan vandaag in het nieuws kunnen tegenstellingen niet zijn. Allemensen.
Aan de ene kant het verhaal van de 4 –jarige Elmo die thuis woont bij zijn ex-verslaafde moeder. Moeder is aan bed gekluisterd en kan niet voor Elmo (en voor het huishouden) zorgen.
Aan de andere kant de berichten over Jelte Stronkhorst, die in Amerika aan zijn herstel werkt. Ik lees net op internet, via de nieuwsmail van De Stentor, dat hij staat, zelf eet en fluistert. Fantastisch.

Wat een verschil in zorg en aandacht.
Wat is er mis met ons systeem, dat we als maatschappij geen weg weten met de situatie van Elmo. Dat Joop van Ommen moet leuren langs allerlei instanties om het hoognodige gedaan te krijgen.
Begrijp me goed, ik heb geen enkele behoefte aan het zoeken naar een schuldige.
Ik ben verbaasd over het feit, dat dit soort zaken vandaag de dag kan gebeuren.
Er zijn weet ik hoeveel instanties, die subsidies krijgen voor van alles en nog wat.
Maar het is Joop van Ommen die het moet aankaarten.

Wat zit er verkeerd in ons zorgsysteem?

John van Boven

2 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek