Dagelijks archief: 10/01/2011

Vertrek wethouder Berkhout

Vanavond heeft de heer Berkhout een verklaring afgelegd waarin hij aangaf dat zijn manier van werken niet aansloot bij die gebruikelijk is in Zwolle (mijn woorden). Als je dat constateert dan is het wijs daaraan consequenties te verbinden. Zelf heb ik in een korte reactie aangegeven dat dit niet betekent dat Zwolle niet veranderingsgezind zou zijn, maar dat het vooral gaat om de manier waarop een verandering moet worden gerealiseerd. Ik heb de aloude wet dat effect het product is van kwaliteit en acceptatie aangehaald. Hier is vooral de acceptatie in geding.
Ook vanaf deze plek wens ik Cees Berkhout veel succes met het zoeken naar een nieuwe uitdaging.

John van Boven

2 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Nieuwjaarstoespraak

Nieuwjaarstoespraak

Afgelopen dinsdag (4 januari) hebben we als ChristenUnie onze eigen nieuwjaarsreceptie gehouden. Traditiegetrouw heb ik een nieuwjaarstoespraak gehouden.
Ik heb geen aandacht gegeven aan de wapenfeiten uit het verleden en het ook niet gehad over alle dossiers die dit jaar aan de orde zijn.
Ik heb vooral aandacht gevraagd voor de manier waarop we als ChristenUnie politiek willen bedrijven.
Ik ben begonnen met een aantal citaten en verwijzingen.

In de eerste plaats twee citaten uit de kersttoespraak van de koningin:
–       vrees voor onbestemde veranderingen leidt tot onrust en onzekerheid over de toekomst. Dan komt ook het maatschappelijk weefsel onder spanning. Wanneer mensen het vertrouwde niet meer herkennen, groeit wantrouwen. Maar geduld, respect en saamhorigheid kunnen tegenwicht bieden. Het komt aan op maatschappelijke verbondenheid. De uitdaging is steeds elkaar te betrekken bij het oplossen van problemen. Wie zich deelnemer voelt, wordt ook gesterkt in besef van eigenwaarde. Wie wil meewerken aan begrip en vertrouwen zal bereid moeten zijn eigen vooroordelen onder ogen te zien en zijn handelen te toetsen op de consequenties voor medemensen en de gevolgen voor de samenleving als geheel.
–       Dagelijks merken we dat over uitgangspunten en verwachtingen ten aanzien van het algemeen belang verschillend wordt gedacht. Het gevaar bestaat dat het gemeenschappelijke wordt verzwegen en verschillen worden uitvergroot. Dan worden muren van vermeende tegenstellingen opgetrokken en verharden standpunten. Maar het is juist belangrijk te zoeken naar wat verbindt en elkaar over en weer te bemoedigen.

In de afgelopen weken heb ik het boek Easycratie gelezen. Een aanrader voor elke politicus. Zonder uitputtend te zijn gaat het over:
–       gaat over de slagkracht van in netwerk verbonden mensen, waarbij niet belangrijk is wie wat zegt, maar wat er wordt gezegd
–       het delen van kennis levert meer op dan het afschermen van kennis
–       kennis van mensen wordt onderschat en die kennis krijgt geen ruimte in bureaucratische omgeving waar hiërarchische structuren belangrijk zijn.
–       Is mogelijk door de snelle overdracht van kennis door internet. Voor iedereen toegankelijk en dus onafhankelijk van hiërarchische structuren

Ik heb ook verwezen naar beginspraak:
Betrekken van burgers bij beleidsprocessen. Dus voordat er oplossingen zijn geformuleerd. Het vooronderstelt het kunnen leveren van een bijdrage aan de oplossing. Overigens zonder die oplossingen per definitie als de juiste te zien. Het vraagt het loskomen van bestaande structuren

Onze fractie heeft in een aantal bijeenkomsten nagedacht over de plaats en de betekenis van de fractie in de gemeenteraad van Zwolle. Dat heeft geleid tot het volgende missie statement:
–       Vanuit een grote betrokkenheid op de stad Zwolle dragen wij bij aan het inrichten van de Zwolse samenleving. Dat doen we op een constructieve en betrouwbare wijze, waarbij wij de verbinding met alle Zwollenaren zoeken. Christelijke waarden inspireren ons om daarin te streven naar
– een sociale stad waarin mensen naar elkaar omzien
– een duurzame stad die als rentmeester handelt
– een stad die balans kent tussen economie, cultuur en historie
–       De ChristenUnie doet dat door te verbinden, te luisteren, door meeleven en door iedereen in de eigen waarde te laten. Hierbij laten wij ons leiden door de christelijke waarden, die de Bijbel ons voorhoudt.

Van belang voor onze manier van werken zijn dan vooral de volgende zinnen:
– verbindingen zoeken met alle Zwollenaren
– ons laten inspireren door de christelijke waarden
– verbinden, luisteren, meeleven, mensen in eigen waarde laten

Voor onze manier van werken is het volgende van belang:
–       Het gaat in de politiek van alle dag dus niet om het opleggen van onze waarden, maar vooral om het uitleggen daarvan: wat bepaalt het handelen van de ChristenUnie in de Zwolse raad
–       We erkennen dat anderen in Zwolle andere uitgangspunten hebben en dus ook andere afwegingen maken
–       Het betrekken van de eigen achterban zal een aandachtspunt moeten zijn: Hier kan de vereniging een grote rol spelen. Inventariseer waar de belangstelling van leden ligt (is deels al bekend), zodat gericht gevraagd kan worden naar reacties
–       Het betrekken van burgers bij beleidsvoorbereiding is een blijvend aandachtspunt voor de ChristenUnie.

John van Boven

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

stadsdichter en bezuinigen

Stadsdichter en bezuinigen

Het college is stelt voor om, vanwege de noodzakelijke bezuinigingen, niet opnieuw een stadsdichter te benoemen. In de Stentor is te lezen, dat de huidige stadsdichter en haar voorgangers een demonstratie hebben georganiseerd tegen dit besluit.

Dat is hun goed recht natuurlijk.

Maar als ik dan lees, onder verwijzing naar Potgieter, dat er toen ook een mentaliteit van lamlendigheid en onverschilligheid heerste, dan val ik wel over het woordje “ook”. Is de boodschap dat er nu een sfeer van lamlendigheid en onverschilligheid heerst omdat er wordt nagedacht over het niet weer benoemen van een stadsdichter?

Laten we zeggen, dat dit niet de beste manier is, om mij te overtuigen van het tegendeel.

Er moeten afwegingen worden gemaakt, en dan neem ik de volgende punten daarin mee:

– Zwolle bestaat meer dan 750 jaar, en in al die jaren hebben we 6 jaar een stadsdichter gehad. Ik geloof niet dat Zwolle in de resterende 744 jaar geen ziel gehad heeft. Daarmee zeg ik niet dat het flauwekul is. Ik wil wel relativeren.
– Het budget voor cultuur is ongeveer 10 miljoen euro meer, dan bijvoorbeeld het budget voor sport. Logisch dat er vooral ook naar het cultuurbudget wordt gekeken. De stadsdichter is gekomen in een tijd, dat er nogal wat geld te besteden was. De tering moet naar de nering gezet worden.
– Hoewel het op zich een gering bedrag is, geldt voor min wel dat vele kleintjes een grote maken. Dat geldt ook wanneer we het over bezuinigen hebben

Ik vraag me wel af of er niet een onderneming in Zwolle is, die de stadsdichter financieel wil ondersteunen. Ik kan er wel een paar noemen. Laat me dat nog niet publiekelijk doen.

John van Boven

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek