Maandelijks archief: september 2011

Vrije sluitingstijden en verantwoordelijkheid

Ik heb al eerder een inhoudelijke reactie gegeven op het initiatiefvoorstel over de vrije sluitingstijden. Nu staat de vraag centraal: waar begint de eigen verantwoordelijkheid van het individu en eindigt de regulerende verantwoordelijkheid van de overheid.
Deze vraag wordt ingegeven door twee zinnetjes uit het initiatiefvoorstel:
– “eigen verantwoordelijkheid is een sleutelbegrip”
– “we willen een overheid die geen sluitingstijden oplegt, maar dit overlaat aan de markt. Aan de eigen verantwoordelijkheid van de horecamarkt, ondernemers en bezoekers.”

Bij mij dringt dan de vraag zich op, waarom juist in dit dossier aangedrongen op de eigen verantwoordelijkheid en in andere dossiers niet?
Dat de overheid verkeersregels oplegt is evident. Het zou niet best zijn, wanneer we geacht worden vooral vanuit de eigen verantwoordelijkheid deel te nemen aan het verkeer.
Bij de leerplichtwet wordt het voor mij al minder duidelijk. Waarom niet de plicht afschaffen en mensen hun eigen verantwoordelijkheid laten invullen als het gaat om dit aspect van de opvoeding. Daarover hoor ik niemand.
Waarom worden de sluitingstijden van winkels door de overheid voorgeschreven? Kunnen de winkeliers dat niet zelf regelen?
Het rookbeleid is danig gekanteld, dank zij de regulerende maatregelen van de overheid.

Ik las onlangs een interview met prof. Hans Boutellier, hoogleraar Veiligheid en burgerschap aan de VU (Denkwijzer, studieblad van de ChristenUnie en uitgave van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, jaargang 11, nummer 2).
Een paar, voor mij in dit verband relevante, uitspraken.
Op de vraag wat het door prof. Boutellier bepleite lichte leiderschap betekent voor het overheidsgezag reageert hij door o.a. te zeggen dat “faciliteren en begrenzen het credo zou moeten zijn van modern bestuur”.
De professor pleit voor kernfuncties met daarnaast improviseren. Improviseren betekent voor hem niet dat vrijblijvend gehandeld kan worden: “Improviseren geeft vrijheid, maar wel georganiseerde vrijheid. Improvisatie laat ruimte voor orde te midden van de chaos: soms klopt het, soms niet. Vergelijk het met een musicus in een combo. Die heeft vrijheid, maar is ook gebonden: aan de regels van de muziek, de traditie waarin hij staat, de eisen van een bepaald instrument, het gemeenschappelijke ritme. Er is altijd wederkerigheid, we moeten elkaar de ruimte geven.”
Nog een citaat: “De lokale politiek zal meer moeten denken in samenspel en samenwerking tussen politiek, organisaties en burgers.”

Terug naar de vrije openingstijden.
Naar mijn stellige overtuiging vraagt dit dossier regels. Daarbinnen kan dan naar eigen verantwoordelijkheid gehandeld worden.
Dat heeft alles te maken met het aantal partijen, dat in geding is: de horeca, de politie, de binnenstadbewoners, de gemeente.
Er moet dus een regiepartij zijn, die waakt over de wederkerigheid en over de onderlinge relaties.
Dat is zeker nodig in situaties waarin de belangen tegengesteld zijn.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

De knip, het proces

Het is een open deur als ik meld dat het college deze week een voorstel naar buiten heeft gebracht over de ontsluiting van Stadshagen. Een controversieel dossier en een megahit tijdens de verkiezingscampagne. De VVD heeft goed garen gesponnen met dit dossier.
Waar het mij nu om gaat is, hoe er gereageerd wordt op dit voorstel. Vooral de term kiezersbedrog scoort hoge ogen.
Maar is dat wel zo?
Voor de duidelijkheid, het gaat mij niet om het voorstel inhoudelijk. Het gaat mij nu om het proces.
Als je zegt, dat je voor het verdwijnen van de knip bent, houdt dat natuurlijk niet in, dat het dan ook daadwerkelijk gebeurt. Tenzij je de absolute meerderheid behaalt. En iedereen weet dat de VVD 6 van de 39 zetels bezet in de gemeenteraad. En dat is dus geen meerderheid.

Tijdens de onderhandelingen heeft de VVD zich sterk gemaakt voor het doen uitvoeren van een gedegen onderzoek naar het opheffen van de verhinderingen en het zicht krijgen op de gevolgen daarvan. De onderhandelingspartners hebben daarmee ingestemd, ook al lagen er al rapporten van de klankbordgroep.
Het rapport van Goudappel Coffeng verschijnt en beschrijft opties met bijbehorende gevolgen, inclusief de financiële. En dat is niet niks.
De Stadshagenaren kunnen zich uitspreken over het rapport. Dat gebeurt in ruime mate.

Vervolgens weegt het college de opties af en neemt daarbij de reacties vanuit Stadshagen mee. Dat geheel resulteert in een voorstel dat nu voorligt en waarover de Raad zich binnenkort uitspreekt.

Ik constateer dat de VVD haar best heeft gedaan.
Ik constateer ook dat de afweging van het hele college niet geleid heeft tot een voorstel om de knip op te heffen. De overige coalitiepartijen zijn tenslotte niet gebonden aan een belofte van de VVD in verkiezingstijd.
Wethouder René de Heer verdient complimenten, dat hij zich in dit politiek gevoelige dossier vooral een college-wethouder heeft betoond.

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Update vrije sluitingstijden Horeca

We zitten tussen twee momenten in: afgelopen maandag toen het staken van stemmen was over het amendement om eerst de betrokkenen te horen en aanstaande maandag, wanneer het amendement weer in stemming komt (conform reglement).
Intussen heb ik wel inhoudelijk gereageerd op dit weblog (zie tab bovenaan home page) en er zijn ook de nodige mailtjes en twitters binnengekomen.
Daarom een update.

Procedureel
Eerst een citaat Van Hans de Vries van D66 uit een mail die naar de nodige mensen is gegaan, en ik dus als een publiek document beschouw.
Citaat: “Als partij is D66 voor vrije sluitingstijden. Dat is een principe kwestie. Wij willen een overheid die vrijheid terug geeft aan burgers! Het staat ons vrij om hier op een democratische wijze invulling aan te geven. Als oppositie partij hebben we niet de “macht” om, zoals b.v. de Christen Unie met de zondagssluiting heeft gedaan, e.e.a. via een college akkoord te regelen en af te dwingen”.

Wat staat er in het collegeakkoord: “Het aantal koopzondagen blijft gelijk.” Met andere woorden, staand beleid wordt gehandhaafd. Ik vraag me dan echt af wat we afgedwongen hebben.
Daar komt nog wat bij.
Een collegeakkoord is een document dat tot stand gekomen is op basis van de verkiezingsprogramma’s van de partijen die onderhandeld hebben. Op basis van die verkiezingsprogramma’s hebben Zwollenaren gekozen.
Ik begrijp dan ook niets van de vergelijking van de nu lopende procedure en de verwijzing naar het collegeakkoord.

Inhoudelijk
De voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zwolle heeft publiekelijk gezegd dat hij het eens is met mijn stellingname in mijn blog over dit onderwerp.
Ik heb twitters gekregen (niet representatief, ik weet het. Maar toch) waarin werd gezegd dat ze niet zitten te wachten op zo’n debat over vrije sluitingstijden.
Ik vraag me langzamerhand af, voor wie we eigenlijk dit debat (eventueel) gaan voeren.

In de raadsbrief “beleid sluitingstijden horeca” van 21 februari 2007, waarin het resultaat van de evaluatie sluitingstijden wordt beschreven, is het volgende te lezen (onder het kopje Mogelijke oplossingen): “Ook vallen enkele bedrijven buiten de binnenstad onder het overgangsrecht. We zijn er geen voorstander van om deze persoonlijke rechten uit te breiden. Dit ondermijnt het beleid en geeft ook weinig zekerheid aan de vergunninghouder.”
(De brief is bijlage 2b bij de nota Integraal Horecabeleid).
Met andere woorden: er moet 1 lijn worden getrokken. Dat sluit aan bij het standpunt van Horeca Nederland afdeling Zwolle. Maar staat haaks op wat in het initiatiefvoorstel is te lezen.

Alles overziende lijkt mij de enige weg: eerst met betrokkenen om de tafel en daarna een voorstel formuleren.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Voortgezet onderwijs in Stadshagen?

De VVD vroeg in de raad (maandag 12 september) wat de andere fracties vinden van Voortgezet Onderwijs in Stadshagen. De fracties waren niet afwijzend, en wilden er wel over nadenken.
In dat kader een paar overwegingen van mijn kant.
Toen ik de vraag, zittend op de publieke tribune, hoorde, moest ik denken aan de woorden van zowel Cees Veerman als Mark Rutte vorige week.
Ik heb Cees Veerman, naamgever van de commissie die een rapport heeft geschreven over de toekomst van het HBO, horen zeggen dat kwaliteit in het (hoger) onderwijs het belangrijkste is. Daarbij hekelde hij het aantal HBO instellingen in een klein land als Nederland. En ook het aantal opleidingen dat elke instelling verzorgt (op Windesheim zijn dat 49 opleidingen). Minder instellingen maakt, dat er meer tijd, aandacht, energie en geld besteed kan worden aan de kwaliteit van het onderwijs.
In dezelfde week heeft Mark Rutte, sprekend bij de opening van het cursusjaar op een MBO, vergelijkbare woorden gesproken over het MBO. Zowel over aantal instellingen als over aantal opleidingen per instelling.

Tegen die achtergrond denk ik na over de wens van de VVD om in Stadshagen voortgezet onderwijs te verzorgen.
– Wat is de winst? Waarom kun je het voortgezet onderwijs niet op het niveau van de stad programmeren? Wordt de wijk er beter van?
– Het aantal leerlingen op het niveau van de stad verandert niet. Er komen wel gebouwen bij die bekostigd moeten worden. Komt voor rekening van de gemeente. Geld, dat je dus niet kunt steken in het bijvoorbeeld up to date maken van de huidige gebouwen. Er wordt met moeite geld vrijgemaakt voor het verbeteren van de veiligheid en van de luchtkwaliteit.
– Naar mijn gevoel kan het niet anders, of het aantal leerlingen per groep wordt kleiner. Pedagogisch goed, maar de vraag naar de bekostiging is belangrijker. De rijksvergoeding gaat uit van een bepaald aantal leerlingen per groep. En daar moet een school het mee doen.

De vraag, die de VVD stelt is een belangrijke. 
Maar. 
Daar zit meer aan vast dan het antwoord op de vraag of Stadshagen een school voor voortgezet onderwijst verdient.
Ik hoop dat we de rust nemen om alle aspecten zorgvuldig te overwegen. Maar ook, om het Zwolse voortgezet onderwijs niet voor de voeten te lopen. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun onderwijs en voor een gezonde financiële huishouding.

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Raadslid en iPad

Ik gebruik de iPad langzamerhand erg intensief en dan vooral voor het raadswerk. Mijn ervaring is, dat het heel goed te doen is. Vrij grote dossiers, zoals de Berap en de PersPectiefNota heb ik behandeld zonder de papieren versies te lezen en zonder papieren schrijfblok.
Mijn ervaring heb ik gisteren gedeeld met mijn collega-raadsleden. De presentatie stond in het teken van het volledig overschakelen naar een papierarm systeem. Papierarm, omdat de stukken uit de beleidscyclus voorlopig nog wel op papier worden aangeleverd.
De raad heeft een overgangsperiode die loopt tot en met december. Daarna moeten alle raadsleden overgestapt zijn op de digitale documenten. Als ze iets op papier willen hebben, dan moeten ze het zelf printen.

Ik heb mijn presentatie gegeven met behulp van Prezi. Voor de liefhebbers te bekijken op www.prezi.com. Bovenin zie je tabbladen, tabblad explore aanklikken. Als je in het zoekvenster raadslid typt krijg je de prezi te zien.
(gebruik je hiervoor de iPad, dan moet je de app voor iPad geïnstalleerd hebben)

Gisteren is ook het nieuwe raadsinformatiesysteem geïntroduceerd. Ik ben nogal onder de indruk. Notubiz heeft er echt iets moois van gemaakt. (www.gemeenteraadzwolle.nl). Naast het archief dat ik opbouw op mijn iPad (met Good Reader) zijn alle documenten snel in te zien en gekoppeld aan agenda’s. Bovendien is te volgen hoe het staat met beantwoording van schriftelijke vragen en met de uitvoering van aangenomen moties.

Raadslid zijn was al leuk, maar wordt steeds leuker (om het woord transparant maar te vermijden)

3 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Zwolse dienstverlening

Maandag 5 september is de nota Dienstverlening besproken in de Raad.
De nota doet een aantal aanbevelingen:
– dienstverlenende mindset verder ontwikkelen
– definieer dienstverlening en zorg voor helderheid bij alle betrokkenen
– duidelijkheid taken, rollen, verantwoordelijkheden

De nota analyseert ook wat er om ons heen gebeurt:
– de gemeente is voor de burger meest nabije overheid
– VNG: dienstverlening draait om mensen
– inrichting klantcontactcentra; rijksnota “Antwoord”
– door bezuiningen verschuift dienstverlening van persoonlijk contact naar e-dienst
– de bezuinigingen vragen een effectievere inzet van middelen

Waar staan we in 2015, zo wordt de vraag gesteld in de nota. Het volgende is dan te lezen.
– kernbegrippen van dienstverlening: menselijk, betrouwbaar, professioneel
– er is een optimale balans tussen efficiency en klanttevredenheid
– de toenemende voorkeur voor digitaal kanaal vraagt om verhogen van de effectiviteit van dat kanaal
– er is maatwerk: de soort dienst bepaalt de inrichting van het kanaal
– Zwolle volgt de landelijke ontwikkeling op gebied van dienstverlening. We lopen dus niet voorop
– Zwolle heeft 1 gezicht naar buiten
– de volgende ambities worden nagestreefd:
– dienstverlening mensgericht (vanuit perspectief klant, klant wordt betrokken bij de inrichting van de dienstverlening)
– de regels zijn passend (transparant over dilemma’s die rol spelen bij regels)
– Zwolse dienstverlening is snel en zeker

De nota laat ook zien op welke manier de ambities gerealiseerd gaan worden.
– “DNA Zwolle”. Werken aan houding en gedrag medewerkers
– procesmanagement. De besturing van de processen gaat dwars door hiërarchische structuren. Processen worden ingericht vanuit de logica van de klant
– de klantkennis bij proceseigenaren wordt versterkt
– blijven investeren in ICT
– verandertraject formuleren
– er zijn geen extra financiële middelen nodig
– Zwolle stuurt op eigenaarschap van de ambities

Namens de ChristenUnie heb ik het volgende gezegd. Het is een duidelijke notitie, die laat zien dat er wordt geanticipeerd op de toekomst. De visie is geactualiseerd. En wat we ook belangrijk vinden, er is aandacht voor wat genoemd wordt “DNA Zwolle” en voor het sturen op het eigenaarschap van de ambities. De ambtenaren voeren niet alleen maar uit. Ze realiseren de ambities, die ze zichzelf gesteld hebben.
Maar, we hebben ook aandacht gevraagd voor een tweetal kritische punten.
– waarom bij de analyse van wat er om ons heen gebeurt alleen aandacht voor de ontwikkelingen binnen het systeem zoals we dat kennen en niet voor de ontwikkelingen “buiten” het systeem. Digitale burger wordt in de nota gezien als een gegeven. Maar wat betekenen de ontwikkeling van de sociale media, de toegenomen automatisering, de veranderende rol van de burger voor de dienstverlening 3.0. Op welke manier kan de andere visie op de kracht en kennis van mensen (society 3.0 en easycratie) ingezet worden.
– De nota laat zien dat er visie is op de manier waarop het gerealiseerd moet worden. Maar papier is geduldig. De praktijk vraagt borging van deze afspraken. Over die noodzakelijke borging lezen we niets. We denken dan ook (en juist) aan de opmerking dat hiërarchische structuren doorklieft moeten worden.
Kan de organisatie dat aan? We weten zeker dat het niet vanzelf gaat.

De hamvraag is dan ook:
Hoe wordt voorkomen dat ambities als:
– dienstverlening draait om mensen
– dienstverlening is menselijk en mensgericht
– klant betrekken bij inrichting dienstverlening
alleen maar een papieren werkelijkheid blijkt te zijn.

De praktijk zal het leren.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek