Maandelijks archief: december 2011

Koopzondagen – een peiling

In april van dit jaar heeft de brancheorganisatie CBW-MITEX een peiling gehouden onder haar leden (7.500 leden en 17.000 vestigingen) over zondagopenstelling. Het rapport over die peiling heeft ook een conclusie. De tekst neem ik hieronder integraal over.
De lezer kan twee dingen doen:
1. selectief winkelen in de tekst op zoek naar argumenten, die passen bij het eigen standpunt
2. kijken naar nuances, verschillende invalshoeken, verschillende belangen.
Vooral de tweede benadering heeft mij doen besluiten de tekst hier op te nemen.

Conclusie uit het rapport “Peiling zondagopenstelling”

De huidige zondagopenstelling is over het algemeen ruim voldoende voor het MKB. Het merendeel van het MKB gaat open zo vaak als men zelf wil, waarbij lang niet altijd van de maximale toegestane openstelling gebruik wordt gemaakt. Een  vijfde gaat nu vaker open dan zij eigenlijk zou willen en anderzijds zou ruim tien procent eigenlijk vaker open willen dan zij nu doen. Bij eventuele verruiming van de zondagopenstelling zegt een klein deel hier zonder meer gebruik van te zullen maken en een kwart zal dit overwegen afhankelijk van omstandigheden. Ruim de helft van het MKB geeft aan niet vaker open te gaan bij eventuele verruiming. Hierbij is het van belang om ook naar het inwoneraantal van de vestigingsplaats te kijken.   

Binnen het MKB zijn relatief meer winkels gevestigd in kleinere vestigingsplaatsen, waar de meerderheid over het algemeen overwegend beperkt tot niet open wil. In de grote steden is de verdeeldheid binnen het MKB groot. Het MKB is terughoudender ten aanzien van (verruiming) zondagopenstelling dan het GWB. Van het  GWB wil de meerderheid in de grotere steden (ruwe richtlijn 100.000 inwoners of meer) meer dan 26 zon- en feestdagen geopend zijn. Bij de kleinere steden wil het GWB dit af laten hangen van omstandigheden. Maar een beperkt aantal GWB geeft bij voorbaat aan gesloten of zeer beperkt open te willen zijn.   

Uit de achterliggende overwegingen om wel of niet (vaker) open te gaan op zondag blijkt een sterke behoefte bij, met name het MKB, om de zondag vrij te zijn. Hiernaast spelen organisatorische beperkingen die veelal te maken hebben met de kleinschaligheid die het MKB typeert.  Of een (extra) zondagopenstelling commercieel aantrekkelijk is, hangt volgens veel ondernemers af van een aantal voorwaarden dan wel omstandigheden. Eerder werd al geconcludeerd dat het inwoneraantal een belangrijke rol speelt, maar ook kosten (zondagtoeslag), collectieve participatie en het speciaal houden van de koopzondag spelen een rol. Zo ook het veranderende consumentengedrag , waarbij verschillende ondernemers aangeven dat winkelen op zondag als vrijetijdsbesteding in belang toeneemt.   

Bij de overwegingen wordt kritisch gekeken naar mogelijke omzetverschuiving tussen dagen en de kans op omzetafvloeiing. De meningen over de wijze van regulering van zondagopenstelling lopen uiteen. Dit varieert van een sterke voorkeur voor een landelijk eenduidig beleid – met hierbinnen verschillen over wat dit beleid in aantal zondagopenstellingen zou moeten zijn – tot volledig vrije keuze voor ondernemers.      

De resultaten pleiten voor een zorgvuldig besluitvormingsproces, waarbij lokale ondernemers actief betrokken worden. Op lokaal niveau kan ingeschat worden of (extra) zondagopenstelling de (commerciële) aantrekkelijkheid van het winkelgebied/ gemeente vergroot. Dit vraagt om voldoende collectieve participatie en een evenwichtige samenstelling van MKB-winkels en GWB-filialen.  

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Koopzondagen

Aanleiding

Naar aanleiding van een artikel in de Stentor (woensdag 28 december) ontstond er een discussie op Twitter. Voor zover je trouwens op twitter kunt discussiëren. Ik wil er op mijn log wel wat meer over zeggen.
Het begon met een tweet die stelde dat het Zwols collegeakkoord wel op 1 onderdeel opengebroken kan worden: koopzondagen.
Mijn algemene en beperkte reactie op twitter was: Koopzondagen: 1. Afspraak is afspraak, 2. Benut huidige aantal beter voordat wordt uitgebreid, 3. Kleine middenstander vraagt ook aandacht.
Dan lees ik vervolgens op twitter, dat er bij een enkele fractievoorzitter een knop om moet en ik krijg te verstaan dat ik gewoon moet zeggen dat de CU er alles aan doet om uitbreiding tegen te gaan.
Als ik dat allemaal lees, dan is het toch beter om hier uitgebreider in te gaan op het dossier koopzondagen.

Overwegingen

In dit dossier geldt wat ons betreft een aantal overwegingen. Die overwegingen zijn de basis voor ons standpunt.

In de eerste plaats de zondagsrust.
De ChristenUnie hecht aan de zondagsrust. Voor christenen is de zondag bedoeld voor rust en voor kerkgang. Daarin past wat de ChristenUnie betreft geen openstelling van welke winkel dan ook.
Tegelijkertijd realiseren we ons dat we aan anderen niet kunnen opleggen, zoals we het zelf graag zien. We willen er zijn voor alle Zwollenaren, ook voor Zwollenaren die het prettig vinden op zondag te winkelen.
Voor de duidelijkheid: het gaat hier om uitleggen en niet om opleggen.

Er is meer. Het gaat ook om rust in zijn algemeenheid.
De rust van de zondag laat zich ook verbreden. Belangrijke begrippen voor de ChristenUnie zijn rust, ontspanning, bezinning, reflectie, ontmoeting. Winkelsluiting op zondag helpt – wat ons betreft – om die begrippen vorm te geven.
Het is onze overtuiging, dat het voor iedereen goed is, om rustmomenten in te bouwen. Zeker in een tijd dat iedereen opzij moet, omdat we ongelofelijke haast hebben.
Wat is er dan mis met een rustdag als het om kopen gaat. Dat lijkt ons bevorderlijk voor ieders welzijn.
Deze benadering wordt gelukkig nog steeds door meerderen herkend.
Maandag 19 december las ik een quote van een ondernemer uit Hoofddorp: “Ook als je er zelf niet bent, ben je toch met je winkel bezig. Op die manier heb je nooit meer echt rust”.

Ook het concurrentieaspect is een overweging.
Een eventuele verruiming van de openstelling op zondag zal de kleinere winkels treffen. Wat je op zondag koopt, koop je door de week niet.
Het zijn vooral de grotere winkel(keten)s, die het zich kunnen permitteren en op die manier waarschijnlijk een grotere omzet halen ten koste van de kleintjes.
Open op zondag, met naar verhouding zwaardere personeelslasten, moet op de een of andere manier gecompenseerd worden. Dat geldt vooral voor de MKB’er.

Wat valt op
De gang van zaken rond de koopzondagen wordt nogal gekenmerkt door onduidelijkheid. Dat is niet goed voor de winkels en dat is niet goed voor de klanten. Niemand weet waaraan hij toe is. Elke keer is er een excuus voor de gang van zaken. Maar dat brengt niet verder.
Dat heeft er toe geleid dat Tweede Kerstdag de winkels massaal gesloten bleven.
De aanwezigheid van én de kerstmarkt, én het reuzenrad én de ijssculpturen, had de ondernemers samen de handen ineen moeten doen slaan om er meerwaarde uit te halen. Maar dat gebeurt dus niet.
Dat is juist de kracht van de flaneeravonden: het bieden van meerwaarde door samenwerking tussen winkels, cultuur en horeca. Dan krijg je een bruisende binnenstad en voor elk wat wils.

Je hoort na deze Tweede Kerstdag onmiddellijk de roep om meer koopzondagen, alsof dat de enige oplossing is. Ik zou zeggen, buit het bestaande aantal beter uit. Daar zit nog een hoop ruimte.
Bovendien, in het collegeakkoord is vastgelegd, dat het aantal koopzondagen niet wordt uitgebreid. En ook hier geldt toch: afspraak is afspraak.
De positie van de kleinere ondernemers (de MKB’ers) is volstrekt onduidelijk. De roep om meer koopzondagen komt vooral van de grote winkelketens. Hoe je het ook wendt of keert: de personeelskosten nemen toe en het is maar de vraag, zeker voor de kleinere winkels, of de omzet op zondag dat compenseert.
We zijn er in de gemeenteraad, ik in ieder geval, ook voor die kleinere ondernemers.

Voorstel
Laten we kijken op welke manier we de stad bruisender krijgen en laten we accepteren dat uitbreiding van het aantal koopzondagen er niet in zit.
Er zijn nog genoeg mogelijkheden om de winkelkwaliteit van Zwolle te vergroten.

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Open brief aan het BLOZ over hoogbegaafdheid

Beste leden van het BLOZ,

Al voor de zomervakantie heb ik u, via een mail aan uw secretaris, gevraagd om een gesprek over de stand van zaken met betrekking tot hoogbegaafdheid.
Ik was, en ben nog steeds, benieuwd naar de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Vooral ook, omdat ik graag wil weten hoever Zwolle is met het dekken van de behoefte aan deze vormen van onderwijs.
Inderdaad, meervoud. Want ik heb langzamerhand geleerd dat aan deze kant van het spectrum een even grote behoefte bestaat aan maatwerk, als aan de andere kant van het spectrum.
Ik heb nog steeds geen inhoudelijke reactie gekregen. De behoefte daaraan is ondertussen wel toegenomen.

Op verzoek heb ik een dossier bekeken van een leerling die noodzakelijkerwijs van school is veranderd. Hij is van Zwolle naar Meppel gegaan. Bij het bekijken ging het vooral over het al dan niet toewijzen van vervoerskosten. Daarbij is de vraag relevant of het type onderwijs dat nodig is, in Zwolle voorhanden is. Vandaag las ik een tweet van een vader die meldde dat zijn zoon ook naar Meppel gaat. Ook vandaag las ik in de Stentor dat in Nieuwleusen gestart wordt met Leonardo-onderwijs.

Ik pleit niet voor welke invulling dan ook voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. En dan vooral voor onze jonge Zwollenaren. Ik pleit wel nadrukkelijk voor onderwijs dat tegemoet komt aan de behoefte. Het zal langzamerhand toch duidelijk zijn dat ook hier maatwerk geboden is, omdat de ene hoogbegaafde de andere niet is.

Ik merk dat de opvattingen nog niet eenduidig zijn. Dat is lastig voor het maken van beleid ten behoeve van de regelgeving op het gebied van leerlingenvervoer: wanneer is volgen van onderwijs buiten Zwolle (of in een andere wijk van Zwolle) gerechtvaardigd. Wie nemen daarover een beslissing en hoe zorg je er voor dat die beslissingen erkend worden. Dat vraagt naar mijn mening een verregaande samenwerking tussen de scholen onderling om een zo hoog mogelijke dekkingsgraad te realiseren. Dat vraagt ook een goede samenwerking tussen het onderwijs en de politiek.
Niet alleen omdat de politiek zich ook verantwoordelijk wil weten voor de kwaliteit van het Zwolse onderwijs. Maar ook omdat er nog al wat raakvlakken zijn die een gezamenlijk optrekken en gezamenlijk besluiten noodzakelijk maken.

Ik vraag u, leden van het BLOZ, nogmaals, kunnen we op korte termijn een afspraak maken over onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.
Voor de duidelijkheid, deze vraagstelling is specifieker dan het onderwerp passend onderwijs, waarover u onlangs een bijeenkomst hebt willen beleggen.

Ik hoor graag van u.
Zwolle, 21 december 2011

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Noordereiland

Onlangs (maandag 12 december) heeft de raad besloten om het Noordereiland als garage nog in bedrijf te houden.
Dat betekent dat we de provinciale subsidie mislopen. Omdat de subsidie gekoppeld was aan een datum, waarop begonnen zou moeten zijn met de sanering van de grond.
(Tussen haken: op zich vind ik het een merkwaardige constructie: subsidie wordt niet verleend wanneer niet voor een bepaald moment begonnen wordt. Dat construct zou eigenlijk heroverwogen moeten worden).
Tegenover de subsidiederving staat extra inkomen vanwege parkeergelden. Ook als je rekening houdt met de kosten die gemaakt moeten worden om de garage voor de komende jaren toonbaar te houden.

Waarom vinden we het een goede beslissing.
In de eerste plaats is het belangrijk dat we voldoende parkeervoorziening houden voor de bezoekers van buiten de stad. Zolang de te bouwen garage aan het Katwolderplein nog niet gereed is (we denken ook aan de parkeervoorziening op de Schaepmanlocatie, het Kraanbolwerk) maak je het jezelf als gastvrije stad moeilijk.
Maar hoe zit het dan met de woningbouw die voorzien is op het Noordereiland? Ontneem je jezelf niet een prachtige mogelijkheid voor woningen dicht bij de binnenstad, dus op een mooie lokatie.
Wat niet is kan nog komen, denk ik dan maar.
Want, er zijn woningen voorzien bij het Katwolderplein – veel sociale woningbouw trouwens – en het Kraanbolwerk realiseert veel woningen, weliswaar in een iets duurder segment. Dan is het toch niet verstandig om op korte termijn ook woningen te ontwikkelen op het Noordereiland. De wordt dan een concurrent van jezelf.

Het voorlopig open houden van de parkeergarage op het Noordereiland is ook van belang voor een evenwichtige verdeling van de parkeermogelijkheden voor Zwolle. We hebben niet voor niets in het collegeakkoord opgenomen, dat onderzocht moet worden op welke manier we parkeervoorzieningen aan de Noord-West kan van de stad kunnen realiseren.
Goede bereikbaarheid is een eerste vereiste voor de levendigheid van de Zwolse binnenstad. Het Noordereiland is op dit moment daarin een belangrijke schakel.

Moet het voor altijd een parkeergarage blijven?
Dat zeggen wij niet. We willen wel op enig moment het debat over de verdere toekomst van de parkeergarage. Die kan gelegen zijn in woningbouw, maar ook de parkeerfunctie is niet per definitie dan verleden tijd. Dat wordt vooral bepaald door de mogelijkheid om aan deze kant van de stad parkeervoorzieningen te realiseren.
De aangenomen motie van de ChristenUnie heeft vastgelegd wanneer dat debat er zal zijn: zodra de parkeervoorziening aan het Katwolderplein gerealiseerd is.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

De Sinterklaasvragen van de SP

In dit stukje wil ik de lezer deelgenoot maken van mijn verbazing over de vragen van de SP, die zij op 5 december 2011 heeft gesteld.
Het zijn vragen over een notitie van de SP over het aan de slag krijgen van werknemers met een arbeidsbeperking. De SP heeft nog steeds geen antwoord gekregen, zo stelt ze, op vragen die op 5 september 2011 zijn ingediend.

Het onderwerp begint wat mij betreft veel eerder, namelijk bij de behandeling in november 2010 van de begroting voor 2011. In die vergadering dient de SP een motie in, waarin zij de raad vraagt de uit spraak te doen dat het aantal medewerkers met een arbeidsbeperking dat in vaste dienst is van de gemeente in 2011 en daarna significant te laten stijgen en de raad hierover voor de begroting van 2012 te informeren.
Deze motie wordt verworpen met alleen de stemmen van de SP en GroenLinks voor.

Op 23 november dient de SP, samen met GroenLinks een motie in over het zelfde onderwerp, maar dan minder ver strekkend.
Deze motie, aangepast tijdens de vergadering, vraagt de raad uit te spreken tot een inspanningsverplichting te komen en de raad voor eind 2011 te informeren over het in vaste dienst hebben per 1 januari 2012 van minimaal 5 mensen met een SW-indicatie en voor de Perspectiefnota te komen met een plan van aanpak om het aantal medewerkers met een SW-indicatie bij reguliere werkgevers te bevorderen.
Deze motie wordt aangenomen.

Op 5 september vraagt de SP de reactie van de wethouder op de door hen geschreven nota (omdat het de wethouder niet is gelukt, zoals de SP schrijft) over het plan voor werk en loon bij reguliere werkgevers. Met deze vragen refereert de SP aan de aangenomen motie van november 2010.

Tot zover de historie.
Halverwege oktober 2011 komt de nota Samen Sterk uit. Met als ondertitel Actieprogramma sociaal beleid voor 2012.
Beslispunt 2 van bij deze nota behorende beslisnota luidt:
kennis te nemen van de beantwoording van de volgende moties: o.a. de motie “plan van aanpak bevorderen aantal medewerkers met een SW-indicatie in dienst bij reguliere werkgevers”.
De nota is vastgesteld door de raad.
Met andere woorden. De raad is van mening dat de motie met deze nota is beantwoord.
Dat betekent tegelijkertijd dat de SP kan weten wat het standpunt van het college is (en dus ook de raad, de nota is aangenomen) om het aantal medewerkers met een SW-indicatie bij reguliere werkgevers te bevorderen.
Met het verschijnen van de nota zijn, wat mij betreft, de vragen van 5 september beantwoord.

De vragen van 5 december zijn dan ook onterecht.
Het lijkt mij beter dat de wethouder aan de gang gaat met het realiseren van de plannen die beschreven zijn in Samen Sterk in plaats van nog een keer antwoorden te geven op vragen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder ChristenUnie Zwolle