Dagelijks archief: 31/12/2011

Koopzondagen – een peiling

In april van dit jaar heeft de brancheorganisatie CBW-MITEX een peiling gehouden onder haar leden (7.500 leden en 17.000 vestigingen) over zondagopenstelling. Het rapport over die peiling heeft ook een conclusie. De tekst neem ik hieronder integraal over.
De lezer kan twee dingen doen:
1. selectief winkelen in de tekst op zoek naar argumenten, die passen bij het eigen standpunt
2. kijken naar nuances, verschillende invalshoeken, verschillende belangen.
Vooral de tweede benadering heeft mij doen besluiten de tekst hier op te nemen.

Conclusie uit het rapport “Peiling zondagopenstelling”

De huidige zondagopenstelling is over het algemeen ruim voldoende voor het MKB. Het merendeel van het MKB gaat open zo vaak als men zelf wil, waarbij lang niet altijd van de maximale toegestane openstelling gebruik wordt gemaakt. Een  vijfde gaat nu vaker open dan zij eigenlijk zou willen en anderzijds zou ruim tien procent eigenlijk vaker open willen dan zij nu doen. Bij eventuele verruiming van de zondagopenstelling zegt een klein deel hier zonder meer gebruik van te zullen maken en een kwart zal dit overwegen afhankelijk van omstandigheden. Ruim de helft van het MKB geeft aan niet vaker open te gaan bij eventuele verruiming. Hierbij is het van belang om ook naar het inwoneraantal van de vestigingsplaats te kijken.   

Binnen het MKB zijn relatief meer winkels gevestigd in kleinere vestigingsplaatsen, waar de meerderheid over het algemeen overwegend beperkt tot niet open wil. In de grote steden is de verdeeldheid binnen het MKB groot. Het MKB is terughoudender ten aanzien van (verruiming) zondagopenstelling dan het GWB. Van het  GWB wil de meerderheid in de grotere steden (ruwe richtlijn 100.000 inwoners of meer) meer dan 26 zon- en feestdagen geopend zijn. Bij de kleinere steden wil het GWB dit af laten hangen van omstandigheden. Maar een beperkt aantal GWB geeft bij voorbaat aan gesloten of zeer beperkt open te willen zijn.   

Uit de achterliggende overwegingen om wel of niet (vaker) open te gaan op zondag blijkt een sterke behoefte bij, met name het MKB, om de zondag vrij te zijn. Hiernaast spelen organisatorische beperkingen die veelal te maken hebben met de kleinschaligheid die het MKB typeert.  Of een (extra) zondagopenstelling commercieel aantrekkelijk is, hangt volgens veel ondernemers af van een aantal voorwaarden dan wel omstandigheden. Eerder werd al geconcludeerd dat het inwoneraantal een belangrijke rol speelt, maar ook kosten (zondagtoeslag), collectieve participatie en het speciaal houden van de koopzondag spelen een rol. Zo ook het veranderende consumentengedrag , waarbij verschillende ondernemers aangeven dat winkelen op zondag als vrijetijdsbesteding in belang toeneemt.   

Bij de overwegingen wordt kritisch gekeken naar mogelijke omzetverschuiving tussen dagen en de kans op omzetafvloeiing. De meningen over de wijze van regulering van zondagopenstelling lopen uiteen. Dit varieert van een sterke voorkeur voor een landelijk eenduidig beleid – met hierbinnen verschillen over wat dit beleid in aantal zondagopenstellingen zou moeten zijn – tot volledig vrije keuze voor ondernemers.      

De resultaten pleiten voor een zorgvuldig besluitvormingsproces, waarbij lokale ondernemers actief betrokken worden. Op lokaal niveau kan ingeschat worden of (extra) zondagopenstelling de (commerciële) aantrekkelijkheid van het winkelgebied/ gemeente vergroot. Dit vraagt om voldoende collectieve participatie en een evenwichtige samenstelling van MKB-winkels en GWB-filialen.  

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek