Maandelijks archief: april 2012

Alcohol en gezondheid

Jongeren
Vandaag zijn de getallen van het aantal jeugdige comazuipers in 2011 gepubliceerd. Het zijn verontrustende cijfers.
Het aantal is weer gegroeid. In 2011 zijn er 762 jongeren die zich in coma hebben gezopen. Dat is 12% meer dan in 2010.
De gemiddelde leeftijd van de comazuiper is gedaald van 15,6 naar 15,3.
Ook nam de duur van de coma toe: 3,27 uur. Dat is een uur langer dan in 2007 toen begonnen werd met het registreren.
De poli in Delft beleefde ook een triest record: de jongste comazuiper was 10 jaar. Nog nooit is een zo jonge drinker binnengekomen.
Als je bedenkt welke negetieve invloed drank heeft op de ontwikkeling van de hersenen van jonge mensen, dan baren deze cijfers ernstige zorgen.

Ouderen
Ook de cijfers onder ouderen liegen er niet om.
Een paar cijfers voor het beeld:
– sinds 2001 is de hulpvraag van 55-plussers ivm drankgebruik gestegen met 139%
– onder alcoholcliënten stijgt in 10 jaar het aandeel cliënten van 55 jaar en ouder van 17% naar 25%
– steeds meer verwijzingen naar de verslavingszorg vinden plaats via de gezondheidszorg.
In absolute getallen: in 2010 ging het om 8.990 ouderen die om hulp vroegen. De stijging heeft ook te maken met de vergrijzing, maar hiervoor gecorrigeerd betreft het nog altijd een verontrustende groei met 94% sinds 2001.
Ter vergelijking: de groei in dezelfde periode van de 25-55 jarigen was 50% en die van de 12-25 jarigen 84%.

Dit zijn getallen die vragen om een heroverweging van beleid. Maar ook om overheidsinterventie. Ik verwijs maar even naar mijn stukje op mijn log van gisteren, 24 april.

3 reacties

Opgeslagen onder algemeen, Zwolse politiek

Eigen verantwoordelijkheid versus overheidsingrijpen

Ik ben afgelopen maandag naar het congres geweest over ouderen en alcohol. Ik heb o.a. de bijdrage gehoord van Rutger Claassen, politiek filosoof en schrijver van het boek  ‘Het huis van de vrijheid’ met als ondertitel Een politieke filosofie voor vandaag.

Ik wil van die bijdrage iets doorgeven. Claassen gaat in op de vraag waar de grens ligt tussen invloed van de overheid en eigen verantwoordelijkheid van het individu. Het antwoord is breder bruikbaar dan alleen bij ouderen en alcohol. Ik denk dan vooral aan jongeren en alcohol.
Claassen vindt de veelgebruikte tegenstelling te simpel. Hij beschrijft die met begrippen als negatieve vrijheid (individu vrijlaten) en positieve vrijheid (individu vrijmaken). Hij wil het liever hebben over het beter maken van het individu, het welzijnsaspect.

Daarmee is de autonomie van het individu niet uitgeschakeld. Bij autonomie spelen de volgende factoren een rol: onafhankelijkheid, er moeten condities zijn om er gebruik van te kunnen maken en er moet keuzevrijheid zijn.
Opdracht voor de overheid is dan:
– Bevorder en bescherm de autonomie van burgers
– Treedt op waar de ene autonomie de andere schaadt
– Behartig het welzijn wanneer burger zichzelf schaadt.
Dat laatste noemt Claassen paternalisme.

Die vrijheid betrekt Claassen als volgt op de alcoholproblematiek.
De eerste keuzemogelijkheid van de overheid is: verbieden of vrijgeven.
Als het wordt vrijgegeven moet bezien worden of de alcohol schade toebrengt aan de gebruiker zelf en/of ook aan anderen. Bij schade aan de ander mag de overheid ingrijpen wanneer de ene burger de ander schaadt (uitoefenen van macht). Bij schade aan het individu zelf speelt de vraag naar de taak van de overheid om het beter maken van het individu (het welzijnsaspect).
Deze benadering kan helpen om antwoord te geven op de vraag of overheidsingrijpen (uitoefenen van macht) gelegitimeerd is of dat het afgedaan kan worden met de opmerking dat het de eigen verantwoordelijkheid is. Of van de ouders bij het dossier jongeren en alcohol.

Naar mijn stellige overtuiging is de overheid gelegitimeerd om regels te stellen, dus het uitoefenen van macht.
Mijn overwegingen.
1. Alcohol schaadt de gezondheid van de jonge gebruiker en al helemaal bij overmatig gebruik. De jongere is zich hiervan onvoldoende bewust.
2. Er wordt schade toegebracht aan de ander. Ik denk dan aan alcohol gerelateerde ongelukken, aan vechtpartijen waar anderen ongewild bij betrokken worden.
3. De kosten voor de overheid als gevolg van alcoholmisbruik reken ik ook tot schade aan anderen. Die kosten bedragen 2,6. miljard euro per jaar, zo is becijferd.

Anders gezegd, de jongere is wellicht autonoom in zijn beslissing of hij drinkt en hoeveel hij drinkt. Maar tegelijkertijd moet geconstateerd worden dat die beslissing ook ingrijpt in zijn eigen welzijn en dat deze beslissing schade toebrengt aan anderen.
Daarmee is, wat mij betreft, de overheid gelegitimeerd om maatregelen te nemen die het drankgebruik van jongeren terugdringt.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Het demasqué van Wilders

Ik heb zaterdag met stijgende verbazing geluisterd naar de verklaring van Wilders. Ik zal uitleggen waarom. Drie zaken voerden de boventoon: opkomen voor de AOW-ers, lak hebben aan Brussel met z’n 3% norm en het recht houden van de rug.

Waar komt dan mijn verbazing vandaan? Puntsgewijs.

1. Allereerst het moment. De overwegingen die Wilders aanvoert, had hij ook (bijv) 3 weken geleden kunnen aanvoeren. Ze hebben niets te maken met het moment en nog minder met de doorrekening. Het onderhandelingsresultaat ging doorgerekend worden. Het commentaar van Wilders ging niet over de uitkomsten, maar over de voorstellen zelf. Wat ook opviel in de verklaring was dat Wilders wel aangaf wat hij niet wilde, maar niet aangaf hoe hij zelf de oplossing ziet.
2. Dat opkomen voor de AOW-ers heeft wat hilarisch. Wat gaf hij na de verkiezingen in 2010 het eerste prijs? Het voorkomen van het verhogen van de pensioenleeftijd.
Hij ziet AOW-ers staan zolang het in zijn kraam te pas komt.
3. Dat zelfde geldt eigenlijk ook voor zijn opmerking over Brussel. De normen vanuit Brussel kunnen goed gebruikt worden als het over Griekenland gaat. In de Nederlandse situatie komt het niet zo goed uit. Dus heeft Wilders nu lak aan Brussel.
4. Het wordt langzamerhand interessant om te weten wat Wilders bedoelt met het recht houden van de rug. Ik realiseer me nu dat je bij het draaien ook je rug recht houdt. Mits een tol maar hard genoeg draait, blijft hij recht op.
Als het op standpunten aankomt weet je bij Wilders niet waaraan je toe bent. Dat is lastig als het gaat over regeringsbeleid en landsbelang. Weliswaar in een gedoogconstructie, maar toch.
5. Uit de uitlatingen van Wilders blijkt, dat hij alleen maar oog heeft voor zijn kiezers. Dat is zijn goed recht. Maar dan hoor je niet thuis aan tafel bij de regeringspartijen. Dan hoort je verantwoordelijkheidsgevoel breder te zijn.
Mijn conclusie is, dat Wilders meer bezig is met een overlevingsstrategie dan met het landsbelang.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen

Afslag Noord

In maart 2010 schreef ik een enthousiast stuk op mijn weblog over Afslag Noord. Ik zag dat als een mooi initiatief waarbij kunstenaars onder één dak kwamen waardoor creatieve kruisbestuiving mogelijk was en er ruimte ontstond voor allerlei nieuwe initiatieven. Ze waren zakelijk genoeg om zelf de middelen te genereren, het probleem was de huisvesting. Een mogelijkheid aan de Ceintuurbaan liep op niets uit. Een volgende kans was het complex op het spooremplacement. Dat was veelbelovend, veel vierkante meters en daardoor ook ruimte voor allerlei aanvullende activiteiten. Ook dit liep helaas op niets uit omdat er geen langdurig huurcontract kon worden afgesloten. En je gaat natuurlijk niet investeren wanneer er geen zekerheid is over de termijn.

Waarom ik dit allemaal aanhaal?
Omdat ik gisteren in de krant de plannen van de Creatieve Coöperatie las. Alsof ik nog een keer de plannen van Afslag Noord aan het lezen was. Ik vroeg me een paar dingen af. Waarom geen samenwerking, de plannen van Afslag Noord zijn toch genoegzaam bekend. Kan het zomaar dat ideeën worden gekopieerd zonder dat daar overleg over is met de initiatiefnemers van Afslag Noord.

En als ik de tweets van vandaag zie, dat collegeleden de ruimte vandaag geopend hebben en er zelf aan de gang zijn geweest, dan heeft het college in 1 dag meer aandacht besteed aan dit initiatief dan aan afslag Noord gedurende al die tijd dat zij bezig zijn geweest met het zoeken van huisvesting.

Dit steekt, merk ik aan mezelf.
En aangezien ik een weblog heb, meld ik dat dan ook maar.

3 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek