Algemene beschouwingen 2012

Inleiding
Vorig jaar begon ik de algemene beschouwingen met het citeren uit onze missie. Ik doe dat nu weer en noem de drie belangrijkste punten: De ChristenUnie wil:

– een sociale stad, waarin mensen naar elkaar omzien
– een duurzame stad die als rentmeester handelt
– een stad die balans kent tussen economie, cultuur en historie.

Als we, met deze punten in het achterhoofd, de jaarrekening, de berap en de PPN bestuderen, dan kunnen we concluderen dat aan drie deze punten gewerkt wordt en er vooral aandacht voor de toekomst is. De stukken maken ons trots, niet op onszelf als fractie, maar wel op de staat van Zwolle. We staan er naar verhouding goed voor en we gaan optimaal om met onze mogelijkheden. We gaan lastige bezuinigingen niet uit de weg en zetten daarmee de tering naar de nering en maken op die manier nieuwe investeringen mogelijk. Zeker nu moeten we leren omgaan met onzekerheden en daarmee de bereidheid hebben om beleid bij te stellen wanneer de omstandigheden, vaak door Haagse beslissingen, veranderen. Dat is geen teken van zwakte, eerder een teken van kracht.

Als we beleid bijgestellen, moeten we dat niet doen vanwege  huidige knelpunten. We moeten het doen vanuit het perspectief. Een perspectief, waarvan ook de PPN spreekt. Ik verwijs graag naar het artikel in B&G: “Bezuinigen en vernieuwen”.  Daarin worden 6 lessen gegeven voor een succesvolle bezuinigingsronde:
anticipeer op wat komen gaat,
verbind bezuiniging aan strategische vernieuwing,
bepaal wat minimaal nodig is om te presteren in de toekomst,
flexibiliseer de veranderstrategie,
betrek de omgeving,
durf te investeren
.
We zien tot onze tevredenheid deze lessen terug in de PPN.

Trends
We onderstrepen daarmee de trends die het college waarneemt. Belangrijke opmerkingen worden gemaakt over de betekenis van de andere relaties van de overheid, lees de gemeente met burgers, instellingen en verenigingen. Begrippen als regierol en vertrouwen in maatschappelijke partners horen daarbij. De ChristenUnie is het volstrekt eens met het college, dat we op zoek moeten naar een nieuw sturingsparadigma. Wat ons betreft is dat een prima onderwerp om samen te bespreken. Wat betekent dit voor de wijze van werken van de gemeente, voor de inrichting van de organisatie en vooral ook voor de manier van werken van ons als gemeenteraad. We zullen een motie indienen waarin we de raad vragen uit te spreken dat er een werkgroep in het leven wordt geroepen die het debat over het nieuwe sturingsparadigma moet voorbereiden. De samenstelling kan wat ons betreft vergeleken worden met de werkgroep die nadacht en nadenkt over de optimalisatie van de beleidscyclus.

Samenwerken wordt ook wat de ChristenUnie betreft, een steeds belangrijker sleutelwoord. Het college noemt dat terugdringen van uitvoeringsconcurrentie. We zien het in de PPN waarin aandacht is voor een nauwere samenwerking tussen verschillende instellingen; we denken ook aan de koppeling van onderwijs en jeugdzorg. Het is goed om bij het nadenken daarover het waarom van de samenwerking als uitgangspunt te nemen en de bestaande instituties op voorhand niet als heilig te verklaren. Ook hier geldt: denk van buiten naar binnen. We zeggen dit niet voor het eerst.
Natuurlijke grenzen, zoals provinciegrenzen en stadsgrenzen, mogen wat ons betreft niet leidend zijn bij vorming van gewenste regionale samenwerking om de concurrentiepositie te verbeteren. Het dossier is leidend en daarna de vraag wie in een dossier partners moeten/kunnen zijn. Dat vraagt veel regie, maar voorkomt wel dat structuur dominant wordt. De atlas van de Nederlandse Gemeenten 2012 breekt een lans voor het groter maken van conglomeraties omdat alleen dan de samenwerking optimaal en efficiënt kan verlopen. We zijn het meer eens met Tof Thissen die stelt dat relaties belangrijker zijn dan structuren.

Wat te doen
* Als sociale stad vraagt de onzekerheid op het gebied van sociale zekerheid een alerte houding. Het betekent wat de ChristenUnie betreft dus niet dat, nu de wet werken naar vermogen tot het verleden is gaan behoren, de gereserveerde 5 miljoen euro vrijkomt. Integendeel. Het fonds moet er zijn om waar mogelijk negatieve effecten van Haagse maatregelen op het sociale vlak op te heffen. Algemeen gesproken zijn we er geen voorstander van dat we de gaten die Den Haag laat vallen, per definitie opvullen. Maar als het gaat om de zwakken in de Zwolse samenleving, moeten we doen wat we kunnen. En daarvoor is budget nodig.

We maken ons zorgen over de nachtopvang na sluiting van het Nel Banninkhuis. Zorgen over de omvang van de capaciteit, maar ook over de mogelijkheid om cliënten elders onder te brengen bij problemen. We lezen in de PPN “omdat op andere plekken in de stad nachtopvang voor daklozen voorhanden is”. Dit staat haaks op wat we vorige week maandag hoorden van RIBW en het Leger des Heils. We willen gerustgesteld worden door het college. En dan hebben we het nog niet gehad over de vraag om meer fte voor de Herberg.

Dimence heeft de zorg voor het preventieaspect onder de aandacht gebracht. Redenerend vanuit middel en doel vragen we ons af of het niet verstandig is om alle spelers op dit terrein om de tafel te brengen. Vanuit het doel (goede preventie) bezien wat elke partij kan inbrengen. We vergelijken het met de oplossing die voor de thuisadministratie is bereikt. WE vragen ons af of hier ook sprake is van uitvoeringsconcurrentie en als dat zo is of dat kan worden teruggedrongen.

Een sociale stad bekommert zich ook om de gezondheid van haar inwoners. De ChristenUnie denkt dan vooral aan de zorgelijke ontwikkelingen rond alcoholmisbruik. We hebben kennis genomen van het voorstel om 0.75 fte in te zetten voor de controlerende taak die nu gelukkig naar de gemeente is gegaan. Dat maakt het mogelijk om zelf de prioriteiten te stellen. De nieuwe wet maakt het ook mogelijk om eigen beleid te ontwikkelen. We vragen ons af of het college voornemens is in dit dossier te komen met voorstellen.

We brengen in het kader van de sociale stad ook de kleedkamerproblematiek onder de aandacht. De afgelopen jaren hebben we de investeringen in de sport vooral gelegitimeerd vanuit de sociale context. Sport is belangrijk voor de gezondheid, voor samenwerking. Die overwegingen hebben in onze beleving de doorslag gegeven bij beslissingen over de aanleg van kunstgrasvelden. Rechtstreeks gevolg daarvan is een intensiever gebruik van de kleedkamers. Als het enigszins mogelijk is, moeten we als Raad ook staan voor de consequenties van ons investeringsbeleid. We hopen dat het college mogelijkheden ziet.

* Het valt ons op dat er minder expliciete aandacht is voor de duurzame stad. We hadden graag wat meer concrete voornemens op dit punt gezien. In dit verband willen we zelf een voorbeeld noemen. De sportverenigingen willen graag een beperkte pilot uitvoeren met LED-verlichting op de velden. Dat vraagt een investering van de gemeente en levert opbrengsten op voor de verenigingen. De ogenschijnlijk scheve situatie (kosten voor de ene partij en opbrengsten voor de andere) kan worden opgeheven door de huur te verhogen. Vergelijkbaar met de aanleg van de kunstgrasvelden. Ik verwijs naar een van de 6 lessen: durf te investeren. De sport is bereid om deze constructie te overwegen.

* De PPN laat, wat de ChristenUnie betreft, zien dat Zwolle een stad is die balans kent tussen economie, cultuur en historie. Het college heeft oog voor factoren die een innovatief ondernemersklimaat mogelijk maken en daardoor ruimte schept voor economische groei. En wij voegen daar aan toe dat een sociale stad een sterke economie vereist.
Onze fractie vraagt aandacht voor de bezuinigingsopdracht aan de Muzerie. Het gaat dan niet om de bezuiniging op zich, maar vooral over de route die het college in gedachten heeft. Zoals het nu is geformuleerd – beëindigen gesubsidieerd vrijetijdsaanbod – lijkt het meer een maatregel om een huidig knelpunt op te lossen. Wij pleiten voor een proces dat leidt tot de over een paar jaar gewenste situatie. Wellicht past daar een beperkte subsidie voor het vrijetijdsaanbod in. Dan ligt het niet voor de hand om dit aanbod nu, zonder goed beeld van de toekomst, volledig te schrappen. Wij vragen de wethouder om in deze zin in overleg te gaan met de Muzerie.

Aandachtspunten
* Onze fractie is blij met het bouwperspectief voor de Aquamarijn. We hopen dat de financiële ruimte snel zal leiden tot realisering van een goed onderkomen.
* We zijn blij met het overleg met het onderwijsveld. Het overleg onlangs liet zien dat het nuttig is om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen waardoor het ook duidelijk wordt wat er gevraagd wordt van de raad. Wat ons betreft krijgt het overleg een structureel karakter met respect voor de eigen verantwoordelijkheid van de partijen.
* We vragen ons af of het mogelijk is om meer gestructureerd aandacht te geven aan het aspect verkeersveiligheid. We reageren nog te veel op ad-hoc situaties. Ook de verlichting bij sommige zebrapaden kan beter. We kennen de wijkschouw, voorafgaand aan een wijkplatform. Naar analogie daarvan kunnen we bijvoorbeeld 2 keer per jaar een schouw houden over verkeersveiligheid. Te beginnen met een inbreng van burgers om daarna de plekken in ogenschouw te nemen om na afloop af te spreken of er maatregelen worden getroffen. Op deze manier structureer je de aandacht voor de verkeersveiligheid.
* In januari 2012 is er voor het eerst een sportgala georganiseerd. Wat ons betreft een succes om meerdere redenen. Het bevordert deelname aan sport vanuit de voorbeeldfunctie. Het is een goede promotie voor de stad en het geeft mogelijkheden tot onderlinge contacten tussen sport, gemeente, politiek en nog breder, de Zwolse burgers. Wat ons betreft krijgt dit gala een structureel karakter. Het is een initiatief van de stichting Sportief Zwolle. Zij willen zonder winstoogmerk sport profileren, waarbij gezondheid, zorg en welzijn een belangrijke rol spelen. De Sportraad overweegt te stoppen. Het stokje kan worden overgenomen door de stichting en wat ons betreft kan de jaarlijkse sporttoost onderdeel worden van het gala evenals het Gouden sportboek. De stichting wil over 3 jaar een gala zonder subsidie. Tot die tijd wil ze graag een financiële bijdrage van de gemeente, waarbij de budgetten voor de sporttoost en het gouden sportboek kunnen worden meegenomen. Het gaat dan om 45.000 euro, inclusief de al bestaande subsidie. We vragen de wethouder of hij mogelijkheden ziet om de dit bedrag in de komende begroting op te nemen.

Tot slot
Ik begon met een citaat uit onze missie, ik eindig met een verwijzing naar onze missie. Zoals gezegd streeft de ChristenUnie naar een sociale en duurzame stad en naar een stad die balans kent tussen economie, cultuur en historie.
We willen dat doen door te verbinden, te luisteren, door meeleven en door iedereen in de eigen waarde te laten. Die verbinding zoeken we met alle Zwollenaren.
We hebben als stad te maken met bezuinigen in onzekere tijden. Dan is het belangrijk om te zoeken naar de overeenkomsten in plaats van de verschillen uit te vergroten. Dan geven we ook als gemeenteraad inhoud aan het samen de stad maken.
We wensen het college en ons als raad de wijsheid die nodig is in deze onzekere tijden. Of zoals de Spreukendichter zegt: Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren (Spreuken 24,14)

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder ChristenUnie Zwolle

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s