Maandelijks archief: november 2012

Mobiliteitsarrangementen

Tijdens de jaargetijdenborrel deze week gaf Andries van Daalen van Wehkamp.nl aan dat hij bezig was een groep mensen bij elkaar te verzamelen om samen na te denken over mogelijke mobiliteitsarrangementen.
Dat stemde mij tevreden. Een paar jaar geleden heb ik dit al eens geopperd in mijn algemene beschouwing bij de Perspectiefnota. Het doel is om een betere bereikbaarheid van de stad Zwolle te krijgen. Er zijn momenten op een dag dat er geen doorkomen aan is.

Ik nodig de lezer uit om ook met suggesties te komen.

Om een idee te geven noem ik wat mogelijkheden die mij te binnen schieten of waarover we de afgelopen tijd hebben nagedacht.

  1. Voor de bereikbaarheid van de stad als winkelcentrum lijkt het alsof de mensen uit de regio nu zijn aangewezen op de afslag Centrum van de snelweg. Het zal helpen wanneer de afslag Noord ook gebruikt gaat worden om de stad te bereiken. Bewegwijzering moet dat aangeven. Bovendien moeten er meer parkeerplaatsen aan de noordwestkant van de stad komen.
  2. Maak grote parkeerplaatsen aan de rand van de stad en maak een pendeldienst van deze parkeerplaats naar de stad. Mogelijk kan ook de stadsring dienen als route voor de pendeldienst. Ook kan overwogen worden het water te gebruiken voor een niet alledaagse pendelmogelijkheid.
  3. Een hele woeste mogelijkheid, die ik ooit iemand hoorde verdedigen, is een monorail boven de stad op liggers. Bijvoorbeeld boven de stadsring. Vormt zo geen belasting voor het verkeer. Met prefabliggers moet het te doen zijn.
  4. Waar vaker over is nagedacht zijn wat latere begintijden van het onderwijs. Het vervelende is, dat de lessen dan ook later stoppen en in de buurt komen van de middagspits. Ik zie mogelijkheden voor MBO en HBO.
  5. Andersom kan ook: openingstijden van winkels verschuiven: open om 10.00 en doorgaan tot 19.00 uur. Je kunt dan na het werk de stad nog in. Dat helpt de avondspits te “verdunnen”.
  6. Bevorderen dat men minder met de auto naar het werk komt. Dat vraagt mobiliteitsbeleid van de grote werkgevers. Daar is meer mee te doen dan nu gebeurt. Zou kunnen in combinatie met suggestie 2.

Er valt zo heel wat te verzinnen (los van uitvoerbaarheid en/of kosten).
Ik ben benieuwd naar suggesties van jullie.
Voel je vrij om te reageren.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen

Open brief aan rtvZOo

Mevrouw Ter Heide,

Een week geleden stuurde ik een mailtje naar rtvZOo met het verzoek mij de statuten te sturen, omdat ik ze op uw site niet kon vinden. Ik gebruikte het mailadres dat te vinden is onder de tab ‘contact’.
Ik heb tot op heden geen enkele reactie gekregen.
Ik wil zelf een beeld krijgen bij en een oordeel formuleren over de gang van zaken rond het programma Kerkplein. Daarvoor heb ik o.a. de statuten nodig.
Wellicht – en dat verwacht ik – heeft u ook een programmastatuut. In het model programmastatuut, dat te vinden is op de site van het Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl), wordt voor zover ik heb begrepen uit de berichtgeving, een totaal andere route beschreven in geval van een geschil. Ik denk dan bijv. aan de rol van de redactieraad.
Daarnaast vraag ik me af of u een reglement voor het PBO heeft. U zult toch moeten kunnen terugvallen bij een geschil op de vastgelegde rol (bevoegdheden, taken, verantwoordelijkheden) van het PBO.

Ik heb de gevraagde regelingen nodig om op een gefundeerde manier het Commissariaat voor de Media te vragen een oordeel te geven over de gang van zaken.
Naar mijn stellige overtuiging worden problemen niet opgelost door relaties te elimineren, zoals u hebt gedaan met 2 medewerkers van Kerkplein en met mij door mij op twitter te blocken.

Nogmaals voor de duidelijkheid: het gaat mij niet om uw plannen met betrekking tot een andere programmering. Het gaat mij om uw handelwijze daarbij.

Ik wacht uw schriftelijke reactie met meer dan gewone belangstelling af.
Met vriendelijke groet,

John van Boven
Fractievoorzitter ChristenUnie

2 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Kerkplein – Is het geschil wel volgens voorschrift afgehandeld

Ik heb de afgelopen dagen internet bekeken op documentatie over de verschillende regelingen die een lokale omroep moet respecteren. IK kom dan een modelreglement tegen voor het PBO. Maar ook een model programmastatuut. Van dit statuut wil ik een paar artikelen doorgeven die gaan over de manier van handelen bij een geschil over bijvoorbeeld een gewijzigd uitzendschema. Dat was het punt met het programma Kerkplein.

Het model programmastatuut van OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) kent o.a. de volgende artikelen. Bepaalde onderdelen heb ik vetgedrukt.
(De redactieraad waar in de aangehaalde artikelen sprake van is wordt in dit modelstatuut omschreven als “de hoofdredacteur en een door de programmastaf uit zijn midden aangewezen vertegenwoordiging.”)

Verhouding redactieraad, bestuur en hoofdredacteur
Artikel 12
1. Alvorens het bestuur en/of de hoofdredacteur een beslissing nemen over zaken die van wezenlijk belang zijn voor de werkzaamheden van de programmastaf, wordt de redactieraad zo tijdig mogelijk geïnformeerd en gehoord.
2. Als zodanige zaken van wezenlijk belang worden tenminste aangemerkt:
a. ingrijpende wijzigingen in statuten, programmabeleid en regelingen, voorzover deze wijzigingen betrekking hebben op het voorbereiden en samenstellen van het omroepprogramma;
b. ingrijpende wijzigingen in het uitzendschema;
c. ingrijpende wijzigingen in de huisvestingssituatie;
d. overeenkomsten voor programmatische samenwerking met derde voor zover deze een ander dan incidenteel karakter hebben;
e. de benoeming van de hoofdredacteur, met inachtneming van het daaromtrent statutair bepaalde;
f. ingrijpende wijziging in de samenstelling van de programmastaf;
g. wijzigingen in het programmastatuut, met inachtneming van het daaromtrent statutair bepaalde;
h. wijzigingen in de techniek, voor zover deze ingrijpende gevolgen hebben voor de werkzaamheden van de programmastaf;
i. disciplinaire maatregelen ten aanzien van medewerkers.
3. Tijdig voordat de begroting van de lokale omroepinstelling wordt vastgesteld, wordt deze door het bestuur aan de redactieraad voorgelegd voor wat betreft de posten die rechtstreeks betrekking hebben op de werkzaamheden van de programmastaf. De redactieraad brengt zijn opmerkingen bij de begroting ter kennis van het bestuur.

Persoonlijke verantwoordelijkheid
Artikel 13
1. Wanneer een programmamedewerker ernstige gewetensbezwaren heeft tegen een aan hem verstrekte opdracht in verband met een programmaonderdeel en hij zich niet kan neerleggen bij een door de hoofdredacteur ter zake te nemen of genomen beslissing, kan hij zich wenden tot de redactieraad om een uitspraak.
2. Wanneer de hoofdredacteur besluit ingrijpende wijzigingen aan te brengen of te doen aanbrengen in een programmaonderdeel, kan (kunnen) de betrokken programmamedewerker(s) verzoeken om het programmaonderdeel niet uit te zenden. Indien door de hoofdredacteur niettemin tot uitzending wordt besloten, zal het programmaonderdeel niet van de naam van de betrokken programmamedewerker(s) kunnen worden voorzien.
Als de betrokken programmamedewerker(s) het niet met de genomen beslissing eens is (zijn), kan (kunnen) de betrokken programmamedewerker(s) zich achteraf wenden tot de redactieraad met het verzoek om een uitspraak.
3. Wanneer de hoofdredacteur meent een uitspraak, zoals hierboven bedoeld, van de redactieraad niet te kunnen aanvaarden, maakt hij zijn standpunt gemotiveerd kenbaar aan de redactieraad.
4. Indien het bestuur van de lokale omroepinstelling ernstige klachten heeft over het gevoerde redactioneel beleid of een of meer uitgezonden programmaonderdelen, dienen de hoofdredacteur en de betrokken leden van de programmastaf ter zake te worden gehoord. Als het bestuur daarna de klacht handhaaft, kan het maatregelen treffen.

Geschillen
Artikel 14
Geschillen die naar aanleiding of in verband met dit programmastatuut of het redactioneel beleid mochten ontstaan, zullen – indien niet tot onderlinge overeenstemming kan worden gekomen – worden voorgelegd aan een geschillencommissie.

Artikel 15
Deze geschillencommissie bestaat uit drie leden. Eén aan te wijzen door de redactieraad, één door het bestuur en één door redactieraad en bestuur gezamenlijk.

Artikel 16
De uitspraken van de geschillencommissie zijn voor alle betrokkenen bindend.

Als ik deze artikelen lees en de hierin beschreven gang van zaken vergelijk met de wijze waarop het geschil met de redactie van Kerkpein is afgehandeld, dan vraag ik me toch wel een paar dingen af.
– Heeft rtv ZOo wel een eigen programmastatuut
– Heeft rtv ZOo wel een reglement voor het Programma Bepalend Orgaan
– Is het geschil wel volgens “het boekje” afgehandeld?

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Zoektocht

Verantwoordelijkheden
Ik ben op zoek naar de verantwoordelijkheidsverhouding bij rtv ZOo tussen bestuur, PBO, politiek en Commissariaat voor de Media (cvdm). Dat wil ik graag weten omdat de gang van zaken met de programmering van het programma Kerkplein bij rtv ZOo wat mij betreft niet de schoonheidsprijs verdient. Sterker nog, niet helpt om er een lokale omroep van te maken die we met z’n allen voor ogen hebben.

En voor hen die van mening zijn dat de politiek zich er niet mee moet bemoeien een citaat uit het jaarverslag 2009, pagina 40: “Gemeente toetst achteraf de doelmatigheid en doeltreffendheid van de bestedingen van de door haar verstrekte middelen”. De gemeente kan geen voorwaarden opleggen die te maken hebben met vorm en inhoud van het media-aanbod, zo is in datzelfde jaarverslag te lezen.

Effectiviteit
Tot nu toe heb ik gereageerd op de gang van zaken. Dat gelopen proces raakt aan de doelmatigheid en doeltreffendheid als ik bedenk dat het tot nu toe opgeleverd heeft dat een aantal capabele mensen vertrokken is. Twee omdat ze een brief van het voltallige bestuur hebben gekregen en de anderen omdat ze solidair zijn met hun beide collegae.

Vragen
Gelet op de gang van zaken tot nu toe heb ik een aantal vragen.

1. Ik vraag me af, door wie de leden van het Programma Bepalend Orgaan worden benoemd. Ik meen ergens gelezen te hebben dat de leden van het PBO benoemd zijn door het college. Worden nieuwe leden ook benoemd door het college?
Als het goed is, staat in de statuten van het PBO hoe dit is geregeld. Het merkwaardige is dat de statuten noch de samenstelling van het PBO te vinden zijn op de site van rtv ZOo. Althans, ik heb het na zoeken niet kunnen vinden.
Ik heb rtvZOo gevraagd naar de statuten, maar nog geen reactie gekregen.
2. Wat is eigenlijk de rol van het bestuur? Is zij eindverantwoordelijk voor rtv ZOo? Aan wie is het PBO verantwoording schuldig, aan het bestuur? Aan wie is de general manager verantwoording schuldig? Als ik de voorzitter mail met vragen wordt ik doorverwezen.
3. Het PBO vergadert minstens 4 keer per jaar (geregeld in de mediawet). Zijn de verslagen – die gemaakt moeten worden van diezelfde mediawet-  openbaar in de zin dat ik ze op kan vragen? Dezelfde vraag geldt voor het verslag dat het PBO volgens de mediawet jaarlijks moet overleggen. De onderwerpen die daarin aan de orde moeten komen zijn strikt voorgeschreven door de mediawet.
4. Hoe gaat besluitvorming bij het PBO in zijn werk? Ik begrijp dat dit via een meerderheid van stemmen gaat. Maar dat betekent dat een vertegenwoordiger van een specifieke groepering het onderspit delft wanneer hij een minderheid vormt. Is dit dan in overeenstemming met de mediawet die de afvaardiging regelt van de verschillende groeperingen in Zwolle. Sterker nog, de representativiteit van de vertegenwoordigers in het PBO moet getoetst worden door de gemeenteraad. Hoe borg je in de praktijk, dat alle groeperingen in de programmering goed tot hun recht komen?
5. Hoe is besluitvorming over de programmering geregeld? Stelt het bestuur dat vast, waarna het PBO het accordeert. Of stelt het PBO het vast, waarna het bestuur het accordeert.
Is het überhaupt vastgelegd?
6. De mediawet regelt ook, dat de gemeente halverwege een toewijzingsperiode (5 jaar) kan rapporteren over de gang van zaken aan het CvdM. Ik voel daar veel voor, maar wil en moet dan wel precies weten hoe de verantwoordelijkheidsverhoudingen liggen.

Resultaat
Wat de gang van zaken tot nu toe opgeleverd heeft, is niet veel. Wel een aantal bekwame radiomakers die moesten stoppen dan wel uit solidariteit gestopt zijn. Het belang van mensen is koud en kil ondergeschikt gemaakt aan economische motieven, waarvan niet eens duidelijk is of het gewenste resultaat van de andere programmering ook daadwerkelijk gehaald wordt.
Er ligt bij mijn weten geen enkel onderzoek ten grondslag aan deze wijziging.

Ik ben kritisch, dat klopt. Maar dat mag van een raadslid, die volksvertegenwoordiger wil zijn, ook verwacht worden.
Voor de general manager betekent mijn kritische houding, dat ze me heeft geblokt op twitter.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Kunstwerk Milligerplas

Kunstwerk Ruimzicht

Onlangs viel me op, dat het kunstwerk bij de Milligerplas langzamerhand aan het verdwijnen is in het woeste struikgewas. En dan te bedenken dat de titel van het kunstwerk “Ruimzicht” is.

Dat heeft het kunstwerk niet verdiend. Bovendien was dat niet de bedoeling van het werk. Het moest de grens markeren tussen Stadshagen en de Mastenbroekerpolder. Toen ik er een tweet aan waagde, kreeg ik een reactie met daarin de naam van de kunstenaar: Nicolas Dings. Ik heb de heer Dings gevraagd, wat hij er van vond, wanneer we het kunstwerk een betere plek gaven. In een reactie meldde hij dat het de bedoeling was de polder Mastenbroek te markeren door een verticaal element te plaatsen in een horizontale waterpartij. Dat is er – blijkbaar – nooit van gekomen.

Ik heb mijn bedoeling – het kunstwerk een betere omgeving gunnen – voorgelegd aan de gemeente, waarop ik te horen kreeg dat de oevers van de Milligerplas verder ontwikkeld worden door o.a. een voetpad aan te leggen.

Dat voetpad is zo gesitueerd, dat het kunstwerk beter tot zijn recht komt. Het komt daarmee niet helemaal tegemoet aan de oorspronkelijke bedoeling. Het is wel heel veel beter dan de huidige situatie.
Het kunstwerk bevindt zich in dit plan midden in de lus rechts op de tekening.

Ik ben benieuwd wanneer het uitgevoerd wordt.
Ik zal het volgen.

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Persoonlijke terugblik behandeling begroting 2013

Het was een rustige begrotingsbehandeling. Dat blijkt uit het feit dat de raad de begroting iet heeft geamendeerd. Anders gezegd, de Raad heeft de begroting vastgesteld, zoals het college de begroting aan de Raad heeft gestuurd. De rust van de behandeling is ook een verdienste van de voorzitter. Onze burgervader leidde ons op een rustige en ontspannen manier door de agenda. De vergadering, de om half tien ’s morgens begon, was voor haf zes klaar. Ik heb ze wel langer meegemaakt.

Een paar zaken wil ik hier noemen.
– Het sportgala kan inderdaad de komende 4 jaar rekenen op een bijdrage van de gemeente. De wethouder kon dat bevestigen. Daarmee is onze motie, ingediend en aangenomen bij de behandeling van de PPN, dus succesvol geweest.

– Ook de kleedkamerproblematiek van de Zwolse voetbalverenigingen – te weinig door groei van aantal teams en van damesteams – is dichter bij een oplossing. Een werkgroep heeft nagedacht over maatregelen, zoals een slimmere planning en gebruik van lockers. Daarvan heeft de wethouder gezegd dat er budget beschikbaar is om deze maatregelen te effectueren. Maar ook dat er middelen beschikbaar zijn oor een eerste stap op weg naar uitbreiding. Dat is goed voor de Zwolse sport.

– We hebben ook gevraagd of het mogelijk is, dat scholen mobiliteitsbeleid kunnen ontwikkelen om het brengen en halen van de kinderen naar en van school beter te reguleren. En als het kan het autogebruik te verminderen.

– Een aandachtspunt van andere orde is het dossier Exodushuis. De onhandige procedure van alle betrokken partijen heeft ruimte gegeven voor vooral emotionele reacties. Die op zich te begrijpen zijn, maar objectieve argumenten hebben ondergesneeuwd. Ik heb allerlei wetenschappelijke rapporten gelezen en rapporten van inspecties. Dat geeft geen beeld van toegenomen onveiligheid. Integendeel. Er zijn Exodushuizen waar de buurtbewoners als vrijwilligers betrokken zijn.
Die onderzoeken laten ook zien dat deze huizen een het percentage recidive verminderen. Deskundigen hebben ook berekend dat Exodushuizen ook op het financiële vlak positief zijn.
Ik kan me voorstellen dat de buurt aan dit laatste weinig boodschap heeft.
Alles bij elkaar is er ruimte voor de vraag: als er een Exodushuis komt, wat moet er dan gebeuren om het veiligheidsgevoel van de buurt positief te beïnvloeden.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder ChristenUnie Zwolle, Zwolse politiek