Maandelijks archief: juli 2015

Ondernemer en consument

In de discussie over al dan niet zondagsopening voor alle supermarkten las ik de opmerking dat het toch gaat om wat de consument wil.
Op zich begrijp ik dat, want een beetje ondernemer speelt in op de wensen van de klant.
Maar.
Dat heeft toch ook zijn grenzen. Een ondernemer zal ook zijn/haar eigen overwegingen hebben bij het ondernemen. Overwegingen waar de klant geen weet van heeft.
Het gaat inderdaad om wat de consument wil, maar die wens wordt afgebakend door wat de ondernemer ziet als mogelijk, gelet op zijn eigen doelstellingen.

Er zal dus meer gezegd moeten worden dan alleen ‘doen wat de consument wil’.
Dan zul je zien dat er tegengestelde belangen zijn. En dat vraagt een regierol van de overheid.
Dus iedereen zelf laten bepalen wat hij/zij doet is niet echt een optie.

2 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Supermarkt en zondag

Op dit moment kan in Zwolle een petitie worden ondertekend die vraagt om zondagsopening van alle supermarkten.
Bij 500 ondertekenaars komt het op de agenda van de gemeenteraad, heb ik begrepen.
Ik vind dit, even los van de inhoud, een interessant proces.

Bij de collegeonderhandelingen zijn door de collegefracties afspraken gemaakt. Dat geeft elke fractie ruimte om voor hen belangrijke items gerealiseerd te krijgen. Het betekent dus niet dat elke collegefractie het zelfde standpunt deelt, maar wel dat ze er mee instemmen.

De petitie op de agenda levert een debat op. Altijd nuttig.
Het blijft dat de collegepartijen hun handtekening onder het collegeakkoord hebben staan.
Ik denk dat er alleen maar wat kan veranderen als alle collegepartijen instemmen met de verandering. Dat zie ik niet gebeuren.

Als een collegepartij zelfstandig instemt met de gewenste openstelling, dan staan daarmee alle afspraken uit het collegeakkoord op losse schroeven.
Dat lijkt me niet in het belang van consistent besturen.
Dat is niet goed voor Zwolle.

6 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Sluitingstijden horeca

VVD en D66 wagen opnieuw een poging, na 2012 toen een vergelijkbaar voorstel door de raad werd verworpen, om de sluitingstijden van de Zwolse horeca vrij te geven.
Het komende initiatiefvoorstel is politiek interessant genoeg om er aandacht aan te besteden. Ik deed dat met een paar tweets en door te verwijzen naar eerdere stukjes op mijn weblog (2012, zoek op sluitingstijden horeca).

Als ik de Stentor mag geloven, wil de VVD 2 problemen aanpakken, vereenvoudigen van regelgeving en aandacht voor de openbare orde.
De eerste vraag, die bovenkomt is of dit inderdaad problemen zijn. Ik vraag me dat af.
In 2012 vroeg een horecamedewerker na afloop van het debat, voor welk probleem het voorstel een oplossing zou moeten zijn.
Wat op zijn minst gebeuren moet is nagaan wat de effecten zijn van het vrijgeven van de sluitingstijden. Ik neem aan dat dit in de gesprekken met betrokkenen aan de orde komt.
(Tussen haken, ik heb niet de indruk dat het resultaat van de gesprekken afzien van het initiatiefvoorstel zou kunnen zijn).
Zelf zie ik de volgende aspecten.
1. Het alcoholmatigingsbeleid. Serieus aandacht besteden aan dit beleid staat in mijn beleving haaks op vrijgeven van de sluitingstijden. Ik heb onderzoeken gelezen die wijzen op substantieel meer nuttigen van alcohol. Bovendien, op de één of andere manier moeten de personele meerkosten door langer openblijven wel worden opgebracht.
2. Overlast. Ik vraag me echt af of de overlast afneemt. Te beredeneren is dat de piekbelasting minder zal zijn. Maar dat is wat anders dat overlast gedurende de hele nacht. Ik heb geen onderzoek gezien dat aantoont, dat dit het geval is. Van belang is daarom hoe de binnenstadbewoners zullen reageren. In 2012 hebben ze laten weten dat er bij hen geen draagvlak is voor vrije sluitingstijden.
3. Openbare orde. Wat betekent dit voor de politie-inzet? Er zal meer inzet nodig zijn, lijkt me. Wat zijn daarvan de kosten? Deze week nam de burgemeester van Venlo het besluit om een pilot met vrije sluitingstijden niet uit te voeren, omdat er geen voldoende politie-inzet gerealiseerd kon worden.
4. Horeca. In hoeverre is dit een wens van de horeca zelf? In 2012 was een meerderheid in Zwolle tegen. Vergroot vrije sluitingstijden het werkplezier in de horeca, of wordt het ervaren als een blok aan het been?

Deze lijst van aspecten zal niet compleet zijn. Maar is voor mij voldoende om me af te vragen of deze maatregel in positieve zin de negatieve aspecten voldoende compenseert.
Persoonlijk geloof ik daar niets van.

Tot slot een opmerking uit de horecavisie 2012 – 2017:  de sluitingstijden zijn opgenomen in de sluitingstijdenverordening en gekoppeld aan de horeca categorieen. Onderzoek heeft geleerd dat alle partijen tevreden zijn over het sluitingstijdenbeleid.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Subsidies, verantwoordelijkheid, controle

De laatste weken lees ik berichten in de krant en op Twitter, die me de wenkbrauwen doen fronsen. Ik reageer dan wel op twitter, maar de 140 tekens beperking laten mijn overwegingen niet altijd toe.
Vandaar dit stukje.
De berichtgeving die ik bedoel gaat over OdeonDeSpiegel (vind ik toch mooier dan Zwolse Theaters) en over het Stedelijk Museum.

OdeonDeSpiegel
Ik merk dat er een accentverschuiving is van De Spiegel naar Odeon. De theaterkassa is verhuisd naar Odeon. Er is geld geïnvesteerd in een verbouwing bij Odeon, met een theatercafé als resultaat.
Ik krijg, weliswaar als buitenstaander, de indruk dat economische overwegingen belangrijker zijn geworden dan de culturele beleving in Zwolle.
Ik moet dan steeds denken aan de debatten in de gemeenteraad die als leidraad hadden het versterken van het Zwolse culturele klimaat. Het mocht wat kosten. En terecht.
In 2014 is er voor ruim 6.400.000 aan subsidie overgemaakt aan OdeonDeSpiegel.
Ik vraag me dan af op welke manier de gemeente de besteding van de subsidie bewaakt. Er is immers een subsidieovereenkomst en, als het goed is, een paar voortgangsgesprekken per jaar.
In plaats daarvan vraagt de directie een extra bedrag aan om een reorganisatie mogelijk te maken.
Het lijkt mij dat de directie hoort te staan voor de gevolgen van de eigen beslissingen.
De gemeenteraad hoort de besteding van de subsidie te bewaken: wordt het gebruikt waarvoor het bedoeld is?

Stedelijk Museum
Vandaag las ik dat de directeur van het Stedelijk Museum ontslagen is. In de woordkeus van de Stentor: museumbaas aan de kant gezet. Het bestuur moest ingrijpen door onoverbrugbaar verschil van inzicht over invulling functie en museumbeleid, zo laat de Stentor weten.
Twee opmerkingen daarover.
In de eerste plaats vraag ik me af of het museum bezig is/was conform de overwegingen bij de subsidieovereenkomst. Het Stedelijk kreeg in 2014 bijna 1.200.000 euro subsidie ( als vergelijk: de Fundatie kreeg 700.000 euro subsidie in 2014, dus 500.000 euro minder).
Hoe kun je (kennelijk) voldoen aan de subsidievoorwaarden en tegelijk de toorn van het bestuur over je afroepen in die mate dat het leidt tot het vertrek van de directeur?
Dat begrijp ik dus niet.
Of is er, en dat in de tweede plaats, wat anders aan de hand.
Ik kom er op, omdat in het verslag over 2014, dus nog geen half jaar geleden geschreven, de voorzitter in zijn voorwoord het volgende opmerkt: “Het bestuur is tevreden over het gevoerde beleid en het cultuurconcept voor het museum, dat is vastgelegd in het Meerjarenbeleidsplan 2010-2015”

Als ik raadslid was, zou ik willen weten op welke manier het college de besteding van de subsidie controleert en hoe het college oordeelt over de ontwikkeling van OdeonDeSpiegel en de besluiten van het bestuur van het Stedelijk Museum.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Parkeren in Wipstrik

Vandaag berichtte de Stentor dat de bewoners van Wipstrik de Isala-parkeerders beu zijn.
Als reactie hierop twitterde ik dat de gemeente meer kan doen dan gedaan is.
In dit stukje iets meer daarover.
In het najaar van 2014 organiseerde de gemeente een overleg met Wipstrikkers over 2 onderwerpen: de (verkeers)veiligheid in de wijk en de leefbaarheid van de wijk.
Ik mocht die sessies voorzitten.
Er kwam veel aan de orde.
Voor dit stukje is van belang dat er ook gesproken is over het parkeren van Isalamedewerkers in de wijk. Dat heeft alles te maken met het parkeergeld dat op het eigen terrein betaald moet worden.
Uit de voorbereiding op de sessies kwam het volgende naar voren:
-in 2009 werden er op wijkplatforms opmerkingen gemaakt over parkeren in de Wipstrik. Afspraak: gemeente praat met betrokken bedrijven
-in 2010 meldt de gemeente op een wijkplatform dat er met Isala afspraken zijn gemaakt over het parkeren.

In het eindrapport van de sessies uit 2014 is te lezen, dat het parkeerprobleem (weer) is ontstaan na het instellen van het parkeerverbod in Oosterenk en door de komst van het nieuwe ziekenhuis.
Ook het volgende is te lezen in het eindrapport (citaat):

Helaas is voor dit knelpunt (de parkeerdruk) op dit moment niet direct een pasklaar antwoord voorhanden. Het gaat hier om de overloop van het naastliggende gebied waar diverse partijen betrokken zijn..
Buurtbewoners willen in ieder geval dat de mensen die elders moeten zijn en parkeren in de buurt rekening dat ‘netjes’ doen en bijvoorbeeld niet in de bochten parkeren of inritten bij woningen blokkeren.

De problematiek is onder de aandacht van een vertegenwoordiging van Isala en de ondernemersvereniging gebracht.
Vanuit de bedrijven op Oosterenk, inclusief Isala, wordt ingezet op een mobiliteitsbeleid waarbij medewerkers, vooral die wonen in Zwolle, gestimuleerd worden op andere manieren dan met de auto naar het werk te komen. Dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan, is duidelijk. Einde citaat.

Ik zelf denk dat de gemeente wat nadrukkelijker met Isala moet gaan praten. “Onder de aandacht brengen” is wel erg vrijblijvend.
Het gaat mij hierbij om 2 maatregelen die een storend effect hebben op de leefbaarheid van Wipstrik, en zeker op de rand van de woonwijk.
1. De gemeente heeft een parkeerverbod in Oosterenk ingesteld
2. Het ziekenhuis laat personeel betalen voor parkeren op eigen terrein.

Dit lijken mij mooie agendapunten voor én de gemeente én Isala. Voor hun eigen agenda en voor de agenda van het gezamenlijk overleg .
Immers, het kan niet zo zijn dat Wipstrik nadelige gevolgen ervaart van besluiten waar Wipstrik zelf niet bij betrokken is.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Declaraties

Er is helemaal niets mis met het kritisch bezien van declaraties van bestuurders. Ik zeg expres niet: declaratiegedrag. Het maakt nogal wat uit of de bestuurder de regels aan zijn laars lapt of dat hij zich correct houdt aan de geldende declaratieregels. In het eerste geval is de bestuurder onderwerp van kritische beschouwing. In het tweede geval kunnen dat de geldende regels zijn.
In beide gevallen geldt, ga niet primair af op hoogte van de declaraties, maar toets het eerst aan de regels.
En, als je gaat vergelijken met andere HBO-instellingen, zorg er dan wel voor dat de declaratieoverzichten op dezelfde manier zijn samengesteld.

Kritisch bezien is prima, maar doe het wel zuiver.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen