Maandelijks archief: augustus 2015

Winkeltijden

Hier wat losse gedachten over winkelopeningstijden.
1. Het valt mij op dat meningen over al dan niet open op zondag vaak gebaseerd zijn op aversie tegen het christelijk gedachtengoed. Zo in de trant van wij laten ons niet ringeloren en zeker niks opleggen door die refo’s. Als dat zo is, dan gaat het niet meer over winkelen op zondag, dan gaat het over gevoelens jegens christenen. Daar kun je slecht over debatteren en dat lost ook niets op.
2. Als de discussie gaat over het willen hebben van een grotere keuzevrijheid, dan is daar wel het nodige aan te doen. 
De winkeltijdenwet zegt in artikel 9: Verordeningen van de gemeenteraad kunnen geen betrekking hebben op de openingstijden van winkels op werkdagen tussen 6 uur en 22 uur. 
Hiermee zijn dus de mogelijkheden van winkelopening gedefinieerd. Ik zie hier een opening voor een ruimere keuzevrijheid.
3. Het moet voor de consument wel duidelijk zijn wat openingstijden zijn. Een ratjetoe aan openingstijden helpt niet. Dat vraagt dus overleg van de winkeliers. Bekeken kan worden of dat voor heel Zwolle zou moeten gelden, of dat er afspraken per winkelgebied gemaakt kunnen/moeten worden.
4. Ter versterking van het funshoppen kan samengewerkt worden met horeca en/of culturele instellingen. Het belangrijkste daarbij is, dat je weet wat je van elkaar mag verwachten. En wat de Zwollenaar kan verwachten van de gezamenlijke inspanningen.
5. Het nadenken over slimme openingstijden vraagt meer tijd dan een achternamiddag. Daarom pleit ik voor een denktank met een brede vertegenwoordiging van alle belanghebbenden. Zolang de voorstellen blijven binnen de kaders van de Winkeltijdenwet, hoeft het resultaat niet te worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring. Dat is trouwens wat anders dan samenwerking.
6. Bovenstaande gaat vooral over openingstijden op werkdagen. Daarnaast zou de gemeenteraad kunnen beslissen om het aantal koopzondagen te bepalen conform het voorstel van Citycentrum. Dat geeft duidelijkheid en rust. En het kan nadrukkelijk gezien worden als compromis tussen voor-en tegenstanders van de koopzondagen in samenhang met de ruimere keus op de andere dagen.

Het belangrijkste vind ik, dat er systematisch wordt nagedacht over mogelijkheden en dat het een integraal voorstel wordt.
Ik ben benieuwd.

3 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

burgerbetrokkenheid

Het is een hot-item: burgerbetrokkenheid.
het is al een paar jaar aan de gang, het nadenken over de verschuiving van alleen maar 1 keer per 4 jaar stemmen, naar ook tussendoor betrokkenheid van burgers.
In jargon: verschuiving van representatieve democratie (de gekozenen treden op namens hen door wie ze gekozen zijn) naar participatieve democratie (burgers hebben een concrete rol bij besluiten en voorgenomen beleid).
In de loop van de jaren heb ik aan de verschillende publicaties aandacht gegeven. De stukjes heb ik nu gebundeld omdat er steeds meer aandacht is en komt voor de rol van de burger.
In Zwolle begon dat met beginspraak, later omgedoopt tot de beter dekkende term Interactieve Beleidsvorming. Vandaag de dag gaat het ook over kantelen.
Ik pleit voor een systematische en proactieve verkenning van de mogelijkheden en voor het zoeken naar het antwoord op de vraag welke “infrastructuur” nodig is voor deze nieuwe verhouding tussen overheid en burgers.

Onderstaand de tekst van de inleiding op de gebundelde samenvattingen.

De relatie tussen lokale overheid en burger houdt mij al een groot aantal jaren bezig. Het is begonnen met de brochure “De Kloof”, gevolgd door “De Kluif”.Belangrijkste was voor mij dat de overheid de burger niet moet zien als potentiële vijand, maar als partner bij het vinden van oplossingen.
De laatste jaren zijn er, ook van overheidswege, de nodige publicaties verschenen over burgerbetrokkenheid. Voorjaar 2014 heb ik er o.a. aandacht gegeven.
In deze bijdrage heb ik ze gebundeld en aangevuld met stukjes over kantelen die ik later op mijn weblog heb gezet. Ik sluit af met aandacht voor de onlangs verschenen studie van Tonkens, getiteld Montessori democratie. 

Zie de verschillende hoofdstukjes als smaakmakers van de artikelen, brochures en studies. Het zijn geen afgewogen samenvattingen. Het zijn meer opmerkingen en citaten over uitspraken die mij hebben aangesproken.

Alle brochures en studies staan op internet. Google helpt bij het vinden.
Het gaat om de volgende publicaties:
– Tegen verkiezingen, David van Reybrouck
– Vertrouwen op democratie, ROB
– Loslaten in vertrouwen, ROB
– Vertrouwen in burgers, WRR
– Een beroep op de burger, SCP
– Van eerste overheid naar eerst de burger, VNG 
– Wat weten we – tot nu toe, John van Boven
– Smart government, Jaring Hiemstra
– Montessori democratie, Tonkens
Paar stukjes, die ik op mijn weblog (www.johnvanboven.com) heb gezet.

Ik pleit voor een Zwolse overleggroep, die pro-actief nadenkt over de consequenties van de nieuwe verhoudingen. 
Alle samenvattingen en de opmerkingen zijn te lezen via de volgende link.
Burgerbetrokkenheid

4 reacties

Opgeslagen onder algemeen, Zwolse politiek

Primark en ethiek

Nu de komst van de Primark een publiek gegeven is, komen de tongen los.
In dit stukje heb ik het niet over de plek (ik ben blij wanneer de Melkmarkt ontdaan zal zijn van zijn rotte plek) en ook niet over de kwaliteit van de kleding (zolang de vraag er is, voorziet het aanbod kennelijk in een behoefte).
Ik wil het wel hebben over wat ik voortdurend lees over kinderarbeid, over armzalige werkomstandigheid, over uitbuiten. Het wordt gezegd, zonder dat er “bewijs” onder ligt.
Het moet serieus genomen worden.

Ik wil ook serieus nemen wat de site van Primark (www.primark.com) uitlegt over, wat zij “onze ethiek” noemt. Er is een aparte tab op de site gewijd aan hun ethiek. Met antwoorden op verschillende vragen zoals:
– Hoe kan Primark kleding tegen zulke lage prijzen aanbieden?
– Verdienen de arbeiders die voor Primark kleding maken een redelijk loon?
– Hoe milieuvriendelijk is Primark?
– Maakt Primark gebruik van kinderarbeid?
– Waar laat Primark haar kleren maken?

Deze vijf vragen worden elk beantwoord met 3 feiten.
Bij de vraag over kinderarbeid worden de volgende feiten genoemd en toegelicht.
– Onze gedragscode verbiedt kinderarbeid
– Wij ondersteunen de rechten van kinderen
– Wij werken samen met specialisten

Elke hierboven genoemde vraag wordt op de dezelfde wijze uitgewerkt. Allemaal te lezen op hun site.

Wat ik op de site lees, staat mijlenver af van wat ik lees in de social media en op weblogs.
Ik constateer het, meer (nog) niet.
Het gaat mij er niet om Primark te verdedigen. Ik wil gewoon begrijpen waar dat verschil vandaan komt.
Dat verschil vraagt er om dat de gemeenteraad haar verantwoordelijkheid neemt en in gesprek gaat met de directie van Primark.

En ik roep de gebruikers van de social media op concreet te onderbouwen wat ze zeggen over kinderarbeid, erbarmelijke omstandigheden en uitbuiten.

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Achter de voordeur, of niet?

Bij de discussies over winkels ja of nee open op zondag kom je met regelmaat de opmerking tegen dat het geloof achter de voordeur moet blijven.
Een merkwaardige opvatting, vooral als je zelf gelooft.
Geloven heeft invloed op de manier waarop je je leven inricht. Waarop je hoopt dat terug te vinden in de samenleving. Voor een gelovig politicus betekent het, dat hij zijn normen en waarden ontleent aan de Bijbel. Normen en waarden die ten grondslag liggen aan heel veel politieke stellingnames.
En ook hier geldt dat de politicus vooral moet uitleggen en niet moet opleggen.
Er zijn situaties dat er een meerderheid te vinden is voor voorstellen vanuit de christelijke politiek. Of dat via onderhandelen gebeurt of door een stemming in de gemeenteraad, het blijft dan een democratische beslissing die niks te maken heeft met opleggen. Al zijn er mensen die dat wel doen geloven.

Wat de Bijbel is voor een christen, is liberalisme voor een democraat en socialisme voor een socialist. Zij ontlenen daaraan hun politieke stellingnames. En terecht.
Dan hoor ik niks over achter de voordeur.
Merkwaardig.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Zondag: open of niet open?

Vertrekpunten

Als raadslid had ik altijd een paar vertrekpunten. Twee daarvan waren:
– ik wil er niet alleen voor de eigen kiezers zijn, maar voor alle Zwollenaren
– Ik wil niet opleggen maar uitleggen
Als ik dat zegt dan erken ik daarmee dat (veel) Zwollenaren keuzes maken die anders zijn dan mijn keuzes.
In dit dossier: ik erken dat er Zwollenaren zijn die op een andere wijze omgaan met de zondag dan ik doe. Ik zal dan uitleggen wat mij beweegt. Als dat niet leidt tot een meerderheid, dan is dat een politieke werkelijkheid.

Ik moet dan wel antwoord kunnen geven op de vraag of christenen belemmerd worden in hun kerkgang. Die vraag vind ik belangrijker, dan het opleggen aan alle Zwollenaren van mijn idee van de zondagsbesteding. Dat zou betekenen dat iedereen zich zou moeten aanpassen aan hoe ik de zondag wil beleven.
Dat is dus opleggen. En daar ben ik tegen.

Grenzen?

Is dit een vrijbrief om dan maar alles vrij te geven?
Dat vind ik niet, in ieder geval niet per definitie. Er zijn meer zaken om rekening mee te houden. Er zijn meer afwegingen te maken.
Ik maak dan wel onderscheid tussen supermarkten en de andere winkels.
Als supermarkten allemaal de ruimte krijgen om zondag open te zijn benadeel je niemand. Ik ken tenminste geen kruideniers, die dan in de verdrukking zouden komen.
Dat geldt, denk ik, niet voor de andere winkels. De grote winkels kunnen dat personeel-technisch best behappen. Dat geldt in mindere mate voor de winkels met weinig personeel. Voor hen kan dat een bedreiging vormen.
Voor alle winkels is ook nog de vraag: Hoe groot is de kans dat een personeelslid op zondag moet werken, terwijl ze dat niet wil.
Heb je als gemeenteraad hierin een verantwoordelijkheid?
Dat lijkt me een belangrijke vraag voor een debat.

Noodzakelijk?

Een bijkomend punt voor mij is de vraag hoe noodzakelijk is de zondagopenstelling.
Kun je op een andere manier tegemoet komen aan de wensen van de consument? Die wil een ruimere keuzevrijheid hebben en ‘vertaalt’ dat naar de keuze willen hebben om op zondag inkopen te kunnen doen.
Ik geloof niet dat er iemand gedupeerd wordt, wanneer de winkels niet op zondag open zijn. Wel dat de consument dan niet geheel vrij is in zijn keuze.
Ik denk dat er meer mogelijk is binnen de grenzen die de winkelsluitingstijden wet aangeeft. Langer open zijn dan 18.00 uur op doordeweekse dagen geeft veel mogelijkheden.
Ook daarover zou het debat moeten gaan: hoe vergroot je de keuzevrijheid van de consument.

Ik wil graag loskomen van het gevoel dat de consument iets opgelegd krijgt door de keuzes die christelijke partijen maken. Dan gaat het teveel over dat opleggen en te weinig over de vraag op welke manier je de keuze van de consument kunt vergroten.

Kortom.

Het religieuze motief is voor mij belangrijk maar kan ik niet opleggen aan een ander. 
Onder twee voorwaarden:
- de zondagse activiteiten mogen de kerkgang niet belemmeren
- er moeten afspraken gemaakt worden met medewerkers die niet op zondag willen werken
Er moet onderzoek gedaan worden naar de gevolgen voor de kleine ondernemers
Bekeken moet worden of andere openingstijden op werkdagen ook tegemoet komen aan een grotere keuzevrijheid van de consument.

Persoonlijk

Wat vind ik er zelf van?
In de nu lopende discussie is mij al een paar keer gevraagd wat ik er van vind.
Mijn reactie is geweest, dat ik de fractie niet voor de voeten wil lopen.
Aan de andere kant, bedacht ik me later, heb ik er wel een opvatting over. Een opvatting die ik ook al eens heb ingebracht op één van mijn laatste fractievergaderingen.
Daarom hier mijn eigen overwegingen.
– Zoals hier boven aangegeven is er wat mij betreft ruimte om na te denken over verruiming van de koopzondagen en de openstelling van supermarkten.
– Er zal gezocht moeten worden naar een compromismodel. Het niet willen opleggen moet immers van 2 kanten komen. Duidelijk moet zijn dat er bij een besluit rekening is gehouden met alle partijen.
– Ik herhaal mijn standpunt, wat ik ook in december 2014 heb gegeven op weblog Zwolle: 12 + 5 koopzondagen, conform het model van citycentrum. Het blijft dicht bij het collegeakkoord en het schept duidelijkheid wanneer de koopzondagen zijn.
– Start onderzoek naar andere openingstijden op werkdagen.

– Wat de supermarktopenstelling betreft, zoek naar een opening. Bijvoorbeeld conform de koopzondagenregeling. Voor alle Zwolse supermarkten.
We hebben dan tot 2018 de gelegenheid om te bezien of het werkt. Bij de onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezing van 2018 kan de ervaring worden verwerkt in het nieuwe collegeakkoord.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek