Maandelijks archief: september 2015

Leegstand

imageVanmorgen viel me weer eens op hoe desolaat de Weeshuisstraat er bij ligt.

Bij het Eiland, rond het oude Waanderspand, heb je te maken met 1 eigenaar. In de Weeshuisstraat met meerdere eigenaren. Dat maakt het lastig om samen de schouders er onder te zetten. Elke eigenaar heeft zo zijn eigen belangen. Ik weet dat de inspirator er alles aan doet om er een succes van te maken.
Het gaat om de lange termijn met veel overleg en plannenmakerij. Maar daar is de situatie nu niet mee geholpen. Er moeten dus ook korte-termijn-oplossingen komen.
Ik vraag me af welke rol het leegstandsteam (zie collegeakkoord) hier kan spelen, als dat tenminste in het leven is geroepen.
De bijgaande foto laat zien dat er in het korte stukje Weeshuisstraat 7 (zeven!!) winkelpanden leeg staan.
Ik geloof niet dat er iemand overtuigd hoeft te worden van de urgentie om er wat aan te doen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Broerenkwartier en Stadkamer

Het valt me op dat de gemeente in haar notitie over de asbestproblematiek van het voorgenomen onderkomen van de Stadkamer nog geen zin wijdt aan de mogelijke optie van het toch huisvesten van de bieb in het Broerenkwartier. Al waren het maar argumenten van het college om het niet te doen.
Ik heb vanmorgen een gesprek gehad met mensen die betrokken zijn bij het Broerenkwartier, heren van Bouwinvest en Rhoda van Eeden,de inspirator.

Ik blijf van mening dat de optie, bieb in binnenstad, open gehouden moet worden.
Vooral ook, omdat ik vanmorgen begreep dat er meer ruimte beschikbaar is, dan wel kan komen, dan alleen het oude Waanders pand. Dus de m2 kunnen geen belemmering zijn.
Er is al het nodige geïnvesteerd in de ontwikkeling van het beoogde pand, dat is waar. Maar als de voorziene meerkosten meer bedragen dan de investeringen tot nu toe, is dat ook geen belemmering om opnieuw te kijken naar de mogelijkheden.
Temeer daar de bieb in het Broerenkwartier een geweldige stimulans zal zijn voor dat winkelgebied. En dat zal toch ook wat waard moeten zijn.

De situatie is nogal veranderd sinds de besluitvorming over het nieuwe onderkomen van de Stadkamer. Dat verschil bedraagt zo’n 3.000.000 euro. En die andere omstandigheden – hebben we ze nu allemaal in beeld? – rechtvaardigen een heroverweging. En dat is niet hetzelfde als een nieuw besluit.

Ik hoop, dat deze nieuwe informatie maandag wordt meegenomen in het debat.

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Verantwoording

Ik heb de behoefte om iets meer te zeggen over het waarom van mijn positiebepaling in het dossier Supermarkten op zondag. Ik kan het ook zo zeggen: hoe de bijbelse waarden mij daarbij helpen. Ik ontkom dan niet aan een paar bijbelteksten, hoewel dat niet mijn gewoonte was en is.
Mijn vertrekpunt is de stelling dat bezig zijn in de kerk niet het zelfde is als bezig zijn in de politiek. Al was het maar omdat je in de kerk geen compromissen sluit en in de politiek wel.
Je zoekt dan steeds naar samenwerking, zonder dat je je principes te grabbel gooit. Er is in de politiek manuvreerruimte.
Ik wil ook laten zien dat wat ik er van vind niets te maken heeft met opportunisme (of iets dergelijks) maar heel veel met er over nadenken en tot een conclusie komen.

  • Er zijn bekende gezegdes als “een christen staat wel in de wereld, maar is niet van de wereld”. En: “doe wel aan een ieder, maar in het bijzonder aan huisgenoten van het geloof”
Daar leid ik uit af dat er in de wereld meer is dan christen zijn, dat je daar oog voor moet hebben en dat je ook op moet komen voor hun belangen. 
Dat is de basis voor mijn stelling dat je er niet alleen moet zijn voor je kiezers, maar voor alle Zwollenaren. En ook, dat je niet moet opleggen, maar uitleggen.
  • In de Bijbel staat het verhaal dat de discipelen aren plukken op de sabbat. Als daar wat van gezegd wordt, zegt Jezus dat de sabbat er is voor de mensen en niet de mensen voor de sabbat.(Marcus 2).
De sabbat is dus geen doel op zich maar een middel voor de christen.
  • Het volgende verhaal is heel erg van belang voor mijn overwegingen bij dit dossier. In 2 Koningen 5 staat het verhaal van Naäman, een Syrische legerofficier. Hij heeft een huidziekte, hoort dat een profeet in Israel hem kan genezen en reist af naar Israel. De profeet geneest hem en Naäman bekeert zich tot de God van Israel. 
Alleen – en nu komt het – heeft Naäman nu een probleem, denkt hij. Hij vertelt de profeet dat hij altijd met zijn koning meegaat wanneer de koning zijn God aanbidt. Omdat de koning slecht ter been is, knielt Naäman samen met de koning voor de God van de koning. Wat te doen, vraagt hij de profeet.
De profeet zegt niet: zie dat je de koning bekeert; hij zegt ook niet: laat de koning een andere begeleider meevragen. Nee, de profeet zegt: ga in vrede.
Voor mij betekent dit bijbelverhaal, dat er ruimte is voor het maken van andere keuzes dan jij doet.

Deze overwegingen vormen voor mij de basis voor mijn standpunt over openstelling van supermarkten op zondag. Zoals ik al eerder schreef, het is niet mijn standpunt maar het komt niet aan de wijze waarop ik met de zondag om wil gaan. Dat is voor mij de referentie van politiek bedrijven aan de hand van bijbelse waarden.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Zondagsopening, vreemde eend in de bijt?

Bij mijn zoektocht naar een goede benadering van de vraag of ik voor of tegen openstelling van supermarkten op zondag ben, bedacht ik me ook het volgende.
In al die jaren dat ik raadslid was, heb ik nooit nagedacht over de vraag of we het eens waren met de situatie dat de horeca op zondag gewoon open is. Wel hebben we ons bezig gehouden met jeugd en alcohol (zat van ’t zuipen) en daar discussies over gevoerd.
Bij het debat in september 2004 (politiek gezien één van mijn mooiste debatten) over een nieuw stadion (multifunctioneel) heb ik me bij mijn standpunt niet laten leiden door het voetballen op zondag, dat was geen issue. Wel door het aangenomen voorstel om de speelautomatenhal te verplaatsen (dat vonden we op zich prima) en fors uit te breiden qua speelautomaten. Met alle kans op een groeiend aantal mensen met gokverslaving. We hebben toen, ondanks dat we collegepartij waren, tegen gestemd. Overigens, een later gehouden referendum over het besluit, heeft ons als het ware in het gelijk gesteld.

Wat betekenen deze overwegingen voor een oordeel over de supermarkten? Heeft het te maken met wetgeving, met een verschillende beleving?
Mijn conclusie is, dat er voor mijn benadering van het dossier – de vraag of ik gehinderd word in mijn beleving van de zondag – ruimte is.

3 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Supermarkt, collegeakkoord, petitie

Behalve over supermarkten op zondag open gaat nu de discussie ook over de opstelling van de collegepartijen. Hoewel ze er verschillend in zitten vormden ze toch één front. En dat leidde weer tot de vraag of de petitie een wassen neus is.

Daarom eerst een paar procedurele opmerkingen.
Om te voorkomen dat het collegeakkoord een grijs document wordt waarin alleen maar zaken staan, waar alle collegepartijen het over eens zijn, zijn er zaken opgenomen die voor een collegefractie van belang zijn. De andere collegefracties hoeven het daar dus niet mee eens te zijn. Ze respecteren dat gedurende de collegeperiode. Als je tijdens de collegeperiode als individuele collegepartij een ander standpunt inneemt pleeg je in feite contractbreuk.
Vandaar de gezamenlijkheid tijdens het petitiedebat.
De ChristenUnie heeft dan de sleutel in handen en heeft in het petitiedebat haar positie aangegeven.
Om de geloofwaardigheid in perspectief te zetten (los van het standpunt in het collegeakkoord): er zijn ruim 1600 steunbetuigingen met het op de agenda zetten van het onderwerp. De ChristenUnie heeft van het onderwerp een belangrijk punt gemaakt tijdens de campagne. Zij weet zich in de raad gesteund door meer dan 10.400 kiezers.

De petitie had tot doel het onderwerp op de agenda te plaatsen. Dat is gelukt omdat meer dan voldoende Zwollenaren de petitie hebben ondertekend.
Met het op de agenda van de raad plaatsen, staat de uitkomst van het debat op voorhand natuurlijk niet vast.
De petitie heeft gewerkt, want het onderwerp stond op de agenda.
De raad heeft zich vervolgens uitgesproken.
Dat de uitkomst anders is dan de ondertekenaars wilden, maakt de petitie niet tot een wassen neus.

4 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Christelijke politiek en supermarkten op zondag

De discussie over supermarkten al dan niet open op zondag brengt mij opnieuw en indringend bij de vraag hoe je in de politiek vorm geeft aan je christen zijn.
Ik heb het definitieve antwoord nog niet.
Dat komt, denk ik, omdat je nu op een soort kantelpunt zit.
Je draagt je normen en waarden uit, die ondermeer betekenen dat je de zondagsrust uitdraagt, met in je rug de steun van de winkelsluitingtijden wet.
Maar.
Het aantal Zwollenaren dat anders omgaat met de zondag is de laatste decennia nogal toegenomen.
Wat betekent dat? Moet je jouw normen en waarden aan anderen opleggen, die daar niets mee op hebben?
Kun je niet beter jezelf de vraag stellen of je als christen belemmerd wordt in je zondagsbeleving en/of in je kerkgang.
Het antwoord op deze vraag moet eigenlijk je standpunt bepalen, wil je niet aan opleggen doen.
Ik denk dat het openstellen van alle supermarkten op zondag niet belemmerend werkt.
Met de zondagopenstelling word ik ook niet belemmerd in mijn boodschappen doen. Er gaan op werkdagen immers geen supermarkten dicht. Wat dat betreft verandert er voor mij niks.

Dan komt ook de vraag, of je andere winkels dupeert met een algemene zondagopenstelling van de supermarkten. De supermarkten vanzelfsprekend niet, dat blijkt ook uit hun brief. Volgens mij zijn er geen winkels met weinig personeel die hierdoor nadeel ondervinden.

Hoezeer ik er ook anders over denk, er zijn naar mijn mening geen belemmeringen om de zondag te beleven zoals ik dat wil. Ik kan mijn boodschappen doen zoals ik gewend ben en andere winkels worden niet nadelig beïnvloed.

Voor de goede orde en voor alle duidelijkheid: dit is mijn persoonlijke opvatting en het zijn mijn vragen.
Niets meer, niets minder.

6 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Januskop in de politiek

Als je de politiek een beetje volgt kun je merkwaardige processen zien.
Regeringspartijen, die zich in bochten wringen om de intern gemaakte afspraken met de coalitiepartner, naar buiten in eigen termen verdedigen voor de achterban.
Ik denk dan aan twee voorbeelden.
In de eerste plaats het vluchtelingen dossier.
De VVD heeft wat veren moeten laten binnen de regering. Al was het maar om de coalitie in de benen te houden. Ze zitten tenslotte niet op verkiezingen te wachten.
In de 2e Kamer probeert Zijlstra met flinke taal de eigen achterban in het gareel te houden. Denk aan de opmerkingen over het sluiten van de grenzen. In het debat laat Zijlstra weten dat het meer in overdrachtelijke zin is bedoeld.
In de tweede plaats de mantelzorgerboete.
Bij de algemene politieke beschouwingen stemt de PvdA tegen een motie, die uitspreekt deze boete te schrappen. Tijdens een ledenvergadering van de PvdA, paar dagen later, meldt Dijsselbloem dat hij denkt dat het niet doorgaat.
Dat krijg je als vleugelpartijen moeten samenwerken: Januskoppen in de politiek.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen