Maandelijks archief: januari 2016

Luttelgeest en de afwegingen

De afgelopen week was er nogal wat commotie over het besluit van de burgemeester van Luttelgeest om via een noodverordening de pers te weren van de informatiebijeenkomst over eventuele uitbreiding van het aantal asielzoekers.

De journalisten stonden op hun achterste benen, een professor had het over persbreidel en de NVJ en de plaatselijke omroep gaat naar de rechter.

Wat is er interessant aan deze casus, beter, wat vind ik interessant.
De burgemeester draagt zorg voor een ordelijk verloop van de info-avond. En daarvoor zorgvuldige aandacht hebben, is geen overbodige luxe. Zo laten ons diverse info-avonden weten.
Vandaar de noodverordening.
Jammer is, dat de burgemeester in eerste instantie verkeerde gronden voor de verordening noemde. Uiteindelijk ging het hem om het weren van de pers.
Of aanwezigheid van pers de onrust op de info-avond zou kunnen beïnvloeden, is door de burgemeester niet aangetoond. Hij stelt het.
De pers heeft een volstrekt ander belang, nieuwsgaring. En we kennen alleen maar vrije nieuwsgaring. En niet toelaten van de pers belemmert de vrije nieuwsgaring. En dus is de pers in rep en roer.

Mijn punt is het volgende.
Duidelijk is dat beide belangen elkaar in de weg (kunnen) zitten.
De vraag is dan wie deze belangen tegen elkaar kan afwegen.
Is dat de burgemeester, die belang heeft bij een ordelijke avond?
Ik denk niet dat de pers een afweging kan maken. Zij is, om het zo te zeggen, dienend.
Dan toch de burgemeester. Dan gaat het niet, is al redenerend mijn conclusie, om een afweging, maar om de vraag wat een zorgvuldige voorbereiding is.
De burgemeester heeft zichzelf in de weg gezeten door in eerste instantie te spreken over voorkomen van ongeregeldheden.
Als ik burgemeester was, zou ik bij de voorbereiding met de pers om tafel hebben gezeten om te bespreken hoe de vrije nieuwsgaring de zorg om een ordelijk verloop niet in de weg zit. Dan was er vast een compromis uit gekomen.
In plaats van naar de rechter te gaan, kunnen beide partijen beter een goed gesprek hebben.
Terugkijken om te zien hoe het had gemoeten. Voor een volgende keer.

5 reacties

Opgeslagen onder algemeen

Visie Zwolse binnenstad 2030?

 

Ik heb de presentatie (ik weet niet of er een rapport is verschenen dan wel nog verschijnt) van de binnenstad visie voor 2030 wat nader bekeken en op me in laten werken.
De teleurstelling blijft en in dit stuk probeer ik uit te leggen waarom.
De inbreng van de verschillende groepen (burgers, ondernemers, experts) is gebaseerd op de huidige beleving van de stad. Dan worden aspecten genoemd en van een waarde voorzien. En de aspecten die belangrijk worden gevonden worden benoemd en dat moet leiden tot een visie.
Op de sheets, die gaan over 2030 lees ik statements die gewoon nu al gelden. Bij andere sheets vraag ik me af, willen we dat of wordt een autonome ontwikkeling geformuleerd. En ook, wordt hier nu een doel geformuleerd of een middel beschreven die een bepaald doel moet dienen.
Voor mij is het niet helder. Maar goed, ik ben niet maatgevend.

Wat mis ik.
Het besef dat de samenleving niet af is. Dat er ontwikkelingen zijn, dat er nieuwe dingen uitgevonden worden, dat de techniek steeds meer mogelijk maakt.
(Zie het boek NooitAf van Aslander en Witteveen, verplichte literatuur goor elk raadslid).
Ik had verwacht dat trends verkend zouden worden en wat de betekenis zou kunnen zijn voor de binnenstad en hoe je daarop kunt anticiperen, gelet op wat we verwachten van de binnenstad.
Ik benoem wat, voor de vuist weg.
– hoe ontwikkelt de verhouding fysieke winkel en internet zich en welke gevolgen heeft dat voor de klassieke winkel en dus voor de inrichting van de binnenstad.
– Krijgen we steeds meer vrije tijd omdat ons veel werk uit handen wordt genomen door verdergaande automatisering. Hoe kan de binnenstad tegemoet komen aan deze nieuwe situatie. Betekent dat wat voor de fun-shopping.
– Als het lukt om meer woningen in de binnenstad te realiseren, wat moet je doen om bewoners en ondernemers vreedzaam naast elkaar te laten leven met toch verschillende wensen.
– Kan de binnenstad een substantieel aantal asielzoekers herbergen, gebruik makend van aanwezige leegstand. Vanuit de gedachte dat leven in een bruisende binnenstad behoorlijk kan bijdragen aan integratie.
– Heeft de elektrische fiets zo veel toekomst dat er nog meer gebruik wordt gemaakt van de fiets. Hoe realiseer je voldoende stalling. Zeker als je bedenkt dat het nu al krapte is.

Er zijn vast nog meer ontwikkelingen, al dan niet technologisch of automatisering en software.
Moet dat niet eerst geïnventariseerd worden, om daarna te beschrijven wat dat kan betekenen voor de binnenstad. Pas dan kun je nu richtinggevend werken aan de binnenstad van 2030.

Ik nodig uit hieronder trends te beschrijven die invloed (kunnen) hebben op de binnenstad anno 2030.

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

De binnenstad en het principe van NooitAf.

Onlangs (vrijdag 15 januari) stond er in het FD een artikel met als kop Geef volop ruimte aan de ondernemende binnenstad. Het artikel werd mij aangereikt door een Tweep, die mij vroeg naar mijn mening over dit artikel.
Eerst een voor mij saillante passage uit het artikel:
Het uiterlijk van binnensteden zal de komende jaren verder veranderen. Het aantal winkels en hun dominantie zal afnemen, al blijft retail natuurlijk een voorname drager van de binnenstad. Deze verandering hoeft helemaal niet erg te zijn mits er vooral wordt ingezet op meer wonen voor jongeren en ouderen, horeca (zoals altijd met mate), kleinschalig (ambachtelijk) werken, cultuur, onderwijs en zorgfuncties in de binnenstad.

Tegelijkertijd zullen centra compacter moeten worden. Er moet echt meer worden gewoond boven winkels en in de aanloopstraten. Zeker middelgrote gemeenten (met 30.000 tot 80.000 inwoners) moeten werken aan een binnenstad die met een kwart tot een derde kleiner is. We moeten leren centra (graag verplicht) opnieuw te verkavelen, kansloze gebouwen te slopen en parkeerplaatsen weg te halen.
Zo’n beschrijving is meer gericht op de situatie van nu, dan op de verwachte situatie. Een trend is dan niet genoeg. De specifieke richting mist dan.

In een DM schreef ik hem:

De narigheid van dit soort artikelen is, dat het confectie is. Er wordt, begrijpelijk, geen rekening gehouden met de specifieke, in ons geval, Zwolse situatie.
Een aantal gedachtenkapstokjes.
1. We moeten niet vergeten dat we al het nodige aan de binnenstad gedaan hebben. Hoe lang is het helemaal geleden dat er auto’s stonden op het Grote Kerkplein en op de Nieuwmarkt. Sterk verbeterd leefklimaat.
2. Ik denk aan de verandering van de busroutes waardoor de Eekwal weinig bussen meer kent en ook de Stationsweg. Minder fijnstof, dus beter leefklimaat.
3. Er moet meer nagedacht worden over de uiteindelijke samenstelling van de binnenstad, en dan heb ik het niet alleen over winkels. Als die visie er is kunnen gericht stappen gezet worden. En niet, wat ik nog te veel zie, de problemen van vandaag oplossen. Dat is richtingloos.
4. Er zijn beperkende factoren waarmee rekening gehouden moet worden. Ik denk dan aan het niet onbeperkt beschikbaar zijn van budget en aan versnipperde eigendomssituaties. Ik verwijs naar de moeizame situatie van de Weeshuisstraat.

Belangrijkste vind ik dus het van buiten naar binnen denken én weten wat je ziet als eindplaatje.
En er moet de bereidheid zijn om onderweg, bij gewijzigde omstandigheden, zaken bij te stellen. Iets waar de politiek, algemeen gesproken, niet erg goed in is.
Verplichte leeskost is wat dat betreft het boek “NooitAf” van Aslander en Witteveen. Zij schreven ook Easycratie.

Aanvulling op deze reactie.
Over het principe van NooitAf schreef ik eerder een stukje op mijn weblog (zie hieronder) en gebruikte het dossier van de verhuizing van de bibliotheek als voorbeeld: https://johnvanboven.com/2016/01/15/nooitaf-singulariteit-en-de-bibliotheek/

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen, Zwolse politiek

NooitAf, singulariteit en de bibliotheek

NooitAf bespreekt singulariteit als één van de megatrends.
Singulariteit is het begrip dat staat voor de dusdanig snelle technologische vooruitgang, dat een mens dat vandaag niet kan overzien. Wat hij wel weet is, dat die vooruitgang er zal zijn.
Een paar simpele voorbeelden (er zijn er meer):
– vroeger had je een encyclopedie in de boekenkast, nu heb je Wikipedia op internet;
– De videotheken zijn weg omdat diensten als Netflix zijn opgekomen;
– Extra boeken halen bij de bieb voor in de vakantie? De app vakantiebieb laat je boeken lezen op je tablet.

Zijn we voldoende in staat om verantwoord te investeren, terwijl we onvoldoende zicht hebben op de technologische ontwikkelingen die bij die investering een rol kunnen spelen?

Bibliotheek
Ik neem als voorbeeld de bibliotheek.
Ik ben er zelf van overtuigd dat over een paar jaar het leesgedrag zo is veranderd, dat de bieb in zijn huidige vorm daar onvoldoende op kan inspelen.
Internet gaat een nog grotere rol spelen als het gaat om informatieverwerving. You Tube is nu al een rijke bron.
Nu al kun je via internet leesboeken huren voor je e-reader. Dat zal alleen maar toenemen wanneer de technologie steeds betere en lichtere e-readers mogelijk maakt.
Hoe groot is de kans, dat je nu investeert – voor heel veel geld – in een bibliotheek die over een paar jaar niet meer past bij de behoefte van straks.

Het is een dilemma, ik weet het.
Ik gebruik de bibliotheek alleen als voorbeeld, omdat het actueel is.
Mijn boodschap is algemener. De steeds sneller veranderende technologie, de steeds sneller zich wijzigende samenleving en daarmee ook de verhouding tussen overheid en burgers, vraagt een andere manier van omgaan met beleidsontwikkelingen.
Het zou mooi zijn als de lokale overheid (raad, college, ambtelijk apparaat) daar oog voor krijgt.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen, Zwolse politiek

Van statisch naar Nooit af.

Zojuist de Trendrede 2016 gelezen. Terwijl ik ook bezig ben met het nieuwste boek van Aslander en Witteveen, “NooitAf”.
De slotopmerking uit de Trendrede spreekt me aan:

“In 2016 gaan we vanuit persoonlijke betekenis het gesprek aan. Niet om te winnen, maar om het nieuwe in onze samenleving te interpreteren en implementeren.
We krijgen grip door begrip.
2016 wordt het jaar van het Bouwgesprek.”

Ik heb de laatste tijd nogal wat aandacht besteed aan teksten die pleiten voor een heroriëntatie op het huis van Thorbecke. De maatschappelijke verhoudingen veranderen en welke betekenis heeft dat. Ik verwijs naar de Lunshoflezing, waar de spreker de 5 agendapunten van de democratie besprak. Zie vorige stukjes op dit blog.
Deze literatuur is op zich voldoende reden om pro-actief na te denken over de nieuwe verhouding overheid en burger.
De Trendrede 2016 en het boek NooitAf onderstrepen de noodzaak van heroriëntie. Hoe anticipeer je bij beleidsontwikkelingen, die doorgaans de nodige tijd vragen, op de snel veranderende maatschappij en samenleving. Een ontwikkeling, die nooit af is.

Ik daag de gemeenteraad uit, zich op tijd hierover te buigen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen, Zwolse politiek

Zwolle en de Grote Kerk

Het gaat goed met de Grote Kerk.
Het denken over de toekomst en over de financiën die daarvoor nodig zijn, heeft geresulteerd in een programmatische benadering waarvan ik elke maand een overzicht binnen krijg.
In dat programmatische kader hebben we 2 concerten meegemaakt in de Grote Kerk: de Messiah en Canto Ostinato van Simeon ten Holt. De kerk zat stampvol respectievelijk vol.
Dan denk je al heel snel dat de Grote Kerk zijn plek heeft ingenomen in de Zwolse culturele samenleving. Dat zou mooi zijn.

Doordenkend, vraag ik me toch een paar dingen af.
In de eerste plaats, kan de Grote Kerk zich een eigen plek verwerven als het gaat om concerten? We hebben De Spiegel, we hebben Odeon. Hoe permanent zal dan het succes zijn, dat we zagen bij de beide genoemde concerten.
Daarnaast, de Grote Kerk kan niet wedijveren met De Spiegel en met Odeon als het gaat om basisvoorzieningen: zeer beperkt aantal toiletten en onvoldoende ruimte voor catering in de pauze. Bij de Messiah zag ik mensen die met een wijnglas in de hand weer plaats namen na een pauze.

Zijn er andere mogelijkheden voor de Grote Kerk? Mogelijkheden die bestaande voorzieningen eerder versterken dan dat ze concurrerend zijn?
Je zou een beeld moeten schetsen van Zwolle in 2025. Om vervolgens te bezien welke stappen nu gezet moeten worden, op weg naar die toekomst. En natuur meer dan bereid zijn om onderweg zaken bij te stellen als nieuwe omstandigheden daarom vragen.
Waarover zou dan gefilosofeerd kunnen worden?
Ik denk dan aan de wederzijdse versterking die Zwolle en Windesheim voor elkaar kunnen betekenen. Kan Windesheim meer voet binnen de binnenstad krijgen? Goed voor Windesheim maar ook goed voor Zwolle als studentenstad.
Is er meer en verdergaande samenwerking mogelijk tussen het Stedelijk Museum (nieuwe directeur), Historisch Centrum Overijssel (nieuwe directeur) en de Fundatie.
Kan de Grote Kerk daarin een toegevoegde waarde zijn?

Wat zou het mooi zijn als betrokken partijen, waar natuurlijk ook de gemeente bij hoort, in een setting vergelijkbaar met Hanzelab, hierover vrijelijk hun gedachten en ideeën de vrije loop laten gaan. Om daarna te bezien of er iets gemeenschappelijks is te ontdekken.

Wellicht wil er iemand reageren. Dat kan onder dit blog, maar ook naar johnvboven@planet.nl

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen

Nooit Af

“Nooit af” is een boek van Martijn Aslander en Erwin Witteveen, de schrijvers ook van Easycratie.
De boodschap is, kort door de bocht (ben vandaag begonnen te lezen), dat veel beleidsbeslissingen worden genomen alsof het gaat gaat om definitieve situaties. De omstandigheden veranderen vaak sneller dan de voorbereidingstijd van beslissingen vraagt.
Het grappige is, dat ik hiermee (onbewust?) in het verleden al rekening heb gehouden.

Onderwijs
Ik was op school o.a. verantwoordelijk voor beheer, dus ook voor de gebouwen. Hoe vertaal je een nieuwe onderwijsvisie in de inrichting van een school? Ik heb altijd gepleit voor wanden, die simpel verplaatst konden worden. ( vergelijk de fietspaden in Kopenhagen, het NooitAf fietspad uit hoofdstuk 3 van #NooitAf). Zonder veel problemen en kosten kun je een gebouw aanpassen.

Politiek
Bij het laatste verkiezingsprogramma, waarvoor ik een verantwoordelijk had, vond ik het beter om niet standpunten vast te leggen over items die speelden. Het leek mij verstandiger te beschrijven op welke manier we komen tot een standpunt. Waar kijken we naar, wat is bespreekbaar en wat is de relatie met andere dossiers. Niet dat deze manier van samenstellen van het programma echt gelukt is, maar de intentie was er wel.

Als je #NooitAf leest verbaas ik me er over dat we nog steeds een coalitie-akkoord schrijven, dat zo is geschreven alsof er na het ondertekenen 4 jaar niets meer gebeurt.
In Zwolle hebben ze gelukkig in het akkoord opgenomen, dat halverwege een evaluatiemoment wordt ingebouwd. De waarde van zo’n moment staat of valt met de bereidheid om voorgenomen beleid bij te stellen en werk te maken van de voorbereiding.
Ik ben erg benieuwd, omdat er na de vaststelling van het Zwolse coalitie-akkoord nogal wat beweging is geweest bij de Zwollenaren over bijvoorbeeld koopzondagen en zondagsopening van supermarkten.

Als de duur van een akkoord korter wordt dan de verkiezingencyclus komt het er op aan de kiezer te betrekken bij beleidsvoorbereiding van dossiers.
Ofwel, zoals ik me afvroeg bij mijn afscheid van de raad, hoe zou Thorbecke zijn huis nu inrichten.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen, Zwolse politiek