Maandelijks archief: april 2017

Stadkamer en leermomenten

De Stadkamer is klaar en de openingsfeestelijkheden zijn achter de rug.
Dat is een ruime felicitatie waard, zeker als je terugkijkt naar het proces. Een proces, dat op zijn minst politiek interessant was.

Maar wat mij betreft is er meer. Het proces had ook veel leermomenten en mijn vraag is simpel: doet men daar ook wat mee.
Ik noem een paar punten; de meesten daarvan zijn op mijn blog al eerder en uitgebreider aan de orde geweest.
1. In de notitie van begin 2013 laat het college weten dat zal worden afgesproken, dat de overdracht later moet kunnen, wanneer er meer tijd nodig is voor de zoektocht naar een nieuwe accommodatie dan wel wanneer er meer tijd nodig is voor de verbouw. Aan het eind van de procedure wordt een vertrouwelijk bericht van Zara openbaar – dank zij GroenLinks – dat Zara niet van plan is te wachten en dat ze anders afziet van de koop. Dat betekende een tussenoplossing op het Stadhuis met de bijbehorende kosten.
2. In de meeste documenten in de beginfase wordt gehamerd op een budgettair neutrale operatie. Anders gezegd, de koop en de verbouw-kosten mogen niet meer bedragen dan de opbrengst van de verkoop van het bibliotheekgebouw. Er is zelfs te lezen dat het niet verkocht hoeft te worden aan de meest biedende; criterium is voldoende opbrengst om budgettair neutraal te kunnen verhuizen. Resultaat: ruim 4.000.000 meer kosten dan opbrengst. Het college komt met allerlei bezweringsformules en boekhoudkundige trucks. Zoals het benodigde krediet dat gedekt wordt uit de structurele vrijval van de verkoopopbrengsten. En men gaat een andere afschrijvingstermijn en rekenrente hanteren. 
Op zich uiterst merkwaardig. Het zal kloppen dat er op jaarbasis op deze manier niet meer geld nodig is, het verandert natuurlijk niks aan het te kort van 4.000.000 euro.
3. De gang van zaken rond het asbest, de grootste veroorzaker van het tekort, laat zien dat onderschrijven van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport uit 2007 nog niet betekent, dat er ook naar gehandeld wordt. Dat wordt onderkend door het college als reactie op het kritische Lysiasrapport. Er is heel lang van uitgegaan dat er gehuurd gaat worden. Dan is er een andere verantwoordelijkheidsverhouding met betrekking tot het gebouw. De late switch naar kopen heeft bij niemand, op dat moment, de vraag opgeleverd of daar gevolgen ten aanzien van risico’s aan vast zitten. Althans, zo lijkt het.
4. Wat mij betreft zou ook onderzocht moeten worden hoe de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college vertaald wordt naar uitvoerende verantwoordelijkheid van de directie. Dat is, vind ik, een zwart gat waar onvoldoende aandacht aan besteed is in het Lysiasrapport.
5. Wat tot nu toe onderzocht is door het Lysiasrapport, is vooral de rol van het college en het ambtelijk apparaat. Ik ben van mening dat ook de rol van de raad in dit proces tegen het licht moet worden gehouden. Als buitenstaander zeg ik, dat de raad te weinig gedaan heeft met haar kaderstellende en controlerende rol. Het lijkt mij een mooie opdracht voor de RekenKamerCommissie. Niet om af te rekenen, daar is de RKC niet voor, maar wel om de leermomenten te inventariseren en noodzakelijke verbeteringen te borgen.

Nogmaals, het college en de raad en vanzelfsprekend ook de Stadkamer zijn te feliciteren met dit resultaat. Het komt het Zwolse culturele klimaat ten goede.
Daarbij moet de raad de kans om de leermomenten tot zich te nemen, niet laten lopen.

3 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Rekenkamer of Rekenkamercommissie?

Het bericht over het tegenhouden door het Rotterdamse college van een rapport van de Rekenkamer – in opdracht van de gemeenteraad – doet me afvragen of de reactie van het college te maken heeft met het feit dat Rotterdam een Rekenkamer heeft en niet een Rekenkamercommissie.
Wat is het verschil?
In een Rekenkamercommissie zitten (vooral) raadsleden; een Rekenkamer wordt bemensd door alleen externen.
In mijn tijd als voorzitter van de Zwolse Rekenkamercommissie en nu nog, was/ben ik van mening dat een gemeenteraad er beter aan doen een Rekenkamercommissie aan het werk te hebben. Ik vind dat je beter onafhankelijkheid kunt organiseren vanuit betrokkenheid, dan betrokkenheid vanuit onafhankelijkheid.

Ik vraag me sterk af of de reactie van het college ook zo was geweest, wanneer hetzelfde rapport door een Rekenkamercommissie was gepresenteerd.
Los hiervan, het moet niet kunnen dat een college het resultaat van een onderzoek – het rapport – wil tegenhouden, waar dat onderzoek verricht is in opdracht van de gemeenteraad. Er staan het college andere middelen ten dienste, lijkt mij zo.

1 reactie

Opgeslagen onder algemeen