Maandelijks archief: mei 2018

Onderhandelingen en burgers

Ik twitterde vanmorgen al over burgerbetrokkenheid in relatie tot coalitieakkoord. Ik er hier iets meer over zeggen. Op deze manier omdat de tweetomvang ontoereikend is.

Nieuwe relaties met burgers passen nooit in de bestaande gang van zaken. Vanmorgen benoemde ik dat als infrastructuur. Gewenste andere werkverhouding met burgers vraagt ook een andere manier van omgang tussen overheid en burgers. Eerst de pers informeren en daarna pas de raad en de kiezers pas er niet bij.

Een mogelijk scenario:

  • Vrijdagmorgen een advertentie in de krant met de aankondiging van het gesprek met de formateur.
  • Ondersteund door een twitterbericht
  • ‘S middags een gesprek op een lokale omroep cq stadsomroep waar de formateur de belangrijkste punten toelicht. En waar uitgelegd wordt hoe er is omgegaan met beloftes en breekpunten. Dat kan dan in perspectief worden gezet.
  • De krant bericht dan op zaterdag over het akkoord en doet verslag van reacties van de verschillende fracties.

Zo’n gang van zaken past beter bij de manier waarop overheid en burgers zich tot elkaar willen verhouden.

Het kan geen kwaad om nog eens te verwijzen naar het rapport van de Raad Openbaar Bestuur: Vertrouwen op Democratie. Besproken op mijn blog: https://johnvanboven.com/2011/04/21/vertrouwen-op-democratie/.

En ook naar een overzicht van stukken en brochures over burgerbetrokkenheid: https://johnvanboven.com/2015/08/25/burgerbetrokkenheid-2/

In dat verband ook mijn vraag welke afspraken er zijn gemaakt op 12 maart door de raad toen er werd gesproken over de raadswerkgroep burgerbetrokkenheid.

Het wordt tijd voor concrete stappen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Omvang college

Het resultaat van de onderhandelingen als het gaat over omvang college is bekend: 6 wethouders. En dat leidt tot de nodige opmerkingen op bijv. Twitter. In dit stukje wat beschouwingen van mijn kant. Wat in ieder geval belangrijk is, dat er een stabiel college komt. Stabiel wat inhoud betreft, maar ook als het gaat om een meerderheid in de raad.

1. De Zwolse raad telt 39 zetels, de meerderheid is dan 20 zetels. Het college moet dus minstens 20 zetels vertegenwoordigen. Liefst meer vanwege de gewenste stabiliteit.De collegesamenstelling wordt, zoals het er nu naar uitziet: ChristenUnie 7, GroenLinks 7, Swollwacht 6, VVD 5.

Een college van 3 partijen, CU, GL en Swollwacht, is om meerdere redenen ongewenst. In de eerste plaats de krappe meerderheid. Afwezigheid van 1 raadslid, om welke reden dan ook, kan een wereld van verschil maken. Daarnaast, en dat is een feitelijke waarneming, heeft SW geen bestuurlijke ervaring in de Zwolse politiek én het verleden heeft laten zien dat er binnen SW de nodige onrust is geweest. Niet goed dus voor de gewenste stabiliteit. Vandaar een vierde college partij, de VVD.

2. Tijdens de campagne hebben partijen beloftes gedaan, aangegeven waarvoor ze zich hard zullen maken en zelfs breekpunten aangegeven. En dan komt de periode van onderhandelen. Het kan niet anders, want dat is inherent aan onderhandelingen, dat partijen voor hen belangrijke dossiers niet binnenhalen. Maar daar moet dan wel wat tegenover staan. Het collegeakkoord zal uitsluitsel geven. En dat is te meer interessant gelet op de tegenstellingen als het bijvoorbeeld gaat om koopzondagen en windmolens. De fracties moeten het resultaat wel kunnen uitleggen aan hun achterban, aan hun kiezers. En daar hoort ook bij de vertegenwoordiging in het college. Met het totale resultaat moet je thuis kunnen komen. De verantwoording over het resultaat vormt de basis voor de komende verkiezingen. Er zijn dus 4 partijen die het college gaan vormen en dan is de vraag hoe verdeel je dan de wethouders over de partijen? En dat lukt niet met 5 wethouders, vooral omdat er twee partijen zijn die evenveel zetels hebben. Er is maar één oplossing: 2-2-1-1.

3. Op zich is dit helemaal niet nieuw. Tot en met de collegeperiode 2010-2014 waren er 6 wethouders. Maar er is meer over te zeggen.  De toenemende betrokkenheidheid van burgers bij de politiek tussen de verkiezingen in. Dat vraagt om een infrastructuur waarin die betrokkenheid tot haar recht komt. Daar hoort ongetwijfeld bij dat collegeleden meer naar buiten treden. (Denk aan wat vandaag te lezen is over afspraken binnen de regering op dit punt). De politiek is nogal in beweging. Dossiers die vanuit de landelijke verantwoordelijkheid komen te liggen op het bordje van de gemeente.  Tekorten, die verantwoord moeten worden weggewerkt.

4. Anders gezegd, de argumenten voor de omvang van een college gaan veel verder dan financiële overwegingen. En toch lees ik alleen maar opmerkingen die met geld te maken hebben. Het zou eerlijker zijn om een afgewogen kosten/baten analyse te maken.Wat staat er tegenover de kosten?

  • In de eerste plaats dat wat in bovenstaande punten is genoteerd.
  • Ik heb geen zicht op het aantal beleidsambtenaren dat het college ondersteund. Dat kan ook uitmaken.
  • Met ingang van de collegeperiode 2010-2014 is het wachtgeld voor raadsleden afgeschaft.
  • De uitdagingen van de komende tijd vragen de nodige inspanningen En dat vraagt voldoende personele bezetting, ook binnen het college.

5. Ik zou zeggen, overweeg zorgvuldig en bepaal dan een standpunt over de omvang van het Zwols college.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek