Maandelijks archief: april 2019

Licentie lokale omroep Zwolle

Vandaag onderstaande mail gestuurd aan het CvdM

Aan: het Commissariaat van de Media

Van: een burger die weinig begrijpt van de gang van zaken tot nu toe.

Over: al dan niet licentiebehoud van rtvZOo

Datum: 11 april 2019

Voorjaar 2015 beslist de Zwolse gemeenteraad dat rtvZOo haar licentie kan behouden. Met andere woorden haar licentie krijgt een nieuwe periode.

In 2017 komt er een evaluatie ivm onvrede over het werk van de lokale omroep. 

De gevraagde eigen evaluatie door rtvZOo voldeed niet daarom moest er een nieuwe evaluatie komen, nu door extern bureau. Deze evaluatie is nogal vernietigend. De Gemeenteraad besluit deze uitkomst voor te leggen aan het CvdM, dus aan u. Uw terechte reactie was dat de lokale omroep niet meer voldoet aan een wettelijke eis omdat het pbo niet meer functioneert.

In mei 2018 laat u, naar aanleiding van het door de gemeenteraad aan u gevraagde advies, aan de omroep weten dat zij voor 24 augustus 2018 een pbo moeten hebben én dat de raad voor 23-1-2019 een advies moet geven aan u over de representativiteit van dit pbo.

De omroep was niet in staat om binnen de door u gestelde termijn een pbo te presenteren. Toen de personele invulling van het pbo voor elkaar was, heeft de gemeenteraad op 26 november 2018 beslist dat dit pbo van de lokale omroep niet representatief is. Dat is u vrij snel na de beslissing gemeld. Dit is dus ruim voor de door u genoemde datum van 23 januari 2019.

Het is nu 11 april 2019. Bij mijn weten heeft u nog steeds niet gereageerd op het advies van de raad dd 26-11-2018.

Dat wil zeggen:

 • de lokale omroep heeft een pbo dat niet voldoet aan de wettelijke eisen, maar wel subsidie ontvangt. Overigens, de lokale omroep is nauwelijks tot niet meer actief.
 • De wel functionerende lokale omroep, rtv Focus Zwolle, heeft geen subsidie maar doet wel wat van een lokale omroep verwacht mag worden.
 • Kortom, wat een lokale omroep betreft, is er nu al een aantal maanden een duidelijk onwenselijke situatie.

U kunt er wat aan doen, door een besluit te nemen over de licentie. Zolang u dat niet doet blijft de onwenselijke situatie voort bestaan. 

Er is een licentieloze lokale omroep goed bezig, rtv Focus Zwolle, die ik heel graag een erkende positie als gesubsidieerde lokale omroep gun.

Ik roep u op snel een besluit te nemen, zodat de situatie van de lokale omroep in Zwolle genormaliseerd kan worden.

Met vriendelijke groet,

John van Boven

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Stadkamer en risicobeheer

Op dit moment is de Zwolse rekenkamercommissie (RKC) bezig met een onderzoek naar risicobeheer, vooral naar aanleiding van de gang van zaken rond de verhuizing van de bibliotheek naar wat de Stadkamer is gaan heten (https://www.zwolle.nl/gemeenteraad/rekenkamer).

Daar is nogal wat misgegaan, waaruit blijkt dat het lerend vermogen van het Stadhuis wel verder ontwikkeld mag worden.

In 2007 heeft de RKC al een rapport geschreven over het Risicobeheer van grote projecten. Ik was toen voorzitter (https://www.zwolle.nl/sites/default/files/risocbeheer_grote_projecten.pdf).

Toen duidelijk werd dat de verhuizing van de bibliotheek een gigantische onkostenpost opleverde vanwege verwijdering van niet ontdekt asbest, heb ik op mijn weblog in een paar stukken daaraan aandacht besteed. Dat levert nu een historisch perspectief op.

Het begint met een stukje op 30-9-2015 (https://johnvanboven.com/2015/09/30/broerenkwartier-en-stadkamer/) waarin ik opper nog eens na te gaan, nu blijkt dat er asbest in de beoogde huisvesting is aangetroffen, of er toch niet in het oude pand van Waanders en daar in de buurt de bibliotheek kan worden ondergebracht. Dat is dus niet gelukt.

In een stukje op 14-4-2016 (https://johnvanboven.com/2016/04/14/stadkamerrapport/) bespreek ik het Lysiasrapport over de Stadkamerperikelen. Het rapport, opdracht van het college aan een externe partij, loog er niet om. Over projectbeheersing zegt het rapport:

“Er zijn onvoldoende checks and balances in het project georganiseerd

De projectorganisatie beschikte niet over voldoende specifieke deskundigheid voor een aantal specialistische onderwerpen van het project

Het fasedocument dat gebruikt werd gaf onvoldoende sturing voor realisatie van het project.”

Op 14-5-2016 (https://johnvanboven.com/2016/05/14/stadkamer-lysias-en-collegereactie/) bespreek ik de reactie van het college op het Lysiasrapport.

Ik sluit het stukje af met de volgende woorden:

“De Raad moet natuurlijk een oordeel hebben over de gang van zaken, daarbij gebruik makend van het Lysiasrapport. Wat ik belangrijker vind, is het antwoord op de vraag hoe je afspraken op papier, mede opgesteld naar aanleiding van het Rekenkamerrapport, tussen de oren van betrokkenen krijgt. Vertrekpunt kan dan de opmerking van het college zijn over de bestuurlijke sturing.”

Op 24-4-2017 (https://johnvanboven.com/2017/04/24/stadkamer-en-leermomenten/), na de opening van de Stadkamer schrijf ik mijn laatste stuk over de Stadkamer. Het gaat dan vooral over de leermomenten. Ik noem ze kort:

 1. Hoewel het college in 2013 meldde dat verhuizing later kon, gebeurde dat niet. Zara was het er niet mee eens. Er moest dus een tussenoplossing komen en dus extra kosten.
 2. Er werd gehamerd op een kosten-neutrale operatie. Er was al met al een budgetoverschrijding van 4.000.000.
 3. De gang van zaken rond het asbest laat zien dat het onderschrijven van de aanbevelingen uit het RKC-rapport van 2007 nog niet betekent dat er ook naar gehandeld wordt.
 4. Ik doe de aanbeveling om na te gaan hoe de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college vertaald kan worden naar de uitvoerende verantwoordelijkheid van de directie.
 5. Het Lysiasrapport behandelt de rol van het college en het ambtelijk apparaat. Ik vind dat ook de rol van de raad tegen het licht moet worden gehouden. De raad heeft naar mijn mening te weinig gedaan met haar kaderstellende en controlerende rol. Dat zou, zo schreef ik toen, een mooie opdracht zijn voor de RKC.

En dat doet de RKC op dit moment (zie eerste link in dit stukje). Het is de bedoeling het onderzoek voor het zomerreces af te ronden.

4 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Lokale omroep, stand van zaken

Een tijdlijn:

Voorjaar 2015: 

Raad besluit dat rtvZOo de licentie kan behouden.

2017: 

Er komt een evaluatie ivm onvrede. De eigen evaluatie door rtvZOo voldeed niet daarom moet er een nieuwe evaluatie, nu door extern bureau. Deze evaluatie is nogal vernietigend. De Raad besluit deze uitkomst voor te leggen aan het CvdM. Reactie CvdM: de lokale omroep voldoet niet meer wegens niet functioneren van pbo.

Mei 2018:

Naar aanleiding van het door de raad gevraagde advies laat het CvdM aan de omroep weten dat zij voor 24 augustus 2018 een pbo moeten hebben en de raad moet voor 23-1-2019 een advies geven aan het CvdM over de representativiteit van dit pbo.

26 november 2018:

De raad beslist dat het pbo van de lokale omroep niet representatief is. Dat wordt het CvdmK gemeld. Dit is dus ruim voor 23 januari 2019.

April 2019: 

Het CvdM heeft nog steeds niet gereageerd op het advies van de raad dd 26-11-2018.

Dat wil zeggen:

 • de lokale omroep heeft een pbo dat niet voldoet aan de wettelijke eisen, maar wel subsidie ontvangt. Overigens, de lokale omroep is nauwelijks tot niet meer actief.
 • De wel functionerende lokale omroep, rtv Focus Zwolle, heeft geen subsidie maar doet wel wat van een lokale omroep verwacht mag worden.
 • Kortom, wat een lokale omroep betreft, is er nu al een aantal maanden een duidelijk onwenselijke situatie.
 • En het CvdM is onbehoorlijk bezig.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen, Zwolse politiek