Categorie archief: ChristenUnie Zwolle

nieuws vanuit de fractie

Coalitieakkoord, afspraak of juk?

imageGelet op de teneur van het artikel in de Stentor over vrije sluitingstijden (woensdag 6 april) kan het geen kwaad iets te zeggen over het karakter van een Zwols coalitieakkoord.
Je kunt twee kanten op met zo’n akkoord.
De ene kant is onderhandelen tot je grijs ziet. Dan is het akkoord een vlak, nietszeggend document omdat er maar weinig is waarover de coalitiepartijen, met grote verschillen in het verkiezingsprogramma, het met elkaar eens zijn.
De andere kant is, dat er aan elke partij ruimte wordt geboden in het akkoord voor onderwerpen, die voor een partij van groot gewicht zijn en die specifiek zijn voor een partij.
Die ruimte betekent niet dat andere partijen het daarmee eens hoeven zijn, wel betekent het dat alle coalitiepartijen loyaal zijn aan het standpunt over zo’n specifiek onderwerp. Omdat te bekrachtigen hebben de fractievoorzitters van de coalitiepartijen hun handtekening gezet onder het akkoord.
Het is de bedoeling dat wat beschreven is in het akkoord omgezet wordt in daden, in overeenstemming met het in het akkoord geformuleerde standpunt over elk dossier.

Dan zijn er ook onderwerpen waarover bij de onderhandelingen niet gesproken is en waarover dan ook geen standpunt is geformuleerd. Dan kunnen coalitiepartijen dus verschillende standpunten hebben over zo’n onderwerp. Die ruimte is er en veroorzaakt dan ook geen spanning tussen de coalitiepartijen.

Concreet:
Over koopzondagen zijn in de onderhandelingen afspraken gemaakt en alle coalitiepartijen houden zich er aan. Ook al wordt er per partij anders over gedacht.
Over vrije sluitingstijden zijn geen afspraken gemaakt in het akkoord. Dus is er ruimte voor elke partij om daar een standpunt over te formuleren.

Kortom, praten over het juk van de CU, zoals de Stentor doet, doet geen recht aan de gang van zaken bij de onderhandelingen en ook niet aan het karakter van het coalitieakkoord.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder ChristenUnie Zwolle, Zwolse politiek

Coalitie en verantwoordelijkheid

imageIn de Stentor van 1 maart stond een artikel onder de kop “Zet de ChristenUnie zich buiten spel?”
Het gaat me nu niet om de ChristenUnie, maar om kennelijk verwacht gedrag als coalitiepartner.
De journalist kan wel wat politieke bijscholing gebruiken. Denk ik.

Een gemeenteraad bestaat bij de gratie van verschil in opvattingen en standpunten van de fracties die samen de gemeenteraad vormen. Om wethouders te kunnen benoemen, heb je een meerderheid nodig in dossiers die er toe doen en die in de komende collegeperiode aan de orde komen.
Tijdens de onderhandelingen maak je afspraken over die dossiers. Afspraken die je vastlegt in het collegeakkoord. Aan die afspraken heb je je te houden als coalitiepartner en dus als ondertekenaar van het collegeakkoord.
Het collegeakkoord bestaat dus niet uit dossiers waarmee alle collegepartijen het eens zijn. Als dat zo zou zijn krijg je een grijs, nietszeggend collegeakkoord. Elke collegepartij respecteert wel de in het akkoord opgenomen standpunten en gaat dus soms voorbij aan het eigen standpunt ten behoeve van de coalitie.

Betekent dit dat alle collegepartijen bij elk dossier dat aan de orde, is een zelfde standpunt moeten innemen? Nee, natuurlijk niet. Leidend is de vraag of dat dossier opgenomen is in het collegeakkoord.
– Ja, dan ligt het standpunt vast.
– Nee, dan kan elke collegepartij naar eigen inzicht een standpunt innemen. Er is de erkenning dat elke partij een eigen afweging kan en mag maken.
Soms is het verstandig dat er overleg is om te bekijken of er gemeenschappelijkheid te verkrijgen is. Maar als het om zaken gaat die tot de wezenskenmerken van een fractie behoren, dan zal dat niet altijd lukken. Maar daarmee zet je de coalitie niet onder druk.
En dat is, wat de Stentor wel suggereert. En dat is jammer en nergens voor nodig.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder ChristenUnie Zwolle, Zwolse politiek

Persoonlijke terugblik behandeling begroting 2013

Het was een rustige begrotingsbehandeling. Dat blijkt uit het feit dat de raad de begroting iet heeft geamendeerd. Anders gezegd, de Raad heeft de begroting vastgesteld, zoals het college de begroting aan de Raad heeft gestuurd. De rust van de behandeling is ook een verdienste van de voorzitter. Onze burgervader leidde ons op een rustige en ontspannen manier door de agenda. De vergadering, de om half tien ’s morgens begon, was voor haf zes klaar. Ik heb ze wel langer meegemaakt.

Een paar zaken wil ik hier noemen.
– Het sportgala kan inderdaad de komende 4 jaar rekenen op een bijdrage van de gemeente. De wethouder kon dat bevestigen. Daarmee is onze motie, ingediend en aangenomen bij de behandeling van de PPN, dus succesvol geweest.

– Ook de kleedkamerproblematiek van de Zwolse voetbalverenigingen – te weinig door groei van aantal teams en van damesteams – is dichter bij een oplossing. Een werkgroep heeft nagedacht over maatregelen, zoals een slimmere planning en gebruik van lockers. Daarvan heeft de wethouder gezegd dat er budget beschikbaar is om deze maatregelen te effectueren. Maar ook dat er middelen beschikbaar zijn oor een eerste stap op weg naar uitbreiding. Dat is goed voor de Zwolse sport.

– We hebben ook gevraagd of het mogelijk is, dat scholen mobiliteitsbeleid kunnen ontwikkelen om het brengen en halen van de kinderen naar en van school beter te reguleren. En als het kan het autogebruik te verminderen.

– Een aandachtspunt van andere orde is het dossier Exodushuis. De onhandige procedure van alle betrokken partijen heeft ruimte gegeven voor vooral emotionele reacties. Die op zich te begrijpen zijn, maar objectieve argumenten hebben ondergesneeuwd. Ik heb allerlei wetenschappelijke rapporten gelezen en rapporten van inspecties. Dat geeft geen beeld van toegenomen onveiligheid. Integendeel. Er zijn Exodushuizen waar de buurtbewoners als vrijwilligers betrokken zijn.
Die onderzoeken laten ook zien dat deze huizen een het percentage recidive verminderen. Deskundigen hebben ook berekend dat Exodushuizen ook op het financiële vlak positief zijn.
Ik kan me voorstellen dat de buurt aan dit laatste weinig boodschap heeft.
Alles bij elkaar is er ruimte voor de vraag: als er een Exodushuis komt, wat moet er dan gebeuren om het veiligheidsgevoel van de buurt positief te beïnvloeden.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder ChristenUnie Zwolle, Zwolse politiek

Christelijke politiek, een blijvertje?

Nog niet zolang geleden pleitte ds. Visser uit Amsterdam voor het afschaffen van christelijke politiek. Deze politiek roept eerder tegenstand op, dan begrip. Ik vind dat nogal wat. Ik begrijp wat ds. Visser bedoelt, maar ben het volstrekt niet eens met zijn oplossing. Het vraagt wel om een heroriëntatie. Zeker na de verkiezingsuitslag van 12-9.
Ik heb nogal eens de indruk dat de reactie op voorstellen van christelijke partijen wordt ingegeven door het gevoel iets opgelegd te krijgen, waarmee men het niet eens is.
Mijn reactie is dan dat ik wil uitleggen en niet opleggen. Dat vraagt van mij de erkenning, dat er andere opvattingen zijn, die een plek moeten krijgen. In dat geheel van opvattingen doe ik mijn best om het christelijk geluid te laten horen.

Als Zwolse ChristenUnie willen we er zijn voor alle Zwollenaren. Dat zeggen we niet licht. Zeker niet als we de gevolgen daarvan ons proberen te realiseren.
Mijn overtuiging is, dat deze houding Bijbels gefundeerd is. Te lezen is de tekst: “doe wel aan een ieder, vooral aan de huisgenoten van het geloof”. Ik let dan vooral op de volgorde. Eerst: zoek het goede voor iedereen. Daarna omzien naar geloofsgenoten.
Om goed te kunnen functioneren in de politiek vind ik dit een nogal fundamentele grondhouding. Bovendien ook voorwaarde voor een vruchtbare samenwerking. Zoeken naar de overeenkomsten en een plek zoeken voor de verschillen. Deze benadering, tussen haakjes, is de grondtoon geweest voor de onderhandelingen in 2010. Dat heeft in Zwolle een goede samenwerking opgeleverd tussen PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie.

Maar wat betekent dat voor concrete dossiers. Nog lang niet alles is uitgekristalliseerd zeg ik direct. En je functioneert in een politieke omgeving waar rekening gehouden moet worden met reacties van andere partijen.
Een actueel voorbeeld is de Zwolse marathon, die op zondag 30 september wordt gehouden. Bij de start van de organisatie heb ik een gesprek aangevraagd met de organisatoren. Niet om te pleiten voor een andere dag dan de zondag. Ik besef heel goed dat er veel mensen zijn, die de zondag zien als een hele geschikte dag voor de marathon.
Wel om te overleggen, hoe je kunt voorkomen dat kerkgangers belemmerd worden in hun kerkgang door het gekozen parcours. Tot mijn aangename verrassing was er al contact gelegd met een aantal kerken om dit te bespreken. In Stadshagen heeft het geleid tot de beslissing om de kerkdienst van 11.00 uur in de Fontein 15 minuten te vervroegen.

Er komt volgend jaar nog een dossier op tafel: Bevrijdingsfestival op zondag. We gaan na hoe je van een bedreiging een kans kunt maken.

Uitgaan van uitleggen en niet van opleggen levert een belangrijke plek op voor christelijke politiek. De conclusie dat er voor deze politiek geen ruimte meer is, is dan ook een verkeerde.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder ChristenUnie Zwolle

Algemene beschouwingen 2012

Inleiding
Vorig jaar begon ik de algemene beschouwingen met het citeren uit onze missie. Ik doe dat nu weer en noem de drie belangrijkste punten: De ChristenUnie wil:

– een sociale stad, waarin mensen naar elkaar omzien
– een duurzame stad die als rentmeester handelt
– een stad die balans kent tussen economie, cultuur en historie.

Als we, met deze punten in het achterhoofd, de jaarrekening, de berap en de PPN bestuderen, dan kunnen we concluderen dat aan drie deze punten gewerkt wordt en er vooral aandacht voor de toekomst is. De stukken maken ons trots, niet op onszelf als fractie, maar wel op de staat van Zwolle. We staan er naar verhouding goed voor en we gaan optimaal om met onze mogelijkheden. We gaan lastige bezuinigingen niet uit de weg en zetten daarmee de tering naar de nering en maken op die manier nieuwe investeringen mogelijk. Zeker nu moeten we leren omgaan met onzekerheden en daarmee de bereidheid hebben om beleid bij te stellen wanneer de omstandigheden, vaak door Haagse beslissingen, veranderen. Dat is geen teken van zwakte, eerder een teken van kracht.

Als we beleid bijgestellen, moeten we dat niet doen vanwege  huidige knelpunten. We moeten het doen vanuit het perspectief. Een perspectief, waarvan ook de PPN spreekt. Ik verwijs graag naar het artikel in B&G: “Bezuinigen en vernieuwen”.  Daarin worden 6 lessen gegeven voor een succesvolle bezuinigingsronde:
anticipeer op wat komen gaat,
verbind bezuiniging aan strategische vernieuwing,
bepaal wat minimaal nodig is om te presteren in de toekomst,
flexibiliseer de veranderstrategie,
betrek de omgeving,
durf te investeren
.
We zien tot onze tevredenheid deze lessen terug in de PPN.

Trends
We onderstrepen daarmee de trends die het college waarneemt. Belangrijke opmerkingen worden gemaakt over de betekenis van de andere relaties van de overheid, lees de gemeente met burgers, instellingen en verenigingen. Begrippen als regierol en vertrouwen in maatschappelijke partners horen daarbij. De ChristenUnie is het volstrekt eens met het college, dat we op zoek moeten naar een nieuw sturingsparadigma. Wat ons betreft is dat een prima onderwerp om samen te bespreken. Wat betekent dit voor de wijze van werken van de gemeente, voor de inrichting van de organisatie en vooral ook voor de manier van werken van ons als gemeenteraad. We zullen een motie indienen waarin we de raad vragen uit te spreken dat er een werkgroep in het leven wordt geroepen die het debat over het nieuwe sturingsparadigma moet voorbereiden. De samenstelling kan wat ons betreft vergeleken worden met de werkgroep die nadacht en nadenkt over de optimalisatie van de beleidscyclus.

Samenwerken wordt ook wat de ChristenUnie betreft, een steeds belangrijker sleutelwoord. Het college noemt dat terugdringen van uitvoeringsconcurrentie. We zien het in de PPN waarin aandacht is voor een nauwere samenwerking tussen verschillende instellingen; we denken ook aan de koppeling van onderwijs en jeugdzorg. Het is goed om bij het nadenken daarover het waarom van de samenwerking als uitgangspunt te nemen en de bestaande instituties op voorhand niet als heilig te verklaren. Ook hier geldt: denk van buiten naar binnen. We zeggen dit niet voor het eerst.
Natuurlijke grenzen, zoals provinciegrenzen en stadsgrenzen, mogen wat ons betreft niet leidend zijn bij vorming van gewenste regionale samenwerking om de concurrentiepositie te verbeteren. Het dossier is leidend en daarna de vraag wie in een dossier partners moeten/kunnen zijn. Dat vraagt veel regie, maar voorkomt wel dat structuur dominant wordt. De atlas van de Nederlandse Gemeenten 2012 breekt een lans voor het groter maken van conglomeraties omdat alleen dan de samenwerking optimaal en efficiënt kan verlopen. We zijn het meer eens met Tof Thissen die stelt dat relaties belangrijker zijn dan structuren.

Wat te doen
* Als sociale stad vraagt de onzekerheid op het gebied van sociale zekerheid een alerte houding. Het betekent wat de ChristenUnie betreft dus niet dat, nu de wet werken naar vermogen tot het verleden is gaan behoren, de gereserveerde 5 miljoen euro vrijkomt. Integendeel. Het fonds moet er zijn om waar mogelijk negatieve effecten van Haagse maatregelen op het sociale vlak op te heffen. Algemeen gesproken zijn we er geen voorstander van dat we de gaten die Den Haag laat vallen, per definitie opvullen. Maar als het gaat om de zwakken in de Zwolse samenleving, moeten we doen wat we kunnen. En daarvoor is budget nodig.

We maken ons zorgen over de nachtopvang na sluiting van het Nel Banninkhuis. Zorgen over de omvang van de capaciteit, maar ook over de mogelijkheid om cliënten elders onder te brengen bij problemen. We lezen in de PPN “omdat op andere plekken in de stad nachtopvang voor daklozen voorhanden is”. Dit staat haaks op wat we vorige week maandag hoorden van RIBW en het Leger des Heils. We willen gerustgesteld worden door het college. En dan hebben we het nog niet gehad over de vraag om meer fte voor de Herberg.

Dimence heeft de zorg voor het preventieaspect onder de aandacht gebracht. Redenerend vanuit middel en doel vragen we ons af of het niet verstandig is om alle spelers op dit terrein om de tafel te brengen. Vanuit het doel (goede preventie) bezien wat elke partij kan inbrengen. We vergelijken het met de oplossing die voor de thuisadministratie is bereikt. WE vragen ons af of hier ook sprake is van uitvoeringsconcurrentie en als dat zo is of dat kan worden teruggedrongen.

Een sociale stad bekommert zich ook om de gezondheid van haar inwoners. De ChristenUnie denkt dan vooral aan de zorgelijke ontwikkelingen rond alcoholmisbruik. We hebben kennis genomen van het voorstel om 0.75 fte in te zetten voor de controlerende taak die nu gelukkig naar de gemeente is gegaan. Dat maakt het mogelijk om zelf de prioriteiten te stellen. De nieuwe wet maakt het ook mogelijk om eigen beleid te ontwikkelen. We vragen ons af of het college voornemens is in dit dossier te komen met voorstellen.

We brengen in het kader van de sociale stad ook de kleedkamerproblematiek onder de aandacht. De afgelopen jaren hebben we de investeringen in de sport vooral gelegitimeerd vanuit de sociale context. Sport is belangrijk voor de gezondheid, voor samenwerking. Die overwegingen hebben in onze beleving de doorslag gegeven bij beslissingen over de aanleg van kunstgrasvelden. Rechtstreeks gevolg daarvan is een intensiever gebruik van de kleedkamers. Als het enigszins mogelijk is, moeten we als Raad ook staan voor de consequenties van ons investeringsbeleid. We hopen dat het college mogelijkheden ziet.

* Het valt ons op dat er minder expliciete aandacht is voor de duurzame stad. We hadden graag wat meer concrete voornemens op dit punt gezien. In dit verband willen we zelf een voorbeeld noemen. De sportverenigingen willen graag een beperkte pilot uitvoeren met LED-verlichting op de velden. Dat vraagt een investering van de gemeente en levert opbrengsten op voor de verenigingen. De ogenschijnlijk scheve situatie (kosten voor de ene partij en opbrengsten voor de andere) kan worden opgeheven door de huur te verhogen. Vergelijkbaar met de aanleg van de kunstgrasvelden. Ik verwijs naar een van de 6 lessen: durf te investeren. De sport is bereid om deze constructie te overwegen.

* De PPN laat, wat de ChristenUnie betreft, zien dat Zwolle een stad is die balans kent tussen economie, cultuur en historie. Het college heeft oog voor factoren die een innovatief ondernemersklimaat mogelijk maken en daardoor ruimte schept voor economische groei. En wij voegen daar aan toe dat een sociale stad een sterke economie vereist.
Onze fractie vraagt aandacht voor de bezuinigingsopdracht aan de Muzerie. Het gaat dan niet om de bezuiniging op zich, maar vooral over de route die het college in gedachten heeft. Zoals het nu is geformuleerd – beëindigen gesubsidieerd vrijetijdsaanbod – lijkt het meer een maatregel om een huidig knelpunt op te lossen. Wij pleiten voor een proces dat leidt tot de over een paar jaar gewenste situatie. Wellicht past daar een beperkte subsidie voor het vrijetijdsaanbod in. Dan ligt het niet voor de hand om dit aanbod nu, zonder goed beeld van de toekomst, volledig te schrappen. Wij vragen de wethouder om in deze zin in overleg te gaan met de Muzerie.

Aandachtspunten
* Onze fractie is blij met het bouwperspectief voor de Aquamarijn. We hopen dat de financiële ruimte snel zal leiden tot realisering van een goed onderkomen.
* We zijn blij met het overleg met het onderwijsveld. Het overleg onlangs liet zien dat het nuttig is om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen waardoor het ook duidelijk wordt wat er gevraagd wordt van de raad. Wat ons betreft krijgt het overleg een structureel karakter met respect voor de eigen verantwoordelijkheid van de partijen.
* We vragen ons af of het mogelijk is om meer gestructureerd aandacht te geven aan het aspect verkeersveiligheid. We reageren nog te veel op ad-hoc situaties. Ook de verlichting bij sommige zebrapaden kan beter. We kennen de wijkschouw, voorafgaand aan een wijkplatform. Naar analogie daarvan kunnen we bijvoorbeeld 2 keer per jaar een schouw houden over verkeersveiligheid. Te beginnen met een inbreng van burgers om daarna de plekken in ogenschouw te nemen om na afloop af te spreken of er maatregelen worden getroffen. Op deze manier structureer je de aandacht voor de verkeersveiligheid.
* In januari 2012 is er voor het eerst een sportgala georganiseerd. Wat ons betreft een succes om meerdere redenen. Het bevordert deelname aan sport vanuit de voorbeeldfunctie. Het is een goede promotie voor de stad en het geeft mogelijkheden tot onderlinge contacten tussen sport, gemeente, politiek en nog breder, de Zwolse burgers. Wat ons betreft krijgt dit gala een structureel karakter. Het is een initiatief van de stichting Sportief Zwolle. Zij willen zonder winstoogmerk sport profileren, waarbij gezondheid, zorg en welzijn een belangrijke rol spelen. De Sportraad overweegt te stoppen. Het stokje kan worden overgenomen door de stichting en wat ons betreft kan de jaarlijkse sporttoost onderdeel worden van het gala evenals het Gouden sportboek. De stichting wil over 3 jaar een gala zonder subsidie. Tot die tijd wil ze graag een financiële bijdrage van de gemeente, waarbij de budgetten voor de sporttoost en het gouden sportboek kunnen worden meegenomen. Het gaat dan om 45.000 euro, inclusief de al bestaande subsidie. We vragen de wethouder of hij mogelijkheden ziet om de dit bedrag in de komende begroting op te nemen.

Tot slot
Ik begon met een citaat uit onze missie, ik eindig met een verwijzing naar onze missie. Zoals gezegd streeft de ChristenUnie naar een sociale en duurzame stad en naar een stad die balans kent tussen economie, cultuur en historie.
We willen dat doen door te verbinden, te luisteren, door meeleven en door iedereen in de eigen waarde te laten. Die verbinding zoeken we met alle Zwollenaren.
We hebben als stad te maken met bezuinigen in onzekere tijden. Dan is het belangrijk om te zoeken naar de overeenkomsten in plaats van de verschillen uit te vergroten. Dan geven we ook als gemeenteraad inhoud aan het samen de stad maken.
We wensen het college en ons als raad de wijsheid die nodig is in deze onzekere tijden. Of zoals de Spreukendichter zegt: Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren (Spreuken 24,14)

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder ChristenUnie Zwolle

De Sinterklaasvragen van de SP

In dit stukje wil ik de lezer deelgenoot maken van mijn verbazing over de vragen van de SP, die zij op 5 december 2011 heeft gesteld.
Het zijn vragen over een notitie van de SP over het aan de slag krijgen van werknemers met een arbeidsbeperking. De SP heeft nog steeds geen antwoord gekregen, zo stelt ze, op vragen die op 5 september 2011 zijn ingediend.

Het onderwerp begint wat mij betreft veel eerder, namelijk bij de behandeling in november 2010 van de begroting voor 2011. In die vergadering dient de SP een motie in, waarin zij de raad vraagt de uit spraak te doen dat het aantal medewerkers met een arbeidsbeperking dat in vaste dienst is van de gemeente in 2011 en daarna significant te laten stijgen en de raad hierover voor de begroting van 2012 te informeren.
Deze motie wordt verworpen met alleen de stemmen van de SP en GroenLinks voor.

Op 23 november dient de SP, samen met GroenLinks een motie in over het zelfde onderwerp, maar dan minder ver strekkend.
Deze motie, aangepast tijdens de vergadering, vraagt de raad uit te spreken tot een inspanningsverplichting te komen en de raad voor eind 2011 te informeren over het in vaste dienst hebben per 1 januari 2012 van minimaal 5 mensen met een SW-indicatie en voor de Perspectiefnota te komen met een plan van aanpak om het aantal medewerkers met een SW-indicatie bij reguliere werkgevers te bevorderen.
Deze motie wordt aangenomen.

Op 5 september vraagt de SP de reactie van de wethouder op de door hen geschreven nota (omdat het de wethouder niet is gelukt, zoals de SP schrijft) over het plan voor werk en loon bij reguliere werkgevers. Met deze vragen refereert de SP aan de aangenomen motie van november 2010.

Tot zover de historie.
Halverwege oktober 2011 komt de nota Samen Sterk uit. Met als ondertitel Actieprogramma sociaal beleid voor 2012.
Beslispunt 2 van bij deze nota behorende beslisnota luidt:
kennis te nemen van de beantwoording van de volgende moties: o.a. de motie “plan van aanpak bevorderen aantal medewerkers met een SW-indicatie in dienst bij reguliere werkgevers”.
De nota is vastgesteld door de raad.
Met andere woorden. De raad is van mening dat de motie met deze nota is beantwoord.
Dat betekent tegelijkertijd dat de SP kan weten wat het standpunt van het college is (en dus ook de raad, de nota is aangenomen) om het aantal medewerkers met een SW-indicatie bij reguliere werkgevers te bevorderen.
Met het verschijnen van de nota zijn, wat mij betreft, de vragen van 5 september beantwoord.

De vragen van 5 december zijn dan ook onterecht.
Het lijkt mij beter dat de wethouder aan de gang gaat met het realiseren van de plannen die beschreven zijn in Samen Sterk in plaats van nog een keer antwoorden te geven op vragen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder ChristenUnie Zwolle

Gevoelens bij de Integratienota

Mijn gevoel zegt, dat de nota is geschreven vanuit de conclusie, dat strenger optreden de enige remedie is. Dus afstappen van de multiculturele samenleving.
Dat gevoel wordt gevoed door bepaalde uitspraken uit de visieparagraaf van de integratienota.
– Geconstateerd wordt dat het multiculturalisme heeft gefaald omdat anders dan gedacht en verwacht de verschillende etnische en culturele groepen die deel uitmaken van de Europese samenlevingen in de afgelopen decennia niet wederzijds tot elkaar zijn gekomen in een nieuwe eenheid.
– Te veel kinderen groeien op in slecht functionerende gezinnen in een omgeving waar werkloosheid, schulden, schooluitval en crimineel gedrag aan de orde van de dag zijn.
– Keer op keer blijkt dat veel Nederlanders de etnische en culturele diversiteit die Nederland kenmerkt niet als een verrijking ervaren, maar als een bedreiging ervaren. Al bijna twintig jaar vindt ongeveer de helft van de Nederlanders dat er te veel mensen van andere nationaliteiten in Nederland wonen.
– Integratie en maatschappelijke samenhang staan nog altijd onder druk, en verdere stappen zijn nodig in het belang van de continuïteit en stabiliteit van de samenleving.
– Dit kabinet staat daarbij een aanpak voor waarbij de instroom van kansarme migranten wordt teruggedrongen en die van mensen die hier duurzaam verblijven verwacht dat zij werken, zich aan de regels houden en zelf inburgeren.

Deze citaten zijn wel heel erg gericht op de door bijv. de PVV gewenste uitkomst. De gedoogpartij, die het huidige kabinet drijvend houdt.
Mijn vragen:
– waarom is de multicultiralisatie pas geslaagd, wanneer men tot elkaar gekomen is in een nieuwe eenheid? Van wie komt dat criterium en wanneer is dat besloten?
– zou de opmerking over de slecht functionerende gezinnen ook niet op gaan voor bepaalde autochtone gezinnen?
– de verdere stappen zijn inderdaad nodig. Maar is “verder” niet van een andere orde dan ” rigoureus nieuwe”?
Bij deze benadering kun je inderdaad alleen maar tot de conclusie van het kabinet komen. Alleen, de benadering is niet objectief en draagt dus de uitkomst al in zich.

Laten we het eens hebben over hooligans en voetbal en er de benadering van het kabinet op los laten. Let op de analogie.
– De bestrijding van voetbalvandalisme heeft gefaald en we zijn niet kunnen komen tot een eensgezind gezamenlijke prettige beleving van een voetbalwedstrijd.
– Keer op keer blijkt dat de diversiteit in voetbalbeleving niet als verrijking maar als bedreiging wordt ervaren. Al heel lang vinden de echte supporters dat er te veel hooligans zijn.
– bestrijding staat nog steeds onder druk en verdere stappen zijn nodig
– besloten wordt te kiezen oor een aanpak, waarbij het hooliganisme wordt teruggedrongen en die van supporters verwacht dat zij zich aan de regels houden.
Kortom, vanaf nu wordt voetballen verboden
De vergelijking laat m.i. zien, hoe krom de nota in elkaar zit.

En dan heb ik nog niet gewezen op de mij inspirerende opdracht uit het Bijbelboek Mattheüs:
“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”

Deze benadering mis ik in de Integratienota van CDA-minister Donner.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder ChristenUnie Zwolle

Flyeren

Vandaag heb ik het antwoord van het college op onze vragen over flyeren in de binnenstad binnen gekregen.Het belangrijkste antwoord, op vraag 1, heb ik hieronder weergegeven.
De vraag luidde:  Bent u van mening dat het colporteren/flyeren in de binnenstad beter gereguleerd kan worden.

Het college antwoordt op deze vraag als volgt:

Zwolle is een mooie stad, een stad met mogelijkheden, waar iedereen mee moet kunnen doen en waar we ruimte voor initiatieven willen bieden. In zowel het Collegeakkoord als de Perspectiefnota 2011 – 2014 geven we als gemeente aan dat we niet willen dat regels en bureaucratie hieraan in de weg staan.

Het college is zich er van bewust dat er momenten zijn, vooral in de Diezerstraat, dat de bezoeker om de haverklap wordt aangesproken om lid te worden van een goed doel, een abonnement op de krant te nemen of een nieuw product uit te proberen. De prullenbakken puilen op drukke momenten uit en de weg is dan bezaaid met papiertjes en demoproducten. Met name door de optelsom van activiteiten wordt overlast ervaren en irritatie opgewekt.

Je kunt gewoon nee zeggen als je aangesproken wordt, je hoeft niks aan te pakken, je kunt gewoon doorlopen. Waarom moeten wij als overheid regelen dat burgers geen “nee dank je, geen interesse” hoeven te zeggen? Moet de overheid ondernemers de vrijheid ontnemen om hun producten aan te prijzen wanneer zij deze gratis willen uitdelen of middels flyers aan het publiek kenbaar willen maken?

Deregulering draait er in de kern om dat je alleen passende regels hebt. Dat je zaken regelt waar dat nodig is vanuit je publieke taak, dat je dat doet op een manier die past bij Zwolle, dat die regels efficiënt zijn en dat je daar over na blijft denken. En regelen is niet hetzelfde als inperken, afpalen en risico’s uitsluiten. Regelen is ook het creëren van een kader, het stellen van randvoorwaarden en het mogelijk maken van dingen.

In dat licht gezien kiest het college er dan ook niet voor om vrijheid bij de individu in te perken en de mogelijkheid om colporteren en te flyeren anders te reguleren. 

Als ik het antwoord op me in laat werken, dan kan ik me bij de redenering wel wat voorstellen. Toch heb ik nog wel wat punten die een overweging verdienen:
–       de vrijheid van het individu geldt ook voor het winkelend individu; hoe zit het met het evenwicht
–       de vraag was niet om het anders te reguleren, de vraag was of het niet beter gereguleerd kan worden
–       dat brengt me bij mijn belangrijkste overweging. Als de redenering van het college in de volle breedte geldt, waarom is er dan nog wel een vergunning nodig? Blijkbaar is de vrijheid van het individu niet zo groot, dat er toch nog een vergunning nodig is (inclusief de plek op de Diezerpromenade waar je mag gaan staan)
–       Ik heb geen enkel bezwaar om een keer “nee” te zeggen. Dat wordt anders, wanneer je op zaterdag om de haverklap aangesproken wordt. Ik zou me voor kunnen stellen dat het aantal vergunningen per dag(deel) beperkt wordt. Je behoudt zowel de vrijheid van het colporterende individu als van het winkelende individu.

Er is in ieder geval duidelijkheid, het winkelend publiek weet waaraan het nu toe is.

John van Boven

2 reacties

Opgeslagen onder ChristenUnie Zwolle, Zwolse politiek

Schriftelijke vragen over colporteren in de binnenstad

Ik heb eerder op mijn weblog aandacht besteed aan het colporteren en flyeren in de binnenstad.
Ik vraag me werkelijk af of dit bijdraagt aan een positieve beleving van de binnenstad. Een beleving waarvoor we ons met elkaar nogal voor inspannen.
Ik heb dat stuk van toen iets omgebouwd en gebruikt als inleiding op een viertal vragen aan het college.
De tekst luidt:

Inleiding
We maken ons – zeer terecht trouwens – druk over de kwaliteit van de binnenstad. We denken na over de bereikbaarheid. We maken ons zorgen over het fiets parkeren. We zijn druk bezig met het vraagstuk waar-laat-ik-mijn-auto. Honden mogen niet in de binnenstad.
En dit allemaal om het winkelen zo aantrekkelijk mogelijk te maken en te houden.
En dan komen we al die mensen tegen, die wat van ons willen hebben.
De ervaring (vooral van afgelopen week!) leert dat niet alleen winkelend publiek maar ook de winkeliers zelf, last hebben van colporteurs/flyeraars.

Het instrument om colporteren te reguleren, is de APV. In de APV (algemene plaatselijke verordening) worden zaken geregeld die moeten helpen het samenleven in Zwolle aantrekkelijk te houden (te maken).
Onze fractie heeft niet de indruk, dat het onder een bestaand artikel is te ‘vangen’. Of het zouden de artikelen 2.4.6 (hinderlijk gedrag op of aan de weg) en 2.4.8 (hinderlijk gedrag bij of in gebouwen) moeten zijn. Onze indruk is, dat deze artikelen niet specifiek genoeg zijn.

We vragen ons vervolgens af of artikel 426bis van het wetboek van Strafrecht soelaas biedt?
Citaat: “ Hij die wederrechtelijk op de openbare weg een ander in zijn vrijheid van bewegen belemmert of met een of meer anderen zich aan een ander tegen diens uitdrukkelijk verklaarde wil blijft opdringen of hem op hinderlijke wijze blijft volgen, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie”.
Onze fractie denkt dat dit artikel ook onvoldoende uitkomst biedt. Blijkbaar mag je je wel opdringen, maar mag je dat niet blijven doen.

In Groningen hebben ze een artikel in de APV opgenomen.
Het gaat om het volgende artikel:
”Artikel 2.1.3.1 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken /afbeeldingen of het uitdelen van goederen om niet.
1 Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen of voor handelsdoeleinden goederen om niet onder het publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken op of aan een beperkt aantal door het college aangewezen wegen of gedeelten daarvan.
2 Het college kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren.
3 Het verbod geldt niet voor het huis-aan-huis verspreiden of het aan huis bezorgen van gedrukte of geschreven stukken en afbeeldingen.
4 Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

Onze fractie heeft de volgende vragen:
1. bent u met ons van mening dat het colporteren/flyeren in de binnenstad beter gereguleerd kan worden?
2. Deelt u onze opvatting, dat de bestaande regelgeving in de APV dan niet toereikend is, evenmin als terugvallen op het wetboek van strafrecht?
3. Wat is uw oordeel over de oplossing die de gemeente Groningen gevonden heeft?
4. Bent u bereid deze oplossing over te nemen?

John van Boven

1 reactie

Opgeslagen onder ChristenUnie Zwolle, Zwolse politiek