Categorie archief: Zwolse politiek

het Zwolse politieke nieuws

Licentie lokale omroep

Ik ben nogal verwonderd over wat de beslissing van het Commissariaat van de Media lijkt te gaan worden. Ik zeg het voorzichtig omdat het nog geen officieel besluit is en omdat daarom ook de overwegingen van het CvdM nog niet bekend zijn.

Ik leg uit waarom ik verwonderd ben.

 1. Het PBO (Programma Bepalend Orgaan) is een wettelijk vereiste en voorwaarde voor het door het CvdM verlenen van een licentie. De lokale omroep heeft jaren geen functionerend PBO gehad. Ze werd gesommeerd een PBO in te stellen voor een bepaalde datum. Die datum is ruim overschreden. Er is dus toen al niet voldaan aan de voorwaarde van het CvdM.
 2. De gemeenteraad is gevraagd een advies af te geven over de representativiteit van het PBO. Dat is een wettelijke voorwaarde. De gemeenteraad heeft (in mijn ogen zeer terecht) geconstateerd dat de bezetting van het PBO niet representatief is. En heeft dus een negatief advies afgegeven aan het CvdM. Overigens ruim voor de door het CvdM gestelde deadline.
  Het lijkt mij dat de gemeenteraad een beter zicht heeft op de representativiteit van het PBO dan het CvdM kan hebben. Er is dus, gelet op het advies van de gemeenteraad, niet voldaan aan een wettelijke voorwaarde.
 3. Het CvdM heeft meer dan ruim de tijd genomen voor een reactie op het advies van de gemeenteraad. Het waarom is mij onduidelijk, maar kan te maken hebben met de interne strubbelingen bij het CvdM.
 4. Ik lees dat het toch verlengen van de licentie te maken heeft met het, in de ogen van het CvdM, onvoldoende motiveren van het advies. Als dat zo is, waarom vraagt het CvdM dan niet aan de gemeenteraad om de motivering alsnog beter te formuleren. Gebrek aan motivering is geen inhoudelijk punt, maar een procespunt. En daarom in mijn ogen onvoldoende reden om voorbij te gaan aan het advies van de gemeenteraad.

Als de licentie wordt verleend, wordt het verleend aan een lokale omroep die een wanprestatie heeft geleverd en nog steeds levert. Ze strijkt gemeentelijk geld op, maar de Zwollenaar ziet daar niets van terug. De omroep lift mee op een goed functionerende lokale omroep in Hattem.

Het hebben van een licentie is voorwaarde voor subsidie. Maar het lijkt mij toch dat de gemeenteraad een oordeel mag hebben over het product om te beslissen of de subsidie daadwerkelijk gegeven wordt. Wat mij betreft wordt de vraag aan juristen voorgelegd of de gemeente zelf voorwaarden mag stellen aan het verlenen van subsidie.

Tot slot, de vraag dringt zich aan mij op of het voorzitterschap van de OLON een rol heeft gespeeld bij het besluit van het CvdM.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Licentie lokale omroep Zwolle

Vandaag onderstaande mail gestuurd aan het CvdM

Aan: het Commissariaat van de Media

Van: een burger die weinig begrijpt van de gang van zaken tot nu toe.

Over: al dan niet licentiebehoud van rtvZOo

Datum: 11 april 2019

Voorjaar 2015 beslist de Zwolse gemeenteraad dat rtvZOo haar licentie kan behouden. Met andere woorden haar licentie krijgt een nieuwe periode.

In 2017 komt er een evaluatie ivm onvrede over het werk van de lokale omroep. 

De gevraagde eigen evaluatie door rtvZOo voldeed niet daarom moest er een nieuwe evaluatie komen, nu door extern bureau. Deze evaluatie is nogal vernietigend. De Gemeenteraad besluit deze uitkomst voor te leggen aan het CvdM, dus aan u. Uw terechte reactie was dat de lokale omroep niet meer voldoet aan een wettelijke eis omdat het pbo niet meer functioneert.

In mei 2018 laat u, naar aanleiding van het door de gemeenteraad aan u gevraagde advies, aan de omroep weten dat zij voor 24 augustus 2018 een pbo moeten hebben én dat de raad voor 23-1-2019 een advies moet geven aan u over de representativiteit van dit pbo.

De omroep was niet in staat om binnen de door u gestelde termijn een pbo te presenteren. Toen de personele invulling van het pbo voor elkaar was, heeft de gemeenteraad op 26 november 2018 beslist dat dit pbo van de lokale omroep niet representatief is. Dat is u vrij snel na de beslissing gemeld. Dit is dus ruim voor de door u genoemde datum van 23 januari 2019.

Het is nu 11 april 2019. Bij mijn weten heeft u nog steeds niet gereageerd op het advies van de raad dd 26-11-2018.

Dat wil zeggen:

 • de lokale omroep heeft een pbo dat niet voldoet aan de wettelijke eisen, maar wel subsidie ontvangt. Overigens, de lokale omroep is nauwelijks tot niet meer actief.
 • De wel functionerende lokale omroep, rtv Focus Zwolle, heeft geen subsidie maar doet wel wat van een lokale omroep verwacht mag worden.
 • Kortom, wat een lokale omroep betreft, is er nu al een aantal maanden een duidelijk onwenselijke situatie.

U kunt er wat aan doen, door een besluit te nemen over de licentie. Zolang u dat niet doet blijft de onwenselijke situatie voort bestaan. 

Er is een licentieloze lokale omroep goed bezig, rtv Focus Zwolle, die ik heel graag een erkende positie als gesubsidieerde lokale omroep gun.

Ik roep u op snel een besluit te nemen, zodat de situatie van de lokale omroep in Zwolle genormaliseerd kan worden.

Met vriendelijke groet,

John van Boven

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Stadkamer en risicobeheer

Op dit moment is de Zwolse rekenkamercommissie (RKC) bezig met een onderzoek naar risicobeheer, vooral naar aanleiding van de gang van zaken rond de verhuizing van de bibliotheek naar wat de Stadkamer is gaan heten (https://www.zwolle.nl/gemeenteraad/rekenkamer).

Daar is nogal wat misgegaan, waaruit blijkt dat het lerend vermogen van het Stadhuis wel verder ontwikkeld mag worden.

In 2007 heeft de RKC al een rapport geschreven over het Risicobeheer van grote projecten. Ik was toen voorzitter (https://www.zwolle.nl/sites/default/files/risocbeheer_grote_projecten.pdf).

Toen duidelijk werd dat de verhuizing van de bibliotheek een gigantische onkostenpost opleverde vanwege verwijdering van niet ontdekt asbest, heb ik op mijn weblog in een paar stukken daaraan aandacht besteed. Dat levert nu een historisch perspectief op.

Het begint met een stukje op 30-9-2015 (https://johnvanboven.com/2015/09/30/broerenkwartier-en-stadkamer/) waarin ik opper nog eens na te gaan, nu blijkt dat er asbest in de beoogde huisvesting is aangetroffen, of er toch niet in het oude pand van Waanders en daar in de buurt de bibliotheek kan worden ondergebracht. Dat is dus niet gelukt.

In een stukje op 14-4-2016 (https://johnvanboven.com/2016/04/14/stadkamerrapport/) bespreek ik het Lysiasrapport over de Stadkamerperikelen. Het rapport, opdracht van het college aan een externe partij, loog er niet om. Over projectbeheersing zegt het rapport:

“Er zijn onvoldoende checks and balances in het project georganiseerd

De projectorganisatie beschikte niet over voldoende specifieke deskundigheid voor een aantal specialistische onderwerpen van het project

Het fasedocument dat gebruikt werd gaf onvoldoende sturing voor realisatie van het project.”

Op 14-5-2016 (https://johnvanboven.com/2016/05/14/stadkamer-lysias-en-collegereactie/) bespreek ik de reactie van het college op het Lysiasrapport.

Ik sluit het stukje af met de volgende woorden:

“De Raad moet natuurlijk een oordeel hebben over de gang van zaken, daarbij gebruik makend van het Lysiasrapport. Wat ik belangrijker vind, is het antwoord op de vraag hoe je afspraken op papier, mede opgesteld naar aanleiding van het Rekenkamerrapport, tussen de oren van betrokkenen krijgt. Vertrekpunt kan dan de opmerking van het college zijn over de bestuurlijke sturing.”

Op 24-4-2017 (https://johnvanboven.com/2017/04/24/stadkamer-en-leermomenten/), na de opening van de Stadkamer schrijf ik mijn laatste stuk over de Stadkamer. Het gaat dan vooral over de leermomenten. Ik noem ze kort:

 1. Hoewel het college in 2013 meldde dat verhuizing later kon, gebeurde dat niet. Zara was het er niet mee eens. Er moest dus een tussenoplossing komen en dus extra kosten.
 2. Er werd gehamerd op een kosten-neutrale operatie. Er was al met al een budgetoverschrijding van 4.000.000.
 3. De gang van zaken rond het asbest laat zien dat het onderschrijven van de aanbevelingen uit het RKC-rapport van 2007 nog niet betekent dat er ook naar gehandeld wordt.
 4. Ik doe de aanbeveling om na te gaan hoe de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college vertaald kan worden naar de uitvoerende verantwoordelijkheid van de directie.
 5. Het Lysiasrapport behandelt de rol van het college en het ambtelijk apparaat. Ik vind dat ook de rol van de raad tegen het licht moet worden gehouden. De raad heeft naar mijn mening te weinig gedaan met haar kaderstellende en controlerende rol. Dat zou, zo schreef ik toen, een mooie opdracht zijn voor de RKC.

En dat doet de RKC op dit moment (zie eerste link in dit stukje). Het is de bedoeling het onderzoek voor het zomerreces af te ronden.

4 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Lokale omroep, stand van zaken

Een tijdlijn:

Voorjaar 2015: 

Raad besluit dat rtvZOo de licentie kan behouden.

2017: 

Er komt een evaluatie ivm onvrede. De eigen evaluatie door rtvZOo voldeed niet daarom moet er een nieuwe evaluatie, nu door extern bureau. Deze evaluatie is nogal vernietigend. De Raad besluit deze uitkomst voor te leggen aan het CvdM. Reactie CvdM: de lokale omroep voldoet niet meer wegens niet functioneren van pbo.

Mei 2018:

Naar aanleiding van het door de raad gevraagde advies laat het CvdM aan de omroep weten dat zij voor 24 augustus 2018 een pbo moeten hebben en de raad moet voor 23-1-2019 een advies geven aan het CvdM over de representativiteit van dit pbo.

26 november 2018:

De raad beslist dat het pbo van de lokale omroep niet representatief is. Dat wordt het CvdmK gemeld. Dit is dus ruim voor 23 januari 2019.

April 2019: 

Het CvdM heeft nog steeds niet gereageerd op het advies van de raad dd 26-11-2018.

Dat wil zeggen:

 • de lokale omroep heeft een pbo dat niet voldoet aan de wettelijke eisen, maar wel subsidie ontvangt. Overigens, de lokale omroep is nauwelijks tot niet meer actief.
 • De wel functionerende lokale omroep, rtv Focus Zwolle, heeft geen subsidie maar doet wel wat van een lokale omroep verwacht mag worden.
 • Kortom, wat een lokale omroep betreft, is er nu al een aantal maanden een duidelijk onwenselijke situatie.
 • En het CvdM is onbehoorlijk bezig.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen, Zwolse politiek

Tegenbegroting

Ik was gisteren bij het debat over de zorg: het plan om de manier waarop Zwolle recht doet aan de zorg en daarbij uitgaven te besparen. De financiële mogelijkheden worden ernstig beperkt.

De SP ging er hard in en gestempelde het voornemen als een ordinaire bezuiniging en verweet de collegepartijen kiezersbedrog.

Dat kun je als oppositiepartij natuurlijk makkelijk roepen. Woordvoerders van de collegepartijen vroegen de SP hoe zij het dan willen bekostigen.

Daar werd geen concreet antwoord opgegeven. Er werd steeds verwezen naar de tegenbegroting, met daarbij de opmerking dat partijen nee gezegd hebben tegen de tegenbegroting van de SP.

Dit is in de grond van de zaak een merkwaardige verdediging. De vraag was hoe de SP denkt de zorg te betalen als er niet bezuinigd (terminologie SP) wordt, en dan verwijzen naar de tegenbegroting, die over meer gaat dan het zorgdossier.

Met andere woorden, de SP doet voorkomen dat tegen hun begroting stemmen alleen te maken heeft met het zorgdossier. Niets is natuurlijk minder waar. Er staan bezuinigingen in op dossiers waar men het niet over eens hoeft te zijn. Er staan extra inkomsten in, bijvoorbeeld verhogen van de OZB. Het totaal van de voorstellen leidt tot een standpunt over de tegenbegroting van de SP.

Dit alles nog los van de haalbaarheid van de voorgestelde besparingen.

Kortom, de SP is gisteren behoorlijk in gebreke gebleven, door wel te roepen dat het een ordinaire bezuiniging is en dus kiezersbedrog, maar niet te zeggen hoe zij het dan bekostigd zien, dan alleen ten onrechte te verwijzen naar hun afgewezen tegenbegroting.

Dit doet me denken aan eerdere voorstellen van de SP uit mijn tijd in de raad. De SP deed allerlei voorstellen die geld kosten en wilde dat bekostigen door de bouw van de Spiegel te stoppen.

Er is weinig veranderd.

De Zwollenaar wordt men hun benadering wel zand in de ogen gestrooid.

Dan heb ik meer respect voor de andere oppositiepartijen die, net als de collegepartijen, wel een constructieve bijdrage hadden. 

Alleen daar is de Zwollenaar met een zorgvraag mee gediend.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Lokale omroep

Hoe langer ik er over nadenk, hoe meer behoefte ik heb om terug te komen op uitspraken van rtv ZwolleFM in de Stentor. Wat mij betreft laten de opmerkingen zien dat er weinig kaas is gegeten van de gang van zaken tot nu toe.

“De gemeente loopt wel heel hard van stapel”
Nu de werkelijkheid.
Het CvdM heeft per brief van 3 mei laten weten aan RTV ZOo dat er per 24 augustus 2018 een nieuw PBO gevormd moet zijn. Dit naar aanleiding van de constatering dat het PBO in heel 2017 niet vergaderd heeft en dus niet voldeed aan de wettelijke eis die verbonden is aan de licentie.
Twee-en-een-halve maand na de deadline is het PBO nog steeds niet gevormd.
Maar wel zeggen dat de gemeente heel hard van stapel loopt.

“We hebben nog tot 23 januari om zaken te verbeteren”
De omroep had de tijd tot 24 augustus, 2,5 maand geleden.
De gemeenteraad moet voor 23 januari haar advies over het PBO aan het CvdM uitgebracht hebben. Dat wordt terugrekenen. Ga maar na: de betreffende ambtenaar moet de concept beslisnota schrijven, heeft daarvoor tijd nodig, bijv om de kandidaat PBO-leden te spreken. Dan moet het college een beslissing nemen (dat is dus afgelopen dinsdag gebeurd), de notitie moet worden overgedragen aan de griffier en daarna een plek krijgen op de agenda van de gemeenteraad.
Om meerdere redenen is het noemen van 23 januari dus een farce.

“Ik houd het er op dat oud zeer uit het verleden ons parten speelt”
Ja, ja. De omroep heeft anderhalf jaar lang gelegenheid gehad om een PBO te formeren en te laten vergaderen. Dus anderhalf jaar niet voldaan aan de wettelijke eis ten behoeve van een licentie.

Hier is wat mij betreft maar één conclusie mogelijk: de licentie intrekken om twee redenen: er werd en wordt nog steeds niet voldaan aan de wettelijke eis. En deze heren laten zien dat ze geen kaas gegeten hebben van het verschijnsel lokale omroep.

2 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Lokale omroep, perspectief vanaf 2015

Naar aanleiding van het artikel in de Stentor van zaterdag 20 oktober over het optimisme van RTV Zwolle FM noteer ik aandachtspunten, gebaseerd op stukken van TOEN en NU. 

Er is wat mij betreft het nodige te zeggen en te concluderen als je de stukken vergelijkt: de argumentatie van het college om te kiezen voor RTVZOo en wat na die tijd aan informatie is verschenen. Ik laat conclusies trekken voorlopig over aan de lezer.

Opbouw: Eerst mijn aandachtspunten en daarna teksten op basis waarvan de aandachtspunten zijn ingevuld.

Aandachtspunten.

Beleidsplan

 • College 2015: RTVZOo richt zich volgens het beleidsplan op kwaliteit en wil ook in de komende jaren een nadrukkelijke keuze zijn voor diverse doelgroepen in de stad en regio met een focus op de groep 18-48 jaar. 
 • Evaluatie: Kortom, de doelstellingen die beschreven zijn in het beleidsplan ‘Zwolle verdient een professionele omroep! RTVZOo’ zijn op het moment van het evaluatieonderzoek nagenoeg niet gerealiseerd (uit addendum)
 • Bestuur omroep: is van mening dat zij niet gehouden kunnen worden aan het beleidsplan omdat zij nieuw zijn en onder een nieuwe naam verder zijn gegaan.

Verankering samenleving:

 • college 2015: RTVZOo heeft een groot aantal betrokken vrijwilligers, geniet meer bekendheid en draagvlak in de stad
 • Cijfers 20 oktober 2018:
  RTV Zwolle FM: 872 volgend en 311 volgers; 3312 tweets
  RTV Focus Zwolle: 2179 volgend en 2153 volgers; 10602 tweets

PBO:

 • Mediawet: De Mediawet ziet het pbo als een essentieel orgaan: wanneer het pbo niet functioneert, moet het Commissariaat na vier maanden de aanwijzing als lokale publieke media-instelling intrekken. (Uit brochure VNG)
 • CvdM: De lokale omroep voldoet niet meer aan de wettelijke eisen vanwege het niet functioneren van een PBO.
 • CvdM: Per brief van 3 mei is RTVZOo gevraagd om voor 24 augustus 2018 een nieuw PBO te vormen. De gemeenteraad wordt gevraagd om voor 23 januari 2019 een advies te geven over de representativiteit van het PBO.
 • Bijlage brief CvdM: PBO installatie op 12 september
 • Bestuur in Stentor 20-10: In het PBO moeten nog een paar aanpassingen worden gedaan, maar die zijn ook zo goed als rond.

Medewerkers:

 • college 2015: RTVZOo telt circa 120 enthousiaste, betrokken vrijwilligers en 20 stagiaires van Zwolle MBO- instellingen.
 • Bestuur in Stentor 20-10: Ik kreeg een lijst van 140 medewerkers. Daarvan waren er nog 30 actief. De rest was vertrokken of hing er een beetje bij. We zijn eerste maar eens schoon schip gaan maken.
 • (Oud)Medewerkers: de hoofd- en eindredactie wordt geen andere keus gelaten dan de nieuwe voorzitter de heer Weierink en bestuurslid Koekenberg te verzoeken om af te treden.

Onderliggende teksten.

TOEN:

Uit de beslisnota van het college voor de vergadering van 30 maart 2015.

1. Beide initiatieven hebben inhoudelijke beleidsplannen en exploitatiebegrotingen opgesteld, ZOo had ten opzichte van de verwachtingen van vijf jaar geleden eerder meer zichtbaarheid kunnen genereren en ook eerder intensievere samenwerking kunnen zoeken. De begroting van RTVZOo is behoudend opgesteld vanuit ervaringen van de afgelopen jaren. RTV Focus is een organisatie in opbouw, samenwerking moet nog worden opgestart. De begroting van RTV Focus is optimistisch waarbij een reëel risico aanwezig is dat de baten niet zullen worden behaald;

RTVZOo richt zich volgens het beleidsplan op kwaliteit en wil ook in de komende jaren een nadrukkelijke keuze zijn voor diverse doelgroepen in de stad en regio met een focus op de groep 18-48 jaar. 

RTV Focus profileert zich als innovatieve, creatieve organisatie die continue vooruitkijkt en -denkt. 

2. RTVZOo heeft een groot aantal betrokken vrijwilligers, geniet meer bekendheid en draagvlak in de stad en is op technisch vlak beter toegerust voor een komende licentieperiode dan RTV Focus.

RTVZOo telt circa 120 enthousiaste, betrokken vrijwilligers en 20 stagiaires van Zwolle MBO- instellingen.

Bij RTV Focus zijn in totaal 12 personen betrokken, waaronder vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Men werkt, omdat er geen licentie is, alleen via Internet en geniet nog duidelijk minder draagvlak en bekendheid in de stad dan RTVZOo. 

Citaat uit de conclusie van het college:

Hoewel RTV Focus zich op dit moment via internet als vernieuwender en innovatiever profileert, zien we toch ook wel een organisatie in opbouw die nog geen samenwerking is aangegaan en ervaring mist als lokale publieke media-instelling. Onze voorkeur voor verlening van de nieuwe licentie gaat uit naar RTVZOo, een gedragen stichting met inmiddels brede expertise als lokale publieke media-instelling in Zwolle.

NU:

Elementen uit het Evaluatierapport

 • RTVZOo richt zich volgens het beleidsplan op kwaliteit en wil ook in de komende jaren een nadrukkelijke keuze zijn voor diverse doelgroepen in de stad en regio met een focus op de groep 18-48 jaar.
 • Een deel van de intern betrokkenen merkt de eerste gevolgen van de koerswijziging, maar er is ook nog een aantal die daar nauwelijks iets van heeft gemerkt.
 • Er ontbreekt continuïteit in de dagelijkse leiding (met name doordat de omroep draait op louter vrijwilligers), dit belemmert een goede organisatie en planning.
 • Er is (te) weinig mankracht en ervaring, waardoor de nieuwe plannen, samenwerkingsverbanden en een stabiele programmering moeilijk van de grond komen.
 • RTV Zwolle FM is tamelijk onbekend en onzichtbaar bij mogelijke samenwerkingspartners.
 • In het addendum wordt het volgende geconstateerd: Kortom, de doelstellingen die beschreven zijn in het beleidsplan ‘Zwolle verdient een professionele omroep! RTVZOo’ zijn op het moment van het evaluatieonderzoek nagenoeg niet gerealiseerd.

Uit de brief van het CvdM dd. 3 mei 2018.

 • De lokale omroep voldoet niet meer aan de wettelijke eisen vanwege het niet functioneren van een PBO.
 • Per brief van 3 mei is RTVZOo gevraagd om voor 24 augustus 2018 een nieuw PBO te vormen. De gemeenteraad wordt gevraagd om voor 23 januari 2019 een advies te geven over de representativiteit van het PBO.

Uit de Stentor van za 20-10:

 • “Ik kreeg een lijst van 140 medewerkers. Daarvan waren er nog dertig actief. De rest was vertrokken of hing er een beetje bij. We zijn eerst maar eens schoon schip gaan maken om de mensen over te houden die ook echt actief waren.”
 • “We zijn nu een jaar verder en de omroep wordt nog steeds verweten niet zichtbaar te zijn. ,,Al een jaar, zeg je. Ik zou eerder zeggen: ‘pas een jaar’. We moesten helemaal op nul beginnen en eerst de boel op orde krijgen.” 
 • “We misten de kwaliteit in huis, maar die hebben we nu wel weer.” 
 • “In het PBO moeten nog een paar aanpassingen worden gedaan, maar die zijn ook zo goed als rond.”

Feiten:

* Social Media:

RTV Zwolle FM: 872 volgend en 311 volgers

RTV Focus Zwolle: 2179 volgend en 2153 volgers

* Uit de statuten van RTVZOo:

Artikel 10, lid 2: De programmaraad bestaat uit ten minste 8 leden

Artikel 10, lid 5: (onder andere) De programmaraad dient zodanig te worden samengesteld, dat deze representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen

* Ik heb stukken in mijn bezit die er gewag van maken dat de hoofd- en eindredactie geen andere keus werd gelaten dan de nieuwe voorzitter, de heer Weierink, en bestuurslid Koekenberg te verzoeken om af te treden.

Tot slot

Er is wat mij betreft het nodige te zeggen en te concluderen als je de stukken vergelijkt: de argumentatie van het college om te kiezen voor RTVZOo en wat na die tijd aan informatie is verschenen. Ik laat conclusies trekken voorlopig over aan de lezer.

Eerdere stukken op mijn weblog:

https://johnvanboven.com/2018/09/29/cvdm-en-de-lokale-omroep/

https://johnvanboven.com/2018/10/05/welk-advies-gaat-raad-geven-aan-cvdm/

https://johnvanboven.com/2018/10/05/advies-van-raad-aan-cvdm-2/

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Thorbeckelezing

Gisteren was ik bij de Thorbeckelezing, waarin werd nagedacht over, wat ik dan maar noem, nieuwe democratische verhoudingen. (Na te lezen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2018/10/10/thorbeckelezing-van-minister-ollongren)

De minister zegt dat ze een een grotere beleidsruimte voorstaat voor gemeente. Weliswaar binnen geheide grenzen, maar toch.

Als ik de lezing hoor krijg ik een dubbel gevoel. Mooi, er is kennelijk beweging. Maar ook, wanneer worden woorden omgezet in daden. Al is het maar een eerste stap. Dat sceptische gevoel wordt gevoed door de hoeveelheid literatuur die op dit vlak verschenen is en die vooralsnog tot geen verandering heeft geleid.

Om maar wat te noemen:

 • Tegen verkiezingen, David van Reybrouck
 • Vertrouwen op democratie, ROB
 • Loslaten in vertrouwen, ROB
 • Vertrouwen in burgers, WRR
 • Een beroep op de burger, SCP
 • Van eerste overheid naar eerst de burger, VNG
 • Smart government, Jaring Hiemstra
 • Montessori democratie, Tonkens.

In 2015 heb ik deze documenten samengevat in een notitie. Voor het gemak verwijs ik daarnaar via een stuk op mijn weblog:

https://johnvanboven.com/2015/08/25/burgerbetrokkenheid-2/

De inleiding sloot ik af met:  

“Ik pleit voor een Zwolse overleggroep, die pro-actief nadenkt over de consequenties van de nieuwe verhoudingen.”

Ik maak uit de woorden van de minister op dat ze pleit voor meer eigen beleidsruimte voor gemeenten. Dat betekent dat er daadwerkelijk ruimte komt voor zo’n overleggroep.

Omdat ik sceptische gevoelens heb omdat het tot nu toe bij woorden is gebleven waar daden nodig zijn, pleitte ik gisteren voor een experiment: ontwikkel een geheel nieuwe democratische structuur alsof we nog geen structuur hebben. Niet om de schakelaar om te zetten, maar om te bezien waar de grootste knelpunten zitten vergeleken met de democratie zoals deze nu functioneert.

Bovendien geeft dat richting aan veranderingen, kijkend naar het geformuleerde punt aan de horizon. 

Tot nu toe hangen de voorstellen als los zand aan elkaar en dat wordt niet anders als je er een nietje door slaat.

Ik herhaal mijn pleidooi voor een Zwolse overleggroep, die recht gaat doen aan de veranderde maatschappelijke constellatie. Die is tot nu toe verticaal gebleven, terwijl de samenleving zich hoe langer hoe meer horizontaal ontwikkelt.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen, Zwolse politiek

Advies van Raad aan CvdM – 2

Ik heb nog wat nadere informatie, die het er niet beter op maakt.

 • In de statuten, die ik in mijn bezit heb, lees ik dat het PBO uit 8 leden moet bestaan. Er worden ook meer stromingen beschreven, dan nu in het PBO vertegenwoordigd zijn.
 • de stroming onderwijs is vertegenwoordigd door een facilitair manager van Landstede. Lijkt me niet de juiste vertegenwoordiger voor de belangrijkste onderwijsstroming (zie punt c. Uit hoofdstuk 4, in vorige stuk genoemd)

Waar heeft rtv ZwolleFM de info over haar PBO staan? Je zou toch zeggen dat die informatie publiek mag/moet zijn.

En is de vergadering van 12 september wel doorgegaan? Wie is voorzitter en secretaris?

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Welk advies gaat Raad geven aan CvdM

Binnenkort, alhoewel, moet de Zwolse gemeenteraad het advies formuleren over de representativiteit van het PBO (Programma Beleidsbepalend Orgaan) van rtv Zwolle FM. Het VNG heeft op dit vlak een helpende brochure laten verschijnen: Beleidsinstrumenten gemeentelijke bekostiging lokalen omroepen. Daar staat interessante informatie in, die kan helpen bij het formuleren van het advies waar het Commissariaat van de Media om gevraagd heeft. Dat advies moet antwoord geven op de vraag of het PBO representatief is gelet op de Zwolse samenleving. Dit aspect is, jammergenoeg, het enige aspect waar de gemeenteraad wat over mag/kan zeggen.

In hoofdstuk 4 van genoemde brochure worden criteria opgesomd waaraan een gesubsidieerde lokale omroep moet voldoen. Onder punt c. staan de voorwaarden voor een representatief PBO.

Hier de tekst van hoofdstuk 4:

4. Criteria voor advies van gemeenteraad aan Commissariaat voor de Media bij keuze lokale omroep of streekomroep

Uitgangspunt

Uitgangspunt is dat het college c.q. de gemeente in elk geval de zorg heeft voor de bekostiging  van een omroep die een lokaal toereikend media-aanbod verzorgt/wil verzorgen zoals bedoeld in artikel 2.170a Mediawet 2008. Ook moet het gaan om een omroep die zich richt op de ‘habitat’ van de burger zoals bedoeld in het ‘Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland.  Vaak betreft dat een centrumgemeente of streek. En om een lokale omroep die zich houdt/wil houden aan de overige Mediawettelijke eisen.

Criteria Mediawet 2008 artikel 2.61 lid 2: Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking instellingen die:

a. rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn;

b. zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op regionaal respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een provincie, een gemeente of een deel van de provincie waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen; en

c. volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

Aanvullende criteria van OLON/VNG bij ‘beauty contest’/keuze tussen meer omroepen: 

Daarnaast kan de gemeenteraad bij meer gegadigden ook het volgende meewegen:

d.  brede gerichtheid (met name bereik van jongeren); 

e.  samenwerking met lokale partners/organisaties; 

f.  afstemming met andere omroepen en media-initiatieven;

g. aanwezigheid van markt-, luister-/kijk- en klanttevredenheidsonderzoek.

Hoewel niet de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad toch ook maar het gedeelte dat gaat over de “content” die verwacht mag worden van de lokale omroep:

Content

Gegeven de missie van de lokale omroep zou de content tenminste aan de volgende criteria moeten voldoen:

  gericht op de natuurlijke habitat van de burger, dus eventueel ook gemeentegrensoverstijgend

  met evenwichtige en volledig dekkende redactionele aandacht voor burgers, straten, buurten, dorpen en steden in het verzorgingsgebied

  dagelijks op alle kanalen multimediaal nieuws en informatie

  met interactie en participatie van burgers en groeperingen

.   waarbij tenminste 50% van de mediaproducties informatief, cultureel en/of educatief van aard is.

Zoals gezegd de representativiteit van het PBO is het aangrijpingspunt voor de gemeenteraad.

Het PBO heeft, volgens eigen opgave, de volgende vertegenwoordigers. Omdat het mij niet gaat om de leden zelf, maar om het gebied dat zij representeren, geef ik alleen de gebieden aan, gekoppeld aan de verschillende stromingen.

 1. Maatschappelijk: VNO-NCW Overijssel
 2. Cultuur: Frion, Schipper mag ik ook eens varen, Kamer van Koophandel
 3. Godsdienstig: kerk, KNSB, ondernemer
 4. Geestelijk: Ulu moskee Zwolle
 5. Onderwijs: Landstede
 6. Algemeen/overheid: wnd. gemeentesecretaris, lid Provinciale staten, Stadkamer, Veilig Verkeer Nederland.

De vraag, die de gemeenteraad moet beantwoorden, is: vindt u dat deze samenstelling “representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.”

Nog een keer, houdt rekening met het woord “belangrijkste”.

Om maar een voorzet te geven in vragende vorm:

 • is VNO NCW de belangrijkste maatschappelijke stroming
 • is Frion of schipper mag ik ook eens varen of KvK de belangrijkste culturele stroming
 • is lid zijn van een kerk of betrokken zijn bij de KNSB of ondernemer zijn de belangrijkste godsdienstige stroming
 • Is betrokken zijn bij een moskee de belangrijkste geestelijke stroming.

Daarnaast, doet de formulering dat het PBO de belangrijkste stromingen in de gemeente moet vertegenwoordigen, ook niet veronderstellen dat de leden in Zwolle wonen?

Wat mij betreft is de gevraagde representativiteit niet vanzelfsprekend.

Het lijkt mij dat de gemeenteraad ook mag meewegen dat het PBO niet voor 24-8 is geïnstalleerd, zoals het CvdM verordonneerd heeft. De installatie was voorzien op 12-9. Dan zou ook een voorzitter gekozen worden.

Ik heb nergens gelezen, ook niet op de eigen site van de omroep, dat de installatie heeft plaatsgevonden en wie voorzitter is geworden.

Het wordt een interessant debat, dat zeker.

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek