Dividenddossier update 2

Uit het regeerakkoord:

Een concurrerend vestigingsklimaat

Wij willen dat Nederland een land is waar het voor ondernemingen aantrekkelijk is om zich te vestigen en van waaruit Nederlandse bedrijven handel kunnen drijven over de hele wereld. Daar profiteert Nederland van, want deze bedrijven voegen werkgelegenheid, innovatie en kracht toe aan onze economie. Heel veel mensen werken bij internationaal opererende bedrijven en bij bedrijven die daaraan toeleveren. Voor veel internationaal opererende bedrijven is Nederland een aantrekkelijk vestigingsland. Om dat zo te houden in een steeds verder globaliserende wereld zijn maatregelen nodig. We richten ons op bedrijven die echt een toegevoegde waarde hebben in plaats van bedrijven die Nederland alleen als postbus gebruiken:

o We willen een eind maken aan de situatie dat firma’s zich alleen op papier in Nederland vestigen om belastingvrij miljoenen te kunnen rondpompen. Wij gaan bij hen belasting heffen, net als bij ieder ander bedrijf. Internationaal zetten wij ons ervoor in dat belastingparadijzen worden aangepakt. Zelf gaan we het goede voorbeeld geven via een bronheffing op rente en royalty’s op uitgaande stromen naar landen met zeer lage belastingen (low tax jurisdictions).

o We bevorderen het ondernemen met meer eigen vermogen en beperken de belastingvoordelen voor vreemd vermogen. Dat levert stabielere bedrijven en gezondere economische verhoudingen op, zeker bij tegenslag. Dit geldt nog extra voor banken, die bij de eurocrisis een groot beroep op de overheid gedaan hebben.

o Wij verlagen de Vennootschapsbelasting (VPB) en schaffen de dividendbelasting af waardoor bedrijven gemakkelijker eigen kapitaal uit het buitenland kunnen aantrekken en minder kwetsbaar worden voor vijandige overnames. Ter financiering daarvan beperken we de renteaftrek en versoberen we de mogelijkheid in de VPB om met verliezen te schuiven over de jaren heen. Daarnaast beperken we de belastingvoordelen voor expats.

Deze paragraaf uit het regeerakkoord, en dan met name de derde bullit, kondig niet een onderzoek aan naar de vooral financiële effecten van het schrappen van de dividendbelasting. Nee, de dividendbelasting wordt afgeschaft.

Het is geen onderwerp uit welk verkiezingsprogramma dan ook, het komt, ja waar komt het vandaan? En op basis waarvan is deze maatregel in het regeerakkoord gekomen?

Wel of geen memo’s, al dan niet geheim. Vragen over de gevolgen – en voor wie – werden niet beantwoord. Dat moet duidelijk worden bij de begrotingsbehandeling, wordt nu gezegd.

De financieringsopmerkingen zijn kwalitatief van aard, terwijl je zou verwachten dat vooral kwantitatieve dekking geboden wordt. 

En daarnaast, wat zijn de gevolgen voor doorsnee belasting betaler?

Niks van dat alles.

Dit nog los van wat ik al eerder schreef: waar is de kiezer gebleven? De kiezer heeft deze maatregel niet kunnen meenemen in zijn overwegingen: waar stem ik op.

Bij dit dossier, langzamerhand geruchtmakend, zijn de Kamerleden van de regeringspartijen geen volksvertegenwoordiger. “Het volk” heeft immers niet kunnen weten en niet kunnen zeggen wat het er van vindt.

Het rammelt, zeker als je kijkt naar de gang van zaken en de manier waarop Rutte reageert op opmerkingen. Zijn opmerking “we doen het niet voor onze lol” slaat werkelijk alles. Het laat zien dat het ontbreekt aan inhoudelijke – en vooral – afgewogen argumenten.

Je kunt je als regeringspartij niet verschuilen achter de opmerking dat, als het niet doorgaat, het kabinet valt. Los van het feit dat het in de benen houden van een kabinet geen doelstelling is als het gaat om het regeren van het land. Het laat ook zien dat er meer speelt dan alleen beleidsoverwegingen. Immers, politiek bestaat bij de gratie van verschillende meningen.

Ik reken op het gezonde verstand van de Eerste Kamer.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen

Update dividend dossier

Ik schreef al eerder over dit dossier, zie het schuingedrukte verhaal hieronder. Ik wil daar graag wat aan toevoegen, gelet op reacties op Twitter.

 1. Het gaat om wat ik er van vind en niet om wat ik las dat de ChristenUnie een principiële partij is. Ik begrijp die relatie met het dossier trouwens niet.
 2. Wat ik er van vind wordt ook bepaald door het proces dat dit dossier doormaakt, zie mijn schuingedrukte opmerkingen hieronder.
 3. Het is dusdanig fundamenteel dat het wat mij betreft niet kan worden weggestreept tegen alle goede dingen die ChristenUnie bewerkstelligd heeft.
 4. Er is nog steeds geen concrete beschrijving van de gevolgen. Wel wat betreft de kosten, maar niet wat betreft de opbrengsten. Voorlopig zijn het veronderstellingen die niet concreet gemaakt kunnen worden.
  Rutte: “ik heb het beloofd niet aan de kiezers, maar aan Shell en Unilever. We zitten er moreel aan vast.”
  Ik ben reuze benieuwd op welk moment Rutte het beloofd heeft aan Shell en Unilever. Het stond tenslotte in geen enkel verkiezingsprogramma. (Zie schuingedrukte tekst)
 5. En dit alles, dit dossier tegen de achtergrond van wat er ook nog speelt: het onder wijs, de zorg om maar wat te noemen.

Dividend dossier

De gang van zaken met het voornemen van het kabinet om de dividendbelasting te schrappen is een merkwaardige gang van zaken. Ook in democratisch opzicht.

 1. Bij de Tweede Kamer verkiezingen had geen partij hierover iets in hun verkiezingsprogramma opgenomen. De kiezer kon dus op dat moment zijn stemgedrag niet laten afhangen van voor of tegen schrappen.
 2. De uiteindelijke coalitiepartijen hadden dus ook geen standpunt in hun programma. En toch werd afgesproken om de dividendbelasting te schrappen. Dat leverde in de Tweede Kamer vanzelfsprekend een meerderheid op.
 3. Die meerderheid wist toen niet – en nu nog niet – wat de gevolgen zouden zijn van deze inkomstenderving. Met andere woorden, er kon geen afweging worden gemaakt, kijkend naar de voor- en nadelen. Het was dus slechts een politieke beslissing. Anders gezegd, er was een niet uitgesproken belang dat telde, zonder rekening te houden met de belangen van de Nederlanders.
 4. De inkomstenderving is ondertussen opgelopen tot boven de 2.000.000.000 euro. PER JAAR!! De angst dat de derving moet worden opgevangen door ons als burgers, wordt – denkt Rutte – weggenomen door te stellen dat het bedrijfsleven deze derving moet gaan compenseren.
 5. Wellicht denkt de regering dat het bedrijfsleven het gaat betalen met behulp van middelen die vrijkomen nu er geen dividendbelasting hoeft te worden betaald. Nogal merkwaardig als je er wat langer over nadenkt.
 6. Dus Eerste Kamer doe uw plicht en wijs dit voorstel af omdat het een onzorgvuldige besluitvorming is, niet in het belang van ons als burgers:
  – heroverweging is op zijn plaats nu de derving veel hoger uitvalt dan was aangenomen
  – het is onduidelijk wat de financiële gevolgen zijn voor ons als burgers
  – onderzoek laat zien dat een grote meerderheid van de kiezers tegen dit voorstel is, waarover ze zich niet konden uitspreken bij de Tweede Kamer verkiezingen. De democratie wordt op deze manier geweld aangedaan.
 7. Betrokkenheid van burgers bij politieke besluitvorming is op deze manier een gotspe.

1 reactie

Opgeslagen onder algemeen

Dividenddossier

De gang van zaken met het voornemen van het kabinet om de dividendbelasting te schrappen is een merkwaardige gang van zaken. Ook in democratisch opzicht.

 1. Bij de Tweede Kamer verkiezingen had geen partij hierover iets in hun verkiezingsprogramma opgenomen. De kiezer kon dus op dat moment zijn stemgedrag niet laten afhangen van voor of tegen schrappen.
 2. De uiteindelijke coalitiepartijen hadden dus ook geen standpunt in hun programma. En toch werd afgesproken om de dividendbelasting te schrappen. Dat leverde in de Tweede Kamer vanzelfsprekend een meerderheid op.
 3. Die meerderheid wist toen niet – en nu nog niet – wat de gevolgen zouden zijn van deze inkomstenderving. Met andere woorden, er kon geen afweging worden gemaakt, kijkend naar de voor- en nadelen. Het was dus slechts een politieke beslissing. Anders gezegd, er was een niet uitgesproken belang dat telde, zonder rekening te houden met de belangen van de Nederlanders.
 4. De inkomstenderving is ondertussen opgelopen tot boven de 2.000.000.000 euro. PER JAAR!! De angst dat de derving moet worden opgevangen door ons als burgers, wordt – denkt Rutte – weggenomen door te stellen dat het bedrijfsleven deze derving moet gaan compenseren.
 5. Wellicht denkt de regering dat het bedrijfsleven het gaat betalen met behulp van middelen die vrijkomen nu er geen dividendbelasting hoeft te worden betaald. Nogal merkwaardig als je er wat langer over nadenkt.
 6. Dus Eerste Kamer doe uw plicht en wijs dit voorstel af omdat het een onzorgvuldige besluitvorming is, niet in het belang van ons als burgers:
  – heroverweging is op zijn plaats nu de derving veel hoger uitvalt dan was aangenomen
  – het is onduidelijk wat de financiële gevolgen zijn voor ons als burgers
  – onderzoek laat zien dat een grote meerderheid van de kiezers tegen dit voorstel is, waarover ze zich niet konden uitspreken bij de Tweede Kamer verkiezingen. De democratie wordt op deze manier geweld aangedaan.
 7. Praten over betrokkenheid van burgers bij politieke besluitvorming is op deze manier een gotspe.

1 reactie

Opgeslagen onder algemeen, Zwolse politiek

Collegeakkoord en oppositie

De rol van de oppositie tijdens de onderhandelingen is een veelbesproken onderwerp. Tijdens het debat gisteren kwam het regelmatig aan de orde. Er werd nogal wat verwezen naar de ingezonden brief van GroenLinks met voorstellen hieromtrent. De beleving was diametraal. De oppositie was teleurgesteld en de coalitie vond dat er mogelijkheden waren geweest voor de oppositie.

Eerlijk gezegd vind ik dat de oppositie wel een punt heeft. Trouwens niet de manier waarop het CDA haar teleurstelling formuleerde. Je gaat niet op basis van een veronderstelling verwijten maken over machtspolitiek. 

En aan de andere kant vind ik het ook raar dat een oproep aan Zwollenaren om te reageren op Zwolle in 2030 ook bedoeld was voor de oppositie.

Onderhandelen is een kwetsbaar proces. Als er vertrouwen is, en dat is voorwaarde, verken je elkaars mogelijkheden, je zoekt uit wat je van je plannen eventueel wilt laten vallen en welke voornemens hard overeind moet blijven omdat dat voornemens zijn die de identiteit van je fractie vormen. Bij dat proces kun je de oppositie niet gebruiken.

Hoe dan wel?

Ik stel me voor dat de formateur na de informatiserende een begin maakt met de contouren van de hoofdlijnen. Als die contouren er zijn kan een  tweede formateur verkennende gesprekken hebben met de oppositie. Verkennen of er wensen zijn die passen binnen de contouren van de hoofdlijnen. Dat proces zou een paar rondes kunnen duren, waarna de coalitiepartijen het definitieve akkoord vastleggen.

Voor de oppositie is er geen garantie voor opname van hun wensen in het akkoord. Maar waar het kan zou het wel mooi zijn.

Ik denk dat het nogal scherpe wij/zij gevoel dat ik gisteren waarnam dan veel minder zal zijn. Coalitie en oppositie hebben tenslotte verschillende verantwoordelijkheden.

En hoe zit het met de rol van de inwoners?

Je moet dan bedenken dat het een akkoord op hoofdlijnen is. Dat is de verantwoordelijkheid van de coalitiepartijen. Maar op enig moment moeten de hoofdlijnen worden ingevuld, concreet gemaakt. Dat is het moment waarop de inwoners worden betrokken. Dan kan de samenwerking, waarover het akkoord meerdere keren rept, invulling worden gegeven.

Hoe je dat doet en welke verantwoordelijkheden de inwoners dan krijgen vraagt studie en moet op voorhand worden vastgelegd. Daar is ook voldoende literatuur over.

De gemeenteraad moet in ieder geval accepteren dat samenwerking met inwoners andere accenten en andere invulling kan opleveren. Als de raad dat niet wil, is er van samenwerken en betrokkenheid geen sprake.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Collegeakkoord en moties

Gisteravond was het debat over het collegeakkoord.

De oppositiepartijen hebben in wisselende samenstelling 18 moties ingediend.

Daar vind ik wat van. Ik maak puntsgewijs een paar opmerkingen.

 1. In zijn algemeenheid vind ik dat de moties op een verkeerd moment zijn ingediend. Het akkoord is een akkoord op hoofdlijnen en geeft richting aan dossiers. Nogal wat moties hebben de bedoeling om nu al invulling te geven aan die hoofdlijnen. Dat lijkt me niet slim en de aangesneden onderwerpen krijgen meer aandacht wanneer ze later op het juiste moment worden ingediend. Strategisch vind ik dit niet handig.
 2. Veel erger vind ik de moties die het college oproepen het collegeakkoord op punten te veranderen, aan te passen dan wel uit te breiden. Het akkoord is het resultaat van uitputtend onderhandelen door de collegepartijen. Dat ga je niet door een uitspraak van de raad aanpassen. Ik wil de indieners er op wijzen dat er onderhandeld is door fracties. Het college heeft daar niets over te zeggen en het helpt weinig het college op te roepen het akkoord aan te passen. Er staan tenslotte de handtekeningen onder van de fractievoorzitters.
 3. Merkwaardig dat het instrument motie wordt ingezet om te proberen de tekst van het collegeakkoord aan te passen. Wijzigen doe je per amendement.
 4. Ik zie ondertekenaars die burgerleden zijn. Ik geloof niet dat dit kan, omdat burgerleden geen rol hebben in besluitvormende vergaderingen en dus geen motie of amendement kunnen indienen.

Kortom, als ik de oppositie was zou ik de moties intrekken om ze op het goede moment in te dienen met een grotere kans van slagen.

En de moties die wijzigen van het collegeakkoord beogen, van tafel halen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Link

https://www.groene.nl/artikel/juf-ik-wil-niet-naast-een-homo-zitten

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Onderhandelingen en burgers

Ik twitterde vanmorgen al over burgerbetrokkenheid in relatie tot coalitieakkoord. Ik er hier iets meer over zeggen. Op deze manier omdat de tweetomvang ontoereikend is.

Nieuwe relaties met burgers passen nooit in de bestaande gang van zaken. Vanmorgen benoemde ik dat als infrastructuur. Gewenste andere werkverhouding met burgers vraagt ook een andere manier van omgang tussen overheid en burgers. Eerst de pers informeren en daarna pas de raad en de kiezers pas er niet bij.

Een mogelijk scenario:

 • Vrijdagmorgen een advertentie in de krant met de aankondiging van het gesprek met de formateur.
 • Ondersteund door een twitterbericht
 • ‘S middags een gesprek op een lokale omroep cq stadsomroep waar de formateur de belangrijkste punten toelicht. En waar uitgelegd wordt hoe er is omgegaan met beloftes en breekpunten. Dat kan dan in perspectief worden gezet.
 • De krant bericht dan op zaterdag over het akkoord en doet verslag van reacties van de verschillende fracties.

Zo’n gang van zaken past beter bij de manier waarop overheid en burgers zich tot elkaar willen verhouden.

Het kan geen kwaad om nog eens te verwijzen naar het rapport van de Raad Openbaar Bestuur: Vertrouwen op Democratie. Besproken op mijn blog: https://johnvanboven.com/2011/04/21/vertrouwen-op-democratie/.

En ook naar een overzicht van stukken en brochures over burgerbetrokkenheid: https://johnvanboven.com/2015/08/25/burgerbetrokkenheid-2/

In dat verband ook mijn vraag welke afspraken er zijn gemaakt op 12 maart door de raad toen er werd gesproken over de raadswerkgroep burgerbetrokkenheid.

Het wordt tijd voor concrete stappen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek