Tagarchief: asbest

9,3 – 13,5 is geen tekort

imageOnlangs stond er een artikel in de Stentor onder de kop “Verhuizing bieb:13,5 miljoen”. In de onderkop werd gemeld dat de oude bieb 9,3 miljoen heeft opgeleverd en dat de verhuizing 13,5 miljoen kost.
Geen tekort, zegt de wethouder, want “het benodigde krediet van 13,5 miljoen euro dekken we uit de structurele vrijval van de verkoopopbrengsten van 9,3 miljoen euro.”

Ik probeer dit te begrijpen, tot op heden is dat niet gelukt. Vooral ook niet omdat ik dit soort formulering in de onderliggende stukken niet ben tegengekomen.

Een korte bloemlezing:
– In de notitie van 30 januari 2013 is o.a. te lezen dat als risico gezien wordt dat de combinatie van de inzet van (een deel van) de verkoopopbrengst en de huidige huurdekking van de bibliotheek te weinig financiële middelen oplevert voor adequate herhuisvesting van de bibliotheek.
Dit risico is hanteerbaar, aldus het college, omdat de doelstelling niet is de hoogste verkoopopbrengst maar het budgettair neutraal realiseren van een bovenregionale trekker en een kwaliteitsslag voor de bibliotheek. Als dat niet lijkt te gaan lukken is dat een beslismoment voor de raad.

Overigens, in deze notitie wordt zowel koop als huur overwogen.

– In een notitie van 3 februari 2014, over programma van eisen herhuisvesting lezen we naar aanleiding van de uitgesproken voorkeur voor huur (De gemeentelijke voorkeur gaat uit naar huur van een vastgoedobject voor maximaal tien jaar. Opties tot verlenging zijn bespreekbaar. Koop van een vastgoedobject geniet niet de voorkeur, doch wordt op voorhand niet uitgesloten):
Uitgangspunt is dat de transformatie van de huidige locatie en herhuisvesting van de bibliotheek minimaal budgettair neutraal moet worden vormgegeven. Er dient door de vastgoedeigenaren in hun prijsstelling rekening te worden gehouden met de maatschappelijke functie van de bibliotheek. Commerciële huurtarieven passen niet bij de aard en financiering van deze functie.
(NB: minimaal budgettair neutraal dus).

In een notitie van 4 februari 2014 over de rapportage over het proces selectie herhuisvesting locaties is over de financiële haalbaarheid het volgende te lezen:
De huisvestingslasten voor de nieuwe vestiging van de bibliotheek bestaan uit kosten in verband met de huur of koop van het gebouw, kosten in verband met het verbouwen van het gebouw om het geschikt te maken voor de bibliotheekfunctie, lasten in verband met het afbouwen van het gebouw en exploitatiekosten van het gebouw. Wat de huisvestingslasten van de geherhuisveste bibliotheek betreft geldt dat deze huisvestingslasten gedekt moeten kunnen worden uit de verkoopopbrengst van het gebouw aan de Diezerstraat waarin nu de bibliotheek is gevestigd en de beschikbare dekking binnen de bibliotheekbegroting voor de jaarlijkse exploitatielasten. Er dient door de vastgoedeigenaren in hun prijsstelling rekening te worden gehouden met de maatschappelijke functie van de bibliotheek.
De financiële haalbaarheid GGD gebouw wordt hoog ingeschat. De financiële doorrekening van de herhuisvesting van de bibliotheek in het GGD-gebouw waarbij de gebouwdelen worden gekocht en worden verbouwd ten behoeve van de inpassing van het PvE van de bibliotheek, laat zien dat de herhuisvesting financieel haalbaar is binnen het gestelde budgettaire neutrale financiële kader.

Ik vind de opmerking over de structurele vrijval van de verkoopopbrengst niet terug in de teksten in de verschillende notities die gaan over de financiële dekking van het voorstel.
Daar kunnen 2 redenen voor zijn.
De eerste is, dat ik het begrip structurele vrijval van de verkoopopbrengst niet begrijp. Ik ben dan ook nieuwsgierig naar de op papier onderbouwde berekening.
De andere reden zou kunnen zijn dat er geruime tijd is uitgegaan van huur. En dat is toch wat anders dan kopen met alle kosten van aanschaf en gebruik-gereed maken. Ik vraag me af of de late switch van huur naar koop de oorzaak is van in mijn ogen onvoldoende onderzoek naar mogelijkheden en onmogelijkheden.

Ik wacht de onderbouwing door de wethouder af in de geest van wat er in de notities te lezen is.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

De bieb verhuist, en nu?

De verhuizing van de bibliotheek (en de Muzerie) naar het GGD-gebouw is na maandag politieke werkelijkheid.
Daar waar de nota van 30 januari 2013 sprak van een budgettair neutrale kwaliteitsslag is het nu in ieder geval geworden een situatie van minimaal een jaar behelpen in het stadhuis en nu al extra kosten van 4.000.000 euro.
De meerderheid van de raad heeft geoordeeld dat dit moet kunnen. Ze houdt vast aan het ooit ingenomen standpunt zonder nu rekening te houden met sinds dat moment nogal veranderde omstandigheden.
Daarnaast vindt de raad dat er onderzoek moet komen naar de gang van zaken. Hoe heeft het allemaal kunnen gebeuren. Dat moet een onderzoek worden door B&W met een externe.

Wat zie ik als risico?
De kosten kunnen hoger uitvallen, wanneer asbestverwijdering lastiger blijkt te zijn dan gedacht.
Het gaat langer duren vanwege eventuele tegenvallers bij verbouw van GGDgebouw
De aanpassing van het stadhuis ten behoeve van de tijdelijke bewoner gaat meer kosten dan begroot
Het onderzoeksrapport kan ruimte laten voor twijfel over de conclusies en aanbevelingen omdat het onderzoek gebeurt met het college als opdrachtgever. Wat gebeurt er dan?
Als betrokken burger ken ik niet alle documentatie. Ik vraag me af of deze genoemde risico’s in kaart zijn gebracht en zijn gekwantificeerd. Zou toch gebeurd moeten zijn voor een verantwoorde afweging.

Mijn niet gevraagd advies is:
laat het onderzoek doen door de Zwolse RekenKamerCommissie. Die commissie is er juist om onderzoek te doen naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid.
Stel een commissie in, bestaande uit een raadsbrede vertegenwoordiging die het proces tot aan de definitieve verhuizing begeleidt.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Verbazing

Ik heb eerder citaten doorgegeven uit de nota van het college van januari 2013. Dat deed ik omdat ik meende te bespeuren dat het college in haar asbestnota nogal was opgeschoven in haar standpunt. Ik vroeg me af of het contract met Zara klopte met de tekst van de nota. Dat lijkt me nogal van belang.
Vanmorgen zag ik een tweet van GroenLinks die wist te vertellen over dat onderdeel uit het contract. Het was weliswaar een vertrouwelijk stuk, maar in overleg met de griffier mocht dit wel worden doorgegeven.
Tekst tweet:
“In contract met #Zara staat dat als #Zwolle Diezerstraat 80 niet op tijd aanlevert, de hele verkoop niet doorgaat. Daar wist #zgr niets van!”

Vergelijk dat met de 3 citaten die te vinden zijn in de notitie van het college van januari 2013:

– Dit risico (intrekken aanbod als procedure te lang loopt, jvb) is nooit uit te sluiten omdat de planning onderdeel is van de onderhandelingsstrategie van de internationale retailer. Het is zaak dat de gemeente investeert in de relatie maar wel een eigen pad kiest en hierover transparant is naar de internationale retailer.


– Onder het kopje “Het uitlopen van de planning om de bibliotheek te herhuisvesten”: De verhuizing van de bibliotheek zit in de planning op het “kritieke pad” voor de verkoop en transformatie van de Diezerstraat 80. Dat betekent dat een vertraging direct doorwerkt op het hele project. Een provisorische tijdelijke huisvesting is niet voorhanden en is ook geen optie voor de bibliotheek. Dit risico wordt als volgt hanteerbaar gemaakt: 
- Strikt management op de planning van dit onderdeel en van het hele project. 
- In het verkoopcontract worden voorwaarden opgenomen met voor het uiterste geval een ontbindende voorwaarde wanneer de bibliotheek niet op tijd kan worden geherhuisvest.– Onder het kopje “Het lukt niet om tot overeenstemming te komen over een geschikte vervangende accommodatie voor herhuisvesting van de bibliotheek”: Alle betrokkenen hebben vanaf het eerste begin blijk gegeven te beseffen dat het alleen gaat lukken wanneer men elkaar bij de hand houdt en met geven en nemen samen tot een oplossing te komen.

De gewone burger heeft wel toegang tot de raadsstukken en kan die dus lezen. Maar hij heeft geen toegang tot vertrouwelijke stukken. Dank zij GroenLinks is een tipje van de sluier opgelicht.
Het geeft mij als burger een wat onbestemd gevoel.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek