Tagarchief: Bieb

Verbazing

Ik heb eerder citaten doorgegeven uit de nota van het college van januari 2013. Dat deed ik omdat ik meende te bespeuren dat het college in haar asbestnota nogal was opgeschoven in haar standpunt. Ik vroeg me af of het contract met Zara klopte met de tekst van de nota. Dat lijkt me nogal van belang.
Vanmorgen zag ik een tweet van GroenLinks die wist te vertellen over dat onderdeel uit het contract. Het was weliswaar een vertrouwelijk stuk, maar in overleg met de griffier mocht dit wel worden doorgegeven.
Tekst tweet:
“In contract met #Zara staat dat als #Zwolle Diezerstraat 80 niet op tijd aanlevert, de hele verkoop niet doorgaat. Daar wist #zgr niets van!”

Vergelijk dat met de 3 citaten die te vinden zijn in de notitie van het college van januari 2013:

– Dit risico (intrekken aanbod als procedure te lang loopt, jvb) is nooit uit te sluiten omdat de planning onderdeel is van de onderhandelingsstrategie van de internationale retailer. Het is zaak dat de gemeente investeert in de relatie maar wel een eigen pad kiest en hierover transparant is naar de internationale retailer.


– Onder het kopje “Het uitlopen van de planning om de bibliotheek te herhuisvesten”: De verhuizing van de bibliotheek zit in de planning op het “kritieke pad” voor de verkoop en transformatie van de Diezerstraat 80. Dat betekent dat een vertraging direct doorwerkt op het hele project. Een provisorische tijdelijke huisvesting is niet voorhanden en is ook geen optie voor de bibliotheek. Dit risico wordt als volgt hanteerbaar gemaakt: 
- Strikt management op de planning van dit onderdeel en van het hele project. 
- In het verkoopcontract worden voorwaarden opgenomen met voor het uiterste geval een ontbindende voorwaarde wanneer de bibliotheek niet op tijd kan worden geherhuisvest.– Onder het kopje “Het lukt niet om tot overeenstemming te komen over een geschikte vervangende accommodatie voor herhuisvesting van de bibliotheek”: Alle betrokkenen hebben vanaf het eerste begin blijk gegeven te beseffen dat het alleen gaat lukken wanneer men elkaar bij de hand houdt en met geven en nemen samen tot een oplossing te komen.

De gewone burger heeft wel toegang tot de raadsstukken en kan die dus lezen. Maar hij heeft geen toegang tot vertrouwelijke stukken. Dank zij GroenLinks is een tipje van de sluier opgelicht.
Het geeft mij als burger een wat onbestemd gevoel.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Broerenkwartier en Stadkamer

Het valt me op dat de gemeente in haar notitie over de asbestproblematiek van het voorgenomen onderkomen van de Stadkamer nog geen zin wijdt aan de mogelijke optie van het toch huisvesten van de bieb in het Broerenkwartier. Al waren het maar argumenten van het college om het niet te doen.
Ik heb vanmorgen een gesprek gehad met mensen die betrokken zijn bij het Broerenkwartier, heren van Bouwinvest en Rhoda van Eeden,de inspirator.

Ik blijf van mening dat de optie, bieb in binnenstad, open gehouden moet worden.
Vooral ook, omdat ik vanmorgen begreep dat er meer ruimte beschikbaar is, dan wel kan komen, dan alleen het oude Waanders pand. Dus de m2 kunnen geen belemmering zijn.
Er is al het nodige geïnvesteerd in de ontwikkeling van het beoogde pand, dat is waar. Maar als de voorziene meerkosten meer bedragen dan de investeringen tot nu toe, is dat ook geen belemmering om opnieuw te kijken naar de mogelijkheden.
Temeer daar de bieb in het Broerenkwartier een geweldige stimulans zal zijn voor dat winkelgebied. En dat zal toch ook wat waard moeten zijn.

De situatie is nogal veranderd sinds de besluitvorming over het nieuwe onderkomen van de Stadkamer. Dat verschil bedraagt zo’n 3.000.000 euro. En die andere omstandigheden – hebben we ze nu allemaal in beeld? – rechtvaardigen een heroverweging. En dat is niet hetzelfde als een nieuw besluit.

Ik hoop, dat deze nieuwe informatie maandag wordt meegenomen in het debat.

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

BI(E)B discussie, deel 2

Eerder gaf ik aan waarom ik vind dat er een debat moet komen over de vraag of het een haalbare kaart is de bieb toch in de binnenstad te huisvesten.

Belangrijkste overweging was dat er sinds februari 2014 ontwikkelingen zijn geweest in de binnenstad – vooral toenemende leegstand – die een heroverweging rechtvaardigen. En bedenk: een heroverweging is wat anders dan het nemen van een besluit om de bieb toch in het Broerenkwartier te huisvesten.

In dit stukje wil ik een andere kant laten zien, een meer procesmatige.
In het vorige stukje eindigde ik met de opmerking dat een besluit, vandaag genomen, beter geaccepteerd zal worden.
Dat raakt aan de vraag hoe de Zwolse politiek moet omgaan met het gegeven dat er nogal weerstand is gegroeid tegen het niet huisvesten van de bieb in de binnenstad. De handtekeningenactie heeft duizenden handtekeningen opgeleverd.
In een stad die slogans kent als “Samen maken we de stad”, “Interactieve beleidsvorming”, “meedenkende overheid” kun je het niet maken om in een reactie op de actie slechts te verwijzen naar een debat van meer dan een jaar geleden.
Dat doet geen recht aan de (gewenste) relatie tussen politiek en burgers.

Ik herinner me de herstart van de ontwikkelingen van het Wezenlandenpaviljoen. Het college dacht te kunnen terugvallen op de resultaten van de inspraak van een paar jaar daarvoor. Na de nodige commotie werd het terecht overgedaan.
Ik herinner me de uitkomst van de collegeonderhandelingen in 2010. Hoewel duidelijk was dat het weghalen van de knip in Stadshagen geen haalbare kaart was, werd er toch (en terecht) een laatste onderzoek gedaan om duidelijk te maken, zeker na de inbreng van de VVD tijdens de campagne toen, dat weghalen van de knip niet haalbaar was.

Dit overwegende begrijp ik werkelijk niet waarom er geen debat komt waarin de voors en tegens van de bieb in de binnenstad op een rij gezet worden. Om dan vervolgens te besluiten of het wel dan niet kan.
Dan wordt er recht gedaan aan een grote groep Zwolse burgers.

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

BI(E)B discussie

Bieb-In-Binnenstad is duidelijk wat anders dan bed, bad en brood.

In mijn ogen wordt er star vastgehouden aan het besluit dat er nu ruim een jaar ligt. Na onderzoek van diverse mogelijkheden heeft de raad toen gekozen voor de plek aan de van Royensingel en niet voor bijvoorbeeld de binnenstad. De plek aan de Melkmarkt viel af (verregaande onderhandelingen met projectontwikkelaar) en de door Waanders verlaten plek in Natalini ook vanwege gebrek aan ruimte. Ik heb toen weinig gehoord over de gevolgen voor het Broerengebied van het niet huisvesten van de bieb.
Op dit moment neemt de leegloop ernstige vormen aan. Het is een domino-effect. Het vertrekken van de één wordt een argument voor de ander. Het gebied verliest dan zijn kwaliteit.

Wat er aan te doen?
Er is een denktank die mogelijkheden op een rij zet. En dat denken moet het liefst van buiten naar binnen. Dus niet gehinderd door bestaande structuren. Dus redeneren vanuit het belang voor het Broerengebied.
Dan krijg je ook de vraag naar verlevendiging. Wat kun je doen om de beleving, zo je wilt de beleefbaarheid, te vergroten.
In dat kader is de vraag bovengekomen of de bieb hierin een rol kan spelen. Die vraag kan alleen beantwoord worden, wanneer er een heroverwegingsdebat komt. Die vraag kan toch niet beantwoord worden met argumenten van meer dan een jaar geleden, toen de stand van zaken met Natalini nog niet scherp voor de bril stond.
In dat debat kunnen dan voors en tegen tegen elkaar afgewogen worden. In die afweging kunnen dan ook de wensen van de bieb meegenomen worden, die bepalend zijn voor de gewenste bouwomvang.
Dus het belang van de bieb versus het belang van het Broerengebied.

Ik begrijp werkelijk niet wat er tegen een debat is dat ook antwoord kan geven op de vraag vanuit de (binnen)stad.
Tegenstanders van een heroverweging reageren alsof voorstanders persé de bieb koste wat het kost in de binnenstad willen.
Het gaat mij om de heroverweging. En dan wordt vanzelf duidelijk wat wel en wat niet kan.
En omdat het een debat van vandaag is, zal het gemakkelijker zijn de beslissing te accepteren.
Zo’n gang van zaken hebben we eerder meegemaakt.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek