Tagarchief: flyeren

Flyeren, ja of nee

Het college blijkt (zie de Stentor van dinsdag 5 april) in zijn antwoord op vragen van de ChristenUnie vast te houden aan de lijn die eerder werd uitgezet in hun antwoord op mijn vragen een paar jaar geleden. Ik schreef daar pas nog een stukje over. Samenvatting: past niet bij verminderen regelgeving en je kunt toch nee zeggen.
We doen er van alles aan om de Zwolse binnenstad leefbaar en aantrekkelijk te houden en te maken voor Zwollenaren en andere bezoekers. Ik begrijp niet dat het aanscherpen van het artikel in de Zwolse APV (beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen, artikel 2.1.3.1) gezien kan worden als uitbreiding van het aantal regels. Helemaal niet als ik zie dat er 3 artikelen gewijd worden aan wat je met je hond wel of niet mag (loslopende honden, verontreiniging door honden, gevaarlijke honden, artt. 2.4.14, 15 en 16).

Het college heeft er kennelijk geen behoefte aan om in overleg te gaan met bijvoorbeeld de mevrouw die onlangs in de Stentor liet weten wat zij er van vond. Gaat het college echt selectief om met het betrekken van inwoners bij beleidsuitvoering? Zwolle heeft toch niet voor niets het begrip beginspraak vervangen door interactieve beleidsvorming?

Een paar suggesties:
Scherp het bestaande artikel in de APV wat meer aan, bijvoorbeeld in de geest van de APV van Groningen, afdeling 3 artikel 2.4)
Als het niet wordt aangescherpt: werk met vergunningen, waarvoor leges betaald moeten worden (adverteren in de media is tenslotte ook niet gratis). Maak een uitzondering voor niet-commerciële instellingen.
Overweeg het dan alleen toe te staan op bepaalde dagen van de week en/of maand.

En voor de raad: als er een meerderheid te vinden is, kom met een initiatief voorstel dat beoogt het betreffende artikel in de APV aan te passen.
Werk aan de winkel dus.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Flyeren anno 2015

Nu ik in de Stentor lees dat er een nieuwe APV in Zwolle komt, moest ik denken aan de stukjes die ik voorjaar 2011 schreef over flyeren en colporteren onder de titel Terreur van de colporteur (https://johnvanboven.com/2011/02/21/terreur-van-de-colporteur/)
Ik stoorde me aan het om de haverklap aangesproken worden over van alles en nog wat.
Begin april 2011 heb ik schriftelijke vragen gesteld (https://johnvanboven.com/2011/04/01/schriftelijke-vragen-over-colporteren-in-de-binnenstad/). Nog dezelfde maand kreeg ik antwoord.
Kort door de bocht: meer regels past niet bij de wens tot deregulering en je kunt toch nee zeggen (https://johnvanboven.com/2011/04/28/flyeren/)

De APV regelt wel het aanbieden van gedrukte stukken, maar zegt niets over het aanprijzen van abonnementen en lidmaatschappen. Ik heb tenminste niks kunnen vinden in de APV.
Het college gaf mij wat te gemakkelijk het antwoord dat je nee kunt zeggen. Ik schreef toen al, dat is zo en daar heb ik ook geen bezwaar tegen. Maar dat wordt anders als je om de 20 meter aangesproken wordt.
Mijn indruk is, dat het alleen maar toeneemt.
Dereguleren is goed, maar heeft wel zijn grenzen. Zeker als het het welbevinden in de binnenstad negatief beïnvloedt.

Ik vraag het college én de raadsfracties er naar te kijken en te bezien of er meer geregeld kan worden.
We bezien voortdurend op welke manier we het verblijf in de binnenstad aangenamer kunnen maken. We besteden daar energie en budget aan.
Dus, graag regelgeving op het punt van flyeren én van colporteren.

2 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Flyeren

Vandaag heb ik het antwoord van het college op onze vragen over flyeren in de binnenstad binnen gekregen.Het belangrijkste antwoord, op vraag 1, heb ik hieronder weergegeven.
De vraag luidde:  Bent u van mening dat het colporteren/flyeren in de binnenstad beter gereguleerd kan worden.

Het college antwoordt op deze vraag als volgt:

Zwolle is een mooie stad, een stad met mogelijkheden, waar iedereen mee moet kunnen doen en waar we ruimte voor initiatieven willen bieden. In zowel het Collegeakkoord als de Perspectiefnota 2011 – 2014 geven we als gemeente aan dat we niet willen dat regels en bureaucratie hieraan in de weg staan.

Het college is zich er van bewust dat er momenten zijn, vooral in de Diezerstraat, dat de bezoeker om de haverklap wordt aangesproken om lid te worden van een goed doel, een abonnement op de krant te nemen of een nieuw product uit te proberen. De prullenbakken puilen op drukke momenten uit en de weg is dan bezaaid met papiertjes en demoproducten. Met name door de optelsom van activiteiten wordt overlast ervaren en irritatie opgewekt.

Je kunt gewoon nee zeggen als je aangesproken wordt, je hoeft niks aan te pakken, je kunt gewoon doorlopen. Waarom moeten wij als overheid regelen dat burgers geen “nee dank je, geen interesse” hoeven te zeggen? Moet de overheid ondernemers de vrijheid ontnemen om hun producten aan te prijzen wanneer zij deze gratis willen uitdelen of middels flyers aan het publiek kenbaar willen maken?

Deregulering draait er in de kern om dat je alleen passende regels hebt. Dat je zaken regelt waar dat nodig is vanuit je publieke taak, dat je dat doet op een manier die past bij Zwolle, dat die regels efficiënt zijn en dat je daar over na blijft denken. En regelen is niet hetzelfde als inperken, afpalen en risico’s uitsluiten. Regelen is ook het creëren van een kader, het stellen van randvoorwaarden en het mogelijk maken van dingen.

In dat licht gezien kiest het college er dan ook niet voor om vrijheid bij de individu in te perken en de mogelijkheid om colporteren en te flyeren anders te reguleren. 

Als ik het antwoord op me in laat werken, dan kan ik me bij de redenering wel wat voorstellen. Toch heb ik nog wel wat punten die een overweging verdienen:
–       de vrijheid van het individu geldt ook voor het winkelend individu; hoe zit het met het evenwicht
–       de vraag was niet om het anders te reguleren, de vraag was of het niet beter gereguleerd kan worden
–       dat brengt me bij mijn belangrijkste overweging. Als de redenering van het college in de volle breedte geldt, waarom is er dan nog wel een vergunning nodig? Blijkbaar is de vrijheid van het individu niet zo groot, dat er toch nog een vergunning nodig is (inclusief de plek op de Diezerpromenade waar je mag gaan staan)
–       Ik heb geen enkel bezwaar om een keer “nee” te zeggen. Dat wordt anders, wanneer je op zaterdag om de haverklap aangesproken wordt. Ik zou me voor kunnen stellen dat het aantal vergunningen per dag(deel) beperkt wordt. Je behoudt zowel de vrijheid van het colporterende individu als van het winkelende individu.

Er is in ieder geval duidelijkheid, het winkelend publiek weet waaraan het nu toe is.

John van Boven

2 reacties

Opgeslagen onder ChristenUnie Zwolle, Zwolse politiek

Schriftelijke vragen over colporteren in de binnenstad

Ik heb eerder op mijn weblog aandacht besteed aan het colporteren en flyeren in de binnenstad.
Ik vraag me werkelijk af of dit bijdraagt aan een positieve beleving van de binnenstad. Een beleving waarvoor we ons met elkaar nogal voor inspannen.
Ik heb dat stuk van toen iets omgebouwd en gebruikt als inleiding op een viertal vragen aan het college.
De tekst luidt:

Inleiding
We maken ons – zeer terecht trouwens – druk over de kwaliteit van de binnenstad. We denken na over de bereikbaarheid. We maken ons zorgen over het fiets parkeren. We zijn druk bezig met het vraagstuk waar-laat-ik-mijn-auto. Honden mogen niet in de binnenstad.
En dit allemaal om het winkelen zo aantrekkelijk mogelijk te maken en te houden.
En dan komen we al die mensen tegen, die wat van ons willen hebben.
De ervaring (vooral van afgelopen week!) leert dat niet alleen winkelend publiek maar ook de winkeliers zelf, last hebben van colporteurs/flyeraars.

Het instrument om colporteren te reguleren, is de APV. In de APV (algemene plaatselijke verordening) worden zaken geregeld die moeten helpen het samenleven in Zwolle aantrekkelijk te houden (te maken).
Onze fractie heeft niet de indruk, dat het onder een bestaand artikel is te ‘vangen’. Of het zouden de artikelen 2.4.6 (hinderlijk gedrag op of aan de weg) en 2.4.8 (hinderlijk gedrag bij of in gebouwen) moeten zijn. Onze indruk is, dat deze artikelen niet specifiek genoeg zijn.

We vragen ons vervolgens af of artikel 426bis van het wetboek van Strafrecht soelaas biedt?
Citaat: “ Hij die wederrechtelijk op de openbare weg een ander in zijn vrijheid van bewegen belemmert of met een of meer anderen zich aan een ander tegen diens uitdrukkelijk verklaarde wil blijft opdringen of hem op hinderlijke wijze blijft volgen, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie”.
Onze fractie denkt dat dit artikel ook onvoldoende uitkomst biedt. Blijkbaar mag je je wel opdringen, maar mag je dat niet blijven doen.

In Groningen hebben ze een artikel in de APV opgenomen.
Het gaat om het volgende artikel:
”Artikel 2.1.3.1 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken /afbeeldingen of het uitdelen van goederen om niet.
1 Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen of voor handelsdoeleinden goederen om niet onder het publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken op of aan een beperkt aantal door het college aangewezen wegen of gedeelten daarvan.
2 Het college kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren.
3 Het verbod geldt niet voor het huis-aan-huis verspreiden of het aan huis bezorgen van gedrukte of geschreven stukken en afbeeldingen.
4 Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

Onze fractie heeft de volgende vragen:
1. bent u met ons van mening dat het colporteren/flyeren in de binnenstad beter gereguleerd kan worden?
2. Deelt u onze opvatting, dat de bestaande regelgeving in de APV dan niet toereikend is, evenmin als terugvallen op het wetboek van strafrecht?
3. Wat is uw oordeel over de oplossing die de gemeente Groningen gevonden heeft?
4. Bent u bereid deze oplossing over te nemen?

John van Boven

1 reactie

Opgeslagen onder ChristenUnie Zwolle, Zwolse politiek