Tagarchief: Geluidsoverlast

Open ramen en deur beleid in de Horeca

De afgelopen dagen is er druk gediscussieerd over de manier van handhaven van regels over geluidsoverlast.
Doe je dat op grond van iets dat niet mag (open deur en/of ramen), of op grond van overlast. De krant meldt dat er wordt verbaliseerd op grond van het horecaconvenant, dat zegt dat deuren en ramen gesloten moeten zijn.
Ik heb eerder betoogd dat je beter op grond van overlast kunt optreden. Dan is de kans om er al overleggend uit te komen ook veel groter.

Ik wil in dit stukje graag twee citaten uit andere gemeentelijke documenten doorgeven.
Het eerste citaat komt uit de nota “Horeca sanctiebeleid”. De nota is gedateerd 24-08-2000 en geldt nog steeds.
“De huidige handhaving van geluidsklachten vanuit de horeca gebeurt op basis van klachten (zowel APV als Wm). De politie heeft hierin een eerste signalerende taak, daar deze gedurende 24 uur paraat zijn. Bij klachten constateren zij of de klacht terecht is. Vervolgens zal bij een niet gemeten overschrijding (indicatief) de veroorzaker worden gesommeerd het geluid terug te brengen tot een aanvaardbaar geluidsniveau.
Tevens zal de klacht worden doorgegeven aan de sectie Toezicht & Handhaving van de gemeente Zwolle. Deze sectie zal vervolgens de veroorzaker een schrijven doen toekomen waarin het voornemen wordt kenbaar gemaakt om bestuursrechtelijk op te treden bij een volgende daadwerkelijk gemeten geluidsoverschrijding. Dit schrijven wordt tevens als toegezonden aan de milieuofficier van justitie. Deze zal de exploitant schriftelijk informeren over het strafrechttraject.”
Voor mij belangrijkste zinsnede is, dat handhaving gebeurt op grond van klachten.

Het tweede citaat komt uit de langzamerhand bekende nota “Integraal horecabeleid”. In die nota is het horecaconvenant opgenomen als bijlage 5.
In de nota zelf is het volgende te lezen op pagina 16:
“Geluid 

Reguliere horeca-activiteiten: zoals vastgelegd in het Besluit Horeca-, Sport- en Recreatie-inrichtingen (AMvB) wordt onderscheid gemaakt tussen de dag-, avond- en nachtperiode. ’s Avonds en ’s nachts mag er nauwelijks muziekgeluid hoorbaar zijn op straat of in aangrenzende woningen.”

Mijn vraag: wat is de praktische betekenis van het onderscheid dat kennelijk gemaakt wordt tussen de dag-, avond- en nachtperiode.
Wordt bij handhaving hiermee voldoende rekening gehouden?
Ik heb de indruk van niet.

Iets anders.
Mij wordt verweten, dat ik als raadslid mijn opvattingen niet in de media mag uiten. Dat moet in de raadszaal, volgens sommigen.
Laat ik dit zeggen. Je hebt als raadslid drie rollen: kaders stellen, controleren en volksvertegenwoordiger.
De beide eerste rollen komen in de raadszaal uit de verf.
Je volksvertegenwoordigende rol kan overal, ook publiek en dus ook in de media.
Op fora, in de krant, op twitter en op mijn eigen weblog.

2 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

De visboer en het open raam

Afgelopen dagen is, in mijn ogen in ieder geval, weer gebleken dat een begrip als Samen Maken We De Stad prima op papier is uit te leggen, maar in de praktijk toch weerbarstiger is.
Er gaat veel goed en er gaat veel beter, maar toch.
Het open deur en raam beleid in de horeca staat ter discussie. Althans, de uitvoering daarvan. Dat zelfde geldt voor het standplaatsenbeleid naar aanleiding van de klachten over de visboer.
Wat mij opvalt is, dat het vooral gaat over toepassen van regels. Met regels is niks mis. Tenminste, als ze gebruikt worden om een gewenste situatie te handhaven.
Het is grondig mis, als het uitsluitend en alleen gaat om de regels zelf.

Het open deur en raambeleid herinnert me aan de kwestie van het op straat nuttigen van drankjes bij gebrek aan terras. Dat was trouwens ook in de zomer, een paar jaar geleden. Daar was een regel voor en dus werd een poging gedaan tot handhaving. Dat liep hoog op, totdat de wijsheid van onze burgervader werd ingeschakeld. Die regel is er nog steeds, maar wordt soepel toegepast zolang er geen klachten over overlast zijn.
Hetzelfde lijkt nu aan de hand te zijn met geluidsoverlast. Er wordt voorbij gegaan aan de vraag of er overlast is. Regels moeten blind worden toegepast. En overdag (!) en ’s avonds. Geluidsoverlast of niet.
Kan dat echt niet anders? Goed overleg misschien of weer de wijsheid van Henk Jan Meijer?

Hetzelfde geldt voor de standplaats van de visboer. Die stond er al, toe het appartemengebouw gebouwd werd en mensen daar een appartement kochten. En dan nu ineens klagen? Hun juristen hebben “gelukkig” ontdekt dat er een juridische grond is. De standplaats, waar al 70 jaar vis wordt verkocht, voldoet niet aan juridische regels. Daarop wordt nu teruggevallen. Volgens mij is er na 70 jaar sprake van verworven rechten. Maar los daarvan.
Waarom niet om de tafel gezeten en alle aspecten de revue laten passeren en er uit komen?
Laat niemand op zijn (al dan niet vermeend) recht gaan staan.
Ik moet denken aan het gat in het trottoir op de Nieuwe Markt, een paar jaar geleden. De één stelde de ander aansprakelijk en er gebeurde niets.
Totdat de gemeente de noodzakelijke wijsheid had gevonden en het herstelde om daarna na te denken over aansprakelijkheid.
Kan dat echt niet anders?

Samen is een mooi begrip, vooral als het in de praktijk wordt toegepast.

3 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek