Tagarchief: hoogbegaafd

Pabo en hoogbegaafdheid

Vrijdag heb ik een gesprek gehad met mensen van de Pabo van de Gereformeerde Hogeschool.
Ik was benieuwd hoe de opleiding inhoudelijk reageert op de toenemende belangstelling voor hoogbegaafdheid. Vooral benieuwd omdat onderwijs aan hoogbegaafden geen luxe is maar pure noodzaak.
Dit wordt geen verslag van het gesprek. Het zijn meer opmerkingen over wat mij is opgevallen en hoe ik zaken heb ervaren.

– De pabo is druk doende een nieuw curriculum te ontwikkelen. Niet alleen voor het onderdeel hoogbegaafdheid, maer breder. Onderwijs verandert, want ontwikkelt zich en daar past een andere opleiding bij. Dat is wel een proces waar tijd overheen gaat.
Blijf je op die manier niet achter de feiten aan lopen, zo vraag ik me af.

– Het komt mij voor dat hoogbegaafdheid nogal theoretisch wordt benaderd. Ik heb uitleg gekregen over welke factoren de ontwikkeling van een kind bepalen. En dat het voor het overgrote deel bepaald wordt door de ontwikkeling van wat de executieve functies worden genoemd. Mij werd niet duidelijk – en dat kan wellicht ook niet in een gesprek van 1 uur – wat dit betekent voor de leerstrategie die de school moet hanteren. Ik vind dat wel belangrijk, omdat onderwijs aan hoogbegaafde kinderen niet moet gebeuren in een soort module van de basisschool, maar zoveel mogelijk organisch moet aansluiten bij het totale onderwijs dat een basisschool verzorgt. De Klokbeker vind ik daar een erg goed voorbeeld van. Dat verklaart volgens mij ook het succes van de school.

– Ik ben nog steeds benieuwd naar de factoren die het succes bepalen van onderwijs aan hoogbegaafden. Wat mijn gesprekspartners terecht benadrukken is, dat het gaat om het toevoegen van kennis bij een HB-er. Ook dat vraagt een strategie.

– Studenten die tijdens de opleiding nadenken over HB-onderwijs komen tijdens de stage, dus in de praktijk, in situaties, dat ze niets kunnen met de verworven kennis. Op stage doen ze ervaring op op scholen vanuit de onderwijsstrategie die de stageschool hanteert. Ze kunnen dus weinig met de op de pabo verworven kennis.
Suggestie: ga nadenken over de manier waarop stages worden ingericht, waardoor kruisbestuiving mogelijk wordt. Dat vraagt wel erkenning van de stageschool dat ze wat kunnen leren van de stagiaires.

– Voor een koepel is de vraag relevant op hoeveel van de basisscholen die de onderwijskoepel heeft, dit onderwijs moet worden aangeboden.
Is het per koepel genoeg als Zwolle 1 basisschool heeft waar HB-leerlingen terecht kunnen. Of is het pedagogisch verstandig dat per wijk te doen, zoals mijn gesprekspartners suggereren. Dan komen ze de vriendjes van school ook op straat tegen.
Ik onderken dat dit vooral een financiële komponent kent. Doorgaans omdat gewerkt wordt met kleinere groepen. Dat moet op koepelniveau wel kunnen worden opgelost.

– Ik vraag me daarnaast af, in welke mate de verschillende koepels samenwerken en of er uitwisseling van ervaring is. Het lijkt me erg verstandig om in deze tijd van ontdekken wat het beste is voor HB-kinderen – geredeneerd vanuit en de kinderen en vanuit de school – ervaringen uit te wisselen. Bovendien is er niet één onderwijsvorm voor alle HB-leerlingen. Scholen kunnen, lijkt mij, veel van elkaar opsteken.

Ik besef erg goed dat de politiek het niet voor het zeggen heeft als het gaat over de inrichting van het onderwijs. Ook de Zwolse politiek niet.
Raadsleden kunnen wel fungeren als katalysator. Een katalysator beinvloedt de snelheid van het proces, zonder aan het proces deel te nemen.
Hier spreekt de oude scheikundeleraar.
Als raad moet je een statement maken: alle kinderen in Zwolle moeten in Zwolle onderwijs kunnen volgen dat bij hen past.

Daar doen we het voor. Daarom probeer ook ik het proces te beïnvloeden.

8 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Onderwijs voor hoogbegaafden

Vandaag (woensdag 19 januari) staat een artikel in De Pers over Leonardoscholen.
Ik heb het artikel met meer dan gewone belangstelling gelezen. En dan niet alleen vanwege de vraag al dan niet Leonardo, maar vooral vanwege een paar opmerkingen, die ik graag wil doorgeven.
In de eerste plaats ook hier het verhaal van leerlingen die, waar ze eerst met grote tegenzin naar school gingen, nu met veel plezier ter schole gaan.
Er blijkt een enorme behoefte aan dit type onderwijs, er zijn scholen met wachtlijsten.
Een citaat over de plusklas: “Een ochtendje apart les. Dat is erg weinig, je bent de hele week hoogbegaafd.”
Ik houd hier geen pleidooi voor Leonardo. Dat doe ik wel voor de stelling dat ook dit type leerling zijn eigen soort onderwijs verdient. Dat is wat anders dan gewoon onderwijs met iets er bij. Dat past niet bij de eigen leerstrategie, die deze leerlingen nodig hebben. In die zin, ik heb het al vaker gezegd, is dit onderwijs ook speciaal onderwijs.
De staatssecretaris (Sharon Dijksma) heeft ooit toegezegd dat er gestudeerd zou worden op een eventueel herdefiniëren van het begrip speciaal onderwijs.
Het is er nog niet van gekomen. Helaas.

Nog merkwaardiger vind ik het volgende.
Er is extra geld beschikbaar voor onderwijs aan hoogbegaafden. Dertig miljoen euro: 30.000.000 euro.
Maar. Het mag alleen besteed worden binnen het regulier onderwijs.
Mijn vragen:
Zijn de docenten die hiervoor verantwoordelijk worden gemaakt, toegerust voor dit onderwijs. Voorlopig bloeien leerlingen op wanneer ze het regulier onderwijs verlaten en naar een school gaan van type Leonardo.
Hoe staat het met het onderwijscurriculum op de Pabo’s? Is er al iets te bespeuren van een programma dat aandacht besteed aan de ins en outs van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen? Ik heb niet de indruk.
Hoe nuttig wordt het geld besteed? Ik laat de mate van nuttigheid dan wel afhangen van de mate waarin de leerling die het nodig heeft, hiervan zelf profiteert.
De conclusie van het artikel in De Pers is, dat het onderwijs aan hoogbegaafden in gevaar is.

Ooit is de basisvorming uitgevonden. Alle leerlingen moesten bij elkaar in de klas in de eerste leerjaren. Verschillen werden opgevangen met een diversiteit in onderwijsaanbod: Basisstof, verrijkingsstof, herhalingsstof.
Wat is hiervan terecht gekomen? Niet echt veel, zo niet nulkommanul.

Als het om een diversiteit in gedrag en kunde gaat wordt het passend onderwijs genoemd.
Oude wijn in nieuwe zakken dus.

Ook hier geldt blijkbaar, dat je er serieus mee bezig bent als je er veel geld aan besteedt.
Dat is slechts kwantitatief.
Nu de kwalitatieve factor. Voorlopig wordt gemeld dat ontwikkeling van passend onderwijs vertraging oploopt.

John van Boven

4 reacties

Opgeslagen onder algemeen

Hoogbegaafd en BLOZ regie

Vandaag zag ik op Twitter dat de Stentor een bericht heeft over een tussenklas bij Vivente voor hoogbegaafde leerlingen. Die kunnen dan in een klas tussen groep 8 en klas 1 van het VO onderwijs krijgen, omdat ze doorgaans een klas hebben overgeslagen.

Het is natuur vreselijk mooi dat het Zwolse onderwijsveld ernst maakt met onderwijs voor deze groep leerlingen.
Ik maak me wel zorgen over de regie. Ik krijg de indruk dat elke koepel de eigen oplossing voor onderwijs aan hoogbegaafden in de praktijk gaat brengen. Ik merk niets van afstemming. Ik merk niets van het op elkaar laten aansluiten van de gekozen oplossingen, zodat er maximaal rendement is voor elke leerling.

Het is al weer een jaar geleden (of nog langer) dat we als woordvoerders onderwijs een gesprek hebben gehad met de koepels over de problematiek van hoogbegaafden. Met problematiek bedoel ik, dat er in Zwolle geen geschikt onderwijs was voor deze leerlingen. Het gaat immers niet om de hoeveelheid stof die wordt aangeboden. Het gaat vooral om de gekozen methodiek, omdat de leerstijl van deze leerlingen volstrekt anders is.

Ik hoor nu elke keer wat anders, dat verschilt per koepel.
Hoe passen de gekozen oplossingen in de ontwikkeling van passend onderwijs?
Hoe worden de leerkrachten geschoold om goed onderwijs te geven, onderwijs dat aansluit bij de leerstijl van het kind?
Wordt er op de PA al gewerkt aan de scholing van de a.s. leerkrachten, zodat ze dit onderwijs kunnen geven?

Op deze vragen zou ik wel antwoord willen hebben.
We moeten maar weer eens bij elkaar komen om een totaaloverzicht te krijgen.
Dan kunnen we ook vragen hoe het staat met de informatiefolder voor ouders van kinderen die in augustus naar de basisschool gaan.
Daar was dringend behoefte aan, bleek op een informatieavond voor ouders.
Ik heb er niets meer van gehoord.

John van Boven

5 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek