Tagarchief: horeca

Sluitingstijden horeca

VVD en D66 wagen opnieuw een poging, na 2012 toen een vergelijkbaar voorstel door de raad werd verworpen, om de sluitingstijden van de Zwolse horeca vrij te geven.
Het komende initiatiefvoorstel is politiek interessant genoeg om er aandacht aan te besteden. Ik deed dat met een paar tweets en door te verwijzen naar eerdere stukjes op mijn weblog (2012, zoek op sluitingstijden horeca).

Als ik de Stentor mag geloven, wil de VVD 2 problemen aanpakken, vereenvoudigen van regelgeving en aandacht voor de openbare orde.
De eerste vraag, die bovenkomt is of dit inderdaad problemen zijn. Ik vraag me dat af.
In 2012 vroeg een horecamedewerker na afloop van het debat, voor welk probleem het voorstel een oplossing zou moeten zijn.
Wat op zijn minst gebeuren moet is nagaan wat de effecten zijn van het vrijgeven van de sluitingstijden. Ik neem aan dat dit in de gesprekken met betrokkenen aan de orde komt.
(Tussen haken, ik heb niet de indruk dat het resultaat van de gesprekken afzien van het initiatiefvoorstel zou kunnen zijn).
Zelf zie ik de volgende aspecten.
1. Het alcoholmatigingsbeleid. Serieus aandacht besteden aan dit beleid staat in mijn beleving haaks op vrijgeven van de sluitingstijden. Ik heb onderzoeken gelezen die wijzen op substantieel meer nuttigen van alcohol. Bovendien, op de één of andere manier moeten de personele meerkosten door langer openblijven wel worden opgebracht.
2. Overlast. Ik vraag me echt af of de overlast afneemt. Te beredeneren is dat de piekbelasting minder zal zijn. Maar dat is wat anders dat overlast gedurende de hele nacht. Ik heb geen onderzoek gezien dat aantoont, dat dit het geval is. Van belang is daarom hoe de binnenstadbewoners zullen reageren. In 2012 hebben ze laten weten dat er bij hen geen draagvlak is voor vrije sluitingstijden.
3. Openbare orde. Wat betekent dit voor de politie-inzet? Er zal meer inzet nodig zijn, lijkt me. Wat zijn daarvan de kosten? Deze week nam de burgemeester van Venlo het besluit om een pilot met vrije sluitingstijden niet uit te voeren, omdat er geen voldoende politie-inzet gerealiseerd kon worden.
4. Horeca. In hoeverre is dit een wens van de horeca zelf? In 2012 was een meerderheid in Zwolle tegen. Vergroot vrije sluitingstijden het werkplezier in de horeca, of wordt het ervaren als een blok aan het been?

Deze lijst van aspecten zal niet compleet zijn. Maar is voor mij voldoende om me af te vragen of deze maatregel in positieve zin de negatieve aspecten voldoende compenseert.
Persoonlijk geloof ik daar niets van.

Tot slot een opmerking uit de horecavisie 2012 – 2017:  de sluitingstijden zijn opgenomen in de sluitingstijdenverordening en gekoppeld aan de horeca categorieen. Onderzoek heeft geleerd dat alle partijen tevreden zijn over het sluitingstijdenbeleid.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Happy hour

Als je bezig bent met het alcoholmatigingsbeleid (je weet wel, ten behoeve van de gezondheid van de jeugd) dan komt nut en noodzaak van een happy hour ook langs. Een happy hour past niet bij het matigingsbeleid.
Ik was dan ook verrast door de kop dat Koninklijke Horeca Nederland  (KHN) zijn jarenlange verzet tegen verbod op happy hour staakt.
Maar als je verder leest krijg ik wel een nare smaak in de mond. De Telegraaf: “ In ruil voor dit standpunt hoopt KHN dat het omhoog brengen van de leeftijdsgrens voor verkoop van lichte alcoholische dranken van 16 naar 18 jaar van tafel kan worden geveegd.”
Een uitruil dus, niks geen matigingsbeleid. Eerder, vanuit het perspectief van KHN, kiezen voor het minst kwade voor de omzet.

Overigens, onderzoek heeft aangetoond dat verhogen van de leeftijd een positief effect heeft op het matigen van gebruik. En dat het matigen nodig is, blijkt uit de cijfers. Het aantal comazuipers is de laatste jaren fors gestegen. De jongste was 11 jaar.

Ik kan beter overweg met de opmerking van KHN-directeur Van der Grinten, dat er een bredere aanpak moet komen van het matigingsbeleid.
Dus niet alleen kijken naar de horeca, maar ook naar de supermarkten. Dan heb je het niet alleen over de presentatie van alcohol, maar ook over de prijsstelling.

De politiek moet niet denken dat we er met het verbieden van het happy hour en met het verhogen van de leeftijd naar 18 jaar zijn.
Het gaat mij vooral om de manier waarop we praten over alcohol en dronkenschap. Vinden we dat gewoon of realiseren we ons dat het schadelijk is voor de gezondheid van de jongere.
Ik blijf het maar vergelijken met de manier waarop nu wordt omgegaan met roken.

Ik zou het mooi vinden als we in Zwolle een denktank starten met als opdracht hoe we integraal beleid vorm kunnen geven. Daarbij gebruik makend van de ruimte die we als gemeente nu hebben in het kader van de nieuwe drank- en horecawet.
Dan denk ik aan de horeca, de supermarkten, de kantines. Leidende vraag: wat kan elk van ons bijdragen aan het alcoholmatigingsbeleid.
De gemeente zal op haar beurt strakker beleid moeten formuleren en handhaven.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Vrije sluitingstijden

Afgelopen maandag behandelde de gemeenteraad het initiatiefvoorstel van D66 en VVD over de vrije sluitingstijden van de Zwolse horeca. In dit blog aandacht voor aspecten die ik in mijn bijdrage namens de ChristenUnie aan de orde heb gesteld.

1. Het initiatiefvoorstel is gemaakt omdat D66 (VVD haakte later in) van mening is dat de overheid geen sluitingstijden moet opleggen, maar dit moet overlaten aan de markt. Er was/is dus geen probleem, men wil een principe gehonoreerd zien. Dat mag, maar als ik dit principe niet deel, kan ik het voorstel alleen daarom al niet steunen.
Er is wat mij betreft sprake van botsende belangen en van concurerende vrijheden: het belang van de horeca is doorgaans niet het belang van de binnenstadsbewoners. De grens tussen de vrijheden van partijen moet bewaakt worden door de overheid. In dit geval dus de gemeente.

2. Er zijn onderzoeken, die uitwijzen dat vrije openingstijden meer drankmisbruik veroorzaken. Dat is geen veronderstelling van mij, maar de uitkomst van onderzoeken. Dan staat dit voorstel dus loodrecht op al het beleid dat ontwikkeld en uitgevoerd wordt in het kader van alcoholmatiging. Ik begrijp dat dus niet. Helemaal al niet, omdat er geen probleem is, dat zou moeten worden opgelost. Men wil een principe gehonoreerd zien. Dat mag maar dan moeten we de effecten, positief en negatief, wel wegen.
Het initiatiefvoorstel is onder meer gebaseerd op de conclusie, dat vrijere sluitingstijden kunnen leiden tot een rustiger en veiliger leefklimaat in de binnenstad. Ik vraag aandacht voor het gebruikte werkwoord: kunnen. Het is dus geen vaststaand effect.
Sterker nog, er zijn gemeenten die hun beleid heroverwegen vanwege de negatieve effecten. Ik zeg dus niet, dat die effecten in Zwolle ook zullen optreden. Ik zeg wel, dat deze effecten op voorhand niet zijn uit te sluiten. De conclusie in het voorstel zet ik ook nu weer af tegen het feit dat er geen probleem behoeft te worden opgelost.
Nu is het goed geregeld. Het huidige beleid is uitgebreid en vooraf besproken met alle betrokken partijen: horeca, binnenstadbewoners, politie en gemeente.

3. Je mocht verwachten dat de initiatiefnemers in de aanloop naar het voorstel overleg gevoerd zouden hebben met dezelfde betrokken partijen. Het gaat immers niet alleen om het baas in eigen onderneming zijn van de horeca (uitspraak VVD in debat) maar om de gezamenlijke verantwoordelijkheid van betrokken partijen.
Het kenmerkende pricipe van interactieve beleidsvorming (vroeger noemden we dat beginpraak) is, dat we partijen niet confronteren met een gekozen oplossing, maar betrekken bij het ontwerpen van nieuw beleid. Van de inbreng van politie en binnenstadbewoners tijdens de informatieronde is weinig terug te vinden in de tweede versie van het voorstel. Daarmee wordt de vraag opgeroepen of er wel draagvlak is. In ieder geval is het democratisch gehalte van dit proces onder de maat.

4. Ik heb op zich waardering voor het initiatief van D66. Zij beogen met dit voorstel hun prinipe van uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid te verwezenlijken. Dat ik het daar niet mee eens ben, doet daar niets aan af. Ik heb minder waardering voor de inbreng van de VVD. Zij hopen dat het voorstel o.a. leidt tot meer omzet in de horeca (uitspraak Thom van Campen) en zij ziet dit voorstel als legitimering van een al bestaande praktijk (uitspraak Gerrit van der Kooij). Vooral die laatste uitspraak, als het waar is, maakt het wel lastig, zo niet onmogelijk, om het gevraagde vertrouwen in diezelfde ondernemers te hebben.

5. Kortom, ik hanteer het principe om bij twijfel niet in te halen. De effecten zijn ongewis, er is onvoldoende nagedacht over de randvoorwaarden en al helemal onduidelijk is, wanneer onverhoopte invoering een succes kan worden genoemd. Toch een eerste voorwaarde voor een gedegen evaluatie.
Niet doen dus.

 

 

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Vrije openingstijden

Gisteravond (maandag 23-1) heeft de raad het initiatiefvoorstel over vrije sluitingstijden besproken. De horeca spreekt liever over openingstijden en de initiatiefnemers lieten weten dat het eigenlijk een discussienota is.
Uitkomst van de inforonde: er komt een aangepast voorstel, mede aan de hand van wat is opgemerkt.
Ik wil over een paar algemene punten verder nadenken.

1. Het voorstel/discussiestuk hamert nogal op de eigen verantwoordelijkheid.
Met eigen verantwoordelijkheid is op zich niets mis, maar daar zitten wel grenzen aan. Dat benadrukte de burgemeester ook. Ik schreef er al eerder over (27-9-2011).
Er zijn tegengestelde belangen, ontegenzeggelijk. Dan vraagt het invullen van de eigen verantwoordelijkheid een regievoerder. Wat te doen als je er niet uit komt? Dan moet je kunnen terugvallen op gemaakte afspraken.
Ook praktisch zie ik lastige puntjes. Als elke horecabaas zelf kan regelen hoe hij de openingstijden invult, moeten de binnenstadbewoners dan met elke horecagelegenheid om de tafel gaan?
En wie is verantwoordelijk voor het handhaven van de gemaakte afspraken?

2. Bij het rondetafelgesprek over jeugd en alkohol een tijdje geleden, werd gesteld dat maatregelen meer succes zullen hebben als de maatschappelijke acceptatie van alhokolgebruik verandert. Er werd een vergelijking gemaakt met het denken over roken. Op 29-11-2011 heb ik verslag gedaan.
Tegen die achtergrond en met de kennis van een sterk toegenomen opname in ziekenhuizen van jeugdige comazuipers en idem van alkoholgerelateerde bezoeken aan spoedpoli’s tijdens de jaarwisseling, is het vrijgeven van openingstijden een verkeerd signaal. Het spant het paard achter de wagen.

3. Het valt op dat selectief gewinkeld wordt in situaties van andere gemeenten. Ik doe dat ook. Dat maakt duidelijk, dat die informatie niet geobjectiveerd kan worden. Het wordt vooral gebruikt voor het halen van het eigen gelijk.
Ik zal bij de uiteindelijke beoordeling gebruik maken van de info die ik heb verzameld. Dat is feitelijke informatie, die laat zien wat er kan gebeuren ( dat is wat anders dan info die laat zin wat er gaat gebeuren).

4. Ik wil graag weten wat de gevolgen zijn bij een eventuele invoering van vrije openingstijden.
Bijvoorbeeld:
– Hoe zit het met de grotere inzet van politieformatie, die nodig is zoals de politieman gisteren aangaf. Dat zal dus gaan ten koste van inzet elders. Waar is dat elders?
– hoe valt er voor Zwolle in te schatten wat de gevolgen zijn voor de veiligheid. In de ene gemeente verbetert dat, in de andere gemeente zijn er toenemende ongeregeldheden en meer alkoholgerelateerde ongelukken.

We weten wat we hebben, namelijk een situatie die het resultaat is van overleg tussen alle betrokken partijen.
Wat we gaan krijgen is onbekend en alleen maar in te schatten.
En dat voor het verminderen van regels. Terwijl ik niet weet welke regels nodig zullen zijn in de nieuwe situatie.
Eén van de horecamensen vroeg zich na de vergadering dan ook af voor welk probleem dit voortel een oplossing is.

Wordt vervolgd.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Sluitingstijden Zwolse horeca

A.s. maandag 23 januari 2012 is er een informatieve ronde over het initiatiefvoorstel van de VVD en D66 over vrijgeven van de sluitingstijden van de horeca. Het voorstel ligt er al een tijdje. Ik heb er al eerder op gereageerd op mijn weblog.
Eerst een overzicht en daarna wil ik wat doorgeven uit de Amsterdamse visienota over dit onderwerp .

Tot nu toe.
Op 5 augustus 2010 heb ik een reactie gegeven op de gevolgde procedure: een voorstel schrijven zonder vooroverleg met betrokkenen.
Daarna een algemeen stuk (tab bovenaan de homepage), waarbij ik inga op het proces en op de inhoud.
Op 16 september 2010 een update, waarin ik inga op een opmerking van Hans de Vries dat de ChristenUnie de macht heeft om iets in het collegeakkoord te regelen (is onzin, daar staat dat we het aantal koopzondagen handhaven) en op het gegeven dat de Zwolse horeca, gelet op de reactie van de voorzitter van de Koninklijke Horeca afdeling Zwolle, niet zit te wachten op vrije sluitingstijden.
Op 27 september 2010 schrijf ik over verantwoordelijkheden. Als je de beslissing legt bij de burger, wie bewaakt dan de belangen wanneer die tegenstrijdig zijn. De overheid zal dan toch regulerend op moeten treden.
Op 29 november 2011 schrijf ik een verslag over het rondetafelgesprek over alcoholmatigingsbeleid. Een onderwerp dat nadrukkelijk raakt aan het dossier vrije sluitingstijden.

Amsterdamse visie
Ik wil graag een paar zaken doorgeven uit de “Horecavisie 2011-2014 van het college op de horeca in Amsterdam”. De notitie is van augustus/oktober 2011.
Ik doe dat met citaten:

 • “Het doel is te komen tot een horecabeleid dat enerzijds voldoende ruimte biedt voor het nachtleven om te floreren en anderzijds voldoende bescherming voor omwonenden, het voorkomen van overlast en een overmatig beslag op de politie- en andere handhavingscapaciteit” (p. 2)
 • De nota citeert uit het programakkoord 2010-2014: “Daarbij is met name een zorgvuldige balans tussen een sprankelend nachtleven en een goede nachtrust van belang. Beide moeten mogelijk zijn” (p. 5)
 • “Wel geeft het centrum Veilig en gezond Uitgaan aan, dat uit onderzoek blijkt dat dronkenschap achter het stuur toeneemt bij verruimde openingstijden, evenals het aantal alcoholgerelateerde verwondingen en ongelukken en de totale alcoholconsumptie” (p. 6)
 • “Naar het oordeel van het college dient de huidige balans, zoals in de APV tot uitdrukking gebracht, in stand te blijven. Dat heeft niets met een vertruttingseffect te maken, maar met een zorgvuldige afweging van verschillende belangen” (p. 7)
 • De nota stelt randvoorwaarden aan horecalocaties met verruimde openingstijden (p. 8):
  • Concept moet op cultureel gebied een toevoeging zijn
  • Locatie buiten de traditionele uitgaansgebieden
  • Geen storende bereikbaarheid
  • Goede parkeergelegenheid en duidelijke routes
  • Locatie ligt in gebieden waar geluid geen overlast veroorzaakt voor omwonenden
  • Vergunning is tijdelijk
  • Aantal vergunningen beperkt
 • “Het is naar de mening van de politie, het bestuur en deskundigen onjuist om te veronderstellen dat met 1 maatregel, het vrijgeven van de sluitingstijden, de openbare orde significant zal verbeteren” (p. 9)
 • “Met name na de sluitingstijden van de avond en nachtzaken doen zich veel ongeregeldheden voor bij de fast foodfzaken die dan nog open zijn” (p. 9)
 • “Het extra politietoezicht heeft er toe bijgedragen dat de situatie niet verergert, alleen legt dit toezicht onevenredig beslag op de politiecapaciteit en dient daarom niet langer te worden gecontinueerd” (p. 9)

De hele notitie is lezenswaardig. De citaten zijn vooral bedoeld om aan te geven dat er veel meer aspecten aan de orde zijn, dan in het initiatiefvoorstel aan de orde komen.
Ondertussen hebben we ook een reactie gekregen van de bewoners van de binnenstad van Zwolle. Dat zal maandag aan de orde komen. Ik onthoud me daarom van een reactie.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Update vrije sluitingstijden Horeca

We zitten tussen twee momenten in: afgelopen maandag toen het staken van stemmen was over het amendement om eerst de betrokkenen te horen en aanstaande maandag, wanneer het amendement weer in stemming komt (conform reglement).
Intussen heb ik wel inhoudelijk gereageerd op dit weblog (zie tab bovenaan home page) en er zijn ook de nodige mailtjes en twitters binnengekomen.
Daarom een update.

Procedureel
Eerst een citaat Van Hans de Vries van D66 uit een mail die naar de nodige mensen is gegaan, en ik dus als een publiek document beschouw.
Citaat: “Als partij is D66 voor vrije sluitingstijden. Dat is een principe kwestie. Wij willen een overheid die vrijheid terug geeft aan burgers! Het staat ons vrij om hier op een democratische wijze invulling aan te geven. Als oppositie partij hebben we niet de “macht” om, zoals b.v. de Christen Unie met de zondagssluiting heeft gedaan, e.e.a. via een college akkoord te regelen en af te dwingen”.

Wat staat er in het collegeakkoord: “Het aantal koopzondagen blijft gelijk.” Met andere woorden, staand beleid wordt gehandhaafd. Ik vraag me dan echt af wat we afgedwongen hebben.
Daar komt nog wat bij.
Een collegeakkoord is een document dat tot stand gekomen is op basis van de verkiezingsprogramma’s van de partijen die onderhandeld hebben. Op basis van die verkiezingsprogramma’s hebben Zwollenaren gekozen.
Ik begrijp dan ook niets van de vergelijking van de nu lopende procedure en de verwijzing naar het collegeakkoord.

Inhoudelijk
De voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zwolle heeft publiekelijk gezegd dat hij het eens is met mijn stellingname in mijn blog over dit onderwerp.
Ik heb twitters gekregen (niet representatief, ik weet het. Maar toch) waarin werd gezegd dat ze niet zitten te wachten op zo’n debat over vrije sluitingstijden.
Ik vraag me langzamerhand af, voor wie we eigenlijk dit debat (eventueel) gaan voeren.

In de raadsbrief “beleid sluitingstijden horeca” van 21 februari 2007, waarin het resultaat van de evaluatie sluitingstijden wordt beschreven, is het volgende te lezen (onder het kopje Mogelijke oplossingen): “Ook vallen enkele bedrijven buiten de binnenstad onder het overgangsrecht. We zijn er geen voorstander van om deze persoonlijke rechten uit te breiden. Dit ondermijnt het beleid en geeft ook weinig zekerheid aan de vergunninghouder.”
(De brief is bijlage 2b bij de nota Integraal Horecabeleid).
Met andere woorden: er moet 1 lijn worden getrokken. Dat sluit aan bij het standpunt van Horeca Nederland afdeling Zwolle. Maar staat haaks op wat in het initiatiefvoorstel is te lezen.

Alles overziende lijkt mij de enige weg: eerst met betrokkenen om de tafel en daarna een voorstel formuleren.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Open ramen en deur beleid in de Horeca

De afgelopen dagen is er druk gediscussieerd over de manier van handhaven van regels over geluidsoverlast.
Doe je dat op grond van iets dat niet mag (open deur en/of ramen), of op grond van overlast. De krant meldt dat er wordt verbaliseerd op grond van het horecaconvenant, dat zegt dat deuren en ramen gesloten moeten zijn.
Ik heb eerder betoogd dat je beter op grond van overlast kunt optreden. Dan is de kans om er al overleggend uit te komen ook veel groter.

Ik wil in dit stukje graag twee citaten uit andere gemeentelijke documenten doorgeven.
Het eerste citaat komt uit de nota “Horeca sanctiebeleid”. De nota is gedateerd 24-08-2000 en geldt nog steeds.
“De huidige handhaving van geluidsklachten vanuit de horeca gebeurt op basis van klachten (zowel APV als Wm). De politie heeft hierin een eerste signalerende taak, daar deze gedurende 24 uur paraat zijn. Bij klachten constateren zij of de klacht terecht is. Vervolgens zal bij een niet gemeten overschrijding (indicatief) de veroorzaker worden gesommeerd het geluid terug te brengen tot een aanvaardbaar geluidsniveau.
Tevens zal de klacht worden doorgegeven aan de sectie Toezicht & Handhaving van de gemeente Zwolle. Deze sectie zal vervolgens de veroorzaker een schrijven doen toekomen waarin het voornemen wordt kenbaar gemaakt om bestuursrechtelijk op te treden bij een volgende daadwerkelijk gemeten geluidsoverschrijding. Dit schrijven wordt tevens als toegezonden aan de milieuofficier van justitie. Deze zal de exploitant schriftelijk informeren over het strafrechttraject.”
Voor mij belangrijkste zinsnede is, dat handhaving gebeurt op grond van klachten.

Het tweede citaat komt uit de langzamerhand bekende nota “Integraal horecabeleid”. In die nota is het horecaconvenant opgenomen als bijlage 5.
In de nota zelf is het volgende te lezen op pagina 16:
“Geluid 

Reguliere horeca-activiteiten: zoals vastgelegd in het Besluit Horeca-, Sport- en Recreatie-inrichtingen (AMvB) wordt onderscheid gemaakt tussen de dag-, avond- en nachtperiode. ’s Avonds en ’s nachts mag er nauwelijks muziekgeluid hoorbaar zijn op straat of in aangrenzende woningen.”

Mijn vraag: wat is de praktische betekenis van het onderscheid dat kennelijk gemaakt wordt tussen de dag-, avond- en nachtperiode.
Wordt bij handhaving hiermee voldoende rekening gehouden?
Ik heb de indruk van niet.

Iets anders.
Mij wordt verweten, dat ik als raadslid mijn opvattingen niet in de media mag uiten. Dat moet in de raadszaal, volgens sommigen.
Laat ik dit zeggen. Je hebt als raadslid drie rollen: kaders stellen, controleren en volksvertegenwoordiger.
De beide eerste rollen komen in de raadszaal uit de verf.
Je volksvertegenwoordigende rol kan overal, ook publiek en dus ook in de media.
Op fora, in de krant, op twitter en op mijn eigen weblog.

2 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Vrije sluitingstijden?

Onlangs hebben D66 en VVD een initiatiefvoorstel gepubliceerd over het vrijgeven van sluitingstijden en met het instellen van een venstertijd. Hoewel ik er iets van vind, wil ik het in dit stukje vooral hebben over de gevolgde procedure.
Dat wil ik graag, omdat deze procedure me nogal heeft verbaasd.
In Zwolle kennen we de begrippen “Samen maken we de stad” en beginspraak.
Dat houdt toch in, dat we betrokken partijen betrekken bij het formuleren van voorstellen om tot een gewenste situatie te komen. Dus voordat het voorstel wordt gedaan, vindt er overleg plaats. Overleg om te inventariseren wat betrokkenen er van vinden, om te bezien waarmee rekening gehouden moet worden en om te zorgen voor een zo groot mogelijk draagvlak.

Als ik het voorstel lees, dan onderken ik meerdere doelgroepen. Ik denk dan aan de binnenstadsbewoners, aan de politie en natuurlijk aan de horeca zelf.
Ik constateer dat in het voortraject met geen van deze partijen overleg heeft plaatsgevonden.
Het voorstel is gedaan, omdat en D66 en VVD vrije sluitingstijden in hun verkiezingsprogramma hebben staan.

Ik begrijp de reactie van de bewoners (de Peperbus) dan ook wel: “Geldt de vrijwilligheid ook voor de bewoners van de binnenstad?”. De reactie van de doelgroep (horeca) is dat ze niet direct tegen zijn, maar wel praktische problemen voorzien voor de horeca buiten de binnenstad. Nota bene, de doelgroep zelf kan pas reageren nadat het voorstel is gedaan. Over hen en zonder hen.
De initiatiefnemers kunnen dan wel zeggen dat de raad een informatieronde kan houden waarin alle belangengroepen kunnen inspreken, beter lijkt mij dat deze groepen betrokken worden bij het tot stand komen van het voorstel.
Hierbij moet bedacht worden dat er voor D66 een principiële component aan zit, aldus de fractievoorzitter: de overheid moet minder aan regelgeving doen.
Het lijkt mij dat je over principes geen hoorzitting gaat houden. Als je het met dit principe niet eens bent, schiet je weinig op met een debat. Dan komt het gewoon neer op meerderheden.

Wat mij betreft, om toch iets inhoudelijks te zeggen, gaat het vooral om het evenwicht in de belangen van zowel de binnenstadsbewoners als de horeca. Dit voorstel is erg eenzijdig en doet geen recht aan de betrokkenen.
Mijn voorstel: laat D66 en VVD eerst zelf overleggen met de belangengroepen en een nieuw voorstel schrijven dat meer draagvlak heeft dan dit voorstel. Dan kan het nieuwe voorstel in de raad worden behandeld.

4 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

De visboer en het open raam

Afgelopen dagen is, in mijn ogen in ieder geval, weer gebleken dat een begrip als Samen Maken We De Stad prima op papier is uit te leggen, maar in de praktijk toch weerbarstiger is.
Er gaat veel goed en er gaat veel beter, maar toch.
Het open deur en raam beleid in de horeca staat ter discussie. Althans, de uitvoering daarvan. Dat zelfde geldt voor het standplaatsenbeleid naar aanleiding van de klachten over de visboer.
Wat mij opvalt is, dat het vooral gaat over toepassen van regels. Met regels is niks mis. Tenminste, als ze gebruikt worden om een gewenste situatie te handhaven.
Het is grondig mis, als het uitsluitend en alleen gaat om de regels zelf.

Het open deur en raambeleid herinnert me aan de kwestie van het op straat nuttigen van drankjes bij gebrek aan terras. Dat was trouwens ook in de zomer, een paar jaar geleden. Daar was een regel voor en dus werd een poging gedaan tot handhaving. Dat liep hoog op, totdat de wijsheid van onze burgervader werd ingeschakeld. Die regel is er nog steeds, maar wordt soepel toegepast zolang er geen klachten over overlast zijn.
Hetzelfde lijkt nu aan de hand te zijn met geluidsoverlast. Er wordt voorbij gegaan aan de vraag of er overlast is. Regels moeten blind worden toegepast. En overdag (!) en ’s avonds. Geluidsoverlast of niet.
Kan dat echt niet anders? Goed overleg misschien of weer de wijsheid van Henk Jan Meijer?

Hetzelfde geldt voor de standplaats van de visboer. Die stond er al, toe het appartemengebouw gebouwd werd en mensen daar een appartement kochten. En dan nu ineens klagen? Hun juristen hebben “gelukkig” ontdekt dat er een juridische grond is. De standplaats, waar al 70 jaar vis wordt verkocht, voldoet niet aan juridische regels. Daarop wordt nu teruggevallen. Volgens mij is er na 70 jaar sprake van verworven rechten. Maar los daarvan.
Waarom niet om de tafel gezeten en alle aspecten de revue laten passeren en er uit komen?
Laat niemand op zijn (al dan niet vermeend) recht gaan staan.
Ik moet denken aan het gat in het trottoir op de Nieuwe Markt, een paar jaar geleden. De één stelde de ander aansprakelijk en er gebeurde niets.
Totdat de gemeente de noodzakelijke wijsheid had gevonden en het herstelde om daarna na te denken over aansprakelijkheid.
Kan dat echt niet anders?

Samen is een mooi begrip, vooral als het in de praktijk wordt toegepast.

3 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek