Tagarchief: Kantelen

burgerbetrokkenheid

Het is een hot-item: burgerbetrokkenheid.
het is al een paar jaar aan de gang, het nadenken over de verschuiving van alleen maar 1 keer per 4 jaar stemmen, naar ook tussendoor betrokkenheid van burgers.
In jargon: verschuiving van representatieve democratie (de gekozenen treden op namens hen door wie ze gekozen zijn) naar participatieve democratie (burgers hebben een concrete rol bij besluiten en voorgenomen beleid).
In de loop van de jaren heb ik aan de verschillende publicaties aandacht gegeven. De stukjes heb ik nu gebundeld omdat er steeds meer aandacht is en komt voor de rol van de burger.
In Zwolle begon dat met beginspraak, later omgedoopt tot de beter dekkende term Interactieve Beleidsvorming. Vandaag de dag gaat het ook over kantelen.
Ik pleit voor een systematische en proactieve verkenning van de mogelijkheden en voor het zoeken naar het antwoord op de vraag welke “infrastructuur” nodig is voor deze nieuwe verhouding tussen overheid en burgers.

Onderstaand de tekst van de inleiding op de gebundelde samenvattingen.

De relatie tussen lokale overheid en burger houdt mij al een groot aantal jaren bezig. Het is begonnen met de brochure “De Kloof”, gevolgd door “De Kluif”.Belangrijkste was voor mij dat de overheid de burger niet moet zien als potentiële vijand, maar als partner bij het vinden van oplossingen.
De laatste jaren zijn er, ook van overheidswege, de nodige publicaties verschenen over burgerbetrokkenheid. Voorjaar 2014 heb ik er o.a. aandacht gegeven.
In deze bijdrage heb ik ze gebundeld en aangevuld met stukjes over kantelen die ik later op mijn weblog heb gezet. Ik sluit af met aandacht voor de onlangs verschenen studie van Tonkens, getiteld Montessori democratie. 

Zie de verschillende hoofdstukjes als smaakmakers van de artikelen, brochures en studies. Het zijn geen afgewogen samenvattingen. Het zijn meer opmerkingen en citaten over uitspraken die mij hebben aangesproken.

Alle brochures en studies staan op internet. Google helpt bij het vinden.
Het gaat om de volgende publicaties:
– Tegen verkiezingen, David van Reybrouck
– Vertrouwen op democratie, ROB
– Loslaten in vertrouwen, ROB
– Vertrouwen in burgers, WRR
– Een beroep op de burger, SCP
– Van eerste overheid naar eerst de burger, VNG 
– Wat weten we – tot nu toe, John van Boven
– Smart government, Jaring Hiemstra
– Montessori democratie, Tonkens
Paar stukjes, die ik op mijn weblog (www.johnvanboven.com) heb gezet.

Ik pleit voor een Zwolse overleggroep, die pro-actief nadenkt over de consequenties van de nieuwe verhoudingen. 
Alle samenvattingen en de opmerkingen zijn te lezen via de volgende link.
Burgerbetrokkenheid

4 reacties

Opgeslagen onder algemeen, Zwolse politiek

Kanteloverwegingen

Ik heb de afgelopen dagen het kantelproces via de media van de zijkant gevolgd.

Ik moest daarbij aan verschillende dingen denken.
Ik ben er van overtuigd dat kantelen pas lukt als je het samen doet met alle betrokkenen en wanneer je aansluit bij eerdere activiteiten op dit punt.

Om met het laatste te beginnen.
Wat ik van de initiatieven nu zie, is dat het de start lijkt van wat nieuws. Maar, denk ik dan, waarom geen vervolg gegeven aan wat “Samen maken we de stad” is gaan heten en later “Interactieve beleidsvorming”? Waar staat de citybattle in dit proces? Welke rol kan de ideeënmakelaar krijgen?
Deze activiteiten laten vooral zien hoe belangrijk het is om de structuur, de manier waarop gewerkt wordt, de organisatievorm, aan te passen aan de rol die anderen dan de gemeente, organisaties dus en burgers, krijgen.
Ik heb vaak geroepen in de raad, dat deze werkwijze geen effect sorteert, wanneer de nieuwe partners “alleen maar” in het bestaande systeem worden ingepast. Nieuwe verhoudingen vragen een nieuwe onderlinge samenwerking en een geherdefinieerde verantwoordelijkheid. En dus een heel nieuw systeem.

Daarmee kom ik op het eerste punt.
Kantelen sorteert alleen effect als je het samen doet. Het gevaar zit er in dat de beweging die nu vanuit de Zwolse samenleving op gang komt, in dezelfde fout vervalt als de gemeente bij haar idee van samenwerking met anderen.
De gemeente kan niet zonder burgers. Maar dat geldt ook andersom: burgers kunnen niet zonder de gemeente.

Ik las dit weekend een artikel van Jaring Hiemstra: ” Smart government: de noodzakelijke stap in organisatievernieuwing van de publieke sector”. (http://www.hiemstraendevries.nl/nieuws/117-smart-government-de-noodzakelijke-stap-in-organisatievernieuwing-van-de-publieke-sector).
Hiemstra baseert zich in zijn artikel op drie overtuigingen, waarvan de volgende van belang is voor dit stukje:
Partners en burgers worden veelal gezien als groepen die geen deel uitmaken
van de organisatie. Ze zijn ‘toeleveranciers’ waarvan diensten moeten worden ingekocht en ‘afnemers’ die mogen meepraten en feedback geven. Door te onderkennen dat partners en burgers essentiële waarde toevoegen, worden zij onderdeel van de oplossingen.

Ik herken me hierin helemaal. Ik heb jaren geleden artikelen geschreven over de relatie van lokale overheid met haar burgers. Daarin stelde ik ondermeer dat de burger geen potentiële vijand is maar partner in het proces. Burgers niet oplossingen voorhouden, maar met hen kijken hoe problemen kunnen worden aangepakt en opgelost.

Het lijkt me niet verkeerd wanneer, in het kader van het kantelproces, Jaring Hiemstra wordt uitgenodigd om zijn visie toe te lichten.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Kantelen – pure noodzaak

Een deze week al eerder doorgegeven citaat uit het WRR rapport, “Vertrouwen in de burger”:

“De grootste uitdaging is echter gelegen in het verwelkomen van maatschappelijke initiatieven die niet altijd gladjes ‘passen’ in het beleidsperspectief van beleidsmakers.”

Deze zin bleef bij me haken, toen ik deze week in de krant deze twee voorbeelden tegenkwam.

Het eerste voorbeeld ging over de plannen van de ondernemers aan het eind van de Diezerstraat (De Smeden). Zij willen daar de reuring terug en zijn bereid daar veel tijd en energie in te steken.
Het zou mooi zijn als de fietsen die er nu (in de weg) staan een andere plek kunnen krijgen.
Als dat het probleem is, denk ik dan.
Kom op gemeente, schouders er onder en aanpakken. Dat wordt dan een mooie entree aan die kant van de promenade.

Het tweede voorbeeld is het gedoe met de van Karnebeekstraat: het fietsen op de stoep, waardoor bewoners die de deur uitgaan kans lopen pardoes omver gereden te worden. Bewoners, zo zegt het bericht, zijn al 1,5 jaar “aan het bakkeleien” met de gemeente. Die dan denkt het probleem te tackelen met het plaatsen van een bord: “niet op het trottoir fietsen/brommen”. Tsja.

Gemeente: hup, aanpakken.
Ondersteun de initiatieven van de Diezerstraat ondernemers en los het probleem in de Van Karnebeekstraat op.

Ga kantelen en denk vanuit de burger en de ondernemer.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek