Tagarchief: Kerkplein

Kerkplein – Is het geschil wel volgens voorschrift afgehandeld

Ik heb de afgelopen dagen internet bekeken op documentatie over de verschillende regelingen die een lokale omroep moet respecteren. IK kom dan een modelreglement tegen voor het PBO. Maar ook een model programmastatuut. Van dit statuut wil ik een paar artikelen doorgeven die gaan over de manier van handelen bij een geschil over bijvoorbeeld een gewijzigd uitzendschema. Dat was het punt met het programma Kerkplein.

Het model programmastatuut van OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) kent o.a. de volgende artikelen. Bepaalde onderdelen heb ik vetgedrukt.
(De redactieraad waar in de aangehaalde artikelen sprake van is wordt in dit modelstatuut omschreven als “de hoofdredacteur en een door de programmastaf uit zijn midden aangewezen vertegenwoordiging.”)

Verhouding redactieraad, bestuur en hoofdredacteur
Artikel 12
1. Alvorens het bestuur en/of de hoofdredacteur een beslissing nemen over zaken die van wezenlijk belang zijn voor de werkzaamheden van de programmastaf, wordt de redactieraad zo tijdig mogelijk geïnformeerd en gehoord.
2. Als zodanige zaken van wezenlijk belang worden tenminste aangemerkt:
a. ingrijpende wijzigingen in statuten, programmabeleid en regelingen, voorzover deze wijzigingen betrekking hebben op het voorbereiden en samenstellen van het omroepprogramma;
b. ingrijpende wijzigingen in het uitzendschema;
c. ingrijpende wijzigingen in de huisvestingssituatie;
d. overeenkomsten voor programmatische samenwerking met derde voor zover deze een ander dan incidenteel karakter hebben;
e. de benoeming van de hoofdredacteur, met inachtneming van het daaromtrent statutair bepaalde;
f. ingrijpende wijziging in de samenstelling van de programmastaf;
g. wijzigingen in het programmastatuut, met inachtneming van het daaromtrent statutair bepaalde;
h. wijzigingen in de techniek, voor zover deze ingrijpende gevolgen hebben voor de werkzaamheden van de programmastaf;
i. disciplinaire maatregelen ten aanzien van medewerkers.
3. Tijdig voordat de begroting van de lokale omroepinstelling wordt vastgesteld, wordt deze door het bestuur aan de redactieraad voorgelegd voor wat betreft de posten die rechtstreeks betrekking hebben op de werkzaamheden van de programmastaf. De redactieraad brengt zijn opmerkingen bij de begroting ter kennis van het bestuur.

Persoonlijke verantwoordelijkheid
Artikel 13
1. Wanneer een programmamedewerker ernstige gewetensbezwaren heeft tegen een aan hem verstrekte opdracht in verband met een programmaonderdeel en hij zich niet kan neerleggen bij een door de hoofdredacteur ter zake te nemen of genomen beslissing, kan hij zich wenden tot de redactieraad om een uitspraak.
2. Wanneer de hoofdredacteur besluit ingrijpende wijzigingen aan te brengen of te doen aanbrengen in een programmaonderdeel, kan (kunnen) de betrokken programmamedewerker(s) verzoeken om het programmaonderdeel niet uit te zenden. Indien door de hoofdredacteur niettemin tot uitzending wordt besloten, zal het programmaonderdeel niet van de naam van de betrokken programmamedewerker(s) kunnen worden voorzien.
Als de betrokken programmamedewerker(s) het niet met de genomen beslissing eens is (zijn), kan (kunnen) de betrokken programmamedewerker(s) zich achteraf wenden tot de redactieraad met het verzoek om een uitspraak.
3. Wanneer de hoofdredacteur meent een uitspraak, zoals hierboven bedoeld, van de redactieraad niet te kunnen aanvaarden, maakt hij zijn standpunt gemotiveerd kenbaar aan de redactieraad.
4. Indien het bestuur van de lokale omroepinstelling ernstige klachten heeft over het gevoerde redactioneel beleid of een of meer uitgezonden programmaonderdelen, dienen de hoofdredacteur en de betrokken leden van de programmastaf ter zake te worden gehoord. Als het bestuur daarna de klacht handhaaft, kan het maatregelen treffen.

Geschillen
Artikel 14
Geschillen die naar aanleiding of in verband met dit programmastatuut of het redactioneel beleid mochten ontstaan, zullen – indien niet tot onderlinge overeenstemming kan worden gekomen – worden voorgelegd aan een geschillencommissie.

Artikel 15
Deze geschillencommissie bestaat uit drie leden. Eén aan te wijzen door de redactieraad, één door het bestuur en één door redactieraad en bestuur gezamenlijk.

Artikel 16
De uitspraken van de geschillencommissie zijn voor alle betrokkenen bindend.

Als ik deze artikelen lees en de hierin beschreven gang van zaken vergelijk met de wijze waarop het geschil met de redactie van Kerkpein is afgehandeld, dan vraag ik me toch wel een paar dingen af.
– Heeft rtv ZOo wel een eigen programmastatuut
– Heeft rtv ZOo wel een reglement voor het Programma Bepalend Orgaan
– Is het geschil wel volgens “het boekje” afgehandeld?

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

rtv ZOo

De afgelopen dagen stond de lokale omroep nogal negatief in de belangstelling. Het programma Kerkplein dat op zaterdagmorgen wordt uitgezonden, zal van 1 november niet meer in die vorm terugkomen. Tot grote boosheid van de makers. Op zaterdag horen, dat het de laatste keer is, verdient nou niet de communicatieve schoonheidsprijs. Ongerustheid in een deel van de Zwolse samenleving moet je als raadslid handen en voeten geven. Deze keer in de vorm van mondelinge vragen. Uit het antwoord van de wethouder werd duidelijk dat er geen rol voor het college is weggelegd. Dat kan ik volgen. Ik werd wel blij van de opmerking dat de general manager op korte termijn alle betrokkenen zal uitnodigen voor overleg. Dat vond ik de grote winst.

Tot mijn stomme verbazing lees ik vandaag een tweet van die zelfde general manager: @Stridje65: “@zooweekend: Aanstaande vrijdag gaat de nieuwe programmering @ZOO105FM in !”  Ik reageer met de vraag: “Overleg morgen levert dus niks op, op voorhand?” Dat levert de volgende reactie op van de general manager: “@jvb038 #zooweekend is een ZSP programma dat gaat idd vrijdag van start. Leuk voor ze! Verder geen commentaar.”
Als je deze teksten gebruikt voordat het aangekondigde overleg is geweest, dan vraag ik me af wat de bedoeling van dat overleg is. Mijn aanvankelijke blijdschap is in ieder geval weg.

En dan nog wat.
Artikel 30 van de mediawet zegt: “het programma van de lokale omroepinstelling is in zodanige mate gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoefte, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn”
Ik vraag me af hoe deze verplichting zich verhoudt tot de volgende uitspraak van de general manager: “De kerk is een machtig orgaan; ze willen ons in de tang houden”

Mijn conclusie is dat de lokale omroep meer heeft aan een leider dan aan een manager, ook al is ze general.

4 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek