Tagarchief: MKB

Koopzondagen – een peiling

In april van dit jaar heeft de brancheorganisatie CBW-MITEX een peiling gehouden onder haar leden (7.500 leden en 17.000 vestigingen) over zondagopenstelling. Het rapport over die peiling heeft ook een conclusie. De tekst neem ik hieronder integraal over.
De lezer kan twee dingen doen:
1. selectief winkelen in de tekst op zoek naar argumenten, die passen bij het eigen standpunt
2. kijken naar nuances, verschillende invalshoeken, verschillende belangen.
Vooral de tweede benadering heeft mij doen besluiten de tekst hier op te nemen.

Conclusie uit het rapport “Peiling zondagopenstelling”

De huidige zondagopenstelling is over het algemeen ruim voldoende voor het MKB. Het merendeel van het MKB gaat open zo vaak als men zelf wil, waarbij lang niet altijd van de maximale toegestane openstelling gebruik wordt gemaakt. Een  vijfde gaat nu vaker open dan zij eigenlijk zou willen en anderzijds zou ruim tien procent eigenlijk vaker open willen dan zij nu doen. Bij eventuele verruiming van de zondagopenstelling zegt een klein deel hier zonder meer gebruik van te zullen maken en een kwart zal dit overwegen afhankelijk van omstandigheden. Ruim de helft van het MKB geeft aan niet vaker open te gaan bij eventuele verruiming. Hierbij is het van belang om ook naar het inwoneraantal van de vestigingsplaats te kijken.   

Binnen het MKB zijn relatief meer winkels gevestigd in kleinere vestigingsplaatsen, waar de meerderheid over het algemeen overwegend beperkt tot niet open wil. In de grote steden is de verdeeldheid binnen het MKB groot. Het MKB is terughoudender ten aanzien van (verruiming) zondagopenstelling dan het GWB. Van het  GWB wil de meerderheid in de grotere steden (ruwe richtlijn 100.000 inwoners of meer) meer dan 26 zon- en feestdagen geopend zijn. Bij de kleinere steden wil het GWB dit af laten hangen van omstandigheden. Maar een beperkt aantal GWB geeft bij voorbaat aan gesloten of zeer beperkt open te willen zijn.   

Uit de achterliggende overwegingen om wel of niet (vaker) open te gaan op zondag blijkt een sterke behoefte bij, met name het MKB, om de zondag vrij te zijn. Hiernaast spelen organisatorische beperkingen die veelal te maken hebben met de kleinschaligheid die het MKB typeert.  Of een (extra) zondagopenstelling commercieel aantrekkelijk is, hangt volgens veel ondernemers af van een aantal voorwaarden dan wel omstandigheden. Eerder werd al geconcludeerd dat het inwoneraantal een belangrijke rol speelt, maar ook kosten (zondagtoeslag), collectieve participatie en het speciaal houden van de koopzondag spelen een rol. Zo ook het veranderende consumentengedrag , waarbij verschillende ondernemers aangeven dat winkelen op zondag als vrijetijdsbesteding in belang toeneemt.   

Bij de overwegingen wordt kritisch gekeken naar mogelijke omzetverschuiving tussen dagen en de kans op omzetafvloeiing. De meningen over de wijze van regulering van zondagopenstelling lopen uiteen. Dit varieert van een sterke voorkeur voor een landelijk eenduidig beleid – met hierbinnen verschillen over wat dit beleid in aantal zondagopenstellingen zou moeten zijn – tot volledig vrije keuze voor ondernemers.      

De resultaten pleiten voor een zorgvuldig besluitvormingsproces, waarbij lokale ondernemers actief betrokken worden. Op lokaal niveau kan ingeschat worden of (extra) zondagopenstelling de (commerciële) aantrekkelijkheid van het winkelgebied/ gemeente vergroot. Dit vraagt om voldoende collectieve participatie en een evenwichtige samenstelling van MKB-winkels en GWB-filialen.  

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Zondagopenstelling

In april 2011 is onderzoek gedaan naar de wensen van het MKB (midden en kleinbedrijf) en de GWB (groot winkelbedrijven). Het rapport (www.cbw-mitex.nl) laat informatie zien die het doorgeven meer dan waard is. Vooral ter overdenking.
Aan het onderzoek deden 787 ondernemingen mee, die samen 2734 vestigingen vertegenwoordigen. Dan gaat het over 731 MKB, 37 warenhuizen en 19 GWB met 1966 filialen.

Binnen het MKB wil 51% minder koopzondagen, 38% wil het zo houden en 8% wenst meer koopzondagen.
Op basis van het huidige aantal koopzondagen zegt 20% dat het eigenlijk minder open wil zijn, 65% vindt het goed zo en 12% wil meer open dan ze nu doen.
Stel dat er verruiming komt, dan houdt 55% het huidige aantal koopzondagen, 14% zal vaker open gaan en 7% minder vaak.

 

Bij het GWB ligt het anders: 42% van hen geeft aan maximaal gebruik te zullen maken van de koopzondagen. Meer dan 26 zon- en feestdagen open wil 26%; 12-16 zon/feestdagen open vindt 11% prima en 5% vindt 5-8 zon/feestdagen open voldoende. Op zon/feestdagen gesloten blijven wil 16% van de groot winkelbedrijven.

Het MKB is in de grote steden voor 22% vertegenwoordigd, met de GWB voor 33%.
Van het MKB in de grote steden zegt 46% tot maximaal 4 zondagen open te willen zijn, 4% 5-8 zondagen, 16% gaat voor 9-12 zondagen en 31% wil meer dan 12 zondagen open gaan.
De GWB geven aan in de grote steden maximaal open te willen zijn, in ieder geval meer dan 26 zon/feestdagen.

De overwegingen zijn ook belangrijk.
Van het MKB zegt 40% dat ze zouden willen dat anderen niet op zondag open gaan, 26% dat anderen minder vaak open gaan.
Dat ligt anders bij de GWB: 11% heeft liever dat anderen niet open gaan, 17% dat anderen minder vaak open gaan en 39% dat anderen vaker open gaan.

Het rapport trekt een paar conclusies.
Onder andere, dat het MKB een sterke behoefte laat zien om zondag vrij te zijn. Ze zijn terughoudender dat de GWB ten aanzien van verruiming van de zondagopenstelling.
In de grote steden – zoals Zwolle – willen de GWB meer dan 26 zon/feestdagen open zijn.
Er wordt kritisch gekeken naar mogelijke omzetverschuiving en de kans op omzetafvloeiing.

Wat heb ik er van geleerd?
Ik constateer dat verruiming van openstelling op zondag niet een vanzelfsprekendheid is en dat er een belangentegenstelling is tussen MKB en GWB die niet zo maar overbrugd is.
Zorgvuldigheid is hierbij een belangrijke notie.

John van Boven

 

2 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek