Tagarchief: onderwijs

VMBO onderwijs

Staatssecretaris Dekker vindt dat het VMBO onderwijs moet worden vernieuwd. Maar op welke manier?

Op zich is het een terechte constatering dat het onderwijs de laatste 10 jaar nauwelijks vernieuwd is, terwijl er toch veel veranderd is buiten het onderwijs.
Alleen, is dit de goede manier? Ik geloof er niets van.

Hoe specifieker het VMBO-onderwijs is met zijn diversiteit aan vakken, des te kostbaarder is de inrichting van alle vaklokalen op alle VMBO scholen. En dan te bedenken dat veel leerlingen, die doorstromen naar het MBO na het eerste jaar van opleiding veranderen. Weg investering in VMBO vaklokalen.

Ik pleit voor algemene richtingen op het VMBO, veel minder specifiek.
Bijvoorbeeld administratieve, technische, zorg, dienstverlenende richting.
“Specificeren” kan dan op het MBO. Leerlingen die na hun diploma gaan werken, als dat leeftijd-technisch al kan, kunnen dan in het bedrijf een op hun werk toegespitste opleiding krijgen. In een meester-gezel relatie.
Ik denk dat het (extra) geld dat nu in het VMBO wordt gepompt, beter in het MBO geïnvesteerd kan worden en in bedrijven die opleiden via de meester-gezel formule.
Is ook tijd-bestendiger.
Lijkt me.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen

Is hoogbegaafd een probleem?

Ik kreeg gisteren een mailtje van een moeder van een hoogbegaafd kind met een uitvoerige brief als bijlage.
In die brief maakt deze moeder mij deelgenoot van de zoektocht naar het antwoord op de vraag wat het beste voor haar zoon is. Wat hoort leidend te zijn voor een jochie van 5 jaar? Aansluiten bij zijn intellectuele mogelijkheden of zorgen voor een vertrouwde sociaal emotionele omgeving. De praktijk wijst uit dat dit niet vanzelfsprekend samen gaat.
Deze moeder beschrijft haar wederwaardigheden op een manier die laat zien dat er veel begrip voor de school is. Dat vind ik knap.

Maar dat neemt niet weg, dat erg duidelijk wordt dat – algemeen gesproken – het onderwijs het hoogbegaafdheids-ei van Columbus nog niet ontdekt heeft.
Daardoor staan kinderen in de kou en vragen ouders zich af wat wijsheid is.
Hoogbegaafdheid is geen luxe-probleem. Het is een wezenlijk probleem. Het onderwijs kan erg goed uit de voeten met de andere kant van het spectrum: voor leerlingen met minder intellectuele bagage zijn er weet ik hoeveel vormen van onderwijs. Voor veel gedragsstoornissen is er wel een onderwijsvorm.
In de 21ste eeuw wordt nog steeds geworsteld met de vraag wat de beste benadering is van hoogbegaafde kinderen.

Ik vind het belangrijk dat het onderwijs deze kinderen niet in een bestaand systeem perst, maar dat de onderwijsvorm maatwerk wordt. Dat betekent vaak een andere benadering dan men als leerkracht gewend is.
Leerkrachten, laat je adviseren door deskundigen, ga niet al werkende weg het wiel uitvinden. Besef dat er in Zwolle veel deskundigheid is.

En, ik herhaal het nog maar eens, Pabo’s, pas je onderwijs aan. Leidt toekomstige leerkrachten op om ook aan hoogbegaafde kinderen goed onderwijs te kunnen geven.

Toch raar om in de media te moeten lezen dat het onderwijs niet echt verder komt met passend onderwijs. Treurig.

6 reacties

Opgeslagen onder algemeen

Managementlagen

De SP doet nogal afkeurend over het CPB als het gaat om managementlagen in het onderwijs. Je moet de bekostigingssystematiek kennen om een oordeel te hebben. En dan geef ik het CPB gelijk.
Scholen krijgen – grofweg – formatie voor management en voor lessen op basis van het aantal leerlingen.
De manier waarp de school vervolgens deze formatie inzet, is een verantwoordelijkheid van de school zelf. Dat kan dus in een heel andere verhouding.
Als Den Haag de hoeveelheid managementformatie kleiner maakt en de school houdt vast aan de verhouding management en lessen, kan dat alleen betaald worden door minder lesformatie in te zetten. Dat lukt alleen als de klassen groter worden.

Zolang de scholen zelf kunnen beslissen over de inzet van de formatie, kun je als politieke partij niet roepen dat je kunt bezuinigen door de managementformatie te verminderen.
Je kunt hoogstens zeggen dat je in gesprek wilt met het onderwijs over de omvang van de in te zetten managementformatie. Maar ja, dan kun je – als je het zuiver speelt – geen bezuiniging inboeken.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen

Hoogbegaafdheid

Gisteren heb ik een inspirerende ontmoeting gehad met Willem Wind. Willem is bezig met een voettocht door Nederland om hoogbegaafdheid onder de aandacht te brengen (http://lopenvoorhoogbegaafdheid.nl).
Het gesprek ging ook over onderwijs aan hoogbegaafden, maar dat niet alleen. Het onderwerp was veel breder. De problematiek van hoogbegaafd zijn in het algemeen. De andere manier van benaderen; het beelddenken; de soms chaotische manier waarop een onderwerp wordt benaderd.
Mijn belangstelling betreft vooral het onderwijs.
Ik was verrast door de benadering van Willem. Hoe hij aankijkt tegen het onderwijs.
Er zijn, aldus Willem, 3 aspecten belangrijk voor een hoogbegaafde: zelfstandigheid, ruimte en perspectief.
Een HB leerling moet op zijn eigen manier zich kunnen ontwikkelen. Niet  op het moment dat de onderwijsmethode ergens aan toe is, maar wanneer de leerling er aan toe is. Dus niet de leerling aan het systeem aanpassen, maar het systeem aan de leerling. Denken vanuit het individu. Dat kan ook, wanneer je die leerling de ruimte geeft om op zijn eigen manier kennis op te doen. Het resultaat is dan belangrijker dan het proces. Gun een leerling zijn eigen ontdekkingstocht en laat hem toegeven aan zijn nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen.
Een andere opmerking vond ik ook verrassend. Laat hoogbegaafde volwassenen “uit de kast komen”. Zij kunnen dienen als rolmodel. Mij schoot te binnen, laat ze superpromoter zijn (ik verwijs naar het boek van Rijn Vogelaar, de Superpromoter).

Willem Wind in gesprek met wethouder Filip van As

Na een uur zetten we ons gesprek voort op de kamer van onderwijswethouder Filip van As. Daar verkenden we de mogelijkheden om verder te komen. Een goed gesprek is nuttig, maar het is mooi als het ook leidt tot concrete stappen voorwaarts.

Wat zijn mijn eigen gedachten hierover, naar aanleiding van deze ontmoeting.
Ik ga de onderwijswoordvoerders deelgenoot maken van mijn ervaringen van gisteren.
Er moet dmv het BLOZ een gesprek komen met het onderwijsveld. Dat gesprek kan een vervolg zijn op het gesprek van zo’n twee jaar geleden. Maar nu toegespitst op de problematiek van hoogbegaafdheid. De krachten moeten worden gebundeld. Het zou mooi zijn, en dat is nieuw, wanneer aan dat gesprek ook hoogbegaafde volwassenen meedoen. Ze als het ware inzetten als superpromoter. Ook leerlingen waarover het gaat laten meepraten.
Dat moet resulteren in een plan de campagne. Op basis van wat er al gedaan wordt en vervolgens, kijkend naar waar we uit willen komen, een marsroute formuleren. Dat zou mooi zijn.
Reacties zijn welkom.

John van Boven

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Onderwijsdebat

Vanmiddag ben ik aanwezig geweest bij een onderwijsdebat bij Landstede, in het nieuwe sporttheater. Het was georganiseerd door D66. O.a. Alexander Pechtold was er, Aart Karssen, de lijsttrekker Provinciale Staten en Hans de Vries, fractievoorzitter van D66 in de Zwolse raad.

Het was een soort Lagerhuisdebat, maar wel in een andere opstelling. Er waren vier blokken: de politiek, het onderwijsveld, leerlingen/studenten en het werkveld. De tijd was te kort voor diepgravende debatten. Daardoor bleef het oppervlakkig en kreeg ik een wat hapsnap gevoel. Maar het was wel een leuke belevenis.

De eerste (en naar later bleek, de enige) stelling luidde “Het onderwijs komt er bekaaid vanaf”.
Ik vond dat een nogal zwart-wit benadering.

foto Harry Plantinga

Er moet ook aandacht zijn voor de cultuur in het onderwijsveld, dat er goed gekeken wordt naar mogelijkheden, die er zijn. Wat meer out of the box denken. Of, zo je wilt, meer van buiten naar binnen denken. Niet om te rechtvaardigen, dat er minder geld beschikbaar is. Integendeel. Wel om van het onderwijsveld te vragen de bedreigingen om te zetten in kansen.
Al is dat best lastig, dat besef ik ook wel. Veel tijd is nodig om het hoofd boven water te houden. Het management is vooral bezig met antwoorden te formuleren op de vraag hoe te bezuinigen en hoe kan ik mijn personeelsbestand op een nette manier inkrimpen. Dan kom je niet toe aan kwaliteitsverbetering. Al is dat wel de suggestie van de minister van Onderwijs (CDA).

Een tweede punt werd vanuit het onderwijsveld ingebracht (Jan Kroon): de rol van de inspectie. Is meer gericht op het nakomen van afgesproken normen, dan op de kwaliteit van het onderwijs. Ik schreef er al eerder over.
In dit verband wijs ik nog maar eens op het WRR-rapport “Bewijzen van goede dienstverlening”. Een pleidooi voor het ombuigen van verticaal toezicht (inspectie) naar horizontaal toezicht (scholen leggen zelf verantwoording af aan hun maatschappelijke partners). Dat vergroot het kwaliteitsbesef van de scholen zelf. Ze ontwikkelen dan kwaliteitsbeleid omdat ze zelf de waarde inzien van kwaliteit in plaats van dat ze het doen omdat de inspectie komt controleren.

Hier valt – algemeen gesproken – nog een wereld te winnen. Het heeft minder met budget te maken en alles met de eigen verantwoordelijkheid.

Een nuttige bijeenkomst.

John van Boven

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Onderwijs voor hoogbegaafden

Vandaag (woensdag 19 januari) staat een artikel in De Pers over Leonardoscholen.
Ik heb het artikel met meer dan gewone belangstelling gelezen. En dan niet alleen vanwege de vraag al dan niet Leonardo, maar vooral vanwege een paar opmerkingen, die ik graag wil doorgeven.
In de eerste plaats ook hier het verhaal van leerlingen die, waar ze eerst met grote tegenzin naar school gingen, nu met veel plezier ter schole gaan.
Er blijkt een enorme behoefte aan dit type onderwijs, er zijn scholen met wachtlijsten.
Een citaat over de plusklas: “Een ochtendje apart les. Dat is erg weinig, je bent de hele week hoogbegaafd.”
Ik houd hier geen pleidooi voor Leonardo. Dat doe ik wel voor de stelling dat ook dit type leerling zijn eigen soort onderwijs verdient. Dat is wat anders dan gewoon onderwijs met iets er bij. Dat past niet bij de eigen leerstrategie, die deze leerlingen nodig hebben. In die zin, ik heb het al vaker gezegd, is dit onderwijs ook speciaal onderwijs.
De staatssecretaris (Sharon Dijksma) heeft ooit toegezegd dat er gestudeerd zou worden op een eventueel herdefiniëren van het begrip speciaal onderwijs.
Het is er nog niet van gekomen. Helaas.

Nog merkwaardiger vind ik het volgende.
Er is extra geld beschikbaar voor onderwijs aan hoogbegaafden. Dertig miljoen euro: 30.000.000 euro.
Maar. Het mag alleen besteed worden binnen het regulier onderwijs.
Mijn vragen:
Zijn de docenten die hiervoor verantwoordelijk worden gemaakt, toegerust voor dit onderwijs. Voorlopig bloeien leerlingen op wanneer ze het regulier onderwijs verlaten en naar een school gaan van type Leonardo.
Hoe staat het met het onderwijscurriculum op de Pabo’s? Is er al iets te bespeuren van een programma dat aandacht besteed aan de ins en outs van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen? Ik heb niet de indruk.
Hoe nuttig wordt het geld besteed? Ik laat de mate van nuttigheid dan wel afhangen van de mate waarin de leerling die het nodig heeft, hiervan zelf profiteert.
De conclusie van het artikel in De Pers is, dat het onderwijs aan hoogbegaafden in gevaar is.

Ooit is de basisvorming uitgevonden. Alle leerlingen moesten bij elkaar in de klas in de eerste leerjaren. Verschillen werden opgevangen met een diversiteit in onderwijsaanbod: Basisstof, verrijkingsstof, herhalingsstof.
Wat is hiervan terecht gekomen? Niet echt veel, zo niet nulkommanul.

Als het om een diversiteit in gedrag en kunde gaat wordt het passend onderwijs genoemd.
Oude wijn in nieuwe zakken dus.

Ook hier geldt blijkbaar, dat je er serieus mee bezig bent als je er veel geld aan besteedt.
Dat is slechts kwantitatief.
Nu de kwalitatieve factor. Voorlopig wordt gemeld dat ontwikkeling van passend onderwijs vertraging oploopt.

John van Boven

4 reacties

Opgeslagen onder algemeen

Hoogbegaafd en BLOZ regie

Vandaag zag ik op Twitter dat de Stentor een bericht heeft over een tussenklas bij Vivente voor hoogbegaafde leerlingen. Die kunnen dan in een klas tussen groep 8 en klas 1 van het VO onderwijs krijgen, omdat ze doorgaans een klas hebben overgeslagen.

Het is natuur vreselijk mooi dat het Zwolse onderwijsveld ernst maakt met onderwijs voor deze groep leerlingen.
Ik maak me wel zorgen over de regie. Ik krijg de indruk dat elke koepel de eigen oplossing voor onderwijs aan hoogbegaafden in de praktijk gaat brengen. Ik merk niets van afstemming. Ik merk niets van het op elkaar laten aansluiten van de gekozen oplossingen, zodat er maximaal rendement is voor elke leerling.

Het is al weer een jaar geleden (of nog langer) dat we als woordvoerders onderwijs een gesprek hebben gehad met de koepels over de problematiek van hoogbegaafden. Met problematiek bedoel ik, dat er in Zwolle geen geschikt onderwijs was voor deze leerlingen. Het gaat immers niet om de hoeveelheid stof die wordt aangeboden. Het gaat vooral om de gekozen methodiek, omdat de leerstijl van deze leerlingen volstrekt anders is.

Ik hoor nu elke keer wat anders, dat verschilt per koepel.
Hoe passen de gekozen oplossingen in de ontwikkeling van passend onderwijs?
Hoe worden de leerkrachten geschoold om goed onderwijs te geven, onderwijs dat aansluit bij de leerstijl van het kind?
Wordt er op de PA al gewerkt aan de scholing van de a.s. leerkrachten, zodat ze dit onderwijs kunnen geven?

Op deze vragen zou ik wel antwoord willen hebben.
We moeten maar weer eens bij elkaar komen om een totaaloverzicht te krijgen.
Dan kunnen we ook vragen hoe het staat met de informatiefolder voor ouders van kinderen die in augustus naar de basisschool gaan.
Daar was dringend behoefte aan, bleek op een informatieavond voor ouders.
Ik heb er niets meer van gehoord.

John van Boven

5 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek