Tagarchief: PBO

Welk advies gaat Raad geven aan CvdM

Binnenkort, alhoewel, moet de Zwolse gemeenteraad het advies formuleren over de representativiteit van het PBO (Programma Beleidsbepalend Orgaan) van rtv Zwolle FM. Het VNG heeft op dit vlak een helpende brochure laten verschijnen: Beleidsinstrumenten gemeentelijke bekostiging lokalen omroepen. Daar staat interessante informatie in, die kan helpen bij het formuleren van het advies waar het Commissariaat van de Media om gevraagd heeft. Dat advies moet antwoord geven op de vraag of het PBO representatief is gelet op de Zwolse samenleving. Dit aspect is, jammergenoeg, het enige aspect waar de gemeenteraad wat over mag/kan zeggen.

In hoofdstuk 4 van genoemde brochure worden criteria opgesomd waaraan een gesubsidieerde lokale omroep moet voldoen. Onder punt c. staan de voorwaarden voor een representatief PBO.

Hier de tekst van hoofdstuk 4:

4. Criteria voor advies van gemeenteraad aan Commissariaat voor de Media bij keuze lokale omroep of streekomroep

Uitgangspunt

Uitgangspunt is dat het college c.q. de gemeente in elk geval de zorg heeft voor de bekostiging  van een omroep die een lokaal toereikend media-aanbod verzorgt/wil verzorgen zoals bedoeld in artikel 2.170a Mediawet 2008. Ook moet het gaan om een omroep die zich richt op de ‘habitat’ van de burger zoals bedoeld in het ‘Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland.  Vaak betreft dat een centrumgemeente of streek. En om een lokale omroep die zich houdt/wil houden aan de overige Mediawettelijke eisen.

Criteria Mediawet 2008 artikel 2.61 lid 2: Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking instellingen die:

a. rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn;

b. zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op regionaal respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een provincie, een gemeente of een deel van de provincie waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen; en

c. volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

Aanvullende criteria van OLON/VNG bij ‘beauty contest’/keuze tussen meer omroepen: 

Daarnaast kan de gemeenteraad bij meer gegadigden ook het volgende meewegen:

d.  brede gerichtheid (met name bereik van jongeren); 

e.  samenwerking met lokale partners/organisaties; 

f.  afstemming met andere omroepen en media-initiatieven;

g. aanwezigheid van markt-, luister-/kijk- en klanttevredenheidsonderzoek.

Hoewel niet de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad toch ook maar het gedeelte dat gaat over de “content” die verwacht mag worden van de lokale omroep:

Content

Gegeven de missie van de lokale omroep zou de content tenminste aan de volgende criteria moeten voldoen:

  gericht op de natuurlijke habitat van de burger, dus eventueel ook gemeentegrensoverstijgend

  met evenwichtige en volledig dekkende redactionele aandacht voor burgers, straten, buurten, dorpen en steden in het verzorgingsgebied

  dagelijks op alle kanalen multimediaal nieuws en informatie

  met interactie en participatie van burgers en groeperingen

.   waarbij tenminste 50% van de mediaproducties informatief, cultureel en/of educatief van aard is.

Zoals gezegd de representativiteit van het PBO is het aangrijpingspunt voor de gemeenteraad.

Het PBO heeft, volgens eigen opgave, de volgende vertegenwoordigers. Omdat het mij niet gaat om de leden zelf, maar om het gebied dat zij representeren, geef ik alleen de gebieden aan, gekoppeld aan de verschillende stromingen.

  1. Maatschappelijk: VNO-NCW Overijssel
  2. Cultuur: Frion, Schipper mag ik ook eens varen, Kamer van Koophandel
  3. Godsdienstig: kerk, KNSB, ondernemer
  4. Geestelijk: Ulu moskee Zwolle
  5. Onderwijs: Landstede
  6. Algemeen/overheid: wnd. gemeentesecretaris, lid Provinciale staten, Stadkamer, Veilig Verkeer Nederland.

De vraag, die de gemeenteraad moet beantwoorden, is: vindt u dat deze samenstelling “representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.”

Nog een keer, houdt rekening met het woord “belangrijkste”.

Om maar een voorzet te geven in vragende vorm:

  • is VNO NCW de belangrijkste maatschappelijke stroming
  • is Frion of schipper mag ik ook eens varen of KvK de belangrijkste culturele stroming
  • is lid zijn van een kerk of betrokken zijn bij de KNSB of ondernemer zijn de belangrijkste godsdienstige stroming
  • Is betrokken zijn bij een moskee de belangrijkste geestelijke stroming.

Daarnaast, doet de formulering dat het PBO de belangrijkste stromingen in de gemeente moet vertegenwoordigen, ook niet veronderstellen dat de leden in Zwolle wonen?

Wat mij betreft is de gevraagde representativiteit niet vanzelfsprekend.

Het lijkt mij dat de gemeenteraad ook mag meewegen dat het PBO niet voor 24-8 is geïnstalleerd, zoals het CvdM verordonneerd heeft. De installatie was voorzien op 12-9. Dan zou ook een voorzitter gekozen worden.

Ik heb nergens gelezen, ook niet op de eigen site van de omroep, dat de installatie heeft plaatsgevonden en wie voorzitter is geworden.

Het wordt een interessant debat, dat zeker.

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

RTVZOo-2

Hoe functioneert het bestuur van RTVZOo?
Een paar voorbeelden, zodat er een oordeel gevormd kan worden.

1. Een lokale omroep is verplicht een programmastatuut / redactiestatuut te hebben.
Als medewerkers het bestuur wijzen op het bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde statuur, reageert het bestuur met de opmerking dat dit statuut niet erkend wordt. Er is dus geen vigerend statuut. Daarmee voldoet dit bestuur niet aan de eisen van de Mediawet.
2. Een lokale omroep moet een Programma Bepalend Orgaan (PBO) hebben. Ook dat wordt door de Mediawet voorgeschreven. Sinds mijn opstappen eind mei 2015 is er, volgens mijn informatie, geen vergadering meer geweest van het PBO. Ondanks dat medewerkers het bestuur herhaaldelijk hebben gewezen op de noodzaak.
Citaat uit de toelichting bij de model statuten van de OLON: “De Mediawet ziet het pbo als een essentieel orgaan: wanneer het pbo niet functioneert, moet het Commissariaat na vier maanden de aanwijzing als lokale publieke media-instelling intrekken.”
3. In het model-programmastatuut is geregeld dat bij een geschil tussen bestuur en medewerkers een geschillencommissie moet worden ingesteld. Dat is in dit lopende geschil niet gebeurd. Medewerkers zijn te verstaan gegeven dat ze niet meer in dienst zijn. Er is zelfs een advocaat ingeschakeld om er voor te zorgen dat allerlei zaken worden ingeleverd.

Er is meer te zeggen, zoals ik al in het vorige stukje op mijn blog deed.
Ik heb ook nog vragen.
a. Wat kan ik de statuten van RTVZOo vinden, ik neem aan dat statuten openbaar zijn.
b. Ik wil graag een exemplaar van het functionerend programmastatuut. Wie kan mij dat leveren.
c. Ook het PBO hoort statuten te hebben. Hiervan zou ik ook graag een exemplaar willen hebben
d. Is het niet beter om voor bredere steun van de Zwolse samenleving, de stichting om te zetten in een vereniging.

Gelet op de hypotheek die ligt op het inadequaat handelen van dit bestuur is het verstandig om er een punt achter te zetten en de licentie terug te geven (als die al niet wordt ingetrokken). Maar alleen wanneer er een op bredere leest geschoeide nieuwe lokale omroep wordt opgericht die als vereniging beter verankerd is in de Zwolse samenleving.
Het zou mooi zijn als het college, en breder gezien, de Zwolse politiek dan de steun geeft die nodig is.

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Zoektocht

Verantwoordelijkheden
Ik ben op zoek naar de verantwoordelijkheidsverhouding bij rtv ZOo tussen bestuur, PBO, politiek en Commissariaat voor de Media (cvdm). Dat wil ik graag weten omdat de gang van zaken met de programmering van het programma Kerkplein bij rtv ZOo wat mij betreft niet de schoonheidsprijs verdient. Sterker nog, niet helpt om er een lokale omroep van te maken die we met z’n allen voor ogen hebben.

En voor hen die van mening zijn dat de politiek zich er niet mee moet bemoeien een citaat uit het jaarverslag 2009, pagina 40: “Gemeente toetst achteraf de doelmatigheid en doeltreffendheid van de bestedingen van de door haar verstrekte middelen”. De gemeente kan geen voorwaarden opleggen die te maken hebben met vorm en inhoud van het media-aanbod, zo is in datzelfde jaarverslag te lezen.

Effectiviteit
Tot nu toe heb ik gereageerd op de gang van zaken. Dat gelopen proces raakt aan de doelmatigheid en doeltreffendheid als ik bedenk dat het tot nu toe opgeleverd heeft dat een aantal capabele mensen vertrokken is. Twee omdat ze een brief van het voltallige bestuur hebben gekregen en de anderen omdat ze solidair zijn met hun beide collegae.

Vragen
Gelet op de gang van zaken tot nu toe heb ik een aantal vragen.

1. Ik vraag me af, door wie de leden van het Programma Bepalend Orgaan worden benoemd. Ik meen ergens gelezen te hebben dat de leden van het PBO benoemd zijn door het college. Worden nieuwe leden ook benoemd door het college?
Als het goed is, staat in de statuten van het PBO hoe dit is geregeld. Het merkwaardige is dat de statuten noch de samenstelling van het PBO te vinden zijn op de site van rtv ZOo. Althans, ik heb het na zoeken niet kunnen vinden.
Ik heb rtvZOo gevraagd naar de statuten, maar nog geen reactie gekregen.
2. Wat is eigenlijk de rol van het bestuur? Is zij eindverantwoordelijk voor rtv ZOo? Aan wie is het PBO verantwoording schuldig, aan het bestuur? Aan wie is de general manager verantwoording schuldig? Als ik de voorzitter mail met vragen wordt ik doorverwezen.
3. Het PBO vergadert minstens 4 keer per jaar (geregeld in de mediawet). Zijn de verslagen – die gemaakt moeten worden van diezelfde mediawet-  openbaar in de zin dat ik ze op kan vragen? Dezelfde vraag geldt voor het verslag dat het PBO volgens de mediawet jaarlijks moet overleggen. De onderwerpen die daarin aan de orde moeten komen zijn strikt voorgeschreven door de mediawet.
4. Hoe gaat besluitvorming bij het PBO in zijn werk? Ik begrijp dat dit via een meerderheid van stemmen gaat. Maar dat betekent dat een vertegenwoordiger van een specifieke groepering het onderspit delft wanneer hij een minderheid vormt. Is dit dan in overeenstemming met de mediawet die de afvaardiging regelt van de verschillende groeperingen in Zwolle. Sterker nog, de representativiteit van de vertegenwoordigers in het PBO moet getoetst worden door de gemeenteraad. Hoe borg je in de praktijk, dat alle groeperingen in de programmering goed tot hun recht komen?
5. Hoe is besluitvorming over de programmering geregeld? Stelt het bestuur dat vast, waarna het PBO het accordeert. Of stelt het PBO het vast, waarna het bestuur het accordeert.
Is het überhaupt vastgelegd?
6. De mediawet regelt ook, dat de gemeente halverwege een toewijzingsperiode (5 jaar) kan rapporteren over de gang van zaken aan het CvdM. Ik voel daar veel voor, maar wil en moet dan wel precies weten hoe de verantwoordelijkheidsverhoudingen liggen.

Resultaat
Wat de gang van zaken tot nu toe opgeleverd heeft, is niet veel. Wel een aantal bekwame radiomakers die moesten stoppen dan wel uit solidariteit gestopt zijn. Het belang van mensen is koud en kil ondergeschikt gemaakt aan economische motieven, waarvan niet eens duidelijk is of het gewenste resultaat van de andere programmering ook daadwerkelijk gehaald wordt.
Er ligt bij mijn weten geen enkel onderzoek ten grondslag aan deze wijziging.

Ik ben kritisch, dat klopt. Maar dat mag van een raadslid, die volksvertegenwoordiger wil zijn, ook verwacht worden.
Voor de general manager betekent mijn kritische houding, dat ze me heeft geblokt op twitter.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek