Tagarchief: PBO

RTVZOo-2

Hoe functioneert het bestuur van RTVZOo?
Een paar voorbeelden, zodat er een oordeel gevormd kan worden.

1. Een lokale omroep is verplicht een programmastatuut / redactiestatuut te hebben.
Als medewerkers het bestuur wijzen op het bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde statuur, reageert het bestuur met de opmerking dat dit statuut niet erkend wordt. Er is dus geen vigerend statuut. Daarmee voldoet dit bestuur niet aan de eisen van de Mediawet.
2. Een lokale omroep moet een Programma Bepalend Orgaan (PBO) hebben. Ook dat wordt door de Mediawet voorgeschreven. Sinds mijn opstappen eind mei 2015 is er, volgens mijn informatie, geen vergadering meer geweest van het PBO. Ondanks dat medewerkers het bestuur herhaaldelijk hebben gewezen op de noodzaak.
Citaat uit de toelichting bij de model statuten van de OLON: “De Mediawet ziet het pbo als een essentieel orgaan: wanneer het pbo niet functioneert, moet het Commissariaat na vier maanden de aanwijzing als lokale publieke media-instelling intrekken.”
3. In het model-programmastatuut is geregeld dat bij een geschil tussen bestuur en medewerkers een geschillencommissie moet worden ingesteld. Dat is in dit lopende geschil niet gebeurd. Medewerkers zijn te verstaan gegeven dat ze niet meer in dienst zijn. Er is zelfs een advocaat ingeschakeld om er voor te zorgen dat allerlei zaken worden ingeleverd.

Er is meer te zeggen, zoals ik al in het vorige stukje op mijn blog deed.
Ik heb ook nog vragen.
a. Wat kan ik de statuten van RTVZOo vinden, ik neem aan dat statuten openbaar zijn.
b. Ik wil graag een exemplaar van het functionerend programmastatuut. Wie kan mij dat leveren.
c. Ook het PBO hoort statuten te hebben. Hiervan zou ik ook graag een exemplaar willen hebben
d. Is het niet beter om voor bredere steun van de Zwolse samenleving, de stichting om te zetten in een vereniging.

Gelet op de hypotheek die ligt op het inadequaat handelen van dit bestuur is het verstandig om er een punt achter te zetten en de licentie terug te geven (als die al niet wordt ingetrokken). Maar alleen wanneer er een op bredere leest geschoeide nieuwe lokale omroep wordt opgericht die als vereniging beter verankerd is in de Zwolse samenleving.
Het zou mooi zijn als het college, en breder gezien, de Zwolse politiek dan de steun geeft die nodig is.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Zoektocht

Verantwoordelijkheden
Ik ben op zoek naar de verantwoordelijkheidsverhouding bij rtv ZOo tussen bestuur, PBO, politiek en Commissariaat voor de Media (cvdm). Dat wil ik graag weten omdat de gang van zaken met de programmering van het programma Kerkplein bij rtv ZOo wat mij betreft niet de schoonheidsprijs verdient. Sterker nog, niet helpt om er een lokale omroep van te maken die we met z’n allen voor ogen hebben.

En voor hen die van mening zijn dat de politiek zich er niet mee moet bemoeien een citaat uit het jaarverslag 2009, pagina 40: “Gemeente toetst achteraf de doelmatigheid en doeltreffendheid van de bestedingen van de door haar verstrekte middelen”. De gemeente kan geen voorwaarden opleggen die te maken hebben met vorm en inhoud van het media-aanbod, zo is in datzelfde jaarverslag te lezen.

Effectiviteit
Tot nu toe heb ik gereageerd op de gang van zaken. Dat gelopen proces raakt aan de doelmatigheid en doeltreffendheid als ik bedenk dat het tot nu toe opgeleverd heeft dat een aantal capabele mensen vertrokken is. Twee omdat ze een brief van het voltallige bestuur hebben gekregen en de anderen omdat ze solidair zijn met hun beide collegae.

Vragen
Gelet op de gang van zaken tot nu toe heb ik een aantal vragen.

1. Ik vraag me af, door wie de leden van het Programma Bepalend Orgaan worden benoemd. Ik meen ergens gelezen te hebben dat de leden van het PBO benoemd zijn door het college. Worden nieuwe leden ook benoemd door het college?
Als het goed is, staat in de statuten van het PBO hoe dit is geregeld. Het merkwaardige is dat de statuten noch de samenstelling van het PBO te vinden zijn op de site van rtv ZOo. Althans, ik heb het na zoeken niet kunnen vinden.
Ik heb rtvZOo gevraagd naar de statuten, maar nog geen reactie gekregen.
2. Wat is eigenlijk de rol van het bestuur? Is zij eindverantwoordelijk voor rtv ZOo? Aan wie is het PBO verantwoording schuldig, aan het bestuur? Aan wie is de general manager verantwoording schuldig? Als ik de voorzitter mail met vragen wordt ik doorverwezen.
3. Het PBO vergadert minstens 4 keer per jaar (geregeld in de mediawet). Zijn de verslagen – die gemaakt moeten worden van diezelfde mediawet-  openbaar in de zin dat ik ze op kan vragen? Dezelfde vraag geldt voor het verslag dat het PBO volgens de mediawet jaarlijks moet overleggen. De onderwerpen die daarin aan de orde moeten komen zijn strikt voorgeschreven door de mediawet.
4. Hoe gaat besluitvorming bij het PBO in zijn werk? Ik begrijp dat dit via een meerderheid van stemmen gaat. Maar dat betekent dat een vertegenwoordiger van een specifieke groepering het onderspit delft wanneer hij een minderheid vormt. Is dit dan in overeenstemming met de mediawet die de afvaardiging regelt van de verschillende groeperingen in Zwolle. Sterker nog, de representativiteit van de vertegenwoordigers in het PBO moet getoetst worden door de gemeenteraad. Hoe borg je in de praktijk, dat alle groeperingen in de programmering goed tot hun recht komen?
5. Hoe is besluitvorming over de programmering geregeld? Stelt het bestuur dat vast, waarna het PBO het accordeert. Of stelt het PBO het vast, waarna het bestuur het accordeert.
Is het überhaupt vastgelegd?
6. De mediawet regelt ook, dat de gemeente halverwege een toewijzingsperiode (5 jaar) kan rapporteren over de gang van zaken aan het CvdM. Ik voel daar veel voor, maar wil en moet dan wel precies weten hoe de verantwoordelijkheidsverhoudingen liggen.

Resultaat
Wat de gang van zaken tot nu toe opgeleverd heeft, is niet veel. Wel een aantal bekwame radiomakers die moesten stoppen dan wel uit solidariteit gestopt zijn. Het belang van mensen is koud en kil ondergeschikt gemaakt aan economische motieven, waarvan niet eens duidelijk is of het gewenste resultaat van de andere programmering ook daadwerkelijk gehaald wordt.
Er ligt bij mijn weten geen enkel onderzoek ten grondslag aan deze wijziging.

Ik ben kritisch, dat klopt. Maar dat mag van een raadslid, die volksvertegenwoordiger wil zijn, ook verwacht worden.
Voor de general manager betekent mijn kritische houding, dat ze me heeft geblokt op twitter.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek