Tagarchief: PPN

ChristenUnie en PPN

In het debat over de PPN zijn veel zaken besproken.

Twee daarvan staken, wat het belang voor de ChristenUnie betreft, er boven uit: zondagopenstelling winkels én de opmerking van D66 dat ChristenUnie en CDA het college hebben gegijzeld met dit onderwerp bij de onderhandelingen.
Koopzondagen
Er lag een motie die uitspreekt onderzoek te doen naar de mogelijke economische impuls van zondagopenstelling.
Als reactie daarop stelde ik dat zondagopenstelling voor de ChristenUnie een principieel punt is, dat zich niet laat wijzigen door economische omstandigheden.
De PvdA vroeg toen of we toch niet kunnen instemmen met de motie, omdat het gaat om een onderzoek. Mijn antwoord was, dat instemmen met een dergelijk onderzoek de suggestie kan geven, dat we de openstelling van winkels op zondag een kans willen geven.
En dat is een verkeerde suggesie, wat ons betreft.
Gijzeling
De college-onderhandelingen van 2010 waren uiterst plezierige onderhandelingen. We wilden er geen grijs akkoord van maken met weinig zeggende afpraken waarin we ons alle vier konden vinden. We gunden elkaar ze eigen punten. Het akkoord kreeg op deze manier relief.
Tegen die achtergrond is de opmerking van D66 over het gijzelen door CDA en ChristenUnie een uiterst merkwaardige. En een volkomen onterechte.
Het doet geen recht aan het onderhandelingsproces én het doet geen recht aan de partijen die zich, volgens D66, zouden hebben laten gijzelen.
Waarom schrijf ik dit allemaal?
Omdat er uit het hap-snap verslag in de Stentor het beeld zou kunnen ontstaan dat de ChristenUnie dit deel van het debat heeft laten lopen, aan zich voorbij heeft laten gaan.
Nee dus.

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Cultuurnota en collegeakkoord

Afgelopen maandag hebben we in de raad gedebatteerd over de cultuurnota.
De nota is een uitwerkingsnota voor de komende paar jaar met de vorig jaar vastgestelde cultuurvisie als onderlegger. Bij de behandeling van de cultuurvisie hebben we uitgebreid gesproken over de visie op cultuur. De constatering toen was dat er geen echte keuzes werden gemaakt. Wel is toen afgesproken om voorafgaand aan de door het college te schrijven nota met de raad van gedachten te wisselen. Dat is gebeurd en nu lag er dus de nota.

De nota (uitvoering) is geschreven vanuit de bezuinigingsopdracht, zoals die in het collegeakkoord is opgenomen. Het college heeft drie opties voorgelegd: expansie, focus en krimp. De volgorde geeft een toenemend bezuinigingsresultaat.
De finale afweging – als het gaat om bezuiniging – wordt gemaakt bij de PersPectiefNota (PPN).
Onze conclusie is, dat de keus van het college voor focus goed aansluit bij onze insteek bij het debat over de cultuurvisie. Wij vonden dat de visienota te weinig focus liet zien.
Ik herhaal ook hier: als we bezuinigen, dan doen we dat niet om overbodige cultuur overboord te kieperen (of iets dergelijks). We doen dat om het huishoudboekje sluitend te krijgen en dan moeten er keuzes gemaakt worden, ook bij cultuur.

Er ontstond tijdens het debat een ander interessante discussie, dat de volgende dag een vervolg kreeg op Twitter.
D66 pleitte er voor om niet te bezuinigen op cultuur. Daar had ze redenen voor. Waar dan wel op te bezuinigen gaan ze aangeven bij de PPN, omdat dan zoals gezegd, de finale afweging wordt gemaakt. Per interruptie vroeg ik aan D66 waarom er niet werd uitgegaan van de politieke realiteit. Namelijk dat in het collegeakkoord is opgenomen dat er op het programma cultuur substantieel bezuinigd gaat worden. Ik vond en vind dat een reële vraag die niets te maken heeft met het accepteren of onderschrijven van het collegeakkoord. Wel met de vraag, op welke manier je als niet-collegepartij invloed kunt uitoefenen.
Er kwam direct een reactie van de SP, dat elke partij toch zelf mag zeggen hoe er met cultuur moet worden omgegaan en dat je er ook staat om je achterban te laten weten wat je standpunt is. Ik ontzeg vanzelfsprekend niemand het recht om te zeggen wat hij vindt dat hij moet zeggen. Ik redeneer vooral vanuit invloed. Het collegeakkoord is bewust open gebleven over de manier waarop we afspraken gaan invullen. Niet over wat we willen gaan doen en bereiken. Kort gezegd: de doelen zijn vastgelegd, niet de manier waarop.
In dat licht past de beslisnota van het college, die drie opties aan de raad voorlegt. En dan heb ik er geen moeite mee, dat een andere partij gaat voor een andere optie, dan wij doen. Wel zal duidelijk moeten worden of de afgesproken bezuinigingsopdracht gehaald wordt.

Men vond het debat te veel geld gestuurd en er was weinig visie te horen. Dat klopt natuurlijk. De visie is ruim een jaar geleden (dus nog in de vorige collegeperiode) aan de orde geweest. Deze uitvoeringsnota kent daarnaast de koppeling met de in het collegeakkoord afgesproken bezuiniging bij cultuur.

De behandeling van de PPN wordt ook dit jaar weer een spannende aangelegenheid. Het vastleggen van een lange termijn visie gekoppeld aan de bezuinigingskeuzes die gemaakt moeten worden.
Ik ben erg benieuwd.

John van Boven

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek