Tagarchief: programmastatuut

RTVZOo-2

Hoe functioneert het bestuur van RTVZOo?
Een paar voorbeelden, zodat er een oordeel gevormd kan worden.

1. Een lokale omroep is verplicht een programmastatuut / redactiestatuut te hebben.
Als medewerkers het bestuur wijzen op het bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde statuur, reageert het bestuur met de opmerking dat dit statuut niet erkend wordt. Er is dus geen vigerend statuut. Daarmee voldoet dit bestuur niet aan de eisen van de Mediawet.
2. Een lokale omroep moet een Programma Bepalend Orgaan (PBO) hebben. Ook dat wordt door de Mediawet voorgeschreven. Sinds mijn opstappen eind mei 2015 is er, volgens mijn informatie, geen vergadering meer geweest van het PBO. Ondanks dat medewerkers het bestuur herhaaldelijk hebben gewezen op de noodzaak.
Citaat uit de toelichting bij de model statuten van de OLON: “De Mediawet ziet het pbo als een essentieel orgaan: wanneer het pbo niet functioneert, moet het Commissariaat na vier maanden de aanwijzing als lokale publieke media-instelling intrekken.”
3. In het model-programmastatuut is geregeld dat bij een geschil tussen bestuur en medewerkers een geschillencommissie moet worden ingesteld. Dat is in dit lopende geschil niet gebeurd. Medewerkers zijn te verstaan gegeven dat ze niet meer in dienst zijn. Er is zelfs een advocaat ingeschakeld om er voor te zorgen dat allerlei zaken worden ingeleverd.

Er is meer te zeggen, zoals ik al in het vorige stukje op mijn blog deed.
Ik heb ook nog vragen.
a. Wat kan ik de statuten van RTVZOo vinden, ik neem aan dat statuten openbaar zijn.
b. Ik wil graag een exemplaar van het functionerend programmastatuut. Wie kan mij dat leveren.
c. Ook het PBO hoort statuten te hebben. Hiervan zou ik ook graag een exemplaar willen hebben
d. Is het niet beter om voor bredere steun van de Zwolse samenleving, de stichting om te zetten in een vereniging.

Gelet op de hypotheek die ligt op het inadequaat handelen van dit bestuur is het verstandig om er een punt achter te zetten en de licentie terug te geven (als die al niet wordt ingetrokken). Maar alleen wanneer er een op bredere leest geschoeide nieuwe lokale omroep wordt opgericht die als vereniging beter verankerd is in de Zwolse samenleving.
Het zou mooi zijn als het college, en breder gezien, de Zwolse politiek dan de steun geeft die nodig is.

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

RTVZOo

Op deze manier kan ik wat uitgebreider ingaan op wat mij bezig houdt rond de crisis bij RTVZOo. Het wordt vooral ingegeven door het in het verdomhoekje zetten van de medewerkers door het bestuur. Net zo als in 2015 is gebeurd en wat de reden was voor mijn onmiddellijk ter beschikking stellen van mijn functie als voorzitter van het Programma Bepalend Orgaan.

– Wethouder weigert gesprek
Mij wordt gemeld dat de wethouder weigert in gesprek te gaan met leden van de eind- en hoofdredactie. Daar begrijp ik niks van. De gemeente geeft subsidie voor een product, in dit geval uitzendingen van RTVZOo. Als deze subsidiedoelstelling dreigt te mislukken door onenigheid tussen medewerkers en bestuur dan heeft de gemeente, in casu de wethouder, in te grijpen. Om te beginnen door afzonderlijk het gesprek aan te gaan met beide partijen. De wethouder heeft de briefwisseling gekregen en weet dus (zou moeten weten) wat hem te doen staat.
Maar, de wethouder verklaart het tot een interne kwestie. Onbegrijpelijk.

– Programma statuut.
Elke lokale omroep hoort een programmastatuut te hebben. De OLON heeft een modelstatuut beschikbaar. Het statuut van RTVZOo staat, merkwaardigerwijs, niet op hun site maar is wel gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. In het modelstatuut worden zaken vastgelegd omtrent rechten en plichten. De eind- en hoofdredactie heeft met veel moeite nu de beschikking over het statuut en laat weten aan het bestuur dat het bestuur er niet naar handelt.
De reactie van het bestuur is, dat het statuut niet geldig is. Merkwaardige reactie, als ik bedenk dat het bij de Kamer van Koophandel is neergelegd.

– PBO
Het Programma Bepalend Orgaan is een belangrijk orgaan. Zij heeft te bewaken dat de programma’s die worden uitgezonden, voldoen aan de wettelijke regeling. Ik lees niets over het PBO en hoe vaak zij vergaderd heeft. Voorschrift is 4 keer per jaar.
Ik ben een blauwe maandag hiervan voorzitter geweest, gevraagd door de toenmalige voorzitter. Gelet op de kritiek die ik toen had, vond ik dat ik me niet aan die verantwoordelijkheid mocht onttrekken.
Maar het moet natuurlijk wel werkbaar zijn. En dat was het niet omdat ik ervoer hoe met name Martin Koekenberg de medewerkers in het verdomhoekje zette. Ik heb nog steeds mailwisseling tot mijn beschikking en als het moet publiceer ik die. Er is dus weinig tot niks veranderd.

– Geschillencommissie
Ik twitterde het al eerder. Het statuut schrijft voor dat bij onenigheid tussen bestuur en medewerkers het conflict moet worden voorgelegd aan een geschillencommissie.
Uit wat ik lees in de media maak ik op dat dit niet gebeurd is. Op zich niet gek, als het bestuur zegt dat het statuut niet geldig is. Dan is het bestuur trouwens wel in gebreke door het niet hebben van een programmastatuut.

– Proces
Bij het debat in 2015 over al dan niet verlenging van de licentie werd er de nodige kritiek geuit. Voor het overgrote deel terechte kritiek.
Ik kan me niet herinneren dat gemeenteraad en RTVZOo daarna is gesprek is gegaan om er wat aan te doen. Noch op instigatie van de raad, noch op dat van het bestuur van de omroep. Ik vind daar wat van en het is op zijn minst een gemiste kans.

Wat nu te doen, door wie dan ook.
Ik adviseer de wethouder dringend in gesprek te gaan, alleen al vanwege de subsidierelatie.
Ik vraag de gemeenteraad met klem de crisis aan de orde te stellen.
Als dit niet lukt dan kan het Commissariaat van de Media gevraagd worden om een oordeel. Met het risico van intrekken van de licentie.

8 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Open brief aan rtvZOo

Mevrouw Ter Heide,

Een week geleden stuurde ik een mailtje naar rtvZOo met het verzoek mij de statuten te sturen, omdat ik ze op uw site niet kon vinden. Ik gebruikte het mailadres dat te vinden is onder de tab ‘contact’.
Ik heb tot op heden geen enkele reactie gekregen.
Ik wil zelf een beeld krijgen bij en een oordeel formuleren over de gang van zaken rond het programma Kerkplein. Daarvoor heb ik o.a. de statuten nodig.
Wellicht – en dat verwacht ik – heeft u ook een programmastatuut. In het model programmastatuut, dat te vinden is op de site van het Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl), wordt voor zover ik heb begrepen uit de berichtgeving, een totaal andere route beschreven in geval van een geschil. Ik denk dan bijv. aan de rol van de redactieraad.
Daarnaast vraag ik me af of u een reglement voor het PBO heeft. U zult toch moeten kunnen terugvallen bij een geschil op de vastgelegde rol (bevoegdheden, taken, verantwoordelijkheden) van het PBO.

Ik heb de gevraagde regelingen nodig om op een gefundeerde manier het Commissariaat voor de Media te vragen een oordeel te geven over de gang van zaken.
Naar mijn stellige overtuiging worden problemen niet opgelost door relaties te elimineren, zoals u hebt gedaan met 2 medewerkers van Kerkplein en met mij door mij op twitter te blocken.

Nogmaals voor de duidelijkheid: het gaat mij niet om uw plannen met betrekking tot een andere programmering. Het gaat mij om uw handelwijze daarbij.

Ik wacht uw schriftelijke reactie met meer dan gewone belangstelling af.
Met vriendelijke groet,

John van Boven
Fractievoorzitter ChristenUnie

2 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Kerkplein – Is het geschil wel volgens voorschrift afgehandeld

Ik heb de afgelopen dagen internet bekeken op documentatie over de verschillende regelingen die een lokale omroep moet respecteren. IK kom dan een modelreglement tegen voor het PBO. Maar ook een model programmastatuut. Van dit statuut wil ik een paar artikelen doorgeven die gaan over de manier van handelen bij een geschil over bijvoorbeeld een gewijzigd uitzendschema. Dat was het punt met het programma Kerkplein.

Het model programmastatuut van OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) kent o.a. de volgende artikelen. Bepaalde onderdelen heb ik vetgedrukt.
(De redactieraad waar in de aangehaalde artikelen sprake van is wordt in dit modelstatuut omschreven als “de hoofdredacteur en een door de programmastaf uit zijn midden aangewezen vertegenwoordiging.”)

Verhouding redactieraad, bestuur en hoofdredacteur
Artikel 12
1. Alvorens het bestuur en/of de hoofdredacteur een beslissing nemen over zaken die van wezenlijk belang zijn voor de werkzaamheden van de programmastaf, wordt de redactieraad zo tijdig mogelijk geïnformeerd en gehoord.
2. Als zodanige zaken van wezenlijk belang worden tenminste aangemerkt:
a. ingrijpende wijzigingen in statuten, programmabeleid en regelingen, voorzover deze wijzigingen betrekking hebben op het voorbereiden en samenstellen van het omroepprogramma;
b. ingrijpende wijzigingen in het uitzendschema;
c. ingrijpende wijzigingen in de huisvestingssituatie;
d. overeenkomsten voor programmatische samenwerking met derde voor zover deze een ander dan incidenteel karakter hebben;
e. de benoeming van de hoofdredacteur, met inachtneming van het daaromtrent statutair bepaalde;
f. ingrijpende wijziging in de samenstelling van de programmastaf;
g. wijzigingen in het programmastatuut, met inachtneming van het daaromtrent statutair bepaalde;
h. wijzigingen in de techniek, voor zover deze ingrijpende gevolgen hebben voor de werkzaamheden van de programmastaf;
i. disciplinaire maatregelen ten aanzien van medewerkers.
3. Tijdig voordat de begroting van de lokale omroepinstelling wordt vastgesteld, wordt deze door het bestuur aan de redactieraad voorgelegd voor wat betreft de posten die rechtstreeks betrekking hebben op de werkzaamheden van de programmastaf. De redactieraad brengt zijn opmerkingen bij de begroting ter kennis van het bestuur.

Persoonlijke verantwoordelijkheid
Artikel 13
1. Wanneer een programmamedewerker ernstige gewetensbezwaren heeft tegen een aan hem verstrekte opdracht in verband met een programmaonderdeel en hij zich niet kan neerleggen bij een door de hoofdredacteur ter zake te nemen of genomen beslissing, kan hij zich wenden tot de redactieraad om een uitspraak.
2. Wanneer de hoofdredacteur besluit ingrijpende wijzigingen aan te brengen of te doen aanbrengen in een programmaonderdeel, kan (kunnen) de betrokken programmamedewerker(s) verzoeken om het programmaonderdeel niet uit te zenden. Indien door de hoofdredacteur niettemin tot uitzending wordt besloten, zal het programmaonderdeel niet van de naam van de betrokken programmamedewerker(s) kunnen worden voorzien.
Als de betrokken programmamedewerker(s) het niet met de genomen beslissing eens is (zijn), kan (kunnen) de betrokken programmamedewerker(s) zich achteraf wenden tot de redactieraad met het verzoek om een uitspraak.
3. Wanneer de hoofdredacteur meent een uitspraak, zoals hierboven bedoeld, van de redactieraad niet te kunnen aanvaarden, maakt hij zijn standpunt gemotiveerd kenbaar aan de redactieraad.
4. Indien het bestuur van de lokale omroepinstelling ernstige klachten heeft over het gevoerde redactioneel beleid of een of meer uitgezonden programmaonderdelen, dienen de hoofdredacteur en de betrokken leden van de programmastaf ter zake te worden gehoord. Als het bestuur daarna de klacht handhaaft, kan het maatregelen treffen.

Geschillen
Artikel 14
Geschillen die naar aanleiding of in verband met dit programmastatuut of het redactioneel beleid mochten ontstaan, zullen – indien niet tot onderlinge overeenstemming kan worden gekomen – worden voorgelegd aan een geschillencommissie.

Artikel 15
Deze geschillencommissie bestaat uit drie leden. Eén aan te wijzen door de redactieraad, één door het bestuur en één door redactieraad en bestuur gezamenlijk.

Artikel 16
De uitspraken van de geschillencommissie zijn voor alle betrokkenen bindend.

Als ik deze artikelen lees en de hierin beschreven gang van zaken vergelijk met de wijze waarop het geschil met de redactie van Kerkpein is afgehandeld, dan vraag ik me toch wel een paar dingen af.
– Heeft rtv ZOo wel een eigen programmastatuut
– Heeft rtv ZOo wel een reglement voor het Programma Bepalend Orgaan
– Is het geschil wel volgens “het boekje” afgehandeld?

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek