Tagarchief: rtv Zoo

Kerkplein – Is het geschil wel volgens voorschrift afgehandeld

Ik heb de afgelopen dagen internet bekeken op documentatie over de verschillende regelingen die een lokale omroep moet respecteren. IK kom dan een modelreglement tegen voor het PBO. Maar ook een model programmastatuut. Van dit statuut wil ik een paar artikelen doorgeven die gaan over de manier van handelen bij een geschil over bijvoorbeeld een gewijzigd uitzendschema. Dat was het punt met het programma Kerkplein.

Het model programmastatuut van OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) kent o.a. de volgende artikelen. Bepaalde onderdelen heb ik vetgedrukt.
(De redactieraad waar in de aangehaalde artikelen sprake van is wordt in dit modelstatuut omschreven als “de hoofdredacteur en een door de programmastaf uit zijn midden aangewezen vertegenwoordiging.”)

Verhouding redactieraad, bestuur en hoofdredacteur
Artikel 12
1. Alvorens het bestuur en/of de hoofdredacteur een beslissing nemen over zaken die van wezenlijk belang zijn voor de werkzaamheden van de programmastaf, wordt de redactieraad zo tijdig mogelijk geïnformeerd en gehoord.
2. Als zodanige zaken van wezenlijk belang worden tenminste aangemerkt:
a. ingrijpende wijzigingen in statuten, programmabeleid en regelingen, voorzover deze wijzigingen betrekking hebben op het voorbereiden en samenstellen van het omroepprogramma;
b. ingrijpende wijzigingen in het uitzendschema;
c. ingrijpende wijzigingen in de huisvestingssituatie;
d. overeenkomsten voor programmatische samenwerking met derde voor zover deze een ander dan incidenteel karakter hebben;
e. de benoeming van de hoofdredacteur, met inachtneming van het daaromtrent statutair bepaalde;
f. ingrijpende wijziging in de samenstelling van de programmastaf;
g. wijzigingen in het programmastatuut, met inachtneming van het daaromtrent statutair bepaalde;
h. wijzigingen in de techniek, voor zover deze ingrijpende gevolgen hebben voor de werkzaamheden van de programmastaf;
i. disciplinaire maatregelen ten aanzien van medewerkers.
3. Tijdig voordat de begroting van de lokale omroepinstelling wordt vastgesteld, wordt deze door het bestuur aan de redactieraad voorgelegd voor wat betreft de posten die rechtstreeks betrekking hebben op de werkzaamheden van de programmastaf. De redactieraad brengt zijn opmerkingen bij de begroting ter kennis van het bestuur.

Persoonlijke verantwoordelijkheid
Artikel 13
1. Wanneer een programmamedewerker ernstige gewetensbezwaren heeft tegen een aan hem verstrekte opdracht in verband met een programmaonderdeel en hij zich niet kan neerleggen bij een door de hoofdredacteur ter zake te nemen of genomen beslissing, kan hij zich wenden tot de redactieraad om een uitspraak.
2. Wanneer de hoofdredacteur besluit ingrijpende wijzigingen aan te brengen of te doen aanbrengen in een programmaonderdeel, kan (kunnen) de betrokken programmamedewerker(s) verzoeken om het programmaonderdeel niet uit te zenden. Indien door de hoofdredacteur niettemin tot uitzending wordt besloten, zal het programmaonderdeel niet van de naam van de betrokken programmamedewerker(s) kunnen worden voorzien.
Als de betrokken programmamedewerker(s) het niet met de genomen beslissing eens is (zijn), kan (kunnen) de betrokken programmamedewerker(s) zich achteraf wenden tot de redactieraad met het verzoek om een uitspraak.
3. Wanneer de hoofdredacteur meent een uitspraak, zoals hierboven bedoeld, van de redactieraad niet te kunnen aanvaarden, maakt hij zijn standpunt gemotiveerd kenbaar aan de redactieraad.
4. Indien het bestuur van de lokale omroepinstelling ernstige klachten heeft over het gevoerde redactioneel beleid of een of meer uitgezonden programmaonderdelen, dienen de hoofdredacteur en de betrokken leden van de programmastaf ter zake te worden gehoord. Als het bestuur daarna de klacht handhaaft, kan het maatregelen treffen.

Geschillen
Artikel 14
Geschillen die naar aanleiding of in verband met dit programmastatuut of het redactioneel beleid mochten ontstaan, zullen – indien niet tot onderlinge overeenstemming kan worden gekomen – worden voorgelegd aan een geschillencommissie.

Artikel 15
Deze geschillencommissie bestaat uit drie leden. Eén aan te wijzen door de redactieraad, één door het bestuur en één door redactieraad en bestuur gezamenlijk.

Artikel 16
De uitspraken van de geschillencommissie zijn voor alle betrokkenen bindend.

Als ik deze artikelen lees en de hierin beschreven gang van zaken vergelijk met de wijze waarop het geschil met de redactie van Kerkpein is afgehandeld, dan vraag ik me toch wel een paar dingen af.
– Heeft rtv ZOo wel een eigen programmastatuut
– Heeft rtv ZOo wel een reglement voor het Programma Bepalend Orgaan
– Is het geschil wel volgens “het boekje” afgehandeld?

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Zoektocht

Verantwoordelijkheden
Ik ben op zoek naar de verantwoordelijkheidsverhouding bij rtv ZOo tussen bestuur, PBO, politiek en Commissariaat voor de Media (cvdm). Dat wil ik graag weten omdat de gang van zaken met de programmering van het programma Kerkplein bij rtv ZOo wat mij betreft niet de schoonheidsprijs verdient. Sterker nog, niet helpt om er een lokale omroep van te maken die we met z’n allen voor ogen hebben.

En voor hen die van mening zijn dat de politiek zich er niet mee moet bemoeien een citaat uit het jaarverslag 2009, pagina 40: “Gemeente toetst achteraf de doelmatigheid en doeltreffendheid van de bestedingen van de door haar verstrekte middelen”. De gemeente kan geen voorwaarden opleggen die te maken hebben met vorm en inhoud van het media-aanbod, zo is in datzelfde jaarverslag te lezen.

Effectiviteit
Tot nu toe heb ik gereageerd op de gang van zaken. Dat gelopen proces raakt aan de doelmatigheid en doeltreffendheid als ik bedenk dat het tot nu toe opgeleverd heeft dat een aantal capabele mensen vertrokken is. Twee omdat ze een brief van het voltallige bestuur hebben gekregen en de anderen omdat ze solidair zijn met hun beide collegae.

Vragen
Gelet op de gang van zaken tot nu toe heb ik een aantal vragen.

1. Ik vraag me af, door wie de leden van het Programma Bepalend Orgaan worden benoemd. Ik meen ergens gelezen te hebben dat de leden van het PBO benoemd zijn door het college. Worden nieuwe leden ook benoemd door het college?
Als het goed is, staat in de statuten van het PBO hoe dit is geregeld. Het merkwaardige is dat de statuten noch de samenstelling van het PBO te vinden zijn op de site van rtv ZOo. Althans, ik heb het na zoeken niet kunnen vinden.
Ik heb rtvZOo gevraagd naar de statuten, maar nog geen reactie gekregen.
2. Wat is eigenlijk de rol van het bestuur? Is zij eindverantwoordelijk voor rtv ZOo? Aan wie is het PBO verantwoording schuldig, aan het bestuur? Aan wie is de general manager verantwoording schuldig? Als ik de voorzitter mail met vragen wordt ik doorverwezen.
3. Het PBO vergadert minstens 4 keer per jaar (geregeld in de mediawet). Zijn de verslagen – die gemaakt moeten worden van diezelfde mediawet-  openbaar in de zin dat ik ze op kan vragen? Dezelfde vraag geldt voor het verslag dat het PBO volgens de mediawet jaarlijks moet overleggen. De onderwerpen die daarin aan de orde moeten komen zijn strikt voorgeschreven door de mediawet.
4. Hoe gaat besluitvorming bij het PBO in zijn werk? Ik begrijp dat dit via een meerderheid van stemmen gaat. Maar dat betekent dat een vertegenwoordiger van een specifieke groepering het onderspit delft wanneer hij een minderheid vormt. Is dit dan in overeenstemming met de mediawet die de afvaardiging regelt van de verschillende groeperingen in Zwolle. Sterker nog, de representativiteit van de vertegenwoordigers in het PBO moet getoetst worden door de gemeenteraad. Hoe borg je in de praktijk, dat alle groeperingen in de programmering goed tot hun recht komen?
5. Hoe is besluitvorming over de programmering geregeld? Stelt het bestuur dat vast, waarna het PBO het accordeert. Of stelt het PBO het vast, waarna het bestuur het accordeert.
Is het überhaupt vastgelegd?
6. De mediawet regelt ook, dat de gemeente halverwege een toewijzingsperiode (5 jaar) kan rapporteren over de gang van zaken aan het CvdM. Ik voel daar veel voor, maar wil en moet dan wel precies weten hoe de verantwoordelijkheidsverhoudingen liggen.

Resultaat
Wat de gang van zaken tot nu toe opgeleverd heeft, is niet veel. Wel een aantal bekwame radiomakers die moesten stoppen dan wel uit solidariteit gestopt zijn. Het belang van mensen is koud en kil ondergeschikt gemaakt aan economische motieven, waarvan niet eens duidelijk is of het gewenste resultaat van de andere programmering ook daadwerkelijk gehaald wordt.
Er ligt bij mijn weten geen enkel onderzoek ten grondslag aan deze wijziging.

Ik ben kritisch, dat klopt. Maar dat mag van een raadslid, die volksvertegenwoordiger wil zijn, ook verwacht worden.
Voor de general manager betekent mijn kritische houding, dat ze me heeft geblokt op twitter.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

rtv ZOo

De afgelopen dagen stond de lokale omroep nogal negatief in de belangstelling. Het programma Kerkplein dat op zaterdagmorgen wordt uitgezonden, zal van 1 november niet meer in die vorm terugkomen. Tot grote boosheid van de makers. Op zaterdag horen, dat het de laatste keer is, verdient nou niet de communicatieve schoonheidsprijs. Ongerustheid in een deel van de Zwolse samenleving moet je als raadslid handen en voeten geven. Deze keer in de vorm van mondelinge vragen. Uit het antwoord van de wethouder werd duidelijk dat er geen rol voor het college is weggelegd. Dat kan ik volgen. Ik werd wel blij van de opmerking dat de general manager op korte termijn alle betrokkenen zal uitnodigen voor overleg. Dat vond ik de grote winst.

Tot mijn stomme verbazing lees ik vandaag een tweet van die zelfde general manager: @Stridje65: “@zooweekend: Aanstaande vrijdag gaat de nieuwe programmering @ZOO105FM in !”  Ik reageer met de vraag: “Overleg morgen levert dus niks op, op voorhand?” Dat levert de volgende reactie op van de general manager: “@jvb038 #zooweekend is een ZSP programma dat gaat idd vrijdag van start. Leuk voor ze! Verder geen commentaar.”
Als je deze teksten gebruikt voordat het aangekondigde overleg is geweest, dan vraag ik me af wat de bedoeling van dat overleg is. Mijn aanvankelijke blijdschap is in ieder geval weg.

En dan nog wat.
Artikel 30 van de mediawet zegt: “het programma van de lokale omroepinstelling is in zodanige mate gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoefte, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn”
Ik vraag me af hoe deze verplichting zich verhoudt tot de volgende uitspraak van de general manager: “De kerk is een machtig orgaan; ze willen ons in de tang houden”

Mijn conclusie is dat de lokale omroep meer heeft aan een leider dan aan een manager, ook al is ze general.

4 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek