Tagarchief: sluitingstijden

Sluitingstijden horeca

VVD en D66 wagen opnieuw een poging, na 2012 toen een vergelijkbaar voorstel door de raad werd verworpen, om de sluitingstijden van de Zwolse horeca vrij te geven.
Het komende initiatiefvoorstel is politiek interessant genoeg om er aandacht aan te besteden. Ik deed dat met een paar tweets en door te verwijzen naar eerdere stukjes op mijn weblog (2012, zoek op sluitingstijden horeca).

Als ik de Stentor mag geloven, wil de VVD 2 problemen aanpakken, vereenvoudigen van regelgeving en aandacht voor de openbare orde.
De eerste vraag, die bovenkomt is of dit inderdaad problemen zijn. Ik vraag me dat af.
In 2012 vroeg een horecamedewerker na afloop van het debat, voor welk probleem het voorstel een oplossing zou moeten zijn.
Wat op zijn minst gebeuren moet is nagaan wat de effecten zijn van het vrijgeven van de sluitingstijden. Ik neem aan dat dit in de gesprekken met betrokkenen aan de orde komt.
(Tussen haken, ik heb niet de indruk dat het resultaat van de gesprekken afzien van het initiatiefvoorstel zou kunnen zijn).
Zelf zie ik de volgende aspecten.
1. Het alcoholmatigingsbeleid. Serieus aandacht besteden aan dit beleid staat in mijn beleving haaks op vrijgeven van de sluitingstijden. Ik heb onderzoeken gelezen die wijzen op substantieel meer nuttigen van alcohol. Bovendien, op de één of andere manier moeten de personele meerkosten door langer openblijven wel worden opgebracht.
2. Overlast. Ik vraag me echt af of de overlast afneemt. Te beredeneren is dat de piekbelasting minder zal zijn. Maar dat is wat anders dat overlast gedurende de hele nacht. Ik heb geen onderzoek gezien dat aantoont, dat dit het geval is. Van belang is daarom hoe de binnenstadbewoners zullen reageren. In 2012 hebben ze laten weten dat er bij hen geen draagvlak is voor vrije sluitingstijden.
3. Openbare orde. Wat betekent dit voor de politie-inzet? Er zal meer inzet nodig zijn, lijkt me. Wat zijn daarvan de kosten? Deze week nam de burgemeester van Venlo het besluit om een pilot met vrije sluitingstijden niet uit te voeren, omdat er geen voldoende politie-inzet gerealiseerd kon worden.
4. Horeca. In hoeverre is dit een wens van de horeca zelf? In 2012 was een meerderheid in Zwolle tegen. Vergroot vrije sluitingstijden het werkplezier in de horeca, of wordt het ervaren als een blok aan het been?

Deze lijst van aspecten zal niet compleet zijn. Maar is voor mij voldoende om me af te vragen of deze maatregel in positieve zin de negatieve aspecten voldoende compenseert.
Persoonlijk geloof ik daar niets van.

Tot slot een opmerking uit de horecavisie 2012 – 2017:  de sluitingstijden zijn opgenomen in de sluitingstijdenverordening en gekoppeld aan de horeca categorieen. Onderzoek heeft geleerd dat alle partijen tevreden zijn over het sluitingstijdenbeleid.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Vrije sluitingstijden

Afgelopen maandag behandelde de gemeenteraad het initiatiefvoorstel van D66 en VVD over de vrije sluitingstijden van de Zwolse horeca. In dit blog aandacht voor aspecten die ik in mijn bijdrage namens de ChristenUnie aan de orde heb gesteld.

1. Het initiatiefvoorstel is gemaakt omdat D66 (VVD haakte later in) van mening is dat de overheid geen sluitingstijden moet opleggen, maar dit moet overlaten aan de markt. Er was/is dus geen probleem, men wil een principe gehonoreerd zien. Dat mag, maar als ik dit principe niet deel, kan ik het voorstel alleen daarom al niet steunen.
Er is wat mij betreft sprake van botsende belangen en van concurerende vrijheden: het belang van de horeca is doorgaans niet het belang van de binnenstadsbewoners. De grens tussen de vrijheden van partijen moet bewaakt worden door de overheid. In dit geval dus de gemeente.

2. Er zijn onderzoeken, die uitwijzen dat vrije openingstijden meer drankmisbruik veroorzaken. Dat is geen veronderstelling van mij, maar de uitkomst van onderzoeken. Dan staat dit voorstel dus loodrecht op al het beleid dat ontwikkeld en uitgevoerd wordt in het kader van alcoholmatiging. Ik begrijp dat dus niet. Helemaal al niet, omdat er geen probleem is, dat zou moeten worden opgelost. Men wil een principe gehonoreerd zien. Dat mag maar dan moeten we de effecten, positief en negatief, wel wegen.
Het initiatiefvoorstel is onder meer gebaseerd op de conclusie, dat vrijere sluitingstijden kunnen leiden tot een rustiger en veiliger leefklimaat in de binnenstad. Ik vraag aandacht voor het gebruikte werkwoord: kunnen. Het is dus geen vaststaand effect.
Sterker nog, er zijn gemeenten die hun beleid heroverwegen vanwege de negatieve effecten. Ik zeg dus niet, dat die effecten in Zwolle ook zullen optreden. Ik zeg wel, dat deze effecten op voorhand niet zijn uit te sluiten. De conclusie in het voorstel zet ik ook nu weer af tegen het feit dat er geen probleem behoeft te worden opgelost.
Nu is het goed geregeld. Het huidige beleid is uitgebreid en vooraf besproken met alle betrokken partijen: horeca, binnenstadbewoners, politie en gemeente.

3. Je mocht verwachten dat de initiatiefnemers in de aanloop naar het voorstel overleg gevoerd zouden hebben met dezelfde betrokken partijen. Het gaat immers niet alleen om het baas in eigen onderneming zijn van de horeca (uitspraak VVD in debat) maar om de gezamenlijke verantwoordelijkheid van betrokken partijen.
Het kenmerkende pricipe van interactieve beleidsvorming (vroeger noemden we dat beginpraak) is, dat we partijen niet confronteren met een gekozen oplossing, maar betrekken bij het ontwerpen van nieuw beleid. Van de inbreng van politie en binnenstadbewoners tijdens de informatieronde is weinig terug te vinden in de tweede versie van het voorstel. Daarmee wordt de vraag opgeroepen of er wel draagvlak is. In ieder geval is het democratisch gehalte van dit proces onder de maat.

4. Ik heb op zich waardering voor het initiatief van D66. Zij beogen met dit voorstel hun prinipe van uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid te verwezenlijken. Dat ik het daar niet mee eens ben, doet daar niets aan af. Ik heb minder waardering voor de inbreng van de VVD. Zij hopen dat het voorstel o.a. leidt tot meer omzet in de horeca (uitspraak Thom van Campen) en zij ziet dit voorstel als legitimering van een al bestaande praktijk (uitspraak Gerrit van der Kooij). Vooral die laatste uitspraak, als het waar is, maakt het wel lastig, zo niet onmogelijk, om het gevraagde vertrouwen in diezelfde ondernemers te hebben.

5. Kortom, ik hanteer het principe om bij twijfel niet in te halen. De effecten zijn ongewis, er is onvoldoende nagedacht over de randvoorwaarden en al helemal onduidelijk is, wanneer onverhoopte invoering een succes kan worden genoemd. Toch een eerste voorwaarde voor een gedegen evaluatie.
Niet doen dus.

 

 

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Vrije sluitingstijden?

Onlangs hebben D66 en VVD een initiatiefvoorstel gepubliceerd over het vrijgeven van sluitingstijden en met het instellen van een venstertijd. Hoewel ik er iets van vind, wil ik het in dit stukje vooral hebben over de gevolgde procedure.
Dat wil ik graag, omdat deze procedure me nogal heeft verbaasd.
In Zwolle kennen we de begrippen “Samen maken we de stad” en beginspraak.
Dat houdt toch in, dat we betrokken partijen betrekken bij het formuleren van voorstellen om tot een gewenste situatie te komen. Dus voordat het voorstel wordt gedaan, vindt er overleg plaats. Overleg om te inventariseren wat betrokkenen er van vinden, om te bezien waarmee rekening gehouden moet worden en om te zorgen voor een zo groot mogelijk draagvlak.

Als ik het voorstel lees, dan onderken ik meerdere doelgroepen. Ik denk dan aan de binnenstadsbewoners, aan de politie en natuurlijk aan de horeca zelf.
Ik constateer dat in het voortraject met geen van deze partijen overleg heeft plaatsgevonden.
Het voorstel is gedaan, omdat en D66 en VVD vrije sluitingstijden in hun verkiezingsprogramma hebben staan.

Ik begrijp de reactie van de bewoners (de Peperbus) dan ook wel: “Geldt de vrijwilligheid ook voor de bewoners van de binnenstad?”. De reactie van de doelgroep (horeca) is dat ze niet direct tegen zijn, maar wel praktische problemen voorzien voor de horeca buiten de binnenstad. Nota bene, de doelgroep zelf kan pas reageren nadat het voorstel is gedaan. Over hen en zonder hen.
De initiatiefnemers kunnen dan wel zeggen dat de raad een informatieronde kan houden waarin alle belangengroepen kunnen inspreken, beter lijkt mij dat deze groepen betrokken worden bij het tot stand komen van het voorstel.
Hierbij moet bedacht worden dat er voor D66 een principiële component aan zit, aldus de fractievoorzitter: de overheid moet minder aan regelgeving doen.
Het lijkt mij dat je over principes geen hoorzitting gaat houden. Als je het met dit principe niet eens bent, schiet je weinig op met een debat. Dan komt het gewoon neer op meerderheden.

Wat mij betreft, om toch iets inhoudelijks te zeggen, gaat het vooral om het evenwicht in de belangen van zowel de binnenstadsbewoners als de horeca. Dit voorstel is erg eenzijdig en doet geen recht aan de betrokkenen.
Mijn voorstel: laat D66 en VVD eerst zelf overleggen met de belangengroepen en een nieuw voorstel schrijven dat meer draagvlak heeft dan dit voorstel. Dan kan het nieuwe voorstel in de raad worden behandeld.

4 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek