Tagarchief: SP

Bestuurlijke verantwoordelijkheid

De fractie van de SP is in Kampen uit het college gestapt. En daarna ook de wethouder, als ik dat laatste tenminste goed begrepen heb.

Ze waren het oneens met een onderdeel van het zorgbeleid.

Ik vind dat een zeer merkwaardige stap en wat mij betreft volstrekt onnodig.
In een coalitie kun je twee dingen doen. Of je hebt een akkoord waarin alleen maar beleid is opgenomen, waarover alle coalitiepartijen het eens zijn, of je laat in het akkoord ruimte voor specifieke punten van de coalitiepartijen. Het resultaat? In het eerste geval heb je een grijs, nietszeggend akkoord en in het andere geval een hecht akkoord dat ruimte laat voor alle partijen, inclusief de oppositiepartijen.

De SP had kunnen zeggen: we willen graag collegeverantwoordelijkheid (blijven) dragen, maar op dit punt kunnen we als fractie niet mee gaan. Wij zullen op dit onderdeel tegen stemmen. Dat kun je doen vanuit het besef dat een wethouder een andere verantwoordelijkheid heeft dan de fractie. Bovendien, als de wethouder vindt dat wat hem betreft grenzen gepasseerd worden, zijn er nog twee mogelijkheden. Een aantekening of een dubbele aantekening. In het eerste geval stemt hij tegen, maar conformeert zich aan het meerderheidsstandpunt van het college. In het tweede geval heeft hij het recht om ook publiek te laten weten dat hij op dit onderdeel van beleid heeft tegengestemd.

De nu door de SP Kampen gevolgde route heeft weinig bestuurlijks in zich.

1 reactie

Opgeslagen onder algemeen

Managementlagen

De SP doet nogal afkeurend over het CPB als het gaat om managementlagen in het onderwijs. Je moet de bekostigingssystematiek kennen om een oordeel te hebben. En dan geef ik het CPB gelijk.
Scholen krijgen – grofweg – formatie voor management en voor lessen op basis van het aantal leerlingen.
De manier waarp de school vervolgens deze formatie inzet, is een verantwoordelijkheid van de school zelf. Dat kan dus in een heel andere verhouding.
Als Den Haag de hoeveelheid managementformatie kleiner maakt en de school houdt vast aan de verhouding management en lessen, kan dat alleen betaald worden door minder lesformatie in te zetten. Dat lukt alleen als de klassen groter worden.

Zolang de scholen zelf kunnen beslissen over de inzet van de formatie, kun je als politieke partij niet roepen dat je kunt bezuinigen door de managementformatie te verminderen.
Je kunt hoogstens zeggen dat je in gesprek wilt met het onderwijs over de omvang van de in te zetten managementformatie. Maar ja, dan kun je – als je het zuiver speelt – geen bezuiniging inboeken.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen

De Sinterklaasvragen van de SP

In dit stukje wil ik de lezer deelgenoot maken van mijn verbazing over de vragen van de SP, die zij op 5 december 2011 heeft gesteld.
Het zijn vragen over een notitie van de SP over het aan de slag krijgen van werknemers met een arbeidsbeperking. De SP heeft nog steeds geen antwoord gekregen, zo stelt ze, op vragen die op 5 september 2011 zijn ingediend.

Het onderwerp begint wat mij betreft veel eerder, namelijk bij de behandeling in november 2010 van de begroting voor 2011. In die vergadering dient de SP een motie in, waarin zij de raad vraagt de uit spraak te doen dat het aantal medewerkers met een arbeidsbeperking dat in vaste dienst is van de gemeente in 2011 en daarna significant te laten stijgen en de raad hierover voor de begroting van 2012 te informeren.
Deze motie wordt verworpen met alleen de stemmen van de SP en GroenLinks voor.

Op 23 november dient de SP, samen met GroenLinks een motie in over het zelfde onderwerp, maar dan minder ver strekkend.
Deze motie, aangepast tijdens de vergadering, vraagt de raad uit te spreken tot een inspanningsverplichting te komen en de raad voor eind 2011 te informeren over het in vaste dienst hebben per 1 januari 2012 van minimaal 5 mensen met een SW-indicatie en voor de Perspectiefnota te komen met een plan van aanpak om het aantal medewerkers met een SW-indicatie bij reguliere werkgevers te bevorderen.
Deze motie wordt aangenomen.

Op 5 september vraagt de SP de reactie van de wethouder op de door hen geschreven nota (omdat het de wethouder niet is gelukt, zoals de SP schrijft) over het plan voor werk en loon bij reguliere werkgevers. Met deze vragen refereert de SP aan de aangenomen motie van november 2010.

Tot zover de historie.
Halverwege oktober 2011 komt de nota Samen Sterk uit. Met als ondertitel Actieprogramma sociaal beleid voor 2012.
Beslispunt 2 van bij deze nota behorende beslisnota luidt:
kennis te nemen van de beantwoording van de volgende moties: o.a. de motie “plan van aanpak bevorderen aantal medewerkers met een SW-indicatie in dienst bij reguliere werkgevers”.
De nota is vastgesteld door de raad.
Met andere woorden. De raad is van mening dat de motie met deze nota is beantwoord.
Dat betekent tegelijkertijd dat de SP kan weten wat het standpunt van het college is (en dus ook de raad, de nota is aangenomen) om het aantal medewerkers met een SW-indicatie bij reguliere werkgevers te bevorderen.
Met het verschijnen van de nota zijn, wat mij betreft, de vragen van 5 september beantwoord.

De vragen van 5 december zijn dan ook onterecht.
Het lijkt mij beter dat de wethouder aan de gang gaat met het realiseren van de plannen die beschreven zijn in Samen Sterk in plaats van nog een keer antwoorden te geven op vragen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder ChristenUnie Zwolle

Mondelinge vragen

In de raadsvergadering van maandag 7 februari werd weer een groot aantal mondelinge vragen gesteld. Dat deed mij me afvragen of elke onderwerp zich eigenlijk wel leent voor mondelinge vragen en of we daar afspraken over hebben gemaakt. De procedure is dat mondelinge vragen worden beantwoord door de wethouder. De vragensteller mag nog 1 aanvullende vraag stellen en ook de andere fracties kunnen een vraag stellen.
Met andere woorden, het is niet het beste instrument voor politiek gevoelige onderwerpen. Je kunt immers niet in debat, noch met de wethouder, noch met de vragensteller.

De aanleiding lag in de mondelinge vragen over het vertrek van de directeur van de Wezo. Natuurlijk heb je daar als raadslid een mening over. En die mening zal niet door andere raadsleden gedeeld worden. Tot zover is het allemaal heel gewoon.
Maar dan kom ik bij de vragen die gesteld zijn door de SP. De vragen zitten boordevol niet onderbouwde vooronderstellingen en insinuaties. En daarop kun je als raadslid binnen de setting van mondelinge vragen niet ingaan. Nog afgezien van de vraag of het allemaal past binnen de verantwoordelijkheid, die je hebt als raadslid.
De vragen hadden vooral betrekking op de bedrijfsvoering en op de procedure, die geleid heeft tot het vertrek. Als raadslid kun je een oordeel hebben over de bedrijfsvoering, maar dan vooral vanuit de vraag of het bijdraagt aan de bedoeling van de organisatie. In dit geval is dat de zorg voor de mensen die door de Wezo een arbeidsplaats hebben. Maar daarover ging het gisteren niet.
Wel over de code Tabaksblatt. Een code die niet van toepassing is omdat de Wezo geen beursgenoteerd bedrijf is.
Wat te denken van de vraag dat de voorzitter van de RvC aan de directeur gevraagd zou hebben om verhoging van zijn bezoldiging. De SP kan deze informatie maar van 1 persoon gekregen hebben en dat zal niet de voorzitter zijn.
De wethouder legt uit dat dit niet de persoon is aan wie een voorzitter van de RvC een verhoging van bezoldiging zal vragen als er sprake zou kunnen zijn van een verhoging.
Dat weerhoudt Tjitske Siderius er niet van om 20.08 te twitteren dat de raad van commissarissen van de Wezo hoger salaris wil. Om 22.14 corrigeert ze zichzelf met de tweet: ”Krijg net bericht dat alleen de voorzitter van de Raad van Commissarissen salarisverhoging wil”.
De SP heeft het altijd over transparantie. Ik heb, vanwege die transparantie, gevraagd wie de informant(e) is. Tot op heden heb ik daarop geen antwoord gekregen. Dan trek ik mijn eigen conclusie.

De gang van zaken laat de politieke gevoeligheid zien van dit dossier. Mijn conclusie is, dat je dit niet aan de orde stelt met mondelinge vragen.
Bovendien laat de gang van zaken gisteren zien, dat we als raad niet alle vragen hoeven te accepteren. Anders gezegd, ik vind dat wethouders, vanuit een eigen verantwoordelijkheid, het recht hebben om bepaalde vragen niet te beantwoorden.

John van Boven

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek