Tagarchief: uitleggen

Christelijke politiek, een blijvertje?

Nog niet zolang geleden pleitte ds. Visser uit Amsterdam voor het afschaffen van christelijke politiek. Deze politiek roept eerder tegenstand op, dan begrip. Ik vind dat nogal wat. Ik begrijp wat ds. Visser bedoelt, maar ben het volstrekt niet eens met zijn oplossing. Het vraagt wel om een heroriëntatie. Zeker na de verkiezingsuitslag van 12-9.
Ik heb nogal eens de indruk dat de reactie op voorstellen van christelijke partijen wordt ingegeven door het gevoel iets opgelegd te krijgen, waarmee men het niet eens is.
Mijn reactie is dan dat ik wil uitleggen en niet opleggen. Dat vraagt van mij de erkenning, dat er andere opvattingen zijn, die een plek moeten krijgen. In dat geheel van opvattingen doe ik mijn best om het christelijk geluid te laten horen.

Als Zwolse ChristenUnie willen we er zijn voor alle Zwollenaren. Dat zeggen we niet licht. Zeker niet als we de gevolgen daarvan ons proberen te realiseren.
Mijn overtuiging is, dat deze houding Bijbels gefundeerd is. Te lezen is de tekst: “doe wel aan een ieder, vooral aan de huisgenoten van het geloof”. Ik let dan vooral op de volgorde. Eerst: zoek het goede voor iedereen. Daarna omzien naar geloofsgenoten.
Om goed te kunnen functioneren in de politiek vind ik dit een nogal fundamentele grondhouding. Bovendien ook voorwaarde voor een vruchtbare samenwerking. Zoeken naar de overeenkomsten en een plek zoeken voor de verschillen. Deze benadering, tussen haakjes, is de grondtoon geweest voor de onderhandelingen in 2010. Dat heeft in Zwolle een goede samenwerking opgeleverd tussen PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie.

Maar wat betekent dat voor concrete dossiers. Nog lang niet alles is uitgekristalliseerd zeg ik direct. En je functioneert in een politieke omgeving waar rekening gehouden moet worden met reacties van andere partijen.
Een actueel voorbeeld is de Zwolse marathon, die op zondag 30 september wordt gehouden. Bij de start van de organisatie heb ik een gesprek aangevraagd met de organisatoren. Niet om te pleiten voor een andere dag dan de zondag. Ik besef heel goed dat er veel mensen zijn, die de zondag zien als een hele geschikte dag voor de marathon.
Wel om te overleggen, hoe je kunt voorkomen dat kerkgangers belemmerd worden in hun kerkgang door het gekozen parcours. Tot mijn aangename verrassing was er al contact gelegd met een aantal kerken om dit te bespreken. In Stadshagen heeft het geleid tot de beslissing om de kerkdienst van 11.00 uur in de Fontein 15 minuten te vervroegen.

Er komt volgend jaar nog een dossier op tafel: Bevrijdingsfestival op zondag. We gaan na hoe je van een bedreiging een kans kunt maken.

Uitgaan van uitleggen en niet van opleggen levert een belangrijke plek op voor christelijke politiek. De conclusie dat er voor deze politiek geen ruimte meer is, is dan ook een verkeerde.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder ChristenUnie Zwolle

Nieuwjaarstoespraak

Nieuwjaarstoespraak

Afgelopen dinsdag (4 januari) hebben we als ChristenUnie onze eigen nieuwjaarsreceptie gehouden. Traditiegetrouw heb ik een nieuwjaarstoespraak gehouden.
Ik heb geen aandacht gegeven aan de wapenfeiten uit het verleden en het ook niet gehad over alle dossiers die dit jaar aan de orde zijn.
Ik heb vooral aandacht gevraagd voor de manier waarop we als ChristenUnie politiek willen bedrijven.
Ik ben begonnen met een aantal citaten en verwijzingen.

In de eerste plaats twee citaten uit de kersttoespraak van de koningin:
–       vrees voor onbestemde veranderingen leidt tot onrust en onzekerheid over de toekomst. Dan komt ook het maatschappelijk weefsel onder spanning. Wanneer mensen het vertrouwde niet meer herkennen, groeit wantrouwen. Maar geduld, respect en saamhorigheid kunnen tegenwicht bieden. Het komt aan op maatschappelijke verbondenheid. De uitdaging is steeds elkaar te betrekken bij het oplossen van problemen. Wie zich deelnemer voelt, wordt ook gesterkt in besef van eigenwaarde. Wie wil meewerken aan begrip en vertrouwen zal bereid moeten zijn eigen vooroordelen onder ogen te zien en zijn handelen te toetsen op de consequenties voor medemensen en de gevolgen voor de samenleving als geheel.
–       Dagelijks merken we dat over uitgangspunten en verwachtingen ten aanzien van het algemeen belang verschillend wordt gedacht. Het gevaar bestaat dat het gemeenschappelijke wordt verzwegen en verschillen worden uitvergroot. Dan worden muren van vermeende tegenstellingen opgetrokken en verharden standpunten. Maar het is juist belangrijk te zoeken naar wat verbindt en elkaar over en weer te bemoedigen.

In de afgelopen weken heb ik het boek Easycratie gelezen. Een aanrader voor elke politicus. Zonder uitputtend te zijn gaat het over:
–       gaat over de slagkracht van in netwerk verbonden mensen, waarbij niet belangrijk is wie wat zegt, maar wat er wordt gezegd
–       het delen van kennis levert meer op dan het afschermen van kennis
–       kennis van mensen wordt onderschat en die kennis krijgt geen ruimte in bureaucratische omgeving waar hiërarchische structuren belangrijk zijn.
–       Is mogelijk door de snelle overdracht van kennis door internet. Voor iedereen toegankelijk en dus onafhankelijk van hiërarchische structuren

Ik heb ook verwezen naar beginspraak:
Betrekken van burgers bij beleidsprocessen. Dus voordat er oplossingen zijn geformuleerd. Het vooronderstelt het kunnen leveren van een bijdrage aan de oplossing. Overigens zonder die oplossingen per definitie als de juiste te zien. Het vraagt het loskomen van bestaande structuren

Onze fractie heeft in een aantal bijeenkomsten nagedacht over de plaats en de betekenis van de fractie in de gemeenteraad van Zwolle. Dat heeft geleid tot het volgende missie statement:
–       Vanuit een grote betrokkenheid op de stad Zwolle dragen wij bij aan het inrichten van de Zwolse samenleving. Dat doen we op een constructieve en betrouwbare wijze, waarbij wij de verbinding met alle Zwollenaren zoeken. Christelijke waarden inspireren ons om daarin te streven naar
– een sociale stad waarin mensen naar elkaar omzien
– een duurzame stad die als rentmeester handelt
– een stad die balans kent tussen economie, cultuur en historie
–       De ChristenUnie doet dat door te verbinden, te luisteren, door meeleven en door iedereen in de eigen waarde te laten. Hierbij laten wij ons leiden door de christelijke waarden, die de Bijbel ons voorhoudt.

Van belang voor onze manier van werken zijn dan vooral de volgende zinnen:
– verbindingen zoeken met alle Zwollenaren
– ons laten inspireren door de christelijke waarden
– verbinden, luisteren, meeleven, mensen in eigen waarde laten

Voor onze manier van werken is het volgende van belang:
–       Het gaat in de politiek van alle dag dus niet om het opleggen van onze waarden, maar vooral om het uitleggen daarvan: wat bepaalt het handelen van de ChristenUnie in de Zwolse raad
–       We erkennen dat anderen in Zwolle andere uitgangspunten hebben en dus ook andere afwegingen maken
–       Het betrekken van de eigen achterban zal een aandachtspunt moeten zijn: Hier kan de vereniging een grote rol spelen. Inventariseer waar de belangstelling van leden ligt (is deels al bekend), zodat gericht gevraagd kan worden naar reacties
–       Het betrekken van burgers bij beleidsvoorbereiding is een blijvend aandachtspunt voor de ChristenUnie.

John van Boven

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek