Tagarchief: vrije sluitingstijden

Coalitieakkoord, afspraak of juk?

imageGelet op de teneur van het artikel in de Stentor over vrije sluitingstijden (woensdag 6 april) kan het geen kwaad iets te zeggen over het karakter van een Zwols coalitieakkoord.
Je kunt twee kanten op met zo’n akkoord.
De ene kant is onderhandelen tot je grijs ziet. Dan is het akkoord een vlak, nietszeggend document omdat er maar weinig is waarover de coalitiepartijen, met grote verschillen in het verkiezingsprogramma, het met elkaar eens zijn.
De andere kant is, dat er aan elke partij ruimte wordt geboden in het akkoord voor onderwerpen, die voor een partij van groot gewicht zijn en die specifiek zijn voor een partij.
Die ruimte betekent niet dat andere partijen het daarmee eens hoeven zijn, wel betekent het dat alle coalitiepartijen loyaal zijn aan het standpunt over zo’n specifiek onderwerp. Omdat te bekrachtigen hebben de fractievoorzitters van de coalitiepartijen hun handtekening gezet onder het akkoord.
Het is de bedoeling dat wat beschreven is in het akkoord omgezet wordt in daden, in overeenstemming met het in het akkoord geformuleerde standpunt over elk dossier.

Dan zijn er ook onderwerpen waarover bij de onderhandelingen niet gesproken is en waarover dan ook geen standpunt is geformuleerd. Dan kunnen coalitiepartijen dus verschillende standpunten hebben over zo’n onderwerp. Die ruimte is er en veroorzaakt dan ook geen spanning tussen de coalitiepartijen.

Concreet:
Over koopzondagen zijn in de onderhandelingen afspraken gemaakt en alle coalitiepartijen houden zich er aan. Ook al wordt er per partij anders over gedacht.
Over vrije sluitingstijden zijn geen afspraken gemaakt in het akkoord. Dus is er ruimte voor elke partij om daar een standpunt over te formuleren.

Kortom, praten over het juk van de CU, zoals de Stentor doet, doet geen recht aan de gang van zaken bij de onderhandelingen en ook niet aan het karakter van het coalitieakkoord.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder ChristenUnie Zwolle, Zwolse politiek

Onbeperkt stappen

Foto Freddy Dchinkel, de Stentor

Foto Freddy Schinkel, de Stentor

Vandaag las ik in de Stentor dat de gemeenteraad akkoord gaat met vrije sluitingstijden van de Zwolse horeca, met alleen CDA en ChristenUnie tegen.
Dit stukje is niet bedoeld om iets te zeggen over in wiens belang deze pilot is opgezet. Zo te lezen niet in het belang van binnenstadbewoners en een deel van de Zwolse horeca.

Dit stukje is vooral bedoeld om iets te zeggen over de voorgenomen evaluatie. Je zou toch verwachten dat de indieners van het voorstel, waarin gelukkig ook een (tussentijdse) evaluatie is opgenomen, ook aangeven waaraan de evaluatie getoetst moet gaan worden. Anders kun je geen oordeel geven over het al dan niet geslaagd zijn van de pilot.
In mijn tijd als voorzitter van de Rekenkamercommissie heb ik te vaak meegemaakt dat het ontbreken van criteria het niet goed mogelijk maakt om iets te vinden van de uitvoering van het beleid waarover het onderzoek ging.

Ik zie het als een zwaktebod van de indieners dat zij het formuleren van de criteria overlaten aan het college.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Sluitingstijden Zwolse horeca

A.s. maandag 23 januari 2012 is er een informatieve ronde over het initiatiefvoorstel van de VVD en D66 over vrijgeven van de sluitingstijden van de horeca. Het voorstel ligt er al een tijdje. Ik heb er al eerder op gereageerd op mijn weblog.
Eerst een overzicht en daarna wil ik wat doorgeven uit de Amsterdamse visienota over dit onderwerp .

Tot nu toe.
Op 5 augustus 2010 heb ik een reactie gegeven op de gevolgde procedure: een voorstel schrijven zonder vooroverleg met betrokkenen.
Daarna een algemeen stuk (tab bovenaan de homepage), waarbij ik inga op het proces en op de inhoud.
Op 16 september 2010 een update, waarin ik inga op een opmerking van Hans de Vries dat de ChristenUnie de macht heeft om iets in het collegeakkoord te regelen (is onzin, daar staat dat we het aantal koopzondagen handhaven) en op het gegeven dat de Zwolse horeca, gelet op de reactie van de voorzitter van de Koninklijke Horeca afdeling Zwolle, niet zit te wachten op vrije sluitingstijden.
Op 27 september 2010 schrijf ik over verantwoordelijkheden. Als je de beslissing legt bij de burger, wie bewaakt dan de belangen wanneer die tegenstrijdig zijn. De overheid zal dan toch regulerend op moeten treden.
Op 29 november 2011 schrijf ik een verslag over het rondetafelgesprek over alcoholmatigingsbeleid. Een onderwerp dat nadrukkelijk raakt aan het dossier vrije sluitingstijden.

Amsterdamse visie
Ik wil graag een paar zaken doorgeven uit de “Horecavisie 2011-2014 van het college op de horeca in Amsterdam”. De notitie is van augustus/oktober 2011.
Ik doe dat met citaten:

 • “Het doel is te komen tot een horecabeleid dat enerzijds voldoende ruimte biedt voor het nachtleven om te floreren en anderzijds voldoende bescherming voor omwonenden, het voorkomen van overlast en een overmatig beslag op de politie- en andere handhavingscapaciteit” (p. 2)
 • De nota citeert uit het programakkoord 2010-2014: “Daarbij is met name een zorgvuldige balans tussen een sprankelend nachtleven en een goede nachtrust van belang. Beide moeten mogelijk zijn” (p. 5)
 • “Wel geeft het centrum Veilig en gezond Uitgaan aan, dat uit onderzoek blijkt dat dronkenschap achter het stuur toeneemt bij verruimde openingstijden, evenals het aantal alcoholgerelateerde verwondingen en ongelukken en de totale alcoholconsumptie” (p. 6)
 • “Naar het oordeel van het college dient de huidige balans, zoals in de APV tot uitdrukking gebracht, in stand te blijven. Dat heeft niets met een vertruttingseffect te maken, maar met een zorgvuldige afweging van verschillende belangen” (p. 7)
 • De nota stelt randvoorwaarden aan horecalocaties met verruimde openingstijden (p. 8):
  • Concept moet op cultureel gebied een toevoeging zijn
  • Locatie buiten de traditionele uitgaansgebieden
  • Geen storende bereikbaarheid
  • Goede parkeergelegenheid en duidelijke routes
  • Locatie ligt in gebieden waar geluid geen overlast veroorzaakt voor omwonenden
  • Vergunning is tijdelijk
  • Aantal vergunningen beperkt
 • “Het is naar de mening van de politie, het bestuur en deskundigen onjuist om te veronderstellen dat met 1 maatregel, het vrijgeven van de sluitingstijden, de openbare orde significant zal verbeteren” (p. 9)
 • “Met name na de sluitingstijden van de avond en nachtzaken doen zich veel ongeregeldheden voor bij de fast foodfzaken die dan nog open zijn” (p. 9)
 • “Het extra politietoezicht heeft er toe bijgedragen dat de situatie niet verergert, alleen legt dit toezicht onevenredig beslag op de politiecapaciteit en dient daarom niet langer te worden gecontinueerd” (p. 9)

De hele notitie is lezenswaardig. De citaten zijn vooral bedoeld om aan te geven dat er veel meer aspecten aan de orde zijn, dan in het initiatiefvoorstel aan de orde komen.
Ondertussen hebben we ook een reactie gekregen van de bewoners van de binnenstad van Zwolle. Dat zal maandag aan de orde komen. Ik onthoud me daarom van een reactie.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Vrije sluitingstijden en verantwoordelijkheid

Ik heb al eerder een inhoudelijke reactie gegeven op het initiatiefvoorstel over de vrije sluitingstijden. Nu staat de vraag centraal: waar begint de eigen verantwoordelijkheid van het individu en eindigt de regulerende verantwoordelijkheid van de overheid.
Deze vraag wordt ingegeven door twee zinnetjes uit het initiatiefvoorstel:
– “eigen verantwoordelijkheid is een sleutelbegrip”
– “we willen een overheid die geen sluitingstijden oplegt, maar dit overlaat aan de markt. Aan de eigen verantwoordelijkheid van de horecamarkt, ondernemers en bezoekers.”

Bij mij dringt dan de vraag zich op, waarom juist in dit dossier aangedrongen op de eigen verantwoordelijkheid en in andere dossiers niet?
Dat de overheid verkeersregels oplegt is evident. Het zou niet best zijn, wanneer we geacht worden vooral vanuit de eigen verantwoordelijkheid deel te nemen aan het verkeer.
Bij de leerplichtwet wordt het voor mij al minder duidelijk. Waarom niet de plicht afschaffen en mensen hun eigen verantwoordelijkheid laten invullen als het gaat om dit aspect van de opvoeding. Daarover hoor ik niemand.
Waarom worden de sluitingstijden van winkels door de overheid voorgeschreven? Kunnen de winkeliers dat niet zelf regelen?
Het rookbeleid is danig gekanteld, dank zij de regulerende maatregelen van de overheid.

Ik las onlangs een interview met prof. Hans Boutellier, hoogleraar Veiligheid en burgerschap aan de VU (Denkwijzer, studieblad van de ChristenUnie en uitgave van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, jaargang 11, nummer 2).
Een paar, voor mij in dit verband relevante, uitspraken.
Op de vraag wat het door prof. Boutellier bepleite lichte leiderschap betekent voor het overheidsgezag reageert hij door o.a. te zeggen dat “faciliteren en begrenzen het credo zou moeten zijn van modern bestuur”.
De professor pleit voor kernfuncties met daarnaast improviseren. Improviseren betekent voor hem niet dat vrijblijvend gehandeld kan worden: “Improviseren geeft vrijheid, maar wel georganiseerde vrijheid. Improvisatie laat ruimte voor orde te midden van de chaos: soms klopt het, soms niet. Vergelijk het met een musicus in een combo. Die heeft vrijheid, maar is ook gebonden: aan de regels van de muziek, de traditie waarin hij staat, de eisen van een bepaald instrument, het gemeenschappelijke ritme. Er is altijd wederkerigheid, we moeten elkaar de ruimte geven.”
Nog een citaat: “De lokale politiek zal meer moeten denken in samenspel en samenwerking tussen politiek, organisaties en burgers.”

Terug naar de vrije openingstijden.
Naar mijn stellige overtuiging vraagt dit dossier regels. Daarbinnen kan dan naar eigen verantwoordelijkheid gehandeld worden.
Dat heeft alles te maken met het aantal partijen, dat in geding is: de horeca, de politie, de binnenstadbewoners, de gemeente.
Er moet dus een regiepartij zijn, die waakt over de wederkerigheid en over de onderlinge relaties.
Dat is zeker nodig in situaties waarin de belangen tegengesteld zijn.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Update vrije sluitingstijden Horeca

We zitten tussen twee momenten in: afgelopen maandag toen het staken van stemmen was over het amendement om eerst de betrokkenen te horen en aanstaande maandag, wanneer het amendement weer in stemming komt (conform reglement).
Intussen heb ik wel inhoudelijk gereageerd op dit weblog (zie tab bovenaan home page) en er zijn ook de nodige mailtjes en twitters binnengekomen.
Daarom een update.

Procedureel
Eerst een citaat Van Hans de Vries van D66 uit een mail die naar de nodige mensen is gegaan, en ik dus als een publiek document beschouw.
Citaat: “Als partij is D66 voor vrije sluitingstijden. Dat is een principe kwestie. Wij willen een overheid die vrijheid terug geeft aan burgers! Het staat ons vrij om hier op een democratische wijze invulling aan te geven. Als oppositie partij hebben we niet de “macht” om, zoals b.v. de Christen Unie met de zondagssluiting heeft gedaan, e.e.a. via een college akkoord te regelen en af te dwingen”.

Wat staat er in het collegeakkoord: “Het aantal koopzondagen blijft gelijk.” Met andere woorden, staand beleid wordt gehandhaafd. Ik vraag me dan echt af wat we afgedwongen hebben.
Daar komt nog wat bij.
Een collegeakkoord is een document dat tot stand gekomen is op basis van de verkiezingsprogramma’s van de partijen die onderhandeld hebben. Op basis van die verkiezingsprogramma’s hebben Zwollenaren gekozen.
Ik begrijp dan ook niets van de vergelijking van de nu lopende procedure en de verwijzing naar het collegeakkoord.

Inhoudelijk
De voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zwolle heeft publiekelijk gezegd dat hij het eens is met mijn stellingname in mijn blog over dit onderwerp.
Ik heb twitters gekregen (niet representatief, ik weet het. Maar toch) waarin werd gezegd dat ze niet zitten te wachten op zo’n debat over vrije sluitingstijden.
Ik vraag me langzamerhand af, voor wie we eigenlijk dit debat (eventueel) gaan voeren.

In de raadsbrief “beleid sluitingstijden horeca” van 21 februari 2007, waarin het resultaat van de evaluatie sluitingstijden wordt beschreven, is het volgende te lezen (onder het kopje Mogelijke oplossingen): “Ook vallen enkele bedrijven buiten de binnenstad onder het overgangsrecht. We zijn er geen voorstander van om deze persoonlijke rechten uit te breiden. Dit ondermijnt het beleid en geeft ook weinig zekerheid aan de vergunninghouder.”
(De brief is bijlage 2b bij de nota Integraal Horecabeleid).
Met andere woorden: er moet 1 lijn worden getrokken. Dat sluit aan bij het standpunt van Horeca Nederland afdeling Zwolle. Maar staat haaks op wat in het initiatiefvoorstel is te lezen.

Alles overziende lijkt mij de enige weg: eerst met betrokkenen om de tafel en daarna een voorstel formuleren.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek