Tagarchief: zondagopenstelling

collegebesluit verruiming zondagopenstelling

Ik had me voorgenomen niet te reageren op reacties over het besluit van het Zwols college over zondagopenstelling van supermarkten en overige winkels.
Maar. Via een tweet van Janske Mollen kreeg ik inzage in het hoofdredactioneel commentaar van het RD. Na lezing dwingt dit commentaar mij toch wel tot een reactie.
Ik doe dat puntsgewijs.
1. Persoonlijk ben ik erg blij met het voorgenomen besluit. Die blijdschap wordt niet ingegeven omdat ik hu eindelijk kan winkelen op zondag. Ik zal dat niet doen. Het zit hem in de erkenning dat er veel Zwollenaren zijn die hun zondag op die manier wensen te gebruiken. Dat heeft niets te maken met hoe ik vind dat de zondag beleefd en ervaren moet worden.
2. Mijn stelling is altijd geweest tijdens mijn fractievoorzitterschap van de Zwolse ChristenUnie, dat we niet moeten opleggen maar moeten uitleggen. We kunnen als ChristenUnie de wijze waarop wij de zondag willen inrichten en gebruiken, niet opleggen aan anderen. Voor mij is de hamvraag of ik, met dit voorgenomen besluit, gehinderd word in mijn beleving van de zondag. En dat word ik niet.
3. Dit besluit is niet het resultaat van een onderhandeling, zoals het RD stelt, maar van de erkenning dat er veel Zwollenaren zijn die, wat de zondag betreft, andere keuzes maken. Keuzes die mijn beleving van de zondag niet in de weg staan. Dat getuigt van respect voor hen die andere keuzes maken.
4. Anderen dwingen om te gaan met de keuzes die ik maak, want dat doe je, helpt niet om van hen te vragen mijn keuzes te respecteren.
5. Ik ben het daarnaast eens met het onderscheid, dat het college maakt tussen supermarkten aan de ene kant en de overige winkels aan de andere kant. De supermarkten hebben laten weten middels een brief, dat ze eensgezind zijn in wat zij willen. Bij de overige winkels heb ik die eensgezindheid (nog) niet geconstateerd. Daar spelen meer zaken een rol, die nog niet zijn doorgesproken.
6. Tot slot, ik vind het merkwaardig dat het RD grote woorden gebruikt nu er 15 koopzondagen zijn, terwijl ik bij de al jaren gehanteerde opening van 12 zondagen het RD niet gehoord heb.

4 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Verantwoording

Ik heb de behoefte om iets meer te zeggen over het waarom van mijn positiebepaling in het dossier Supermarkten op zondag. Ik kan het ook zo zeggen: hoe de bijbelse waarden mij daarbij helpen. Ik ontkom dan niet aan een paar bijbelteksten, hoewel dat niet mijn gewoonte was en is.
Mijn vertrekpunt is de stelling dat bezig zijn in de kerk niet het zelfde is als bezig zijn in de politiek. Al was het maar omdat je in de kerk geen compromissen sluit en in de politiek wel.
Je zoekt dan steeds naar samenwerking, zonder dat je je principes te grabbel gooit. Er is in de politiek manuvreerruimte.
Ik wil ook laten zien dat wat ik er van vind niets te maken heeft met opportunisme (of iets dergelijks) maar heel veel met er over nadenken en tot een conclusie komen.

  • Er zijn bekende gezegdes als “een christen staat wel in de wereld, maar is niet van de wereld”. En: “doe wel aan een ieder, maar in het bijzonder aan huisgenoten van het geloof”
Daar leid ik uit af dat er in de wereld meer is dan christen zijn, dat je daar oog voor moet hebben en dat je ook op moet komen voor hun belangen. 
Dat is de basis voor mijn stelling dat je er niet alleen moet zijn voor je kiezers, maar voor alle Zwollenaren. En ook, dat je niet moet opleggen, maar uitleggen.
  • In de Bijbel staat het verhaal dat de discipelen aren plukken op de sabbat. Als daar wat van gezegd wordt, zegt Jezus dat de sabbat er is voor de mensen en niet de mensen voor de sabbat.(Marcus 2).
De sabbat is dus geen doel op zich maar een middel voor de christen.
  • Het volgende verhaal is heel erg van belang voor mijn overwegingen bij dit dossier. In 2 Koningen 5 staat het verhaal van Naäman, een Syrische legerofficier. Hij heeft een huidziekte, hoort dat een profeet in Israel hem kan genezen en reist af naar Israel. De profeet geneest hem en Naäman bekeert zich tot de God van Israel. 
Alleen – en nu komt het – heeft Naäman nu een probleem, denkt hij. Hij vertelt de profeet dat hij altijd met zijn koning meegaat wanneer de koning zijn God aanbidt. Omdat de koning slecht ter been is, knielt Naäman samen met de koning voor de God van de koning. Wat te doen, vraagt hij de profeet.
De profeet zegt niet: zie dat je de koning bekeert; hij zegt ook niet: laat de koning een andere begeleider meevragen. Nee, de profeet zegt: ga in vrede.
Voor mij betekent dit bijbelverhaal, dat er ruimte is voor het maken van andere keuzes dan jij doet.

Deze overwegingen vormen voor mij de basis voor mijn standpunt over openstelling van supermarkten op zondag. Zoals ik al eerder schreef, het is niet mijn standpunt maar het komt niet aan de wijze waarop ik met de zondag om wil gaan. Dat is voor mij de referentie van politiek bedrijven aan de hand van bijbelse waarden.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Supermarkt, collegeakkoord, petitie

Behalve over supermarkten op zondag open gaat nu de discussie ook over de opstelling van de collegepartijen. Hoewel ze er verschillend in zitten vormden ze toch één front. En dat leidde weer tot de vraag of de petitie een wassen neus is.

Daarom eerst een paar procedurele opmerkingen.
Om te voorkomen dat het collegeakkoord een grijs document wordt waarin alleen maar zaken staan, waar alle collegepartijen het over eens zijn, zijn er zaken opgenomen die voor een collegefractie van belang zijn. De andere collegefracties hoeven het daar dus niet mee eens te zijn. Ze respecteren dat gedurende de collegeperiode. Als je tijdens de collegeperiode als individuele collegepartij een ander standpunt inneemt pleeg je in feite contractbreuk.
Vandaar de gezamenlijkheid tijdens het petitiedebat.
De ChristenUnie heeft dan de sleutel in handen en heeft in het petitiedebat haar positie aangegeven.
Om de geloofwaardigheid in perspectief te zetten (los van het standpunt in het collegeakkoord): er zijn ruim 1600 steunbetuigingen met het op de agenda zetten van het onderwerp. De ChristenUnie heeft van het onderwerp een belangrijk punt gemaakt tijdens de campagne. Zij weet zich in de raad gesteund door meer dan 10.400 kiezers.

De petitie had tot doel het onderwerp op de agenda te plaatsen. Dat is gelukt omdat meer dan voldoende Zwollenaren de petitie hebben ondertekend.
Met het op de agenda van de raad plaatsen, staat de uitkomst van het debat op voorhand natuurlijk niet vast.
De petitie heeft gewerkt, want het onderwerp stond op de agenda.
De raad heeft zich vervolgens uitgesproken.
Dat de uitkomst anders is dan de ondertekenaars wilden, maakt de petitie niet tot een wassen neus.

4 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Christelijke politiek en supermarkten op zondag

De discussie over supermarkten al dan niet open op zondag brengt mij opnieuw en indringend bij de vraag hoe je in de politiek vorm geeft aan je christen zijn.
Ik heb het definitieve antwoord nog niet.
Dat komt, denk ik, omdat je nu op een soort kantelpunt zit.
Je draagt je normen en waarden uit, die ondermeer betekenen dat je de zondagsrust uitdraagt, met in je rug de steun van de winkelsluitingtijden wet.
Maar.
Het aantal Zwollenaren dat anders omgaat met de zondag is de laatste decennia nogal toegenomen.
Wat betekent dat? Moet je jouw normen en waarden aan anderen opleggen, die daar niets mee op hebben?
Kun je niet beter jezelf de vraag stellen of je als christen belemmerd wordt in je zondagsbeleving en/of in je kerkgang.
Het antwoord op deze vraag moet eigenlijk je standpunt bepalen, wil je niet aan opleggen doen.
Ik denk dat het openstellen van alle supermarkten op zondag niet belemmerend werkt.
Met de zondagopenstelling word ik ook niet belemmerd in mijn boodschappen doen. Er gaan op werkdagen immers geen supermarkten dicht. Wat dat betreft verandert er voor mij niks.

Dan komt ook de vraag, of je andere winkels dupeert met een algemene zondagopenstelling van de supermarkten. De supermarkten vanzelfsprekend niet, dat blijkt ook uit hun brief. Volgens mij zijn er geen winkels met weinig personeel die hierdoor nadeel ondervinden.

Hoezeer ik er ook anders over denk, er zijn naar mijn mening geen belemmeringen om de zondag te beleven zoals ik dat wil. Ik kan mijn boodschappen doen zoals ik gewend ben en andere winkels worden niet nadelig beïnvloed.

Voor de goede orde en voor alle duidelijkheid: dit is mijn persoonlijke opvatting en het zijn mijn vragen.
Niets meer, niets minder.

6 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Supermarkt en zondag

Op dit moment kan in Zwolle een petitie worden ondertekend die vraagt om zondagsopening van alle supermarkten.
Bij 500 ondertekenaars komt het op de agenda van de gemeenteraad, heb ik begrepen.
Ik vind dit, even los van de inhoud, een interessant proces.

Bij de collegeonderhandelingen zijn door de collegefracties afspraken gemaakt. Dat geeft elke fractie ruimte om voor hen belangrijke items gerealiseerd te krijgen. Het betekent dus niet dat elke collegefractie het zelfde standpunt deelt, maar wel dat ze er mee instemmen.

De petitie op de agenda levert een debat op. Altijd nuttig.
Het blijft dat de collegepartijen hun handtekening onder het collegeakkoord hebben staan.
Ik denk dat er alleen maar wat kan veranderen als alle collegepartijen instemmen met de verandering. Dat zie ik niet gebeuren.

Als een collegepartij zelfstandig instemt met de gewenste openstelling, dan staan daarmee alle afspraken uit het collegeakkoord op losse schroeven.
Dat lijkt me niet in het belang van consistent besturen.
Dat is niet goed voor Zwolle.

6 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Zondagopenstelling

In april 2011 is onderzoek gedaan naar de wensen van het MKB (midden en kleinbedrijf) en de GWB (groot winkelbedrijven). Het rapport (www.cbw-mitex.nl) laat informatie zien die het doorgeven meer dan waard is. Vooral ter overdenking.
Aan het onderzoek deden 787 ondernemingen mee, die samen 2734 vestigingen vertegenwoordigen. Dan gaat het over 731 MKB, 37 warenhuizen en 19 GWB met 1966 filialen.

Binnen het MKB wil 51% minder koopzondagen, 38% wil het zo houden en 8% wenst meer koopzondagen.
Op basis van het huidige aantal koopzondagen zegt 20% dat het eigenlijk minder open wil zijn, 65% vindt het goed zo en 12% wil meer open dan ze nu doen.
Stel dat er verruiming komt, dan houdt 55% het huidige aantal koopzondagen, 14% zal vaker open gaan en 7% minder vaak.

 

Bij het GWB ligt het anders: 42% van hen geeft aan maximaal gebruik te zullen maken van de koopzondagen. Meer dan 26 zon- en feestdagen open wil 26%; 12-16 zon/feestdagen open vindt 11% prima en 5% vindt 5-8 zon/feestdagen open voldoende. Op zon/feestdagen gesloten blijven wil 16% van de groot winkelbedrijven.

Het MKB is in de grote steden voor 22% vertegenwoordigd, met de GWB voor 33%.
Van het MKB in de grote steden zegt 46% tot maximaal 4 zondagen open te willen zijn, 4% 5-8 zondagen, 16% gaat voor 9-12 zondagen en 31% wil meer dan 12 zondagen open gaan.
De GWB geven aan in de grote steden maximaal open te willen zijn, in ieder geval meer dan 26 zon/feestdagen.

De overwegingen zijn ook belangrijk.
Van het MKB zegt 40% dat ze zouden willen dat anderen niet op zondag open gaan, 26% dat anderen minder vaak open gaan.
Dat ligt anders bij de GWB: 11% heeft liever dat anderen niet open gaan, 17% dat anderen minder vaak open gaan en 39% dat anderen vaker open gaan.

Het rapport trekt een paar conclusies.
Onder andere, dat het MKB een sterke behoefte laat zien om zondag vrij te zijn. Ze zijn terughoudender dat de GWB ten aanzien van verruiming van de zondagopenstelling.
In de grote steden – zoals Zwolle – willen de GWB meer dan 26 zon/feestdagen open zijn.
Er wordt kritisch gekeken naar mogelijke omzetverschuiving en de kans op omzetafvloeiing.

Wat heb ik er van geleerd?
Ik constateer dat verruiming van openstelling op zondag niet een vanzelfsprekendheid is en dat er een belangentegenstelling is tussen MKB en GWB die niet zo maar overbrugd is.
Zorgvuldigheid is hierbij een belangrijke notie.

John van Boven

 

2 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek